Нәләр Баш Верир?

Истанбулда өзүнү ҝүлләләләјән азәрбајҹанлы дипломатын өлмү илә бағлы ШОК иддиа

Азәрбајҹандан вә Гафгаздан анормал сәләфиләри кимләр Сурија вә Ирагда вурушмаға ҝөндәрирмиш?

  • Хәбәрин коду : 731625
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Гејд едәк ки, дипломат Фәхрәддин Әлијевин өлүмү бир чохлары үчүн мүәммалы олдуғу дејилир. Иддиаја ҝөрә, Ф. Әлијевин Гафгаз вә Азәрбајҹан Республикасындан ахышараг Түркијәјә ҝәлиб вә орадан да, Сурија вә Ирага кечәрәк мүхтәлиф террор дәстәләри сырасында Сурија вә Ираг халгларына гаршы вурушдугларындан хәбәрдар имиш. Вә бу мәсәләнин үстүн ачмагла Ф. Әлијев, бу ишдә бир баша ролу вә дәстәји олан Түркијәнин јксәк вәзифәли рәсмиләринин вә һәмдә Азәрбајҹан дөвләтинин али мәгамларында чалышан вәзифәлиләрин адларыны үмум күтләјә ифша етмиш олаҹагмыш.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹанлы дипломат Истанбулда интиһар едиб.

Азәрбајҹанын Истанбулдакы Баш Консуллуғунда чалышан вә Ислам Конфрансы Ҝәнҹлик Форумунун әмәкдашы олан дипломат Фәхрәддин Әлијев интиһар етдији хәбәр илк өнҹә Түркијә медиаларында даһа сонра исә, Азәрбајҹан медиаларында өз әксини тапыб.

Һадисәнин Истанбулун Күчүкчәкмәҹә рајону әразисиндәки Сәфакөј силаһ полигонунда баш вердији ачыгланыб.

Белә ки, Ф. Әлијев өз сүрүҹүсү илә бирликдә полигона ҝәлиб. Силаһла дәфәләрлә һәдәфләрә атәш ачан дипломат сон ҝүлләсини өз башына вуруб. О, јериндәҹә кечиниб. Күчүкчәкмәҹә әмнијјәт мүдирлији (полис идарәси) интиһарын сәбәбләрини арашдырмаг үчүн тәһгигата башлајыб. Дипломатын мејити Истанбул Әдлијјә Тибб Гурумунун моргуна апарылыб.- статын сону.

Гејд едәк ки, дипломат Фәхрәддин Әлијевин өлүмү бир чохлары үчүн мүәммалы олдуғу дејилир. Иддиаја ҝөрә, Ф. Әлијевин Гафгаз вә Азәрбајҹан Республикасындан ахышараг Түркијәјә ҝәлиб вә орадан да, Сурија вә Ирага кечәрәк мүхтәлиф террор дәстәләри сырасында Сурија вә Ираг халгларына гаршы вурушдугларындан хәбәрдар имиш. Вә бу мәсәләнин үстүн ачмагла Ф. Әлијев, бу ишдә бир баша ролу вә дәстәји олан Түркијәнин јксәк вәзифәли рәсмиләринин вә һәмдә Азәрбајҹан дөвләтинин али мәгамларында чалышан вәзифәлиләрин адларыны үмум күтләјә ифша етмиш олаҹагмыш.

Ҝөрүндүјү кими, Ф. Әлијев сүкут һаггы алмаг истәјирмиш!

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!