Арашдырма

ШОК кечмиш ЈАП-чы: ‘’Һејдәр Әлијевин азәрбајҹанлы дејил! Анасы ермәни, атасы језди күрддүр!’’

Надир Аҝајев әлијевләр сүлаләсинин иҹ үзүнү ачды.

  • Хәбәрин коду : 737787
  • Мәнбә : азереуротимес
Хүласә

...Һејдәр һәлә ана бәтниндә оланда, доғма атасы – језди күрдү дүнјасыны дәјишир. Һејдәр анасынын гуҹағында көрпә олдуғу вахт Әлирзаја әрә ҝәлир вә анасы да көрпәнин атасынын адыны Әлирза јаздырыр. Һејдәр Әлијев 10 мај 1923-ҹү илдә Нахчыванда јох, 18 март 1919-ҹу илдә Ермәнистанын ССР Сисиан рајонунда доғулмушдур...

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Надир Ағајев дејир ки, Һејдәр Әлијев азәрбајҹанда ермәни-күрдпәрәст сијасәти апарыр. О, азәрбајҹан халгынын президенти дејилдир. Ермәни-күрд халгынын президентидир. Һејдәр Әлијевин атасы Әлирза мүсәлман күрдүдүр. Онун үч арвады олуб: биринҹи вә үчүнҹү арвады күрд, икинҹи арвады исә Сатаник адлы ермәни гадыны. Бу ермәни гадынынын биринҹи әри језди күрдү (гејримүсәлман күрдләрдир) олмушдур. Һејдәр дә језди күрдүндән олан ушагдыр. Һејдәр һәлә ана бәтниндә оланда, доғма атасы – језди күрдү дүнјасыны дәјишир. Һејдәр анасынын гуҹағында көрпә олдуғу вахт Әлирзаја әрә ҝәлир вә анасы да көрпәнин атасынын адыны Әлирза јаздырыр. Һејдәр Әлијев 10 мај 1923-ҹү илдә Нахчыванда јох, 18 март 1919-ҹу илдә Ермәнистанын ССР Сисиан рајонунда доғулмушдур. Әлирза 1920-ҹи илин сентјабрында аиләси илә бирликдә Нахчывана көчүб. О Нахчывана көчән вахтдан дүнјасыны дәјишәнә кими һамамда кисәчәкән, јәни ҹамадар ишләмишдир.

Һејдәр Әлијев өзү исә јеткин јашларындан сахтакарлыгла, дәләдузлугла вә әхлагсызлыгла мәшғул олмагла бәрабәр, атасынын, анасынын вә өзүнүн дә миллијјәтини мәкрли мәгсәдләр үчүн ҝүизләтмишдир. 1959-1960-ҹы илләрдә АКП МК икинҹи катиби олмуш, сонра исә узун мүддәт ССРИ Тәһлүкәсизлик Комитәсинин сәдри вәзифәсиндә ишләмиш В.Семичастнынын дедијинә ҝөрә «Һејдәр Әлијев ермәни мәншәли језди күрдү олмагла јанашы, НКВД тәрәфиндән Азәрбајҹанын ортасына атылмыш аҝент олуб.» О, Азәрбајҹан ДТК-да чалышдығы вахтларда респуликаја рәһбр тәјин олунмасы үчүн лазыми ишләр ҝөрүб, рәгиблләрини мәһв едиб, сырадан чыхарыр, Сов.ИКП МК Баш катиби Л.И.Бреоневин етимадыны газаныб, мәкрли мәгсәдинә наил олмаг үчүн Москва тәрәфиндән Азәрбајҹана рәһбәр тәјин едилмишдир. Сонра вәзифә сәлаһијјәтиндән суи-истифадә едәрәк, Азәрбајҹан халгына, хүсусән дә Азәербајҹан түркләринә гаршы габагҹадан дүшүнүлмүш вә планлашдырылмыш шәкилдә гәддарҹасына дүшмәнчилик едиб, милләти мәһв етмәк мәгсәдилә парчалајараг, реҝиончулуг принсипинә әсасән јарамаз кадр сијасәти апармыш вә кадр сијасәтиндә тајфабазлыгла бәрабәр нахчыванлылара, ермәнистанлылара вә ермәниләрә үстүнлүк вермәклә республиканын бир реҝионунун бир груп адамларынын республиканын о бири реҝионлары үзәриндә һөкмранлығыны тәмин етмишдир.

Мән азәрбајҹанын илк сијаси диссиденти кими Һејдәр Әлијев сахта фабриковат олунмуш ҹинајәтләрә ҝөрә һәбс едибдир. 18 ил ганунсуз һәбсдә јатдыгдан сонра азадлыҝа ҹыхдым. Һејдәр Әлијев мәни профессор Муртуз Әләсҝәровун әли илә алдадыб Нахҹывана апарды. Мәни ЈАП сәдринин мүавини тәјин етди. О, һакимијјәтә ҝәләндән сонра баша дүшдүмки, Һејдр Әлијев јенәдә халгымыз алдадыр вә буна ҝөрәдә илк дәфә олараг ЈАП-дан истефа ведим. Һејдәр Әлијев Бәјләр Әјјубовун әли илә мәни террор етмәјә башлады.

Бинәгәди Рајон Иҹра һакимијјәтинин һәр ики башҹысы Ширмәммәд вә Ингилаб Надиров Ҹаһанҝир Һаҹыјеви мәним јеримә Бинәгәди Рајон Иҹра Һакимијјәти Башҹысынынын Биринҹи мүавини тәјин етдиләр. Ҹаһанҝир Һаҹыјев кимдир !? Ҹаһанҝир Һаҹыјев вә Кнјаз Мәммәдов мусәлман күрдләри адындан Ермәнистанда Азадлыг мејданында ҹыхыч едәрәк Гарабаҝын Ермәнистана бирләшдирмәсинин тәрәфдары олдуҝу бәјан етмишләр. Онларын Москва вә Ермәнстан телевизијаларында тржланырды. Илһам Әлијевдә азәрбајҹанда ермәни-күрдпәрәст сијасәт апарыр.

Илһам Әлијевә нә гәдәр мәктуб ҝөндәрмишәмсә биринәдә ҹаваб вермәјибдир. Шикајәтимә ҹаваб вермәк әвәзинә мәни өлүмҹүл дөјдүрдү. Бу видео ҝөрүнтүләрдә ахрынҹы дәфә олараг Илһам Әлијевә шикајәт едирәм. Мәнә гаршы террору дајандырын, оҝраш әмәлләринизә сон гојун, ермәни-күрдпәрәстлијинә сон гојун, әкс һалда ананызын башыны һејкәлинин үстүндән кәсиб атаҹаҝам. Мәним аиләмин үстүндән бир түк әксик олса Илһам Әлијеви ҝүнаһкүр һесаб едирәм … ‘’.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!