$icon = $this->mediaurl($this->icon['mediaID']); $thumb = $this->mediaurl($this->icon['mediaID'],350,350); ?>
Ашура вә Јарадылыш Сирри

Имам Хаменеи: Ашура нә үчүн Ислам тарихиндә бу гәдәр бөјүк тәсирләр гојмушдур?

Ашура мөвзусу түкәнмәјән вә әбәди бир мөвзудур.

  • Хәбәрин коду : 719390
  • Мәнбә : Нур-аз
Хүласә

Инсан фикирләшәндә бизим бир нечә имамымызын дилиндән шәһидләр ағасына мүраҹиәтлә “сәнин (фаҹиәли) ҝүнүн кими һеч бир ҝүн јохдур” – сөзүнүн нә үчүн дејилдијини анлајыр.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији- Иран халгынын бөјүк ингилабында да Ашуранын, Һүсејн ибн Әлинин (ә) вә мәһәррәм һадисәләринин хатирәсинин әсаслы ролу вардыр. Ашура мөвзусу түкәнмәјән вә әбәди бир мөвзудур. Бу һадисә нә үчүн Ислам тарихиндә бу гәдәр бөјүк тәсирләр гојмушдур? Мәним фикримҹә Ашура мәсәләси она ҝөрә гејри-ади әһәмијјәтә маликдир ки, бу һадисәдә олан фәдакарлыг вә ҹандан кечмәк мүстәсна бир фәдакарлыгдыр. Ислам тарихинин әввәлиндән бу ҝүнәдәк һәмишә мүһарибәләр, шәһадәтләр вә фәдакарлыглар олмушдур. Биз дә өз дөврүмүздә мүҹаһидлик едән, ҹанындан кечән вә чәтин шәраитә дөзән чох инсанлар ҝөрмүшүк. Бизим бүтүн бу шәһидләримиз, бүтүн бу әлилләримиз, әсир дүшәнләримиз, онларын аиләләри вә ингилабдан сонракы илләрдә, јахуд ингилаб дөврүндә фәдакарлыг едән диҝәр шәхсләр бизим ҝөзүмүз өнүндәдирләр. Кечмишдә дә белә һадисәләр олмушдур; тарихдә охумусунуз. Лакин бу һадисәләрин һеч бири Ашура һадисәси илә мүгајисәолунасы дејил; һәтта Бәдр, Үһүд вә еркән Ислам чағынын шәһидләринин шәһадәти дә. Инсан фикирләшәндә бизим бир нечә имамымызын дилиндән шәһидләр ағасына мүраҹиәтлә “сәнин (фаҹиәли) ҝүнүн кими һеч бир ҝүн јохдур” – сөзүнүн нә үчүн дејилдијини анлајыр.

Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*