Арашдырма

''Илһам Әлијев Гарабағ проблемини һеч вахт һәлл етмәјәҹәк''

Азәр Гасымлы: ''Бу ҝүн јалныз Саркисјан вә Ермәнистан дејил, Илһам Әлијев дә статус-квонун тәрәфдарыдыр''

  • Хәбәрин коду : 754807
  • Мәнбә : Фејсбук
Хүласә

Бир сөзлә, Илһам Әлијев Гарабағ проблемини һеч вахт һәлл етмәјәҹәк. Чүнки әрази бүтөвлүјүмүзү бәрпа етмәк она сәрф етмир. Гарабағы дүшүнән әсл дөвләт адамы коррупсијаја булашмаз вә өвладларына Лондонда өлкәмизин иллик һәрби бүдҹәсинин 1/4 мигдарында мүлк алмаз. Ҝүндәмә ҝүҹлә сохушдурулан "Гарабағ просеси" - һакимијјәтин нөвбәти сијаси имитасијасыдыр!"

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, РЕАЛ Һәрәкатынын Идарә Һејәтинин үзвү Азәр Гасымлы өз Фаҹебоок сәһифәсиндә бу сөзләри јазыб:

"Бу ҝүн Гарабағ проблеми әтрафында һеч бир ҹидди просес јохдур. Садәҹә Илһам Әлијевин коррупсија әмәлләрини ифша едән "Панама Паперс" адлы сәнәдләри вә мәсәләни өрт-басдыр етмәк, манатын девалвасијасы, игтисади кризис вә сосиал проблемләри ҝүндәмдән чыхармаг үчүн Гарабағ карты һакимијјәт тәрәфиндән истифадә едилди. Әслиндә исә статус-кво нәјдисә, инди дә одур. Дәјишән бир шеј јохдур! Нә Русија бизи дәстәкләјәндир, нә Минск Групу мәсәләјә әдаләтли јанашанды, нә Гәрб бизә дәстәк дуранды, нә дә Ермәнистан ҝери чәкиләнди. Бир сөзлә, нә дүнја дәјишиб, нә Азәрбајҹан...".

Онун фикринҹә, Вјанада Әлијевлә Саркисјанын ҝөрүшүндән һеч бир ҝөзләнти олмамалыдыр: "10 илдән чохдур ҝөрүшүрләр, бу да ҝөрүшләрдән бириси олаҹаг. ҺәрикипрезидентәГарабағпроблемининолдуғукимигалмасысәрфедир. Бу ҝүн јалныз Саркисјан вә Ермәнистан дејил, Илһам Әлијев дә статус-квонун тәрәфдарыдыр. Чүнки Гарабағы ҝери алмаг үчүн савашмаг лазымдыр. Саваш да индики һакимијјәт үчүн әлавә рискләр, русларла проблемләр демәкдир. Она ҝөрә дә та әввәлдән планлары - бир-ики јүксәклик алыб, ҝүндәми дәјишиб, сонра Гарабағ мөвзусуну максимал дәрәҹәдә ҝүндәмдә сахламаг иди".

Азәр Гасымлы даһа сонра јазыр: "Һакимијјәт анлајыр ки, данышыглар јолу илә дә проблеми һәлл етмәк үчүн русларын "сүлһмәрамлы" гүввәләрини Гарабағда јерләшдирмәлидир. Бу, Гарабағын бирмәналы олараг итирилмәси демәкдир. 4-5 рајонун ҝүја бизә гајтарылмасы мөвзусу да кечәрли дејил. Чүнки ермәниләр Гарабағын статусу проблеминин һәлл олунмамасы вә ја референдумла бағлы бејнәлхалг разылашманын олмадығы тәгдирдә зәбт етдикләри әразиләрдән чыхмајаҹаглар. Чыхмадыглары заман да тәбии ки, јенә саваш олмалыдыр! Саваш да дедијим кими, Әлијевләр үчүн сијаси рискләр демәкдир".

Сијасәтчи һесаб едир ки, әҝәр Гарабағ итирилибсә, демәк бундан сонра Русија илә Гәрб арасында баланс сахламағын анламы да јохдур: "Бунунла да һакимијјәт дүшүнүр ки, белә вәзијјәт Гәрбјөнүмлү, авроинтеграсија тәрәфдарларынын әл-голуну ачаҹаг. Чүнки "Гарабағ јохдурса, һеч олмаса тәрәгги, инкишаф вә демократија олсун" дејәнләрин сајы ҝүнү-ҝүндән артаҹаг. Ахы бунларын һамысы Русијада јох, Гәрбдәдир!

Һакимијјәт Русијаја да сығына билмир. Чүнки пуллары Гәрб банкларында (әслиндә пулларын һарада олдуғу фәрг етмир, чүнки бүтүн көчүрмәләр ја АБШ, ја Авропа корреспондент банклары тәрәфиндән һәјата кечирилир!), мүлкләри исә ән азы Лондондадыр.

Бир сөзлә, Илһам Әлијев Гарабағ проблемини һеч вахт һәлл етмәјәҹәк. Чүнки әрази бүтөвлүјүмүзү бәрпа етмәк она сәрф етмир. Гарабағы дүшүнән әсл дөвләт адамы коррупсијаја булашмаз вә өвладларына Лондонда өлкәмизин иллик һәрби бүдҹәсинин 1/4 мигдарында мүлк алмаз. Ҝүндәмә ҝүҹлә сохушдурулан "Гарабағ просеси" - һакимијјәтин нөвбәти сијаси имитасијасыдыр!"

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!