Гарабағ

М. Шевченко Гарабағын гајтарылмасы үчүн нәзәрдә тутлан вариантлары ачыглады, Русија ордусу Азәрбајҹана дөнүр?

  • Хәбәрин коду : 748304
  • Мәнбә : публика
Хүласә

Политолог Максим Шевченко: “Ермәнистан Гарабағ әтрафы рајонлардан гошунларыны чыхартмалыдыр вә Гарабағ зонасы Азәрбајҹанын нәзарәти алтында силаһсызлашдырылмалыдыр. Бу силаһсызлашдырманы бејнәлхалг сүлһмәрамлылар һәјата кечирә биләр. Даһа сонра гачгынларын доғма евләринә гајыдышы тәмин олунмалыдыр”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Русија президенти јанында инсан һаглары үзрә шуранын үзвү, политолог Максим Шевченко дејиб: “Ҹәнуби Гафгазда сүлһә наил олмаг истәјириксә, Дағлыг Гарабағ мүнагишәсини һәлл етмәк лазымдыр”.

М. Шевченкомүнагишәнинһәллиүчүнвариантларыдатәгдимедиб.

“Ермәнистан Гарабағ әтрафы рајонлардан гошунларыны чыхартмалыдыр вә Гарабағ зонасы Азәрбајҹанын нәзарәти алтында силаһсызлашдырылмалыдыр. Бу силаһсызлашдырманы бејнәлхалг сүлһмәрамлылар һәјата кечирә биләр. Даһа сонра гачгынларын доғма евләринә гајыдышы тәмин олунмалыдыр”, - дејә о билдириб.

Експерт гејд едиб ки, һәм азәрбајҹанлы гачгынлар евләринә гајытмалы, һәм дә мүнагишә јарананда Азәрбајҹанын мүхтәлиф јерләриндә јашајан ермәниләр ҝери ҝәлмәлидирләр: “Тәбии ки, бу онларын өз истәкләринә бағлыдыр. Билирәм ки, бу просес чәтиндир, амма һуманитар тәшкилатлар бу истигамәтдә ишләјә биләрләр”.

Онун сөзләринә ҝөрә, Дағлыг Гарабағын статусунун мүәјјән едилмәси сонунҹу мәрһәләдир: “Анлајырам ки, бу мәрһәлә ишин ән чәтин гисмидир. Бурада үч вариант вар.

Биринҹиси, Азәрбајҹанын тәркибиндә мухтаријјәт.

Икинҹиси, Азәрбајҹандан кәнар мүстәгил дөвләт.

Үчүнҹү вариант, Гарабағын Ермәнистана бирләшдирилмәси.

Лакин фикримҹә, икинҹи вә үчүнҹү вариантлар ермәни радикалларындан башга һеч кимә лазым дејил вә һеч кәс буну истәмир. Һәтта садә ермәниләрә белә бу лазым дејил. Бәзән Гарабағла бағлы Крым вариантыны ирәли сүрүрләр. Амма бунлар тамам фәрглидир. Чүнки Гарабағда етник тәмизләмә олуб. Јәни белә бир вәзијјәтдә Гарабағын башга дөвләтә гошулмаг мүмкүнсүздүр вә ҹәфәнҝијатдыр”.

М. Шевченко һесаб едир ки, ермәниләр гәбул етмәк истәмәсәләр дә, Гарабағын Азәрбајҹанын тәркибиндә мухтаријјәт алмасы даһа мүнасиб вә раһат јолдур: “Доғрудур, буна АБШ-дакы ермәни елитасы разы дејил. Әбәс јерә дејил ки, инди Дағлыг Гарабағда тез-тез “бу јолу Америка ермәниләринин пулу илә гурулуб” јазылан лөвһәләрә раст ҝәлинир. Амма һәр шејә рәғмән мәсәләни һәлл етмәк лазымдыр. Индијә гәдәр Дағлыг Гарабағ вә әтраф једди рајон ишғал олунуб. Бу әразиләрдә инфраструктур дағыдылыб, јериндә харабалыглар јараныб. Бу мәсәләдән тәк чыхыш јолу мүнагишәни һәлл етмәкдир”.

Експерт ону да гејд едиб ки, Дағлыг Гарабағын статусу јалныз евләриндән говулан бүтүн азәрбајҹанлыларын гајытмасындан сонра һәлл едилмәлидир.

 

Диггәт: Хәбәрдәнистифадәетдикдәмәнбәјәистинадлазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!