Азәрбајҹан Хәбәрләри

Политолог Ҹүмшүд Нуријев: “Ермәниләрлә гоһумлуғу олан 10 депутатымыз вар...”

"Ермәни әсилли мәмурлар өз сәнәдләрини елә дәјишдирибләр ки...”

  • Хәбәрин коду : 758940
  • Мәнбә : бизимјол
Хүласә

"Нә гәдәр ки, дөвләт структурларымызда ермәниганлылар чалышыр, Гарабағ проблеми һәлл едилмәјәҹәк”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији- Азәрбајҹанын сијаси елитасында тәмсил олунан бәзи шәхсләрин аилә үзвләринин, јахын гоһумларынын ермәни олмасы вә ермәниләрлә үнсијјәтә ҝирмәләри илә бағлы мәтбуатда даим информасијалар дәрҹ олунур. Сон ҝүнләр баш назирин биринҹи мүавини Јагуб Ејјубовун гардашы гызынын Газахыстанда ермәни әсилли ҝәнҹлә аилә гурмасы да медианын диггәтиндән гачмады. Мөвзуну сијаси елмләр доктору, политолог Ҹүмшүд Нуријевлә дәјәрләндирдик.

- Ҹүмшүд мүәллим, билдијиниз кими Азәрбајҹанда минләрлә ермәни аиләси јашајыр. Бәс, онларындан арасында дөвләт структурларында, јахуд Милли Мәҹлисдә тәмсил олунанлар вармы?

- Ермәниләр дүнјада һај-күј салыблар ки, Азәрбајҹанда ермәниләр сыхышдырылыр, онларын јашамаларына имкан јохдур. Милли Мәҹлис сәдринин биринҹи мүавини Зијафәт Әсҝәров рәсмән елан еләди ки, Бакыда 32 мин ермәни јашајыр. Дәфәләрлә буну биз дә демишик, анҹаг гәбул етмәјибләр. Мәсәлә ондадыр ки, онларын чоху артыг азәрбајҹанлылашыб - Сијамушлар, Солмаз олуб, Һајкамышлар Һәнифә олуб. Ермәни гадынларынын ән чох гәбул етдији ад Ҝүлзардыр. Шәһәрин мәркәзиндә, мәсәлән мән јашадығым бинада да ермәниләр јашајыр. Онлара кимсә бир сөз демир. Онларын өвладлары вә ја әрләри вәзифәдә тәмсил олунур, назир мүавини, милләт вәкилидир. Мәним таныдығым белә бир аилә вар. Онларын ики өвлады вар ки, онлардан да бири гаты ермәнипәрәстдир, анасы тәрәфи даһа чох мүдафиә едир. Јарымермәниләрин бир һиссәси бурадан көчүб. Анҹаг бу ҝүн дә шәһәрин мәркәзиндә ермәниләр галыр. Биз онларын тәһлүкәсизлијинә тәминат вермишик вә бу ҝүнә гәдәр кимсә дејә билмәз ки, һансыса ермәнинин бурну ганајыб. Лакин онлары дөвләт структурларына бурахмаг олмаз.

- Ермәниәсилли мәмулар өз миллијјәтләрини етираф едирләрми? Етмәзләр белә, сәнәдләрлә ону сүбут етмәк мүмкүндүрмү?

- Бу ҝүн ермәни ганыны дашыјанлар әсилләрини данырлар. Бу, ермәни характеринә ујғундур. Ән горхулусу одур ки, һәмин ермәниләр бүтүн сәнәдләри дәјишдирибләр. Буну сүбүт етмәјә галханда сәнәдләр тапылмыр, онлар архивдән ҝөтүрүлүб. Милли Мәҹлисдә бир тәрәфи ермәни олан - анасы, нәнәси вә арвады ермәни оланларын сајы 10-а гәдәрдир. Баш назирин мүавинин арвады да ермәнидир. Анҹаг буну даныр. Журналист Реј Кәримоғлу баш назирин биринҹи мүавини Јагуб Ејјубовун анасынын ермәни олмасы илә бағлы јазмышды. Мәмур һәмин журналисти евинә апарыб, аналығыны ҝөстәриб демишди: "Бах, ҝөр бу ермәнидир?” Јәни сүбут етмәк чәтиндир. Нә сиз башынызы ағрыдын нә дә мән, буну сүбүт етмәк мүмкүн олмајаҹаг. Ермәниләрин сәнәдләрини дәјишдирән шәрәфсизләр бир шеји баша дүшмәлидирләр ки, Гарабағ проблеминин бу ҝүнә гәдәр һәлл олунмамасынын сәбәби мәһз вәзифәдә олан ермәниләрин фәалијјәтинин нәтиҹәсидир.

- Арашдырма үчүн аривә дахил олмаға ҹәһд етмисинизми?

- Архивә вәкил Аслан Исмајыловла бирҝә дахил олдуг. Лакин адлар дәјишдирилмишди, орадан бизә дедиләр ки, ермәниләри мүсәлман кими гејд едибләр. Азәрбајҹанлы гадын өләндә јас мәрсиминдә шәкил асмырлар, ермәниләр исә асырлар, анҹаг бу сөзү дедијимә ҝөрә даһа асмајаҹаглар. Бу факты назир мүавининин анасынын јасында да ҝөрдүм, дивардан анасынын шәкли асылмышды. Онун ермәни олдуғуну билирдим, јас мәрасиминдә бир даһа сүбут олду.

Сәнәдләри көкүндән Дахили Ишләр Назирлијинин архивиндә дәјишдирирләр. Доғум шәһадәтнамәсиндән башлајараг һәр сәнәдин гејдијјаты вар бу архивдә. Вәзифә саһиби оланларын 99,99 фази сәнәдләрини ҝөтүрүб. Бәзиләри сәнәдләри итмәси ады илә, бәзиләри исә көһнә шәхсијјәт вәсигәсини тәһвил вермәмклә архиви мәһв едибләр. Бунун һамысыны едән пулдур. Мәсәлә орасындадыр ки, ермәниләрин типолоҝијасыны дәјишдирмәк мүмкүн дејил.

- Ермәни мәмурлар өзләрини белә нијә ҝизләдирләр?

- Совет дөврүндә дөвләт мәмурунун ермәни илә евләнмәси проблем дејилди, әксинә габаға ҝетмәк истәјәнләр ермәниләрлә евләнирдиләр. Һәмин гадынлар да она дајаг олурду. Инди исә онларын өвладлары ана тәрәфдән ермәни олдуглары ачыг-ашкар демирләр. Бахмајараг ки, онлара һеч бир тәһлүкә јохдур. Рајонларла бирликдә 42 мин ермәни јашајыр Азәрбајҹанда. Дағлыг Гарабағы истисна олмагла. Бу рәгәм өзү ҝөстәрир ки, онлар раһат јашајырлар. Биз ермәниләрдән фәргли олараг өвладларымызы ермәнијә нифрәт һисси илә бөјүтмүрүк. Ганымызы ичәнләр ән јахшы јердә јашајыр, ән јахшы вәзифәдәдирләр. Ермәниләр елә бил мүгәддәсдир, онлара бир сөз демәк мүмкүн дејил. Буну вурғулајырам, бир вахты ермәниләрин ермәни олмасыны сүбут етмәк мүмкүн иди, сон заманлар сәнәдләр дәјишдирилиб. Нә гәдәр ки, бизим дөвләт структурларында ермәниганлылар чалышыр, Дағлыг Гарабағ мәсәләсини һәлл едә билмәјәҹәјик.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!