Ашура вә Јарадылыш Сирри

Һидајәт чырағы вә ниҹат ҝәмиси олан Имам (ә)

Бахмајараг ки, бүтүн Әһли-бејт (ә) ниҹат ҝәмисидир, анҹаг Әба Абдуллаһын (ә) ниҹат ҝәмиси инсаны даһа тез саһилә чатдырыр.

  • Хәбәрин коду : 717786
  • Мәнбә : Deyerler Erfan-a istinadla
Хүласә

Бу, Сејјиди-шүһәда (ә) ҝәмисидир ки, она минәнләри әлибош гојмаз вә она тәвәссүл едәнләри истәдикләри лимана чатдырар. Бу ҝәми – ниҹат ҝәмисидир.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији- Һәзрәт Сејјиди-шүһәданын (ә) мәгамы о гәдәр әзәмәтлидир ки, ади инсанлар ону дәрк етмәкдән аҹиздирләр. О, Аллаһ јанында о гәдәр әзиз вә севимлидир ки, онун васитәсилә чох сајда инсан һидајәт олунур.

Һәзрәт Пејғәмбәр (с) бујурур: “Һәгигәтән, Һүсејн һидајәт чырағы вә ниҹат ҝәмисидир”. Бахмајараг ки, бүтүн Әһли-бејт (ә) ниҹат ҝәмисидир, анҹаг Әба Абдуллаһын (ә) ниҹат ҝәмиси инсаны даһа тез саһилә чатдырыр. Һүрр буна бариз нүмунәдир. Имам Һүсејн (ә) бир бахышла ону беһиштә тәрәф јөнләндирир.

Әбдүләзиз Ибни Кәсир нәгл едир: “Бир груп адам Имам Һүсејнин (ә) мүбарәк хидмәтинә ҝәлир вә Һәзрәтә (ә) дејир: “Аллаһын сизә инајәт етдији фәзлдән вә елмдән бизә әта етмәјинизи чох истәјирик”. Һәзрәт (ә) бујурур: “Сизин бу елм үчүн тутумунуз вардырмы?”. Онлар ҹавабында дедиләр: “Бәли! Сизә гаршы о гәдәр әлагәмиз вардыр ки, һәр нә десәниз үрәјимиздә сахлајаҹағыг”. Һәзрәт (ә) бујурур: “Илаһи елмләри сизә сөјләмәјим үчүн ҝәрәк илк олараг сизи имтаһана чәким. Бир нәфәрдән савајы һамыныз мәҹлиси тәрк един вә әҝәр онун Илаһи сирлләри ешитмәк үчүн ҝүҹү чатса, сизи дә мәҹлисә дәвәт едиб вә һәмин елмләри сизә өјрәдәҹәјәм”. Онлар Имамын (ә) бујурдуғуну етдиләр вә бир гәдәр кечмәмиш һәмин шәхс башыны итирмиш һалда мәҹлисдән чыхды вә сүрәтлә узаглашды. Достлары ардынҹа ҝетдиләр вә она дедиләр: “Мәҝәр Имам (ә) сәнә нә деди ки, белә олдун?”. О, башыны итирдијинә ҝөрә онларын суалына ҹаваб верә билмирди. Она ҝөрә дә өзләри Һәзрәтин (ә) јанына ҝәлиб сәбәбини сорушдулар. Һәзрәт (ә) бујурду: “Сизин Аллаһын бизә вердији елмә тутумунуз јохдур вә бир даһа белә истәкдә олмајын. Анҹаг дүнја вә дин мәсәләләриндә чәтинлијиниз олса, бизә мүраҹиәт един. Чүнки Аллаһ бизи инсанларын дүнја вә ахирәт чәтинликләрини арадан галдырмаг үчүн гәрар вермишдир”.

Аллаһ Тәала Шәһидләр Сәрвәрини о гәдәр севир ки, онун ганынын төкүлдүјү торпағы инсанлар үчүн шәфа васитәси гәрар вермишдир. Имам Садиг (ә) бујурур: “Имам Һүсејн (ә) гәбринин түрбәти 7 дәрдин шәфасыдыр”.

Бу, Сејјиди-шүһәда (ә) ҝәмисидир ки, она минәнләри әлибош гојмаз вә она тәвәссүл едәнләри истәдикләри лимана чатдырар. Бу ҝәми – ниҹат ҝәмисидир.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Mourining of Imam Hossein
Asura mystery of creation
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib