Сөздә “Шир” Оланлар

Ибраһим Седијани, Мави Мәрмәрәдә сағ галан јазычы: "Исраил 9 нәфәри гәтлә јетирди, Әрдоған исә ҝәмини батырды"

И. Седијани: Әрдоған утанмадан инсанларын ҝөзүнүн ичинә бахараг јалан сөјләјир.

  • Хәбәрин коду : 763334
  • Мәнбә : Дејерлер
Хүласә

И. Седијани: “...Мави Мәрмәрә басгынынын сәбәби, 587 нәфәрин јардымы Ашдода бурахмаг әвәзинә, бирбаша Гәззаја апармаг истәмәси иди. Исраил һәмин ҝүн 9 нәфәри өлдүрдү, амма Әрдоған бу разылашма илә Мави Мәрмәрәни тамамилә батырды...”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Түркијә вә сионист Исраил режими арасындакы бөһран 6 илдән сонра әлдә олунан разылашма илә арадан галдырылыр.

Разылашмаја әсасән, Түркијә 2010-ҹу илдә Гәззаја һуманитар јардым апаран Мави Мәрмәрә ҝәмисинә һүҹум едән вә доггуз нәфәри гәтлә јетирән сионист Исраил әсҝәрләринә гаршы иддиа галдырмајаҹағына даир бир ганун гәбул етмәк мәҹбуријјәтиндәдир.

Разылашманын Гәзза блокадасы илә әлагәдар һиссәси исә һәлә мүәммалы олараг галыр. Һөкумәт вә она јахын медиа мөвзујла әлагәдар блокаданын арадан галхаҹағыны билдирсәләр дә, сионист Исраил режими мүһасирәнин давам едәҹәјини, анҹаг һуманитар јардымларын Ашдод лиманындан фәләстинлиләрә чатдырылаҹағыны сөјләјир.

Һүҹум әснасында Мави Мәрмәрәдәки 587 нәфәрин арасында олан вә һазырда Алманијада јашајан јазычы Ибраһим Седијани Түркијә илә сионист Исраил режими арасындакы разылашмаја белә шәрһ вериб: "Түркијә, сионист Исраил режиминин илләрдир мәшғул олуб, едә билмәдијини баҹарды вә дүнјанын танымадығы Гәзза блокадасыны таныјан илк өлкә олду. Ашдод лиманы үзәриндән һуманитар јардым чатдырылаҹаг дејирләр. Исраил Ашдод лиманынын истифадә едилмәсинә онсуз да иҹазә верирди.

Мави Мәрмәрә басгынынын сәбәби, 587 нәфәрин јардымы Ашдода бурахмаг әвәзинә, бирбаша Гәззаја апармаг истәмәси иди. Исраил һәмин ҝүн 9 нәфәри өлдүрдү, амма Әрдоған бу разылашма илә Мави Мәрмәрәни тамамилә батырды. Әрдоған утанмадан инсанларын ҝөзүнүн ичинә бахараг јалан сөјләјир. Бу разылашмада нә Мави Мәрмәрә, нә дә Гәзза халгынын һүгуглары нәзәрә алынмајыб. Бир нәфәр дә олсун Мави Мәрмәрә сәрнишинләриндән бу разылашмадан мәмнун олдуғуну ҝөстәрә билмәзсиниз. Бу ҝүн Әрдоғанын етдији бу разылашманы гәләбә кими тәгдим едәнләр, әслиндә 27 Мај 2010-ҹу илдә о ҝәмијә минмәјә горханлардыр".

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!