• Ашура вә Јарадылыш Сирри

  Узун мүддәт өвлады оламјан ана нәзринә вәфа едиб оғлунун адыны Әли гојду – Видео

  Чарәси һәр јердән үзүлмүш гадын Аллаһ Тәалаја пәнаһ ҝәтирир вә Әһли Бејти (әлејһим сәлам) васитә гәрар верәрәк: “Оғлум оларса адыны Әли гојуб Ашура ҝүнү Һүсејн (ә) ашигләринин јолу үзәриндә гојарам.” Дејәрәк нәзр едир.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылыш Сирри

  Имам Хаменеи: Ашура нә үчүн Ислам тарихиндә бу гәдәр бөјүк тәсирләр гојмушдур?

  Ашура мөвзусу түкәнмәјән вә әбәди бир мөвзудур.

  Инсан фикирләшәндә бизим бир нечә имамымызын дилиндән шәһидләр ағасына мүраҹиәтлә “сәнин (фаҹиәли) ҝүнүн кими һеч бир ҝүн јохдур” – сөзүнүн нә үчүн дејилдијини анлајыр.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылыш Сирри

  Һәр ҝүн иша намазынын дәстәмазы илә сүбһ намазыны гылан вә ҝүндә Гуран хәтм едән Кәрбәла гәһрәманы

  Бурејр ибн Әбдүррәһман Әнсари һәр иша намазынын дәстәмазы илә сүбһ намазыны гылар вә сонра да Гуран хәтм едәрди.

  Ашура ҝүнү Бурејр Језид ибни Мәгәлин башына гылынҹыны елә зәрбә вурур ки, гылынҹы Језидин башында илишиб галыр вә Бурејр чалышырды ки, гылынҹыны дартыб чыхартсын. Бу заман Рәзи ибни Мәнгәз она һүҹум етди. Бурејр ону јерә јыхыб синәсиндә әјләшди. Рәзи өз достларыны јардыма чағырды. Кәәб ибни Ҹабир архадан Бурејрә һүҹум етди вә низәсини онун белиндән сохду. Бу заман Бурејр Рәзинин синәсинә јыхылды. Кәәб гылынҹы илә Имам Һүсејнин (ә) вәфадар достуна зәрбә вурду вә ону шәһид етди.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылыш Сирри

  Имам Һүсејн (ә) үчүн ағламаг тәгва илә бирҝә олса, инсаны беһиштә апарар

  Имам Һүсејнә (ә) ағламағын фәзиләти һагда һәдисләр чохдур. Анҹаг һеч бириндә дејилмир ки, инсан шәртсиз беһиштә ҝедәҹәкдир.

  Имам Һүсејнә (ә) ешг бәсләмәк вә онун мүсибәтинә ағламаг – төвбәнин илк аддымыдыр. Бу төвбә әҝәр камала чатарса, нәинки ҝүнаһлары ҝизләдәр, әслиндә ҝүнаһлары јахшылыглара чеврилән бир амилә чевриләр.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылыш Сирри

  Һидајәт чырағы вә ниҹат ҝәмиси олан Имам (ә)

  Бахмајараг ки, бүтүн Әһли-бејт (ә) ниҹат ҝәмисидир, анҹаг Әба Абдуллаһын (ә) ниҹат ҝәмиси инсаны даһа тез саһилә чатдырыр.

  Бу, Сејјиди-шүһәда (ә) ҝәмисидир ки, она минәнләри әлибош гојмаз вә она тәвәссүл едәнләри истәдикләри лимана чатдырар. Бу ҝәми – ниҹат ҝәмисидир.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылышын Сирри

  Имам Һүсејнә (ә) ҝөрә интигам алмаг, күфрү, нифагы вә ширки арадан галдырмаг мәнасындадыр

  Уҹа Аллаһ бујурду: “Бу Гаимин (ә.ф) васитәсилә Имам Һүсејнин (ә) гатилләриндән интигам алаҹағам”

  Имам Заман ағанын (ә.ф) ләгәбләриндән бири Мүнтәгимдир. Әҝәр Ислам дүшмәнини ҹәзаландыра билмәсәјди, она һеч бир заман бу ләгәби вермәздиләр.

  Давамы ...
 • Ашура вә Јарадылышын Сирри

  Анаданҝәлмә кор гыз Ашура ҝүнү шифа тапды - Фото

  9 јашлы гызҹығазын ҝөзләри Әмирәл Мөмүнүн һәзрәти Әлинин (ә) һәрәминдә ачылды.

  Гызҹығаз дејир: “Зијарәтдә идик. Зијарәтин орталарында нәинсә гулағымдан мөһкәм јапышдығыны һисс етдим. Даһа сонра Муһәммәд вә али Муһәммәдә ҝөндәрдијим салаватын бәрәкәти сајәсиндә фәзада олан гырмызы рәнҝли ишығы мүшаһидә етмәкә башладым вә ҝөзләрим ачылды.”

  Давамы ...
 • ИИР-ын Инҹәсәнәт Әсәрләри

  Ашура вә Јарадылыш Сирри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кәрбәла епик дөјүшү Иран Ислам Республикасынын инҹәсәнәт әсәрләриндә.

  Давамы ...
Mourining of Imam Hossein
Asura mystery of creation
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib