Шејтан вә Масонлуг

Һомосексуализм вә Азәрбајҹаны ҝөзләјән тәһлүкәләр – АРАШДЫРМА

  • Хәбәрин коду : 753615
  • Мәнбә : ФактХәбәр Аналитик Мәркәзи
Хүласә

Масонларын содомизмә ҝәтириб чыхаран бу чиркин порнографија планы өз ишини ҝөрүб. Сексуал ингилабын горхунҹ нәтиҹәләриндән ән әсасы Аллаһын вә инсан тәбиәтинин гаршысында бағышланмаз бир ҹинајәтин сајылан һомосексуализмин дүнјаја ән ҝениш шәкилдә јајылмасы олуб. Гәрбдә 20 јашлы ҝәнҹләрин 25%-и һомосексуалдыр...

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији- Сон илләр һомосексуаллар апардығы тәблиғатлар евимизин ичинә гәдәрә ҝәлиб чыхыб десәк, јанылмарыг. Бунун үчүн филмләрдән, сериаллардан, верилишләрдән, мусиги клипләриндән, һәтта ҹизҝи филмләриндән белә истифадә олунур. Һомосексуаллығын тәблиғи үчүн илләр узуну һансы мәрһәләли ишләр ҝөрүлдүјү барәдә ФактХәбәр-ин арашдырмасыны тәгдим едирик.

Содомизм вә ја һомосексуализм сон әсрдә дүнја елитасы тәрәфиндән бүтүн мөвҹуд нәһәнҝ тәблиғат машынлары васитәси илә бејинләрә тәдриҹән јеридилән вә бәшәријјәтин мәһвинә сәбәб олаҹаг ән дәһшәтли кабусдур. Бу чиркинлијин сон заманлар һәртәрәфли тәблиғаты һеч дә тәсадүфи дејил.

Содомизм шиддәтли ҝүнаһ вә инсанын Илаһи тәбиәтинә гаршы бөјүк ҹинајәт һесаб едилир, едамла ҹәзаландырылырды. Инсанлар һәјасыны горујараг, гадына ашиг олур, аилә һәјаты гурарды. Бундан башга, һәр һансы бир мүнасибәтләрин гаршысы инсанлар тәрәфиндән сәрт шәкилдә алынырды. Лакин дүнјада масон сивилизасијанын мөһкәмләнмәси бу әхлаги дәјәрләри тәдриҹән һечә чыхарды. Дүнјада инсанларын тарих боју јашатдығы мәһәббәт етикасы кәнарлашдырылараг, јеринә секс азадлығы вә һәр бир шәхсин өз рәзил арзуларынын һәјата кечирмә һүгугу анламы ҝәтирилди .

Беләликлә, дүнјаја башында масонларын дурдуғу бәшәријјәтин мәнәви сағламлығына өлүмҹүл зәрбә вуран порно сәнаје јеридилмәјә башланды.

Киши илә гадын арасындакы әхлагсыз һејвани мүнасибәтләри ашкар шәкилдә тәблиғ вә нүмајиш едән порно, масонларын инсанлар арасында ән тәһлүкәли (һомосексуализм) ҹинајәти јајмасына шәраит јарадан бир көрпү иди.

Өтән әсрин 50-60-ҹы илләриндә АБШ-да вә Гәрби Авропада сексуал ингилаб баш вериб. Мәһз о илләрдә илк порнографик “Плајбој” журналы чыхыб. Даһа сонра мәһз јәһуди режиссорлар АБШ-да чәкилән филмләрин бүтүн жанрларында (драма, мелодрама, комедија, фантастика вә с.) еротик сәһнәләрә јер вермәјә башлајыб.АБШ-да һәр ил 600 мин ушаг порнографијанын гурбанына чеврилир

Чиркин сексуал ингилаб демәк олар ки, АБШ вә Авропанын бүтүн ән нүфузлу информасија васитәләри тәрәфиндән һәртәрәфли дәстәкләниб. Америкалы вә авропалыларын бејнинә јеридилирди ки, мүасир инсана ән лазым олан дәјәр мәһз сексуал азадлыгдыр вә бундан савајы нә варса һәјатын севинҹини анламајан иртиҹачы адамларын ҹәһаләтпәрәстлијиндән башга бир шеј дејил.

Беләликлә, порно ве секс-бизнес Гәрб игтисадијјатынын ән мөһкәм сүтунларына чеврилди. Өлкәләрдә мүхтәлиф порно-кинотеатрлар, порно-мағазалар, секшоплар вә с. јарадылды. Бу ијрәнҹлијин хүсуси саһәси тәкҹә АБШ-да илдә милјардларла доллар ҝәлир ҝәтирән 8-15 јаш арасы ушаг порнографијасыдыр. Һәр ил АБШ-да тәхминән 600 мин ушаг һәмин саһәнин гурбаны олур.

Америка Психиатрија Ассосиасијасы (Америҹан Псјҹһиатриҹ Ассоҹиатион) ән апарыҹы мүтәхәссисләринин арашдырмаларынын мәјуседиҹи нәтиҹәләринә әсасән, АБШ вә Авропа өлкәләриндә вәзијјәт о јерә чатыб ки, киши илә гадын арасындакы интим мүнасибәтләр күтләви тәҹавүзләр вә еркән ҹинсијјәт һәјаты илә ибтидаи вәһши инсанларын сәвијјәсиндәдир. Буҝүнкү Гәрб дүнјасында гадын вә гадын бәдәнинә истеһлак објекти кими бахылыр. Авропа өлкәләриндә 25-30 јаш арасында олан кишиләрин 30%-и импотент, гадынларын 31%-и исә сонсуздур.

Масонларын содомизмә ҝәтириб чыхаран бу чиркин порнографија планы өз ишини ҝөрүб. Сексуал ингилабын горхунҹ нәтиҹәләриндән ән әсасы Аллаһын вә инсан тәбиәтинин гаршысында бағышланмаз бир ҹинајәтин сајылан һомосексуализмин дүнјаја ән ҝениш шәкилдә јајылмасы олуб. Гәрбдә 20 јашлы ҝәнҹләрин 25%-и һомосексуалдыр.

Һомосексуаллар тарих боју нәләр етмәдиләр ки...

1786-ҹи ил. Тарихдә илк олараг һомосексуаллар үчүн едам һөкмү ләғв едилир.

1924-ҹү ил АБШ-да сексуал азлыгларын һүгугларыны мүдафиә едән илк груп јарадылыр.

1953-ҹү ил. АБШ-да һомосексуаллар үчүн илк журнал бурахылыр.

1955-ҹи ил лесбијанларын биринҹи тәшкилаты јарадылыр.

1961-ҹи ил. Илк дәфә һомосексуал мүнасибәтләр үчүн криминал мәсулијјәт ләғв едилир. Илк олараг ачыг-ашкар һомосексуал шәһәр мери сечилир

1962-ҹи ил. Тарихдә илк дәфә ики кишинин арасында ҹинси әлагәни ҹинајәт адландыран ганунвериҹи актлар ләғв едилир.

1965-ҹи ил. Вашингтонда сексуал азлыгларын илк нүмајиши кечирилир.

1966-ҹы ил. "Лесбијан" сөзү илк дәфә кинода истифадә едилир.

1967-ҹи ил. Һомосексуал ве лесбијанлара мағаза вә диҝәр иҹтимаи јерләрдә ишләмәјә иҹазә верән гәрар гәбул едилир.

1969-ҹу ил. Һомосексуаллары тәһгир едән полисләрә гаршы зор тәтбиг едилмәсинә иҹазә верилир вә Нју-Јоркда илк дәфә сексуал азлыглар үчүн гәзет бурахылыр.

1970-ҹи ил. АБШ-ын ән бөјүк Униталиар килсәси ијерархијаја һомосексуалларын ишләмәсинә иҹазә верән гәрар гәбул едир.

1971-ҹи ил. Президент Комиссијасы сексуал азлыглара гаршы олан бүтүн ганунларын ләғвини төвсијә едир.

1973-1974-ҹү ил. Америка Психиатрија Ассосиасијасы һомосексуаллығы психики позғунлугларын сијаһысындан чыхардыр.

1974-ҹү ил. АБШ-да тарихдә илк дәфә ашкар һомосексуал өлкәнин ән јүксәк һакимијјәт органына сечилир.

1975-ҹи ил. ЛҜБТ Америка Психиатрија Ассосиасијасынын рәсми бөлмәси олду.

1976-ҹи ил. АБШ-да президентлијә намизәдләр өз сечкигабағы кампанијалар заманы ашкар шәкилдә сексуал азлыгларын һүгугларынын горунмасынын ваҹиб олдуғундан данышмаға башлајыр.

1977-ҹи ил. Тарихдә илк дәфә сексуал азлыглар барәдә информасија рәсмән мәктәб програмына дахил едилир.

1978-ҹи ил. Калифорнијалы рәссам Джилберт Бејкер сексуал азлыгларын бајрағыны (Раинбоw Флаҝ) јарадыр.

1982-ҹи ил. АБШ-да дүнја тарихиндә илк дәфә сексуал азлыгларын идман ојунлары кечирилир.

1985-ҹи ил. Ванесса Редгрејв лесбијан ролу үчүн илк "Оскар" мүкафатыны алыр.

1986-ҹы ил. Вилјам Һарт һомосексуал ролу үчүн илк "Оскар" мүкафатыны алыр.

1987-ҹи ил. "Тһе Неw Јорк Тимес" гәзети өз журналистләрини рәсмән "һомосексуал” сөзүнүн јеринә "ҝеј" сөзүндән истифадә етмәјә мәҹбур едир.

1988-ҹи ил. Илк дәфә Америка килсәсиндә ејниҹинсли ҹүтлүјүн никаһ мәрасими кечирилир.

1989-ҹу ил. Илк дәфә Америка телевизија ширкәтләриндән бири филмин епизодунда ики кишини бир јатагда ҝөстәрир.

1990-ҹы ил. Һомосексуал мигрантларын АБШ-а көчмәји гадаған едән ганун ләғв едилир.

1992-ҹи ил. Бејнәлхалг Сәһијјә Тәшкилаты сексуал азлыглары рәсмән психики позғунлуглар сијаһысындан чыхарыр.

1993-ҹү ил АБШ-да һомосексуаллара рәсми олараг һәрби хидмәти кечмәјә иҹазә верилир.

2003-ҹү ил. АБШ Али Мәһкәмәси һомосексуал мүнасибәтләри гадаған едән ганунлары өлкә конститусијасына зидд олдуғуна даир гәрар чыхарыр.

2015-ҹи ил. АБШ-да 50 јашлы һомосексуал дипломат Ренди Берри лесбијанларын, ҝејләрин, бисексуалларын вә трансҝендерәрин һүгуглары үзрә биринҹи хүсуси елчиси вәзифәсинә ҝәлир.


Фрејдин чиркин нәзәријјәсини өзләринә бајраг етдиләр

1997-ҹи илдә дүнја содомистләринин пајтахты сајылан АБШ-ын Сан-Франсиско шәһәриндә “сексуал гуртулуш”ун 100 иллији гејд едилиб. Бу бајрамла бағлы һомосексуализмин тарихинә һәср едилмиш чохлу китабча чап едилиб. Һәмин тарихә нәзәр салсаг ҝөрәрик ки, содомизмин башында ики нәфәр -Зигмунд Ферјд вә Магнус Һиршфелд дуруб.

Зигмунд Фрејд “Каббала”нын пәрәстишкары, еләҹә дә “Бнај-Брит” масон ложасы вә сионист тәшкилатынын мөһтәрәм үзвү иди. Онун елми бахышлары психолоҝија саһәсиндә “Каббала” идејаларынын инкишафы иди. Мәсәлән, “Каббала” тәлиминә ҝөрә, ләззәт тәкҹә һәјатын әсас категоријасы дејил, һәм дә онун һәдәфидир. Буна әсасланараг Фрејд белә бир гәнаәтә ҝәлиб ки, бәшәријјәтин әсас һәдәфи сексуал азадлыгдыр (киши+киши, гадын+гадын вә киши+гадын арасындакы һәртәрәфли интим мүнасибәт) вә инсанлар бу мүнасибәтләрдә һеч бир мәһдудијјәтин гојулмамасы үчүн әлиндән ҝәләни етмәлидир. Онун сөзләринә ҝөрә, инсанлар өз заты бахымындан бисексуалдыр (јәни һәм гадын, һәм киши илә ҹинси мүнасибәт гурмаға мејлли) вә бунун гаршысыны алмаг үчүн јөнәлән бүтүн гадағалар ујдурулмуш динләрин ҹаһилијәтпәсәтлијидир.

Фрејдин нәзәријјәсини Һиршфелд һәјата кечирмәјә башлајыб. Онун 1896-ҹи илдә јаздығы “Соф вә Сократ” мәгаләсиндә содомизмин нормал бир һал вә ҹәмијјәтин бунун тәнгид етмәсини абсурд олдуғуну билдириб. 1987-ҹи илдә исә о сионистләрин дәстәји илә Елми Һуманитар Фонду – дүнјада содомистләри ашкар тәблиғ едән илк легал иттифагы јарадыб. Нәтиҹәдә 1907-ҹи илдә һомосексуализм Алманија һакимијјәтиндә олдугҹа ҝүҹлү дәстәјә малик олдуғу ашкар едилмишди. Бундан хәбәр тутан вәтәндашлар бөјүк иғтишашлар јаратмышды.

Содомистләр дә өз нөвбәсиндә һомосексуализми гадаған едән ганунларын ләғви үчүн күтләви имза топлусуну тәшкил едиб. Һомосексуал емиссарлар бүтүн дүнјаны ҝәзәрәк, минләрлә танынмыш адамлардан имза топладылар. Имза атанлар арасында Алберт Енштејн, Емил Золја, Һерш Һөссе, Томмас Манна вә Лев Толстој кими зәманәнин даһи шәхсијјәтләри дә олуб.

1919-ҹу илдә јенә дә һәмин Һиршфелдин малијјә дәстәји илә тарихиндә илк дәфә олараг содомизми тәблиғ едән филм ишыг үзү ҝөрүр. Бундан сонра АБШ, Алманија вә Инҝилтәрәдә онларла һомосексуализмә гуллуг едән нәһәнҝ тәшкилатлар јарадылыр. Бу 3 өлкәнин һәр бир јериндә һәмин тәшкилатлара аид олан клублар, гәзетләр вә һәтта әхлагсыз јувалар белә ачылыр.

Һомосексуаллар килсәдә тој етмәјә башладылар

Икинҹи Дүнја мүһарибәсиндән сонра АБШ-да бүтүн содомистләрин үмумдүнја конгресләрини бирләшдирән “Бејнәлхалг Ҹинси Бәрабәрлик Комитәси” (Ынтернатионал Ҝендер Егуалитј Ҹоммиттее (ЫҸА ҜЕҸ)) јарадылыр.

Бу тәшкилат содомизмин јајылмасы үчүн медиадан тутмуш ағыр ҹинајәтләрә кими һәр шејә әл атыб. Мәсәлән, ҜЕҸ-ин Нју-Јоркда тәшкил етдији полисләрә гаршы аксијада һомосексуаллары тәнгид едән минләрлә полис вәһшиҹәсинә дөјүлүр вә евләри јандырылыр. Аксијада 2 миндән чох содомист иштирак етмишди.

Бу һадисәдән сонра һомосексуаллар ве лезбијанлар АБШ һакимијјәтинә өз шәртләрини диктә етмәјә башлајыб. Беләликлә, содомизм Американын бөјүк һиссәсинин һәјат тәрзинә чеврилиб.

80-90-ҹи илләрдә Гәрбдә содомистләрин килсәдә кечирилән тојлары дәбә минмишди. Онларын килсә вә синагогларда кечирилән никаһ мәрасимләри дә тәсадүфи дејил. Һомосексуаллар бу әмәллә содомизми Аллаһын јанында ән бөјүк ҝүнаһ сајан сәмави динләри тәһгир едирдиләр. Кешишләрин бу евләнмәјә гаршы кичик етиразлары белә, һөкумәт тәрәфиндән сәрт шәкилдә сусдурулурду.

1997-ҹи илдән етибарән АБШ вә Авропада һәр ил кечирилән ЛҜБТ парадларында содомистләрин бәдәниндә Шејтан символлар ҝөрүнмәјә башлајыб. Ҝөрүнән одур ки, масонлар артыг порно сәнајеси, содомизм, ЛҜБТ вә диҝәр инсан тәбиәтинә зидд олан чиркинлик нүмајәндәләринин кимә мәнсуб олдугларыны билдирмәк гәрарына ҝәлиб. Масонларын сатанист олдуглары барәдә һәр кәсә мәлум олдуғу үчүн, содомистләрин дә өз парадларында бу кими символларын ишләдилмәси һеч дә тәәҹҹүб доғурмур.

Масонларын содомизм тәблиғиндә бу дәрәҹәдә исрарлы олмаларынын сәбәби

Дүнја елитасы тәрәфиндән содомизм, порно сәнаје вә диҝәр инсан тәбијәтинә зидд олан чиркинликләрин хүсуси олараг јајылмасы ики әсас сәбәбдән ибарәтдир:

1. Тотал нәзарәт.
Мәлумдур ки, мәнәвијјатсыз вә руһу өлмүш ҝүнаһкар ҹәмијјәтләри идарә етмәк олдугҹа асандыр.

2. Јер күрәсинин әһалисинин сајыны азалтмаг.
Бир гәдәр кечмишә нәзәр салаг. Ерамызын әввәлиндә дүнјада тәгрибән 230 милјон инсан јашајыб. Биринҹи миниллијин сонунда онларын сајы 275 милјона чатыб. 1900-ҹу идә артыг дүнја үзрә әһали 1,6 милјард, 1960-ҹы илдә 3 милјард, 1999-ҹу илдә 6 милјард нәфәр тәшкил едиб. Һазырда сонунҹу рәгәмин үзәринә 1 милјард да әлавә олунуб. 2050-ҹи илә исә прогноз даһа бөјүкдүр. Јер күрәсиндә әһалинин сајы 9,2 милјард нәфәрә кими јүксәлә биләр. Өтән әсрин 70-ҹи илләринә хәјали сәјаһәт етсәк ҝөрәрик ки, һәмин дөнәмдә әһали һиберболик темплә артыб. Елә һәмин дөврдән дә башлајараг “Јени Дүнја Низамы” лајиһәси ишә салынды. Гәрбдә спиртли ички вә наркотикә алудәчилик јаратмагла, Шәргдә исә мүнагишә оҹагларыны аловландырмагла инсанлығын мәһвинә старт верилди. Һал-һазырда Јер күрәсиндә әһалинин артым темпиндә азалма мүшаһидә олунур. Бу “бөјүк ҝүҹләри” һәлә дә гане етмир. Иддиалара әсасән, мөвҹуд ресурслар сајы 10 милјарда јахынлашан инсанлара бәс етмәјәҹәк. Она ҝөрә дә бу статистика тәхирә салынмадан азалдылмалыдыр.

Топлума өзләрини инсанлығын хиласкары кими сырымаға чалышан “Бөјүк ҝүҹләр”ин әслиндә, инсанлыға нифрәт бәсләдији ачыг-ајдын ҝөрүнүр. Өлкәләрин дағыдылмасы, ҹанлыларын мәһв едилмәси чыхыш јолу ола билмәз. Чүнки “Јени Дүнја Низамы”нын ҝәтирдији мүһарибәләр аҹлыг, хаос, гачгынлыг, јарымчыг галмыш өмүрләрдән башга бәшәријјәтә һеч нә вермир.

Һомосексуализмин Азәрбајҹанда тәблиғи

Һомосексуализмин ҝениш сурәтдә тәблиғи дә бу планын тәркиб һиссәсидир. Һеч дә тәсадүфи дејил ки, “гадын+гадын”, “киши+киши” ушагсыз ҹәмијјәт демәкдир вә сон заманлар Авропада тәбии артымын статистикасындакы кәскин азалма да буна бариз нүмунәдир. Авропада һомосексуализмин мәркәзи сајылан Һолландијада тәбии артым темпинә диггәт едәк. 1960-ҹы илдә бу өлкәнин әһалиси 11.2 милјон нәфәр олуб. Һазырда исә бу рәгәм 16.9 милјондур. Ејни дөврдә Исвечрәнин әһалиси 1 милјон нәфәр артыб. Алманијанын әһалиси исә 16 милјон. Амма бу рәгәмләр һомосексуализмин гадаған олдуғу өлкәләрдә чох јүксәкдир. 3 гоншу өлкәдә - Азәрбајҹан, Иран вә Түркијәдә бу рәгәмләр ејни дөврдә 3 дәфә артыб. Мисал үчүн Азәрбајҹан әһалисинин сајы 1960-ҹы илдә 2.9 милјон, 2015-ҹи илдә 9.6 милјон нәфәр, Иранда ејни дөврдә рәгәмләр 22 милјон вә 78 милјон, Түркијәдә исә 27 вә 79 милјон нәфәр ҝөстәрир.

Азәрбајҹанда да бу мәсәләнин кифајәт гәдәр тәһлүкәли сәвијјәдә олдуғу ҝөз өнүндәдир. Әввәлләр һомосексуаллары садәҹә ҝеҹә вахтлары ҝөрмәк мүмкүн идисә, артыг онлар ҝүндүзләр дә чәкинмәдән шәһәрин күчәләриндә ҝәзиширләр. Онлар тәшкилатланараг Алманија, Нидерланд, Норвеч, Бөјүк Британија , Белчика, Исвечрә, АБШ сәфирликләри вә Авропа Иттифагынын Бакы нүмајәндәлији илә ҝөрүшләр кечирир, тәләбләрини сәсләндирирләр. Сәфирликләр исә онлара билдирирләр ки, һомосексуалларын һүгуги статусунун горунмасы мәсәләләри онлар үчүн приоритетдир.

Ишләр тәк бунунла битмир. Онлар вахташыры олараг мүхтәлиф аксијаларла ҝүндәмә ҝәлирләр. Һәтта бир нечә ил әввәл онларын башчыларындан биринин психоложи чатышмазлыг үзүндән интиһар етмәсини тәблиғат васитәләринә чевирдиләр вә бунун өзләринә едилән тәзјигләрин нәтиҹәси кими ҝөстәрдиләр.

Ҝөрүнән одур ки, Гәрб өлкәләринин сәфирликләри дә бу мәсәләдә мараглыдырлар. Кимләрсә мәсәләнин ҹиддилијини диггәтә алмасалар да, тәблиғатлар мәһз Гәрб тәшкилатлары тәрәфиндән апарылыр вә малијјәләшдирилир. Бәзиләринә ејниҹинслиләрин евлилик мәсәләсинин ади бир шеј олдуғуну тәблиғ үчүн пул верилир, бәзиләринә исә “әринизлә далашдынызса, евдән чыхыб бизә сығынын” кими ишләр үчүн.

Вә сонда...

Бәшәријјәт ајры-ајры вахтларда шәр империјаларын сонунун ејни олдуғуну мүшаһидә едиб. Буна әсасән дејә биләрик ки, АБШ јахын онилликләрдә Бирләшмиш Штатлар кими өз мөвҹудлуғуну әлдән верәҹәк. Әҝәр бу өз ахарына бурахылаҹагса, Јер күрәмиз үчүн бөјүк бир фаҹиә илә нәтиҹәләнә биләр. Мүхтәлиф нүвә силаһлары илә долдурулмуш вә шејтани гәзәбдән ашыб-дашан Америка өз учурумуна бүтүн дүнјаны апара биләр.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!