Илһам Әлијевин Злмү Давам Едир

Али Јәһуд сүлаләсинин дахили гошунлары Нардарана “нәзарәт едир”

“Бир нечә нәфәр барәсиндә ҹәза тәтбиг едилиб”.

  • Хәбәрин коду : 723667
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији Нардаран сакинләри
Хүласә

Јәһуди режимин муздлу әскәрләри Нардаранлыларын евләринә зорла сохулур вә истәдикләри евләрдән силаһ-сүрсат анбары ашкарлајырлар. Халг газсыз вә ишыгсыз јашамагда давам едир...

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, аиләликҹә сионизимә сатылмыш Илһам Әлијевин “ҝүҹ структурлары” Ганлы 26 Нојабр 2015 тарихдән бәри Нардаран гәсәбәсиндә башладыглары ҹинајәт әмәлијјатына давам едир.

Мәлуматымыза ҝөрә, Гәсәбәнин ҝириш вә чыхышларында гојулмуш силаһлы постлар һәлә дә ҝөтүрүлмәјиб.

Нардарана дахил олан вә чыхан һәр бир Азәрбајҹанлы јәһуди режими тәрәфиндән кәскин јохланылыр. Нардаранын Имам Һүсејн (әлејһи сәлам), Имам Һәсән Әскәри (әлејһи сәлам) вә с. мәркәзи мејданларына әлијевләр сүлаләсинин дахили гошунлары нәзарәт едир.

Јәһуди режимин муздлу әскәрләри Нардаранлыларын евләринә зорла сохулур вә истәдикләри евләрдән силаһ-сүрсат анбары ашкарлајырлар. Бир нечә нәфәр барәсиндә ҹәза тәтбиг едилиб. Елә нојабрын 26-дан сонра 30-дан чох кәнд сакинин сахландығы билдирилир.

Халг газсыз вә ишыгсыз јашамагда давам едир...

Инди рәсми тәблиғатда бу һадисәләрин баш вермә сәбәбләри кими әсасән бир нечә аргумент сәсләнир: «Бу гәсәбә Азәрбајҹанын ганунлары илә јашамајыб. Гәсәбәдә шәриәт ганунлары һөкм сүрүб, јерли һакимијјәт органларына һеч бир етимад ҝөстәрилмәјиб. Үстәлик, Нардаранда Иран Ислам Республикасынын тәсири ачыгҹа һисс олунуб вә саирә...

Бүтүн бунлар нә гәсәбәнин блокадада галмасына вә ондан өнҹә гошунларын јеридилмәсинә тутарлы әсас дејил. Сонралар ҝөстәрилән әсас кими дәјәрләндирилир.

Инди сүлалә гурумлары башлајыблар фактлар чыхартмаға. Фактлар бу гәбилдәндир: Нардарандакы мәсҹидләрдән јалныз бири гејдијјатдан кечиб.

Амма мараглы бир мәгам да ортаја чыхыб.

Нардаранда баш верән ганлы тоггушмадан дүз 25 ҝүн өнҹә бүтүн өлкәдә парламент сечкиләри кечирилиб. Һалбуки, инди апарылан рәсми тәблиғатын әксинә олараг Нардаран гәсәбәси дә бу просесдән кәнарда галмајыб. Бу зиддијјәтли мәгамы Мәркәзи Сечки Комиссијасынын ачыгладығы рәгәмләр үзә чыхарыр...

Нардаран гәсәбәси 28 сајлы Сабунчу үчүнҹү сечки даирәсинә дүшүр. Гәсәбәдә 3 мәнтәгә олуб -14, 15 вә 27. Мәркәзи Сечки Комиссијасынын ачыгладығы рәгәмләрә ҝөрә, 14 сајлы мәнтәгәдә 547 сечиҹи сечкијә ҝәлиб. Онларын 284-ү Милли Мәҹлисин Аграр сијасәти даими комиссијасынын сәдр мүавини Елдар Гулијевә сәс вериб. Елдар Гулијев бундан әввәл дә 3 дәфә депутат сечилиб.

Кечмиш вә индики депутат 15 вә 27 сајлы мәнтәгәләрдән дә сечкијә гатылан шәхсләрин јарыдан чохунун сәсини газаныб. 15 сајлы мәнтәгәдән 315, 27 сајлы мәнтәгәдән исә 299 сәс алыб.

Ортаја суал чыхыр. Нардаран сакинләри Азәрбајҹан ганунларыны танымырдыларса, 2011-ҹи ил ијунун 18-дә Илһам Әлијевин сәрәнҹамы илә «Шөһрәт» ордени алан Елдар Гулијевә нијә сәс верибләр?Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!