Иран Ислам Республикасы

Гасим Сүлејмани Јахын Шәрг өлкәләри барәдә әһәмијјәтли ачыгламалар верди

  • Хәбәрин коду : 757504
  • Мәнбә : Еастнеjyс “Тасним”-ә истинадла
Хүласә

Суријанын ҹоғрафи әһәмијјәтини вә бу ҹоғрафијаја һаким олманын чох ваҹиб олдуғуну билдирән Гасим Сүлејмани, "Иран илләр әрзиндә Сурија мүгавимәтинә көмәкчи олмағы баҹарыб вә чох ҹидди бир тәһлүкәнин гаршысыны алыб. ИШИД-ә гаршы јарадылан коалисија гүввәләри арасында 40 өлкәдән 25-и ҝүҹлү вә зәнҝин өлкәләр олмасына бахмајараг, ИШИД илә мүбаризәдә мүвәффәгијјәтли ола билмәјибләр. Бу ҝүн ИШИД-ин Ирага сохулмасындан 2 ил кечмәсинә бахмајараг, Мосул һәлә дә онларын ишғалындадыр. Әлбәттә Иран Ислам Республикасы Ирагда ИШИД-ә гаршы мүбаризәдә әһәмијјәтли јерә маликдир вә бунун ән әсас нүмунәси көнүллү халг гүввәләринин мүбаризәсидир. Онлар Ирана гаршы бөјүк симпатија ҝөстәрирләр", дејә гејд едиб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләр Корпусунун Гүдс Бригадасынын команданы, ҝенерал Гасим Сүлејмани Ислами Шура Мәҹлисинин ачылыш мәрасиминдә реҝионда баш верәнләрлә бағлы мүһүм ачыгламалар вериб.  

Гасим Сүлејмани билдириб ки, һәр гәләбәдән сонра јени тәзјигин баш вердијинин, дүшмәнин бирбаша варлығына вә ҹиддилијинә ҝүндән-ҝүнә даһа чох шаһид олуруг. О, гејд едиб ки, Иранын Тикрити 5% зијанла хилас етмәкләринә бахмајараг, АБШ Рамадини 95% зәрәр вурмагла әлә кечириб: "Бу АБШ вә Иранын фәргини ортаја гојур". Гасим Сүлејмани, "АБШ Ирана јахын групларын Ирагда пај ала билмәјәҹәкләрини дүшүнүрдү. Амма Ираг Ислами Јүксәк Шурасы иш башына кечди вә бу ҝүн "Бәдир" бригада командири ән чох севилән шәхсләрдән бири олуб", дејә вурғулајыб.

"Дүшмәнин Ливандакы әсл һәдәфи "Һизбуллаһ" һәрәкатыдыр. Онлар һәр дәфә "Һизбуллаһ"ы мәһв етмәјә чалышсалар да, буна мүвәффәг ола билмәдиләр. Бу ҝүн "Һизбуллаһ" лидери Сејид Һәсән Нәсруллаһын вердији һәр ачыглама дүшмән тәрәфиндән ҹидди гәбул едилир", дејә ҝенерал Гасим Сүлејмани билдириб. Гасим Сүлејмани, "Һизбуллаһын ролу бөјүкдүр вә 3 саһәдә тәсирлидир. Илк олараг, дүшмәнә гаршы тәрәддүдсүз галиб ҝәләҹәјинә инаныр. Икинҹи олараг дахили низам-интизам мәсәләләриндә, үчүнҹү олараг исә реҝионал вә иҹтимаи саһәдәки уғурлары. Бу да дүшмән үзәриндә тәзјиг мејдана ҝәтирмәкдәдир. Һәтта буна ҝөрә "әл-Мәнар" телеканалыны белә изләмәк истәмирләр вә о каналы пејкдән чыхарырлар", дејә ачыглама да вериб.

Ҝенерал Сүлејмани Суријадакы мөвҹуд вәзијјәтә дә тохунараг, "Башланғыҹда бизим Суријаја мүдахилә етмәјимиз барәдә ихтилафлар вар иди. Сон мәрһәләдә мүдахилә етмәк гәрары гәбул етдик вә Суријада шиә -сүнни мүһарибәсинин баш вермәсинә манеә олдуг. Иран бу 4 ил әрзиндә Суријада тәкфирчиләрә гаршы әҝәр мүгавимәт ҝөстәрмәсәјди, бу ҝүн ИШИД Суријада дөвләт гурарды вә һәтта Ливанда сүнни, шиә вә христианлары тәсир алтында салараг ејни Дәмәшгдәки вәзијјәти орада да јарадарды. Чүнки бу ҝүн Ирагда ҝениш бир әразини әлиндә сахлајан ИШИД бир чох кәнддә инсанларын башыны кәсәрәк гәтлләр төрәтмәјә давам едир. Әнбарда јүзләрлә сүнни мүсәлманынын башыны кәсән бу террорчуларын әҝәр гаршысы алынмасајды бу ҝүн едамлар Ливанда да вүсәт алаҹагды", дејә билдириб.

Суријанын ҹоғрафи әһәмијјәтини вә бу ҹоғрафијаја һаким олманын чох ваҹиб олдуғуну билдирән Гасим Сүлејмани, "Иран илләр әрзиндә Сурија мүгавимәтинә көмәкчи олмағы баҹарыб вә чох ҹидди бир тәһлүкәнин гаршысыны алыб. ИШИД-ә гаршы јарадылан коалисија гүввәләри арасында 40 өлкәдән 25-и ҝүҹлү вә зәнҝин өлкәләр олмасына бахмајараг, ИШИД илә мүбаризәдә мүвәффәгијјәтли ола билмәјибләр. Бу ҝүн ИШИД-ин Ирага сохулмасындан 2 ил кечмәсинә бахмајараг, Мосул һәлә дә онларын ишғалындадыр. Әлбәттә Иран Ислам Республикасы Ирагда ИШИД-ә гаршы мүбаризәдә әһәмијјәтли јерә маликдир вә бунун ән әсас нүмунәси көнүллү халг гүввәләринин мүбаризәсидир. Онлар Ирана гаршы бөјүк симпатија ҝөстәрирләр", дејә гејд едиб. 

Ҝенерал Гасим Сүлејмани Јәмәнә тәшкил едилән һүҹумлара да тохунараг бу һәрәкәтин дәлилик олдуғуну билдириб. Һәмчинин Гасим Сүлејмани, "Әминәм ки, бу һүҹумлар сәудијјәлиләр үчүн мәғлубијјәтдән башга бир нәтиҹә вермәјәҹәк. Дүшмәнин әсас сәһвләриндән бири һүҹумдан әввәл һеч кимин зејдиләр һаггында мәлуматынын олмамасыдыр. Чүнки бу һүҹумлар онларын бөјүмәсинә сәбәб олду. Буна ҝөрә һүҹумлар бөлҝәнин талејини дәјишдирәҹәк. Ејнилә Сәддамын вахтилә Күвејтә һүҹум етдији кими. Чүнки ахырда просес Сәддамын деврилмәси илә нәтиҹәләнди. Диҝәр тәрәфдән Фарс Көрфәзи өлкәләри арасында олан бәзи өлкәләр бу дөјүшдә әмәкдашлыг етдиләр вә әҝәр гәләбәјә наил олсајдылар, бөлҝәдә даһа бөјүк һадисә баш верәҹәкди. Чүнки бу мүһарибә бөјүк дәнизләрин бирләшдији стратежи бөлҝә олан Јәмәндә хаосдан башга шејә сәбәб олмајаҹагды, олмады да", дејә вурғулајыб.

Гасим Сүлејмани, "Чох аз ҹәмијјәтләрдә бир милјон дөјүшән инсан тапмаг мүмкүндүр. Бу ҝүн Сејид Әбдүлмәлик әл-Һуси бу ҝүҹә маликдир. Буна бахмајараг, Јәмәнин талеји Әфганыстан кими олаҹаг. АБШ-ын көмәји илә мәһв едилән јерләр ҝеҹ өзүнә ҝәлир вә бу ҝүн буна Ливијада шаһид олуруг", дејәрәк чыхышыны јекунлашдырыб.  

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!