• Гәлбләрин Фатеһи Шәһид Сүлејмани!

  Бакыда шәһид ҝенерал Сүлејманинин хатирәсинә әдәби-бәдии мүсабигә кечирилир

  Елан олунмуш чағырыша әсасән, империализм вә зүлм илә мүбаризә вә әдаләтсевәрлик нүмунәси, һәмчинин мүгавимәтин бу бөјүк сәркәрдәсинин рәшадәтләри вә фәдакарлыглары барәдә нәзәрәчарпаҹаг сајда әдәби-бәдии әсәр Иранын Бакыдакы Мәдәнијјәт Мәркәзинә дахил олуб.

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  Шанлыурфанын тәсбиһ базары – Фото

  Ашағыдакы фотолар Түркијәнин ҹәнуб шәрги әјаләти олан Шанлыурфанын тәсбиһ базарынын ҝөрүнтүләридир. Бу шәһәрдә Османлы империјасындан мирас галмыш Ҝөмүрк Хана адлы тиҹарәт мәркәзи вардыр. Бу мәркәздә мүхтәлиф нөв тәсбиһләрә раст ҝәлмәк мүмкүндүр...

  Давамы ...
 • Дүнја Халглары вә Имам Һүсејн Тәзијјәси

  Азәрбајҹанлы шаирләрТәбриздә "Ашура Әдәбијјатынын Горунмасы" семинарында иштирак едибләр

  Әсғәр Фарси: "Тәбриз семинарында иштирак едәҹәк һејәт Азәрбајҹанын танынмыш вә ҝәнҹ шаирләриндән ибарәтдир. Сәнан Бәдәлов, Елҝүн Салаһлы, Јашар Абдуллајев, Ҝүлбала Әһмәдов, Рәшад Новрузов вә Беһруз Әмиров бу һејәтин тәркибинә дахил олан шаирләрдирләр."

  Давамы ...
 • Ислам вә Елм

  Испанијанын Мадрид Университетидә Ибн Синанын бүстүнүн ачылышы олуб - Фото

  Ибн Сина тибб вә фәлсәфә саһәси башда олмагла бир чох саһәјә аид 450 китабын мүәллифидир.

  1884 – 1954 ҹү илләрдә јашамыш вә биринҹи дүнја мүһарибәси заманы Белчиканы тәрк едәрәк АБШ-а көчүб орада һәјатыны елм тарихини тәдгиг етмәк вә јазмаг үчүн һәср етмиш вә елм тарихини бир интизамлы шәкил һалына ҝәтирмиш Ҹорҹ Сартон јаздығы "Тарих вә Елм" адлы китабында Ибн Синаны дүнја тиббинин ән бөјүк алимләриндән бири кими тәгдим едиб.

  Давамы ...
 • Сионист Вәһһаби Вандализими

  8 Шәввал Үмүдүнја Бәги Ҝүнүдүр: 1925-ҹи илдә вәһһабиләр Бәги гәбристанлығында тарихи абидәләри дағытдылар

  Бәги гәбиристанлығынын дағыдылмасы 20-ҹи әсрин ҹинајәтләри сырасында јер алыр.

  Сәуд сүлаләси тәрәфиндән Бәги гәбиристанлығынын учурулмасы ики дәфә баш вериб. Биринҹи: 1221-ҹи һиҹри гәмәри илиндә (милади тарихи илә 1800-ҹү илдә) јәһуди вә христианлардан ибарәт олан "масон" тәшкилатынын вердији мадди вә мәнәви дәстәкләр сајәсиндәә вәһһаби гүввәләри Әбдүләзиз ибн Сәудун башҹылығы илә Мәдинә шәһәрини узун мүддәт мүһасирәдә сахладыгдан сонра мүсәлман әһалини күтләви гәтлә јетирдиләр. Пејғәмбәрин (с) гәбрини гарәт етдикдән сонра Әбдүләзиз ибн Сәуд Бәгидәки гәбирләрин учурулмасы әмрини верди. Бу заман Османлы хәлифәси өз валиси Мәһәммәд Әли падшаһа Һиҹазы вәһһаби һакимијјәтиндән азад етмәји әмр едир. Һиҹри тарихи илә 1227-ҹи илдә вәһһабиләр мәғлубијјәтә уғрајырлар. Бундан сонра әһали мүбарәк мәканлары јенидән бәрпа едир. Икинҹи: Һиҹри 1344-ҹү ил шәввал ајынын 8-и (милади тарихи илә 1925-ҹи ил) јәһуди вә христианларын ҝөстәрдикләри сәјләр нәтиҹәсиндә Сәуд сүлаләси јенидән һакимијјәтә ҝәлир. Һәмин ил Шејх Абдуллаһ өзүнүн баш газисини Сүлејман ибн Бүлһејдәни Мәдинәјә вә Һиҹаза алимләрдән мәгбәрәләрин учурулмасы разылығыны алмаг учун ҝөндәрир. Онларын бир ҹоху ҹанларынын горхусундан ҹаваб вермир. Бәзиләри исә разылыгларыны билдирирләр. Вәһһаби вандаллары да силаһ ҝүҹүнә Мәдинә шәһәриндә вә шәһәрдән кәнарда олан ҝүнбәзләри вә зәриһләри, о ҹүмләдән мәсум Имамларын (ә) мәгбәрәләрини учурдурлар.

  Давамы ...
 • Ханым Фатимәи Зәһранын (с) Адына Иһтаф Олунуб.

  Елшән Хәзәрин Ханым Фатимәи Зәһранын (с) Мәсҹидинин мүдафиәси үчүн јаздығы шер

  Сәнә ҝүнбәзсиз олан мәсчиди Зәһраны ачым јаз Гәми ТАҺАны ачым јаз Арадан ҝетсә о мәсчид бир өмүр дад елијәрсиз Бәли фәрјад елијәрсиз

  Давамы ...
 • Ислами Иран вә Инҹәсәнәт

  Исфаһанлылар һәзрәт Әбүлфәзлил Әббасын (ә) һәрәминә әл илә тохунмуш гијмәтли халчаны һәдијјә етдиләр – Фото

  Иран Ислам Республикасынын мәдәнијјәт вә инҹәсәнәт шәһәрләриндән бири олан Исфан шәһәр сакини Әли Һәкими ҹәнаблары олдугҹа баһалы олан әл илә тохунмуш халчаны һәзрәт Әбүфәзлил Әббасын (әлејһи сәлам) мүбарәк һәрәминә һәдијјә едиб.

  Давамы ...
 • Ислам вә Инҹәсәнәт

  Еј Мүсәлманлар Бу Ҝүн Вәһдәт Ҝәрәкдир Бизләрә! – Видеоклип

  Ашағыдакы видеоклип Һаҹи Елшән Хәзәр, Сејјид Рөвшәнин ифасы вә Сејјид оҹаг Неҹатын чыхышы әсасында һазырланараг Мүсәлманлар арасында ВӘҺДӘТ-ин горунуб сахланмасына һәср едилиб.

  Давамы ...
 • Ислам Мәдәнијјәти

  Нәҹәфи Шәрәфдә јерләшән Һәннанә Мәсҹиди вә онун тарихи – Фото

  Тарихи мәнбәләрә әсасән бу јерин торпағы ики кәрә Мәсум Имамларын (әлејһимус сәлам) әзасын сахлајыб. Бу торпағын илк әзасы һәзрәт Әмирәл Мөминин Әли ибн Әбу Талибин (әлејһимәс сәлам) мүбарәк ҹәназәсини мәхфи сүрәтдә ҝеҹә јарысы дәфн едәркән олуб. Икинҹи әза сахламасы исә, Кәрбәла һадисәсиндә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) вә Онун вәфалы сәһабәләринин мәзлумҹасына Шәһадәтә јетирилмәси заманы олуб.

  Давамы ...
 • Гуран Кәрим Хәбәрләри

  Тәбриздә Гурани Кәрим вә Китаб музеји - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Тәбризин “Гурани Кәрим вә Китаб” музеји шәһәрин ән ҝөзәл јерләриндән биридир. Бу музеј шәһәрин мәркәзиндәки Саһибул Әмр Мәсҹидиндә јерләшир. Музејдә Иранын гәдим тарихинә малик олан бир чох дәјәрли вә гијмәтли Гурани Кәрим нүсхәләри, һабелә ҝөзәл хәттатлыг әл ишләри сәрҝијә бахыш үчүн гојулуб.

  Давамы ...
 • Сејјид Әли Хаменеји...

  Имам Хаменејинин Месажы Мүнһен-дә Авропалы Ҝәнҹләр гаршысында / ФОТО

  Ислам Ингилабы Рәһбәри Имам Хаменејинин ҝерчәк Исламы танымаг үчүн Авропалы ҝәнҹләрә јаздығы месажы Алманијанын бөјүк шәһәрләриндә иҹтимаијјәтә нүмаиш олунур.

  Давамы ...
 • Инҹәсәнәт Хәбәрләри

  Әлҹәзаирдә мәҹбури көчкүнүн әл иши, 1300 әдәд бутулкадан гејри-ади ев инша етди – Фото

  Һәр бир бутулканын ичинә гум долдурулуб.

  Онун сөзләринә ҝөрә, бу евин әсас үстүнлүјү ондан ибарәтдир ки, мәнзилдә исти олмур. Евин даирәви формасы истини дәфф етмәјә јардым едир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан

  Илгар Ибраһимоғлу Азәрбајҹан Республикасынын зиндан башчыларны тәнгид едиб

  Һаҹы Илгар Ибраһимоғлу зинданда Һәзрәт Јусиф (әлејһи сәлам) сериалынын ҝөстәрилмәси әрәфәсиндә бир груп диндар мәһбусун ҹәзаландырылмасы хәбәринин ҝениш сосиал иникасына вә бунунла бағлы әлагәдар рәсмиләрин сусмаларына ишарә едәрәк, дејиб: “Бу кими гејри-мүтәнасиб ҹәзалар ганунсуз олмагдан әлавә, өлкәдә иманофобијанын мөвҹуд олмасынын нишанәсидир.”

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (ә) Ашигләри

  Кәрбәла: Һәзрәти Әбүлфәзлил Әббасын мәзары үзәриндәки зәриһин гурашдырылма ишләри сона чатды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәзрәти Әбүлфәзлил Әббасын мәзары үзәриндәки зәриһин гурашдырылма ишләри сона јетиб. Мәлумата ҝөрә, зәриһин ачылыш мәрасими үч ҝүндән сонра мүбарәк рәҹәб ајынын 13-ү, һәзрәти Мөвләл Мувәһһидин Әли ибн Әбу Талибин мөвлуд ҝеҹәси олаҹагдыр.

  Давамы ...
 • Илаһи Шүарлары Әзәмәтли Тутмаг!

  Һз. Әбүлфәзлил Әббасын (ә) мәзары үзәриндәки јени Зәриһи - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бир нечә ҝүн бундан өнҹә Кәрбәлада һәзрәти Әбүлфәзлил Әббасын (әлејһи сәлам) мәзари шәрифи үзәринә гојулаҹаг јени Зәриһинин гурашдырылмасы ишләринин сон мәрһәләси артыг баша чатмаг үзрәдир.

  Давамы ...
 • Фатимә Ҝүнләри

  Мүгәддәс Гумда “Фатимә (сәламуллаһи әлејһа) Ҝүнләри” илә бағлы “Гүрбәт Һәдиси” адлы сәрҝи ачылыб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн 02 Март 2016 тарихдә Али Тәглид Мәрҹәси Ајәтуллаһ Сафи Ҝүлпәјгани һәзрәтләринин рәсми ачылышы илә, Мүгәддәс Гум шәһәриндә “Фатимә (сәламуллаһи әлејһа) Ҝүнләри” илә бағлы “Гүрбәт Һәдиси” адлы сәрҝи ачылыб. Гејд едәк ки, сәрҝи Гум шәһәри, Мүәллим мејданы, “Әиммәи Әтһар (әлејһим сәлам) Фигһи Мәркәз” илә үзбәүз мәнтәгәдә јерләшир. Сәрҝи һамынын үзәринә ачыгдыр. Qeyd edək ki, sərgi Qum şəhəri, Müəllim meydanı, “Əimməi Əthar (əleyhim səlam) Fiqhi Mərkəz” ilə üzbəüz məntəqədə yerləşir. Sərgi hamının üzərinə açıqdır.

  Давамы ...
 • Исламчы Инҹәсәнәт Хадимләри

  Дүнјасыны дәјишмиш "Һәзрәти Јусиф" сериалынын режиссору Фәрәҹуллаһ Сәләһшурун дәфн мәрасими мөһтәшәм кечирилиб- Фото

  Дәфн мәрасиминдә Ислам Республикасынын дүнјасәвијјәли танынмыш кинорежисор вә актјорлар иштирак едиб.

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бағырсаг хәрчәнҝинә ҝөрә бир мүддәт хәстәханада јатан Иран Ислам Республикасынын мөмүн вә ингилабчы режиссору Фәрәҹуллаһ Сәләһшур Февралын 26 сәһәр вәфат едәрәк өз Пәрвәрдиҝарынын сәдасына ләббејк дејиб. Мәрһум Фәрәҹуллаһ Сәләһшурун ҹәназәси ИИР Мәдәнијјәт вә Инҹәсәнәт хадимләринин һүзуру илә, һабелә бир груп Теһран әһалиси илә бу ҝүн сәһәр радәләриндә Теһранын Әшрәфи Исфәһани маҝистирал јолундан Имамзадә Сејјид Ҹәфәр вә Һәмидә Хатун түрбәсинә тәрәф јола салыныб. Гејд едәк ки, Азәрбајҹан Республикасында да јахшы танынан Иран Ислам Республикасынын Гәзвин шәһәриндән олан Фәрәҹуллаһ Сәләһшур бир чох дини филмләрин јарадыҹысы олуб. "Һәгиги Төвбә", Әсһаби Кәһф- Анҹолос Кишиләри (Мен оф Анжолос), "Әјјуб Пејғәмбәр", "Јусиф Пејғәмбәр", вә с. онун дәјәрли ишләриндәндир. Фәрәҹуллаһ Сәләһшурун сон иши "Муса Пејғәмбәр" сериалы олуб.

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  ИИР-да илк дәфә “Јолүстү Намазханалар” мөвзүсунда Мүсафир Меһрабы адлы семинар кечирилди – Фото

  Семинар заманы иштиракчылар үчүн кичик сәһнәҹикләр дә нүмајиш етдирилиб.

  Семинар, Мүгәддәс Гум шәһәринин “Ҝүнәш Шәһәри” туризм комплексиндә, ИИР Намазы Бәрпа Етмәк Мәркәзинин сәдри Ајәтуллаһ Мөһсүн Гираәти, бир груп Мәдәнијјәт хадимләри, Сепаһ вә Полис забитләринин иштиракы илә кечирилиб.

  Давамы ...
 • Кәрбәла

  Имам Һүсејнин (ә) һәрәминдән чәкилмиш орҝинал шәкилләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, сосиал шәбәкәләрдә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) пак һәрәминин сәһн вә сарај һиссәләриндән чәкилмиш орҝинал шәкилләр јајымланыб.

  Давамы ...
 • Ираг Хәбәрләри

  Һәзрәти Әбүлфәзлил Әббасын ҝүнбәзи дахилиндә ајнәбәд ишләринә башланыб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һәзрәти Әбүлфәзлил Әббасын һәрәминдә ҝедән тәмир ишләринин давамында ҝүнбәзин дахилиндә ајнәбәнд ишләринә башланылыб.

  Давамы ...
 • Әгилеји Бәни Һашим (әлејһа сәлам)

  АБНА Ханым Зејнәбин (ә.с) мөвлуду ҝүнү мүнасибәтилә Сизи тәбрик едир! - Шер

  Имам Сәҹҹад бибиси Зејнәб (с.ә) барәсиндә билдирир: "Кәрбәлада бүтүн о мүсибәтләрә бахмајараг, бибим Зејнәб һәтта өз мүстәһәб намазларыны да гылырды, минаҹатларыны едирди. Бүтүн бу мәһруумијјәтләр, сәфәр јорғунлуғу вә јетимләрә нәвазиш ону бир ан да Аллаһдан узаг салмырды".

  Давамы ...
 • Давамлы Сәјләр Нәтиҹәсиндә

  Иран Ислам Республикасына мәхсус 3 мин дәјәрли фоссил Америкадан гајтарылыб

  Иран Ислам РЕспубликасынын Америкадан галан әмлакынын гајтарылмасы үчүн сәјләр давам едир.

  Фоссилләрин кәшфиндән сонра, онларын бир һиссәси арашдырма вә мүәјјәнләшдирмә үчүн Америкаја ҝөндәрилиб вә гәрара алыныб ки арашдырма вә нәтиҹәдән сонра 6 ај 1 ил әрзиндә Ирана гајтарылсын. Лакин Лос Анҹелесин Канти музеји арашдырманын јекунлашмадығыны әсас ҝәтирәрәк вә әлавә арашдырмаја еһтијаҹ дујулдуғуну билдирәрәк онларын гајтарылмасына гаршы чыхыб.

  Давамы ...
 • Инҹәсәнәт Хадимләри

  Әмәкдар артист Әләсҝәр Мәммәдоғлу вәфат едиб

  Мәрһум анасынын јанында дәфн олунуб.

  Ә.Мәммәдоғлунун аиләсиндән билдирибләр ки, актјорун сәһһәти гәфил писләшәндән сонра “тәҹили јардым” ҝәлсә дә, онун һәјатыны хилас етмәк мүмкүн олмајыб.

  Давамы ...
 • ИИР-ын Инҹәсәнәт Әсәрләри

  Ашура вә Јарадылыш Сирри - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кәрбәла епик дөјүшү Иран Ислам Республикасынын инҹәсәнәт әсәрләриндә.

  Давамы ...
 • Илаһи Инҹиләрин Нур Сил- Силәси

  Ханым Фатимәи Мәсумәнин (ә) мәзары үзәринә нәсб едиләҹәк зәриһин ачылыш мәрасими - Фото

  Зәриһин ачылыш мәрасими Тәглид Мәрҹәси Ајәтуллаһ Ҝирами һәзрәтләринин иштиракы илә баш тутуб.

  Мәрасимдә Гумун Ҹүмә Намазынын рәһбәри вә Фатимәи Мәсумәнин (әлејһа сәлам) һәрәминин мүдири Ајәтуллаһ Сејјид Сәиди ҹәнаблары да иштирак едибләр.

  Давамы ...
 • Инҹәсәнәт хадимләри Мина Гәтлиамыны мәһкум етдиләр

  Теһран вә Франса рәссамлары “Лаләләрин Тәвафы” адлы пикетә гошулдулар – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Теһран Метросу вә Үмид Мәдәнијјәт Мәркәзи Сәуди Әрәбистанын Минада төрәтдији гәтлиамын мүхтәлиф сәнәдләрини нүмајиш етдирмәк мәгсәди илә Вәлијји Әср (әлејһи сәлам) адына метро стансијасында “Лаләләрин Тәвафы” адлы симпозиуму (емалатхана) тәшкил едибләр. Онларла Сәнәткар Франса, Иран вә с. халглардан ибарәт инҹәсәнәт хадимләринин тәртиб вердикләри емалатханаја гошулараг Мина Фаҹиәсинә даир фикир вә дујғуларыны өз рәсимләриндә ҹанландырыблар.

  Давамы ...