Азәрбајҹан јохса Ермәнистан?!

Азәрбајҹана һаким кәсилмиш режимин јүксәк вәзифәли ЕРМӘНИ дығалары кимләрдир?

  • Хәбәрин коду : 725557
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Режимин гуруҹусу Һејдәр Әлијев вә башында дуран ики шәхс Рамиз Меһдијев вә Артур Рәсизадә.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Азәрбајҹана һаким кәсилмиш сүлалә режиминин ермәни сүдү илә бөјүмүш, ермәни әсилли вә ја арвады ермәни олан јүксәк вәзифәли мәмурларла таныш олаг. Онларын башында 1978-ҹи илдә Степан Шаумјанын 100 иллик јүбилејиндә етдији ифтихарлы чыхышында ермәни сүдүн әмдијинә етираф етмиш, ады да өзү кими јалан олан сүлалә башчысы Һејдәр Әлијев дурур...


Икинҹи сырада баш назир Артур Рәсизадә дајаныр. Нахчыванын ән самбаллы нәслиндән олан бу шәхсин анасы ермәнидир. Бундан башга, онун һәјат јолдашы вә ҝәлини дә ермәнидир. Артур Рәсизадәнин Азәрбајҹана олан «севҝиси»ни ишләтдији бир ифадә илә мүәјјән әтмәк олар: «Дүнјада ән нифрәт әтдијим дил Азәрбајҹан дилидир». Һәр һалда бир өлкәнин баш назири дөвләт дилинә бу гәдәр «һөрмәт» едирсә, о заман торпагларын 20 фаизи ишғал олунубса, Аллаһымыза шүкр әтмәлијик.


Рамиз Меһдијевин һәјат јолдашы да миллијјәтҹә ермәнидир. Һәрчәнд «боз кардинал» буну мүстәгиллик дөврүндән сонра усталыгла ҝизләтмәји баҹармышды. Вә о, бир чохларындан фәргли олараг, арвадыны ҝүрҹү әсилли олдуғуну паспортунда гејд етдириб. Бу да ону ҝөстәрир ки, Меһдијев чохларындан ағыллы вә узагҝөрәндир. Меһдијевин оғлу Тимур Меһдијев дә мәһз дајыларынын имканларындан истифадә едәрәк, Ермәнистанда өзүнә ҝениш бизнәс саһәси гура билиб. Елә дүшмән өлкәјә нефт өтүрән иш адамларындан бири дә Мәһдијәвин оғлу олуб. Бундан башга, Тимурун һазырда Ҝөјҹәдә вә Ирәванда бир нечә истираһәт мәркәзи вә отелләри вар.


Гарабағла бибаша бағлы оланлар: Әли Һәсәнов вә Елман Мәммәдов

Әли Һәсәнов гачгынларымызын талеји тапшырылмыш мәмурлардан биридир. «Гачгынком»ун сәдри олан бу шәхсин арвады ермәнидир. Өзү дә адыны дәјишмиш ермәни. Һәрчәнд өзүнү даһа чох «вәтәнпәрвәр», «милләтсәвәр» кими апармасына бахмајараг, бу адам ермәниләрин мөвгәјини ачыг-ашкар мүдафиә етмәкдән чәкинмир. Гачгынларын башына бу гәдәр зүлм ҝәтирән, онларын һагларыны јејән бириндән бундан артыг һәч нә ҝөзләмәјә дәјмәз.


Хоҹалы фаҹиәси Азәрбајҹанын тарихинә ганла јазылыб. Инсанларын ермәниләр тәрәфиндән вәһшиҹәсинә гәтлә јәтирилмәси сәһнәсинә һәјаҹансыз вә ҝөзјашысыз бахмаг мүмкүн дәјил. Хоҹалы шәһәр иҹра башчысы Елман Мәммәдов онун шәһәрини дармадағын әтмиш, сакинләрини гырмыш ермәнини нәинки өзүнә јахын бурахмалы, гәтијјәтлә рәдд етмәли иди. Амма иҹра башчысынын һәјат јолдашы ермәнидир. Буну бәлкә дә Дашкәсәнин иҹра башчысы етсә, һардаса ону баша дүшмәк олар. Амма Хоҹалынын иҹра башчысынын бу һәрәкәтинә гәтијјәтлә һагг газандырмаг мүмкүн дәјил.Стратежи саһәләрин үч мәмуру: Хошбәхт Јусифзадә, Ҹавид Гурбанов вә Етибар Пирвердијев


Хошбәхт Јусифзадә Азәрбајҹанда танынмыш нәфт мүтәхәссисләриндән бири сајылыр. Елә бу савадына ҝөрә, Һејдәр Әлијәв ону АРДНШ-ин витсе президәнти тәјин едиб. Амма тәкҹә савадына ҝөрәми? Һәјдәр Әлијев мәмурларына савадына ҝөрә дәјил, ҝүнаһларына ҝөрә вәзифәләр верирди. Елә Хошбәхт Јусифзадә дә һәмин ҹәһәтләринә ҝөрә, диҝәрләриндән ҝери галмырды. АРДНШ-дә һәр кәс билир ки, Јусифзадәнин анасы ермәнидир.Бу сырада баш назирин мүавини Јагуб Ејјубовун да ады вар. Онун анасы ермәнидир. Һәрчәнд баш назирин диҝәр мүавини(артыг сабиг-ред.) Аббас Аббасовун да арвадынын ермәни олдуғу сөјләнилир. Мүдафиә Назирлијиндә дә бу тип адамлар мөвҹуддур. Президент Апаратынын әрази идарәәтмә шөбәсинин ишчиси Рәһим Мәммәдовун анасы да һәмчинин дүшмән халгын нүмајәндәсидир.


Елә зәнн әтмәјин ки, ермәни гадынлар вә ја ермәни әсиллиләр тәкҹә јухарыда гәјд олунан саһәләри нәзарәтләринә алыблар. Онлар һәмчинин Нәглијјат Назирлијинә дә лазыми гәдәр нүфуз едәрәк, орада өзләринә јува салмағы баҹарыблар. Мәсәлән, нәглијјат назири Зија Мәммәдовун мүавини Ҹавид Гурбановун ана анасы ермәнидир. Бу адам өлкәнин ән стратәжи постларындан бириндә әјләшиб вә бүтүн нәглијјат мәсәләләрини идарә едир.

Хатириниздәдирсә, бир мүддәт әввәл Ермәнистана дәмирјолу илә нефт өтүрүлмәси илә бағлы галмагал мејдана чыхмышды. Һәмин вахт Ҝөмрүк Комитәси ҝуја ҝүнаһкар ахтарырды вә бу ҝүнә кими дә һәмин тәхрибатын кимләр тәрәфиндән едилдији барәдә мәлумат да верилмир. Һеч верилмәјәҹәк дә. Чүнки комитәнин ишчиләриндән дә бу ишдә әли оланлар вар вә онлар бүтүн һалларда өз ҹинајәтләрини ҝизләтмәк үчүн мүхтәлиф васитәләрә әл атаҹагдылар. Амма бу заман Ҹавид Гурбановун диггәтдән јајынмасы һеч бир һалда башадүшүлән дәјил. Чүнки нәглијјат саһәсиндә апарыҹы фигурлардан бири олан бу шәхс мүмкүн дәјил ки, Ермәнистана нәфт өтүрүлмәсиндән хәбәрсиз олсун.

Бу ҝүн Азәрбајҹанын енержи систәми дә ермәниләрин әлиндәдир. Даһа доғрусу, «Азәренержи» Сәһмдар Ҹәмијјәтинин сәдри Етибар Пирвердијев ҹәнабларынын һәјат јолдашы ермәнидир вә онун Ермәнистанла чох ҹидди әлагәләри вар. Јәгин, бу сәбәбдәндир ки, Етибар Пирвердијев вәзифә башына кечәндән сонра Азәрбајҹан әһалисини ишыг үзүнә һәсрәт гојуб.
Ермәнистанла бизнес әлагәләри

Бүтүн бунлар бизим билдијимиз мүәјјән фактлардыр. Дәгиг арашдырма апармаг мүмкүн оларса, о заман бу сијаһыны даһа да инкишаф етдирмәк олар. Амма тәәссүфләр ки, гәзет олараг әлимиздә бу сәпкили информасијаларын сајы хејли мәһдуддур. Ермәнистанла мүһарибә шәраитиндә олан, торпагларынын 20 фаизи ишғал олунмуш бир өлкәнин мәмурларынын јарысы дәмәк олар ки, ја ермәнидир, ја да ермәни әсиллидир. Һәр һалда бундан дәһшәтли факт һеч бир дөвләтдә мөвҹуд дејил. Дүшмәни вәзифәјә ҝәтирмәк, өлкәнин мүһүм постларыны онлара һәвалә әтмәк олдугҹа аҹынаҹаглы һалдыр вә буна дүшмәнчиликдән башга бир шәј дәмәк мүмкүн дејил.»

Ҹаһанҝир Әсҝәров вә Аббас Аббасовун бизнеси


Сон ҝүнләрдә алынмыш мәлуматлар бир даһа тәсдиг едир ки, Азәрбајҹанын дөвләт структурларында јүксәк вәзифә тутан бир сыра мәмурлар гејри-легал јолларла дүшмән өлкәјә бөјүк јатырымлар гојурлар. Мәсәлән, биздәки мәлумата ҝөрә, Јереванда вә Ермәнистанын диҝәр бөлҝәләриндә мәнзил тикинтиси бизнесинә ән чох јатырым Азәрбајҹанын танынмыш мәмурларындан бири – Ҹ. Әсҝәров тәрәфиндән гојулуб. “О, өзүнүн миллијјәтҹә ”грек” (Гафгаз јунанлары) олан гајынларынын васитәси илә фактики олараг Ермәнистанда тикинти бизнесини монополијаја алыб. Артыг елә бир вәзијјәт јараныб ки, ермәни иш адамлары бу реаллығы ачыг шәкилдә дилә ҝәтирирләр. Ермәнистан һакимијјәтинин Азәрбајҹан мәмурларынын ораја пул гојмасыны дәстәкләмәси факты о гәдәр дә имканлы олмајан ермәни иш адамларынын наразылығынын кәскин формаја кечмәсини әнҝәлләјир.”


Севан ҝөлүнүн јахынлығында исә бир мүддәт әввәл вәзифәсиндән узаглашдырылан јүксәк чинли мәмурлардан биринин (онун ады мәлуматда Аббас Аббасов кими ҝөстәрилиб) әзәмәтли Истираһәт Мәркәзи фәалијјәт ҝөстәрир. Бу објект тәхминән 8 ил әввәл јарадылыб. Сон ики илдә исә даһа да бөјүдүләрәк дүнја стандартларына чатдырылыб. Бир нечә ил әввәл Русија президенти Владимир Путин Ермәнистана сәфәр едәркән һәмин азәрбајҹанлы мәмурун Севан ҝөлү јахынлығындакы Истираһәт Мәркәзиндә ҝеҹәләмишди. Истираһәт Мәркәзинин идарәчилији азәрбајҹанлы мәмурун ермәни гајынлары тәрәфиндән һәјата кечирилир.

Ермәнистанда ән танынмыш вә нүфузлу срадекјанлар нәсли илә гоһумлуғу олан даһа бир јүксәк вәзифәли Азәрбајҹан мәмуру исә һәмин фамилијаја архаланараг Ермәнистанда ики һотел алыб. Онларла супермаркет, тикиш фабрики, чахыр емалы мүәсисәси ачыб. Азәрбајҹан парламентинин депутатларынын да бәзиләри дүшмән өлкәјә јатырым гојублар. Милли Мәҹлисдә ермәниләрлә гоһумлуг әлагәси олан 15-ә јахын депутатдан бири (Елман Мәммәдов) Ирәванда Ҝәнҹләр Евинин јахынлығында ики мүлк инша етдириб. Һазырда һәмин мүлкләр ири мәбләғә хариҹи өлкә сәфирликләринә иҹарәјә верилиб. Әлдә етдијимиз билҝиләрә ҝөрә, ајда бир дәфәдән аз олмајараг азәрбајҹанлы мәмурлар Тифлисдә јерләшән казино вә меһманханаларда ермәни гоһумлары илә ҝөрүшүб һагг-һесаб едирләр.

Бүтүн бунлар ону ҝөстәрир ки, Азәрбајҹан игтидарындакы бәзи мәмурлар өлкәнин милли тәһлүкәсизлијинә бирбаша тәһдид јарадырлар. Онларын ифшасы вә иш башындан узаглашдырылмасы ҝүнүн ән мүһүм мәсәләләриндән биридир. Тәәссүф ки, бүтүн јазыланлара вә фактлара бахмајараг, өлкә рәһбәрлији ермәни әсилли вә ермәниләрлә гоһум олан мәмурларын иш башындан узаглашдырылмасы үчүн һеч бир аддым атмыр.

Биз АБНА олараг гаршы тәрәфләрин кимликләри барәдә тәгдим едәҹәкләри сәнәдләрини дә, дәрҹ етмәсинә һазырыг!Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!