Әлбир Олуб Бир Ајы бир Шир Илә...

Дөвләтә ишдијән јерли һүгуг мүдафиәчиләри Исламчы мәһбуслара санки дүшмән кәсилиб

  • Хәбәрин коду : 760754
  • Мәнбә : Исламин Сеси
Хүласә

Намизәд Сәфәров: “Өлкәдә дин хадимларинә, инанҹлы кәсимә гаршы бәзи даирәләрдә гысганчлыг һиссләри мөвҹуддур. Азәрбајҹанда фәалијјәт ҝөстәрән бир сыра һүгуг мүдафиә тәшкилатлары рәһбәрләринин чыхышларына нәзәр салдыгда һөкумәтин мөвгејини сәрҝиләдикләрини ҝөрүрүк.”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бејнәлхалг һүгуг-мүдафиә тәшкилаты “Амнестј Интернатионал” Азәрбајҹандакы бир нечә мәһбусу “виҹдан мәһбусу” елан едиб. АХҸП сәдринин мүавини Фуад Гәһрәманлы, “Азадлыг” гәзетинин шөбә мүдири вә “Азәрбајҹан сааты” програмынын апарыҹысы Сејмур Һәзи, АХҸП фәаллары Мурад Әдилов, Елвин Абдуллајев вә “Азадлыг” гәзетинин баш редактору Гәнимәт Заһидин гоһумлары Рүфәт вә Рөвшән Заһидовлар “Виҹдан мәһбусу” кими таныныблар. Бу факт сијаси бахышларына ҝөрә һәбс едилән, лакин бу ҝүнә гәдәр виҹдан мәһбусу елан олунмајан инанҹлы кәсимин проблемләрини јенидән ҝүндәмә ҝәтириб. Белә ки, өлкәдә фәалијјәт ҝөстәрән јерли һүгуг мүдафиә тәшкилатлары, еләҹә дә бејнәлхалг гурумлар һөкумәти тәнгид едән чыхышларына ҝөрә ганунсз һәбс олунан Исламчы мәһбуслара мүнасибәтдә икили стандарт нүмајиш етдирир.

Бәзи јерли һүгуг мүдафиәчиләри Бејнәлхалг һүгуг-мүдафиә тәшкилатлары илә кечирдикләри ҝөрүшләрдә инанҹлы кәсимдән олан мәһбусларын проблемләрини габартмырлар. Сијаси фәалијјәтинә ҝөрә һәбс олунан мәһбуслар арасында ајры-сечкилик едирләр.

 Бәс ҝөрәсән бу икили јанашманын сәбәбләри нәдир?

ИсламинСеси мөвзуну һүгуг мүдафиәчиси Намизәд Сәфәровла мүзакирә едиб. Һүгуг мүдафиәчиси билдириб ки, Азәрбајҹанда инанҹлы кәсимдән олан инсанларын ганунсуз һәбс едилмәси, онлары бирмәналы шәкилдә сијаси вә виҹдан мәһбусу едир: “Лакин тәәссүфләр олсун ки, онлар барәсиндәки мәлуматлар Авропа вә дүнјанын һүгуг мүдафиә тәшкилатларына лазымы сәвијјәдә чатдырылмыр. Өлкәдә дин хадимларинә, инанҹлы кәсимә гаршы бәзи даирәләрдә гысганчлыг һиссләри мөвҹуддур. Азәрбајҹанда фәалијјәт ҝөстәрән бир сыра һүгуг мүдафиә тәшкилатлары рәһбәрләринин чыхышларына нәзәр салдыгда һөкумәтин мөвгејини сәрҝиләдикләрини ҝөрүрүк. Доғрудур бу тәшкилатлар “АХҸ”, “Мүсават” кими партијалар гаршысында фәргли давраныш нүмајиш етдирирләр. Лакин инанҹлы кәсимлә бағлы мәсәләләрдә бирмәналы шәкилдә сәрт мөвге сәрҝиләјирләр. Дини ҹамеәдән олан вә сијаси фәалијјәтинә ҝөрә һәбс едилән шәхсләри виҹдан мәһбусу кими танымадыгларыны ачыглајырлар”.

Намизәд Сәфәровун сөзләринә ҝөрә, инанҹлы кәсимин дә тәшкилатланмасына еһтијаҹ вар: “Јәни диндарлар мәсәләнин маһијјәтини чатдырмаға чалышмалыдырлар. Бу шәхсләр дин хадими олмамышдан өнҹә бир вәтәндашдырлар. Онларын да һүгуг вә азадлыглары вар вә буну тәләб едирләр. Мәһз бу тәләбләрә ҝөрә дә, һөкумәт гондарма иттиһамларла онлары һәбс едиб. Инанҹлы кәсимин нүмајәндәләринә “вәтәнә, дөвләтә хәјанәт” кими ағыласығмаз вә сахта иттиһамлар ирәли сүрүлүб. Лакин бу кәсимин һүгугларыны мүдафиә едәнләр јохдур. Авропа тәшкилатлары исә бу ишләрдә мараглы дејил. Чүнки онларын бизим һәбсханалары ҝәзәрәк бу ҹүр инсанлары ашкар едиб, онларын иттиһамлары илә таныш олмаг һәвәсләри јохдур. Буну јерли сијаси вә һүгуг мүдафиә тәшкилатлары, һәбс едилән шәхсләрин јахынлары, иҹтимаи гурумлар етмәлидирләр”.

Һүгуг мүдафиәчиси гејд едиб ки, дин хадимләринә гаршы икили мүнасибәтдә бәзи јерли һүгуг мүдафиәчиләринин ролу бөјүкдүр: “Бејнәлхалг гурумлара конкрет сијаһылар тәгдим едән јерли һүгуг мүдафиә тәшкилатлары вар ки, онлар инанҹлы кәсими сијаси мәһбус кими танымырлар. Бунлар арасында Саһиб Мәммәдовун адыны чәкмәк мүмкүндүр. Бу шәхс илин 9 ајыны хариҹдә, бејнәлхалг тәшкилатларла ҝөрүшләрдә кечирир. Бејнәлхалг һүгуг мүдафиә тәшкилатлары исә Саһиб Мәммәдов вә онун мөвгејиндән чыхыш едән диҝәр һүгуг мүдафиәчиләриндән Азәрбајҹандакы сијаси мәһбуслар һаггында сорушдугда, бу шәхсләрин вердикләри рәјләр әсас ҝөтүрүлүр. Бизи һәмин тәшкилатлара бурахмырлар ки, дини кәсимин нүмајәндәләринин дә, сијаси фәалијјәтләринә ҝөрә, гондарма иттиһамларла һәбс едилдикләрини дејә биләк”.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!