Шејтанын Һијләләри Чох Зәифдир! Гурани Кәрим.

АБШ, Гәрб, сионист режим вә Сәудијјә Әрәбистаны Һизбуллаһ нијә һәдәф сечиб? - АНАЛИЗ

Гәрбин вә Сәудијјәнин нәзарәтиндә олан террорчуларын нөвбәти һәдәфи Ливандыр!

  • Хәбәрин коду : 751213
  • Мәнбә : ФактХәбәр-ин Аналитик Мәркәзи
Хүласә

Ливанын Һизбуллаһ тәшкилаты өлкәнин шимал-шәргиндә, Сурија сәрһәдиндә вә башга јерләрдә ИШИД террорчулары илә фәал шәкилдә мүһарибәдә јеҝанә һәрби ҝүҹ кими ҝөрүнүр. Ејни заманда, јүз минләрлә јохсул Ливан вәтәндашы илә сағлам сосиал әлагә гуран јеҝанә тәшкилатдыр. Һәм мүсәлман, һәм дә христиан партијаларла вә һәрәкатларла коалисијалар јарадыр. О һалда Һизбуллаһ нә үчүн һәдәф сечилиб?

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлији- Ливан артыг өз ајаглары үстүндә дајана билмир. Боғулмуш, горхмуш вә малијјәсиз һала дүшмүш вәзијәтдәдир.

Ҹәбһә хәттиндә јерләшән өлкә шәргдә вә шималда ИШИД террорчуларынын нәзарәтиндә олан әразиләрә, ҹәнубда дүшмән Исраилә, гәрбдә исә дәрин мави дәнизә бахыр. Әксәријјәти суријалы олан 1.5 милјон гачгын кичик өлкә әразисинин һәр јеринә сәпәләнмиш вәзијјәтдәдир. Игтисадијјаты чөкүр, инфраструктуру да дағылыр. ИШИД Сурија сәрһәдиндә, сөзүн әсл мәнасында гапынын ағзындадыр. Һәтта бир ајағы Ливанын ичиндәдир вә вахташыры олараг өлкәјә һүҹум едир, бүтүн Ливан шәһәрләриндә вә бүтүн чөл саһәләриндә сајсыз-һесабсыз "јатан һүҹрәләр" јарадыр. Һизбуллаһ ИШИД-ә гаршы вурушур, анҹаг ҝөрүнән одур ки, Гәрб вә Сәудијјә Әрәбистаны ИШИД-и дејил, Һизбуллаһы өз ҝеосијаси марагларынын өнүндәки бөјүк тәһдид кими ҝөрүр. Ливан ордусу нисбәтән јахшы тәлим алыб, лакин јахшы силаһланмајыб вә бүтүн өлкә кими орду да пул сарыдан корлуг чәкир.

Јерли сакинләр дүшүнүрләр ки, вәзијјәт бир аз да белә давам етсә, бир зәрбәјә бүтүн өлкә дағылаҹаг, јаныб күл олаҹаг.

Гәрбин вә реҝионал мүттәфигләрин истәдији һәгигәтән будурму?

Инди јүксәк сәвијјәли хариҹи нүмајәндәләр бир-биринин ардынҹа Ливаны зијарәт едир: БМТ баш катиби Пан Ҝи Мун, Дүнја Банкы Групунун рәһбәри Жим Јонҝ Ким вә АИ хариҹи сијасәт рәһбәри Федерика Могерини. Бүтүн хариҹи зијарәтчиләр прогнозлашдырылмыш вә мүҹәррәд шәкилдә ИШИД-ин јахында олмасы вә һазырда Ливанда јашајан 1,5 милјон суријалы гачгынын талеји һаггында "дәрин нараһатлығыны" билдирир. Һамысы, "Гоншу Суријадакы мүһарибәнин кичик Ливан үзәриндә дәрин тәсирләри вар", - дејә сөјләјир.

Мүһарибәјә кимин тәкан вердији исә һеч вахт мүзакирә олунмур.

Вә бир дә һәлл едилмир. Јалныз чох аз сајда конкрет сөз верилир. Сөз верилән шејләр дә јеринә јетирилмир.

Пан Ҝи Мун, Жим Јонҝ Ким вә Бејрутдакы БМТ гурумларынын рәһбәрләри арасында кечирилән гапалы топлантыја гатылан мәнбәләр билдирибләр ки, јени, конкрет вә ја илһамвериҹи һеч бир шејдән данышылмајыб.

Ады бејнәлхалг олан тәшкилатлар Ливаны дәрин вә ҝедән бөһранлардан хилас етмәк истигамәтиндә чох аз мејл ҝөстәрир. Белә ки, бир чох өлкә вә тәшкилат давамлы олараг Ливанын боғазына сарылдығы бир вахтда, өлкә "инсан һаглары позунтулары" вә "зәиф вә тәсирсиз һөкумәтә саһиб олмагда" иттиһам едилир. Онлары ән чох нараһат едән шеј исә, Һизбуллаһын (јәни бир чох Гәрб өлкәсинин вә онларын Әрәб дүнјасындакы мүттәфигләринин "террор сијаһысына" салдығы бир тәшкилатын) өлкә рәһбәрлијинә гошулмасына бир сәвијјәдә иҹазә верилмәсидир.

Ливанын Һизбуллаһ тәшкилаты өлкәнин шимал-шәргиндә, Сурија сәрһәдиндә вә башга јерләрдә ИШИД террорчулары илә фәал шәкилдә мүһарибәдә јеҝанә һәрби ҝүҹ кими ҝөрүнүр. Ејни заманда, јүз минләрлә јохсул Ливан вәтәндашы илә сағлам сосиал әлагә гуран јеҝанә тәшкилатдыр. Һәм мүсәлман, һәм дә христиан партијаларла вә һәрәкатларла коалисијалар јарадыр.

О һалда Һизбуллаһ нә үчүн һәдәф сечилиб?

Чүнки башлыҹа олараг шиә мүсәлманлар Гәрбин Әрәб дүнјасындакы демәк олар ки, бүтүн мүттәфигләри тәрәфиндән дүшмән кими ҝөрүнүр вә һәдәф алыныр. Һәдәф алынмасы илә бәрабәр, бәзән бирбаша сырадан белә чыхарылыр.

Һизбуллаһ Иранын сағ голу кими ҝөрүнүр. Иран исә шиә өлкәсидир вә илләрдир Гәрб империализминин гаршысында, Русијанын, Чинин вә Латын Америкасы өлкәләринин, һансы ки, Гәрб империализминә бојун әјмәдикләри үчүн "диктатура" адландырылан өлкәләрин јанындадыр.

Һизбуллаһ һәм Иранын, һәм дә Суријадакы Бәшшар Әсәд һөкумәтинин јахын мүттәфигидир. Исраил нә заман Ливана һүҹум етсә, Һизбуллаһ Исраиллә дөјүшүр вә дөјүшмәк мәҹбуријјәтиндә галдығы мүһарибәләрин әксәријјәтини газаныр. Һәрәкат Гәрбин, Исраил вә Сәудијјә Әрәбистанынын ишғалчылыг сијасәтинә ачыг әдавәтдәдир вә лидерләри һәдсиз дәрәҹәдә сөзүнү ачыг дејәндир. Мәһз буна ҝөрә дә өлкәнин сүннү вә христиан әһалиси дә Һизбуллаһ лидери Сејид Һәсән Нәсруллаһа бөјүк рәғбәт ҝөстәрирләр.

Демәк, мәсәләнин көкүндә дајанан әсл сәбәб бунлардыр: Гәрбин бирбаша нәзарәти алтында олан ИШИД вә диҝәр террор тәшкилатлары илә ачыг мүбаризә апарыр, Гәрб империализминин гаршысында дуранларла јахын әлагәләрә маликдир.

Бу садалананлар Гәрбин вә онун реҝиондакы мүттәфигләринин планлары илә дабандабана зиддир. Чүнки онларын вуран әли олан ИШИД вә диҝәр террор тәшкилатлары Һизбуллаһын мүгавимәти илә үзләширләр. Бу исә һазырланмыш планын иҹрасыны ләнҝидир.

Анҝие Тиббс сон илләрдә Јахын Шәргдә баш верән һадисәләри јахындан изләјән "Диссидент Воиҹе"нин саһиби вә баш редакторудур. О, 2005-ҹи илдәки һадисәләрлә буҝүнкү һадисәләр арасында гыса бир мүгајисә апармағын, вәзијјәтин мүрәккәблијини анламаг бахымындан бөјүк әһәмијјәти олдуғуну дејир:

"Ҝөрүнүр, 1990-ҹы илдә дахили мүһарибәнин баша чатмасындан бу јана сакитлијин, инкишафа башлајан, һәгиги вә ја хәјали көһнә јараларын, кечмиш сәһвләрин унудулмадығы, әфв едилмәдији бир өлкәдә, Һизбуллаһын һәрби вә сијаси уғуру гәбул едилмир. 2005-ҹи илдә, кечмиш баш назир Рәфиг Һарири вә әтрафындакы 20 нәфәрин өлүмүнә сәбәб олан бомбалы һүҹумдан сонра АБШ вә Исраил бир дәнә дә дәлил гырынтысы тәгдим етмәдән, јүксәк сәслә "Сурија едиб" демишди. Ливан һөкумәтинин тәләб илә өлкәдә јерләшән Сурија әсҝәрләри, АБШ-ын ҝөстәришилә өлкәдән чыхарылды вә БМТ-нин 1559 сајлы гәрарыны әсас ҝөтүрәрәк, Ливандакы бүтүн көнүллү групларын тәрксилаһ едилмәси лазым олдуғуну да сөјләди. План ачыг иди. Сурија силаһлы гүввәләринин ҝетмәси вә Һизбуллаһын силаһсызладырылмасыјла, Ливанын ҹәнуб сәрһәдини тамамилә мүдафиәсиз һалда гојаҹаг ики аддым баш верәҹәкди. Бу һалда Исраилин һүҹум едиб, әлә кечирмәсинә ким мане олаҹагды?"

Тиббс ејни заманда ады бејнәлхалг олан ҹәмијјәтин Ливаны гәсдән мүдафиәсиз һалда гојдуғу гәнаәтиндәдир:

"Бу ҝүн дә охшар һијләҝәр ссенари һазырланыр. Һизбуллаһ Суријада ИШИД-лә дөјүшмәклә мәшғулдур. Ливан ордусу јахшы тәлим ҝөрүб, амма силаһлары јохдур, бүтүн силаһ мүгавиләләри ләғв едилир, БМТ вә БВФ һәр һансы бир дәстәк тәгдим етмир, кичик Ливан бир милјондан чох суријалы гачгынын ағырлығы алтында нәфәс алмыр. Бу, Исраилин вә Гәрбин вәкил ордусу олан ИШИД-ин Ливанын ичинә ҝирмәси вә өлкәнин суверенлијинин дағылмасы үчүн мүкәммәл бир фүрсәтдир."

Бу вәзијјәтә нәзәрә алан бәзи Ливанлы лидерләр баш верәнләрә реаксија ҝөстәрди. Хариҹи ишләр назири Ҹибран Бассил Пан Ҝи Мунун Бејрута вә Бекаа вадисинә етдији ики ҝүнлүк сәфәрдә онунла ҝөрүшмәји рәдд етди. Даһа сонра исә мәтбуат конфрансы кечирәрәк белә деди:

"Мүһарибә төрәдәр, сонра да башгаларыны гачгынлара инсан һүгуглары конвенсијаларына ујғун шәкилдә ев саһиблији етмәјә сәсләјирләр."

Ливан чөкүр. Бир заманларын исрафчы пајтахты Бејрут белә, даим гаранлыгдадыр. Су фасиләләрлә верилир вә зибилләр күчәләрдә галагланыр. Өлкә игтисади ҹәһәтдән кәскин ҝериләјир.

Бејрут Америка Университети Малијјә Кафедрасынын профессору олан Доктор Сәлим Шаһин өлкә һаггында адәтән ән азындан орта сәвијјәдә никбиндир. Анҹаг сон просесләр онун никбинлијини дә ашындырыб:

"Реҝионал ҝеосијаси ҝәрҝинликләр, Суријадакы дахили тоггушма вә бунларын өлкә дахилиндәки нәтиҹәләри, туризм, тиҹарәт вә әмлак секторларына тәсир етди. Өлкә игтисади дурғунлуг алтынҹы илинә дахил олуб вә ҺСБҸ јахын перспективдә реаллашаҹаг јахшылашма һаггында һәлә дә шүбһәлидир. Дөвләт бүдҹәси кәсири һазырда илдә 20 фаиз артыр вә ҮДМ-ин артым фаизи сыфыра јахындыр".

Педагог вә ејни заманда УНЕСҸО-нун Бејрутда јерләшән Әрәб Реҝионал Офисиндә гоҹаман програм мүтәхәссиси кими чалышан Јајои Сеҝ һәм Сурија, һәм дә Ливанда интенсив ишләр апарыр. Она ҝөрә тәһсил сектору чырпыныр:

"Дөвләт тәһсил сектору өлкәдәки вәзијјәтә ҝөрә чох кичикдир: Мәктәбләр тәһсил алмаг истәјән әһалинин садәҹә 35 фаизинә бәс едир. Тәһсилә ајрылан дөвләт вәсаити 10 фаиздән ашағыдыр. Һалбуки дүнја һесабламасы вә ја триангулјасија нөгтәси 18-20 фаиз сәвијјәсиндәдир. Бөлҝәдә давам едән вә Ливанын бөјүк бир гачгын ахынына јер тапмаг мәҹбуријјәтиндә галдығы бөһран, вәзијјәти даһа да мүрәккәбләшдирир. Дөвләт тәрәфиндән апарылан ишләр ҝенишләниб вә ҝенишләнмәјә давам едир. Анҹаг вәзијјәт кејфијјәтә тәсир ҝөстәрир вә мүдафиәсиз галан ливанлы шаҝирдләр мәктәбдән узаглашыр."

БМТ тәшкилатларындан бириндә ишләјән Надинә Ҝеорҝес Ҝһолам перспектив үчүн үмидсиздир:

"Хүсусилә сон беш илдә Ливанда оланлар һәгигәтән дә депрессија јарадан вәзијјәтдир. Кечмишдә гәзәбими ифадә етмәк үчүн фәал етиразлара гатылмышдым. Амма артыг бунун һәр һансы бир дәјишиклик јарадыб јаратмадығыны, һәр һансы бир шеји дәјишиб дәјишмәдијини билмирәм. Ҝөзүмүзүн гаршысында ишләјән бир һөкумәт јохдур. Тәкҹә сәккиз ајда үч јүз мин тон ишләнмәмиш зибил јығылыб. Мәзһәб мүнагишәләри вар, реҝионал мүнагишәләр вар. Башга нә олмалыдыр? Ливан бу гәдәр тәзјигә даһа чох дөзә билмәз. Һәр шеј дағылыр.

Лакин даһа писи һәлә олмајыб. Бу јахынларда Сәудијјә Әрәбистаны Ливана едәҹәји 4 милјард долларлыг јардым пакетини ләғв едиб. Бу пакетин Франсадан алынаҹаг бөјүк мигјаслы мүасир силаһ алышыны малијјәләшдирәҹәји ҝөзләнилирди ки, бу тәҹили олараг еһтијаҹ дујулан вә чох ҝеҹикмиш бир шејдир. Әлбәттә, әҝәр Гәрб вә Сәудијјә Әрәбистаны ИШИД-лә мүһарибә мәсәләсиндә ҹиддидирләрсә".

Сәудијјә Әрәбистаны Краллығы Һизбуллаһын һөкумәтдә тәмсил олунмасына, Ливанын Әрәб Бирлијиндәки Гәрб мүттәфигләрини дәстәкләмәји рәдд етмәсинә (Һизбуллаһы террорчу груп кими тәсвир етдији үчүн) вә Бејрутун кәнарындакы Рәфиг Һарири Бејнәлхалг Һава Лиманындан ики тон наркотик гачырмаға чалышаркән јахаланан бир Сәудијјә шаһзадәсини һәлә дә һәбсдә сахланмасына ҝөрә Ливаны ҹәзаландырыр".

Һазырда бу кичик, лакин шәрәфли өлкә үчүн ән тәһлүкәли вахтлардыр. Сурија гүввәләри Русијанын бөјүк јардымы илә Сурија шәһәрләрини бир-бир ИШИД-дән, диҝәр диҝәр террорчу груплардан азад едир.

ИШИД Ирага кечиб, орадакы һавадарларына гатылмаға ҹәһд едир, лакин Ираг һөкумәти өзүнү таразлајыб, дөјүшмәјә һазыр вәзијјәтә ҝәлиб.

ИШИД вә ја Әл-Нусра үчүн зәифләмиш вә демәк олар ки, ифласа уғрамыш Ливана јөнәлмәк ән мәнтигли аддым олаҹаг. Гәрб, Сәудијјә Әрәбистаны вә диҝәриләри дә буну гәти шәкилдә билирләр.

Әслиндә ИШИД инди орададыр. Ливанын һәгиги мәнада бүтүн шәһәр вә гәсәбәләринә, кәндләринә сызыб. Буну етмәјә еһтијаҹы һисс едәндә, шиәләрә, ордуја вә башга һәдәфләрә гаршы һүҹумлар һәјата кечирирләр. Һәм ИШИД, һәм дә Нусра буну едир. Вә ИШИД-ин хәјалы ашкардыр: дәнизә ҝириш олан, Ливанын ән азындан шимал һиссәләрини дә сәрһәдинә алаҹаг бир хилафәт дөвләти гурмаг.

Әҝәр Гәрб вә мүттәфигләри бу планлара мане олмаг үчүн һеч бир шеј етмирсә, бу онларын буну етмәк истәмәмәсиндән гајнагланыр. Бир шејләр едән исә садәҹә Һизбуллаһдыр. Мәһз буна ҝөрә Һизбуллаһ дүнја иҹтимаијјәтинин ҝөзү гаршысында террорчу кими ҝөстәрилир, нүфуздан салынмасына ҹәһдләр ҝөстәрилир. Јәни сабаһ һансыса коалисија јарадыб, Һизбуллаһа ҝөрә Ливана һүҹум едиләрсә, һеч кәс “нијә” суалыны вермәсин.

Ҝеридә гојдуғумуз он илләрдә Ливан бөјүк бәлалар чәкди. Бу дәфә әҝәр Гәрб вә мүттәфигләри дүшүнҹәләрини дәјишмәсә, тезликлә варлығына сон гојула биләр.

Ливан рәһбәрлији ичиндә дә бирләшмиш бир ҹәбһә јохдур. Гәрбпәрәст вә Сәудијјә тәрәфдары фраксијалар Гәрб марагларына мејдан охујан өлкәләрлә гурулаҹаг иттифага гаршыдыр.

Амма заман түкәнир. Бир мүддәт әввәл Суријанын Палмира шәһәри ИШИД террорчуларындан азад едилиб. Ирагын Мосул вилајәтинин ишғалдан азад едилмәси исә чох јахын ҝөрүнүр. Бундан сонра исә террорчуларын үз тутаҹағы нөвбәти әразинин Ливан олаҹағы шүбһәсиздир.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!