Лүтфән Охујун

Истамбул саммити “Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатынын” тарихиндә ән пис конфранс кими јадда галды (Арашдырма)

  • Хәбәрин коду : 747456
  • Мәнбә : АБНА- Хәбәр Аҝентлији
Хүласә

Әрдаоғанын Саммитин ачылышында етдији чыхышында бах бу нөгтәләри ҝөрә билирик: “Мәним диним вә мәзһәбим нә сүннидир вә нә дә Шиә. Мән Исламам!” Белә ибарәтләр бүтүн Ислам Дүнјасыны һәдәләјә биләҹәк бир нөв хәрчәнҝ хәстәлијини әкс етдирир. Вә ҝөстәрир ки, һәр ан мәнтәгә өлкәләри өлүмүҹүл тајфа савашларына дахил ола биләр. О мәзһәб вә тајфа савашлары ки, артыг бу ҝүнләр бәзиләри биләрәкдән бу мүһарибәнин ардыјҹадырлар.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, “Рәјул Јовм” мүстәгил газети башјазысында Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатынын иҹласы һаггында белә јазыб: “Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилаты фајдасыз вә һеч бир дәрдә јарамајан тәшкилатдыр. ИӘТ даһа чох фајдасыз “кадырлары” ајлыг јахшы мәваҹиблә тәмин едән бир идарәјә чеврилиб. Чүнки бунун белә олмасыны Әрәбистан тәләб едир. Амма ИӘТ-ин Истанбула Саммити Ислам Дүнјасынын һазыркы проблем вә ихтилафларыны ән пис сүрәтдә бүрузә верди. Даһа јахшы олар ки, бу зирвә топлантысыны Ислам Әмәкдашлығы дејил “Ихтилаф” Зирвә Топлантысы адландыраг. Буну ИӘТ топлантысына әһәмијәтсиз јанашылма вә бир чох Мүсәлман өлкә рәһбәрләринин конфраса ҝәлмәмәси тәјид едир.”

Мүбалиғәсиз дејә биләрик ки, протоколда гејд олунан гајдаларын кобудҹасына позулмасы дедикләримизи сүбута јетирир. Мисал үчүн Түркијә президенти Рәҹәб Тәјјиб Әрдоған бу саммити тәһвил алдыгда Мисир президенти Әбдүл Фәттаһ Сиси иҹласа дәвәт олунмады. Һәмчинин Әрдоған Истанбул Саммитиндә иштирак етмәк үчүн Сиси тәрәфиндән нүмајәндә үнванында Түркијәјә ҝәлән Мисир Хариҹи Ишләр Назири Самеһ Шүкри илә ҝөрүшмәди.

... Әрәб вә Мүсәлман өлкә рәһбәрләри өз исраилли һәмкарлары илә әл вериб ҝөрүшүрләр вә ишғалчы исраил режими илә ҝүнүн ҝүнорта чағы белә һәр һансы бир әлагә јаратмагдан чәкинмирләр. Һәтта исраили “дүшмән” адландырмагдан јајынырлар.

Әрәб Иттифагындан мејдана ҝәлән Әрәб Өлкәләри Зирвә Топлантысы мәһв олуб арадан ҝедиб инди дә Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатыны да һәмин тале ҝөзләјир. Чүнки әрәбләрин ихтилаф вирусу бу тәшкилата да сирајәт едиб, тәк Аллаһ билир бу тәшкилатын ҝәләҹәји неҹә олаҹаг.

Ислам Зирвә Топлантысы Конфрансы о гәдәр ихтилаф вә икитирәлик ичәрисиндәдир ки, терроризимә, Исламфобијаја гаршы вә Фәләстин мәсәләсинин һәлли вә с. мәсәләләр үчүн бир чыхыш јолу тапмаг чәтиндир. Әксинә мөвҹуд проблемләрин даһа да кәскинләшмәсинә вә хәтәин чохалмасына сәбәб олаҹаг. Тәкҹә терроризим мәсәләсини нәзәрә алсаг дејә биләрик ки, һазырда Истанбул Саммитиндә иштирак едән өлкәләр јахуд онларын бәзиләри елә терроризимә мадди, һәрби вә медиа дәстәкләри верәнләрдир...

Әрдаоғанын Саммитин ачылышында етдији чыхышында бах бу нөгтәләри ҝөрә билирик: “Мәним диним вә мәзһәбим нә сүннидир вә нә дә Шиә. Мән Исламам!” Белә ибарәтләр бүтүн Ислам Дүнјасыны һәдәләјә биләҹәк бир нөв хәрчәнҝ хәстәлијини әкс етдирир. Вә ҝөстәрир ки, һәр ан мәнтәгә өлкәләри өлүмүҹүл тајфа савашларына дахил ола биләр. О мәзһәб вә тајфа савашлары ки, артыг бу ҝүнләр бәзиләри биләрәкдән бу мүһарибәнин ардыјҹадырлар.

... Әрәбистан вә ИИР арасында данышыгларын апарылмасы вә сүлһүн бәргәрар олмасы бир чох бөһранларын о ҹүмләдән Сурија, Ираг, Јәмәнлә савашын һәлл олунмасына вә исраил терроризими илә ҹидди мүбаризәнин апарылмасына сәбәб олаҹаг.

Әҝәр белә десәк јанылмарыг: “Ҹүмә Ахшамы ҝүнү Истанбулда өз ишинә башлајан Ислам Әмәкдашлыг Зирвә Топлантысы бу гурумун јаранма тарихиндән (1969 –ҹу илдә јәһудиләр тәрәфиндән Мәсҹидул Әгсанын јандырылмасындан сонра тәсис едилди) бу јана ән пис вә орхулу јығынҹагдыр. Бәлкә дә, Ислам Дүнјасына вә хүсуси илә, Јахын Шәрг өлкәләринә һаким кәсилмиш “мәзһәб фитнәси”нин гаршысы алынмазса бу ИӘТ-ин сонунҹу Зирвә Топлантысыдыр.”

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!