Арашдырма

Рамиз Меһдијевин ермәни олдуғу иддиа едилир

  • Хәбәрин коду : 759640
  • Мәнбә : golos-karabakha5.webnode.ru
Хүласә

АПА-нын мәлуматына ҝөрә, Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијев һәмин ҝүндә Тејмур Рамиз оғлу Меһдијевин фөвгәладә һаллар назиринин мүавини тәјин едилмәси һаггында сәрәнҹам имзалајыб. Президентин диҝәр сәрәнҹамы илә Т. Меһдијевә ҝенерал-мајор али һәрби рүтбәси верилиб. Меһдијевин оғлу Тимур Меһдијев дә мәһз дајыларынын имканларындан истифаде едәрәк, Ермәнистанда өзүнә ҝениш бизнес саһәси гура билиб. Елә дүшмән өлкәјә нефт өтүрән иш адамларындан бири дә Меһдијевин оғлу олуб. Бундан башга, Тимурун һазырда хариҹидә ермәниләрлә бирҝә дајыларынын адына бөјүк бизнеси вар.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији- Өтән әсрин 30-ҹу илләри — Нахчыванын Шәрур рајонунун Гархун кәндиндә јашајан Әнвәр Меһдијев нечә илләрди аилә гурмасына бахмајараг өвлад үзүнә һәсрәт галмышды. Бир ҝүн Әнвәр киши илә һәјат јолдашы мәркәз Бакыја јолланырлар вә бир мүддәтдән сонра бөјүк бир чамаданла ермәниләрдән ҝөтүрмә өвладларылә Нахчывана гајыдырлар. Һәмин гајыдыш ҝүнүндән етибарән Меһдијевләр аиләсинин бир оғлан өвладынын олмасы барәдә хәбәр јајылыр. Етибарлы мәнбәләрин билдирдијинә ҝөрә Рамиз Әнвәр Меһдијевин доҝма оҝлу дејилдир, онлара јахын ермәни әсилли аиләдән ҝөтүрүлмә өвладдыр. Рамиз Меһдијевин илк анасы ермәни әсилли олубдур. Рамиз Әнвәровиҹ Меһдијевин ермәни әсилли анасынын ады Катија олубдур.

Рамиз Меһдијевин арвады Галина Артунјановнанын һәм ана , һәм дә ата тәрәфи 100% ермәни әсиллидир. Һазырда, БДУ-дә ријазијјат факүлтәсиндә кафедра мүдүри вәзифәсиндә ҹалышыр. Рамиз Меһдијевин өвладлары исә 100%-лик ермәни әсиллидирләр.

Гызы Кәмалә Әлијева БДУ-дә Сосиолиҝија факүтәсиндә нәнәси ермәни Шушаник, кеҹмиш депутат Ҝүләр Әһмәдованын кафедра мүдүриди, әри дәләдузлугла мәшҝул олан бизнесмн депутат Илһам Әлијевдир. Кама Рамиз Меһдијевин ҹиркли пулларыны хариҹи өлкәләрдә ермәни гоһумларынын адына бирҝә милјардаларла бизнеслә мәшҝулдур. Коррупсија ады илә өлкәдән јыҝылан күлли мигдарда азәрбајҹан халгынын сәрвәтләри хариҹидә јашајан ермәниләрә өтүрүлүбдүр. Азәрбајҹан медиасы јалныз Илһам Әлијевин бизнесиндән јазырлар, Рамиз Әнвәровиҹдән горхурлар. Рамиз Меһдијевин оҝлу Тимур Меһдијев КГБ полковники кими Дахили Ишләр Назирлијиндә Иҹтимаи Тәһгигат Идарәсинин рәиси вә даһа сонра Мәдәнијјәт Назирлијинин биринҹи мүавини вәзифәсиндә ҹалышыбдыр. О, 05.05.2014 ил тарихиндән Азәрбајҹан фөвгәладә һаллар назиринин мүавинләри тәјин олунуб.

АПА-нын мәлуматына ҝөрә, Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијев һәмин ҝүндә Тејмур Рамиз оғлу Меһдијевин фөвгәладә һаллар назиринин мүавини тәјин едилмәси һаггында сәрәнҹам имзалајыб. Президентин диҝәр сәрәнҹамы илә Т. Меһдијевә ҝенерал-мајор али һәрби рүтбәси верилиб. Меһдијевин оғлу Тимур Меһдијев дә мәһз дајыларынын имканларындан истифаде едәрәк, Ермәнистанда өзүнә ҝениш бизнес саһәси гура билиб. Елә дүшмән өлкәјә нефт өтүрән иш адамларындан бири дә Меһдијевин оғлу олуб. Бундан башга, Тимурун һазырда хариҹидә ермәниләрлә бирҝә дајыларынын адына бөјүк бизнеси вар.

Ермәнистанла мүһарибә шәраитиндә олан, торпагларынын 20 фаизи ишғал олунмуш бир өлкәнин мәмурларынын јарысы демәк олар ки, ја ермәнидир, ја да ермәни әсиллидир. Һәр һалда бундан дәһшәтли факт һеч бир дөвләтдә мөвҹуд дејил. Дүшмәни вәзифәјә ҝәтирмәк, өлкәнин мүһүм постларыны онлара һәвале етмәк олдугҹа аҹынаҹаглы һалдыр вә буна дүшмәнчиликдән башга бир шеј демәк мүмкүн дејил.

Кимдир вәтән хаини вә ермәниләрлә иш бирлијиндә олан !!! ???

Бу ҝүн әлијев режиминин зүлүмүндән хариҹи өлкәләрә сыҝынмыш өз һаггыны тәләб едән авропада јашајан мүһаҹирләримизи вәтән хаинини вә ермәни кәшфијјатына ишләдијини иддиа едән һакимијјәт даирәләри јахшы оларды ки, вәзифә башында олан ермәниләрин кимликләрини ашкарласын вә онлары ҝөрәвиндән алсын. Ермәниләрин бу ҝүн Азәрбајҹан һакимијјәтиндә әјләшмиш онларла кәшфијјатчы јахын гоһумлары вар. Вә онларын әли илә истәнилән информасијаны елдә етмәк һәр һалда ермәниләр үчүн чәтин олмаз. Ермәниләр ПИА рәһбәри, Баш назир, Гачгынком, Мүдафиә Назирлијиндә бир нечә јүксәк чинли забит вә с. Бүтүн стратежи нөгтәләрә адам јерләшдирә билмишләр. Диҝәр тәрәфдән исә, Азәрбајҹан дөвләтчилијини гумара гојмуш әлијевләр режими сөзүн һәгиги мәнасында мәмләкәтин анасыны ағлатмагла мәшғулдурлар. Онларын Гарабағ проблемини Азәрбајҹанын хејринә һәлл едәҹәкләрин үмид едәнләр дә јанылырлар. Чүнки ермәни әсилли мәмурларла ермәниләрә гаршы вурушмаг мүмкүн дејил.

Бәзи иддиалара ҝөрә, Бакы режими хариҹи өлкәләрдә јашајан ермәни гоһумларыны мүһаҹир ады алтында азәрбајҹана ҝәтирирләр. 4 милјондан ҹоз һәгиги азәрбајҹанлылары өлкәдән дидәрҝин салыныб хариҹи өлкәрә зорән сыҝынмасыда ишҝалҹы әлијев режиминин ермәнипәрәст һијләҝәр сијәасәтидир.

Гејд едәк ки, Рамиз Меһдијевин арвади вә ҝәлининин дә ермәни олдуғу ирәли сүрүлүр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!