Хоруз Банллады!

Шәрәфсизләрин шәрәфсиз һәјатынын шәрәфсиз тәзаһүрү олан Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли вә она шәрәфли ҹаваб - Арашдырма

Әввәлини ЈАП-чыларла кечиртмиш сонуну да ҝөпчуларла (АБШ) кечирән Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли иддиа едир ки,

  • Хәбәрин коду : 728614
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Бу “гушҹығаз” Гурандан ситатлар ҝәтирмәјә ҹан атараг Ислам Өлкәси вә Онун Баниләрини санки савадсызлыгда иттиһам едир!!! буна демәк лазымдыр ки, неҹә дејәрләр “әлин белә јағлыдырса сүрт өз кечәл башыва”. Ај бала! Белә Гуран охујуб она әмәл едәнсәнсә бәс нәјә ҝөрә Гурани Кәримдә Һиҹабын зәрурилијинә даир бујурулан ајәләрә әмәл етмәјиб о “жылка” башывы (һәлә башга јерләриви демирик) ајазда гојмусан?

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сионизимә гуллуг едән Сәудијјә вәһһаби режими Ајәтуллаһ Багир Нимр әл Нимр илә јанашы ејни ҝүндә ҝүнаһсыз 46 Шиәни едам етмәси илә јанашы Азәрбајҹанда бәзи ТВ бә хәбәр аҝентликләри Ајәтуллаһ Нимри террорист кими гәләмә вермәјә чалышдылар.

Бунун ардыјҹа өзүләрини бүтүн вар ҝүҹләријлә Гәрб, АБШ вә сионизим үчбуҹағына салмаға чалышан Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли кими шәрәфсизләрә санки мејдан суламаға бир фүтсәт верилмиш олду.

Мәһз Ислам Ингилабы Иранда АБШ, сионизим вә массонлуға там Гәләбә чалдыгдан сонра илк дәфә олараг Ислам Аләминдә Шиә алимләри бүтүн Мүсәлманлары Вәһдәтә сәсләјәрәк бунун үчүн Рәбиул Әввәл ајында (геј едәк ки, һазырда һәмин ајда јашајырыг) Вәһдәт Һәфтәсини бүтүн дүнјаја елан етдиләр.

Вә Ислам Ингилабынын 36-ҹы илиндә Теһранда (илдә бир дәфә гејд олмагла) Вәһдәт Һәфтәси илә бағлы 36-ҹы Бејнәлхалг Вәһдәт Конрансы кечирилди. Буну да билдирмәк истәрдик ки, конфрансын бүтүн хәрҹләри Иран Ислам Республикасынын бүдҹәсиндән хәрҹләнилир.

Јәһудиләр тәрәфиндән 68 илдир ишғал олунмуш Фәләстин халгына ҝөрәсән кимдир көмәклик едән?... Ислам Ингилабындан өнҹә Фәләстин халгы зәлаләт ичиндә јашадығы ан Әрәб өлкәләри Исраил илә саваша башламаг истәдикдә бир һәфтә әрзиндә бүтүн Әрәб ордулары јәһудиләр тәрәфиндән дармадағын едилди ҹәми бир һәфтә әрзиндә... Вә Әрәб Лигасы исраили танымаға мәҹбур олду. Сүнни Фәләстин унудулду неҹә ки, бу ана гәдәр унудулмаг үзрәдир... Амма Имам Хомејни һәзрәтләринин Иранда Ислам Ингилабыны Гәләбәјә чатдырдыгдан сонра илк вердији ҝөстәришләрдән бири дә, “исраил јер үзүндән мәһв олунмалыдыр” фәрманын садир етди. Сүнни Гәззәдә исраилин гурдуғу шәһәрләр алтында өзүнүн истеһсал етдији вәл Фәҹр ракет базаларыны гурду...

Иран Ислам Республикасы бәли Ислам Республикасы АБШ, Гәрб, массон вә сионизимин она гаршы тәтбиг етдији ҝенишмигјаслы вә узун мүддәтли санксијаларына бахмајараг Фәзаны фәтһ едиб, океанларын дәринликләриндә сејр едәрәк, мүасир тәбабәтдә илк сөзү дејәнләрдән, Нано технолоҝијаны әлә ҝәтирәрәк Ураны зәнҝинләшдирән Молла Режимидир. Вә бүтүн дүнјаја сүбут етди ки, Дин ејни Сијасәт вә Сијасәт дә ејни Диндир! Садәҹә динсиз нахәләфләрдир ки, бу ҝүнкү дүнјамызда сијасәти бәрбад вәзијәтә ҝәтириб чыхарыблар...

Әввәлини ЈАП-чыларла кечиртмиш сонуну да ҝөпчуларла (АБШ) кечирән Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли иддиа едир ки, (гејд едәк ки, бу чүрүк иддиасына даир һеч бир сәнәд мөвҹуд дејил. Садәҹә Исламы вуруб ҝөздән салмаг үчүн белә бир иддианы едир) Шәһид Нимрин мүгабилиндә Иран ҝуја 27 Сүнни Алимини асаҹаг. (!!!)

Бу “гушҹығаз” Гурандан ситатлар ҝәтирмәјә ҹан атараг Ислам Өлкәси вә Онун Баниләрини санки савадсызлыгда иттиһам едир!!! буна демәк лазымдыр ки, неҹә дејәрләр “әлин белә јағлыдырса сүрт өз кечәл башыва”. Ај бала! Белә Гуран охујуб она әмәл едәнсәнсә бәс нәјә ҝөрә Гурани Кәримдә Һиҹабын зәрурилијинә даир бујурулан ајәләрә әмәл етмәјиб о “жылка” башывы (һәлә башга јерләриви демирик) ајазда гојмусан?

Инди исә Ҝүлтәкин һаҹыбәјли кими савадсыз шәрәфсиз гадынын Ајәтуллаһ Нимрин шәһадәтини ләкәләмәк наминә ифтира вә гәрәзли фикирләрилә долу вердији рәјини сизә тәгдим едирик.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!