Вәһһаби Үнсүрләри

ШОК! Сәуд кралы 60 ил өнҹә АБШ-а јазмышды: “Мисири вурун, Суријаны бөлүн, Ирагы...''

  • Хәбәрин коду : 740355
  • Мәнбә : Исламазери
Хүласә

Сәудијјә Әрәбистанынын кечмиш кралы Фејсәл ибн Әбдүл Әзиз: “Суријаја ҝәлинҹә, һүҹум едилмәси лазым олан икинҹи өлкә Суријадыр. Бу истигамәтдә лазым олан будур: Суријанын бәзи торпагларыны ондан ајыраг ки, бу өлкә дә башыны галдыра билмәјәрәк өзү-өзүјлә мәшғул олсун вә Әрәб дүнјасындакы (мәғлуб олмуш) Мисирин јерини долдурмаг дүшүнҹәсинә гапылмасын.”

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Сәудијјә Әрәбистанынын кечмиш кралы Фејсәл ибн Әбдүл Әзизин АБШ-ын отуз алтынҹы президенти Лјндон Б. Жоһнсона јаздығы мәктуб.

Бу мәктуб һәгигәтән тарихи бир сәнәд бахымындан, Сәудијјә ханәданынын бөлҝәдәки ҝерчәк нијјәтини ортаја гојмасы үчүн сон дәрәҹә әһәмијјәтлидир. Исламазери.аз-ын арашдырмасына ҝөрә, Сәудијјә Кралы, бу сәнәддә Мисир, Сурија, Фәләстин вә Ираг һаггындакы дүшүнҹәләрини ачыг бир шәкилдә ортаја гојмушдур. Әҝәр бу мәктуб арашдырылса Әрәб - Исраил мүһарибәси, Гәззанын ишғалы, Ирагын шималында Күрд дөвләти вә Суријанын бөлүнмә ҹәһдләри дәгиг бир шәкилдә ортаја чыхмыш олаҹаг.

Гејд едәк ки, 1964-1975-ҹи илләр арасында Сәудијјә Әрәбистаны Краллығынын башчысы олмуш Фејсәл крал Әбдүләзиз Али-Сәудун үчүнҹү оғлу олмушдур. Анасы исә Шејх Мәһәммәд ибн Әбдүлвәһһабын нәслиндән олан Тәрфә бинт Абдуллаһ ибн Әбдүлләтиф Али-Шејх иди.

27 декабр 1966 (15 Рамазан 1386-ҹы) илдә Сәудијјә Әрәбистаны назирләр кабинети сәнәдләринин 342-ҹи сајында олан мәктуб беләдир:

Һөрмәтли президент!

Данышылдығы вә сизә ифадә етдијим кими Мисирин бизим ән бөјүк дүшмәнимиз олдуғу ашкардыр. Әҝәр бу дүшмән (Мисир) өзбашына бурахылса, дүшмәнләри һәрби вә информасија васитәсилә һимајә едәҹәк вә 1970-ҹи ил ҝәлмәдән артыг бизим үчүн мәнфәәт, чыхар вә варлығымыз һәјат сәһнәсиндән чыхаҹаг. Бу нөгтә сизин дөвләт мүтәхәссисләриниздән "Кермит Ким Рузвелт, Жр." дә (АБШ президентләриндән "Теадор Рузвелтин нәвәси олан Кермит Рузвелт ҸИА-ын орта Шәрг шөбә рәһбәри олуб) буну ифадә етмиш вә буну вурғуламышдыр. Бу сәбәбдән ашағыдакы тәклифләри диггәтинизә чатдырырам. Һалбуки бундан әввәл сизин Әрәбистандакы мүтәхәссисләриниз дә бу мәгамлара тохунмушдулар:

- Америка, Исраилин һимајәсијлә ани бир шәкилдә Мисирә һүҹум етсин вә Мисирин ән әһәмијјәтли стратежи вә һәссас мәркәзләрини әлә кечирсин. Сонра Мисир бунунла мәҹбур едиләрәк Јәмәндә олан әсҝәрләрини ҝери чәксин. (Мисир, 1962-1967-ҹи илләр арасында Јәмәндә баш верән вәтәндаш мүһарибәсиндә республикачыларын јанында вурушараг әсҝәр сахламыш вә АБШ илә әлагәләри ҝәрҝинләшмишди) Бунунла да кифајәтләнмәјәрәк Исраили орада тутараг бу јолла Мисир бир мүддәт өзү-өзүјлә елә бир шәкилдә мәшғул едилсин ки, һеч бир Мисирли Сүвејш каналындан башыны галдыра билмәсин вә Әрәб Дүнјасыны бирләшдирмә арзусунда олан Мәһәммәд Әли Паша (1769-1849 илләрдә Мисир губернаторлуғу етмиш вә Османлы дөвләтинә гаршы мүвәффәгијјәтлә нәтиҹәләнән бир үсјан чыхармышды. Һәр нә гәдәр Османлылара бағлы кими ҝөрүнсә дә, о дөвр, Судан, Мисир, Фәләстин вә Суријанын ҝерчәк һөкмдары олараг гәбул едилмиш вә 150 ил бојунҹа ханәданы тәрәфиндән бу торпаглар идарә олунмушдур) вә Әбдүлнасирин (Ҹамал Әбдүлнасир, Мисирә 1956-1970 илләрдә рәһбәрлик етмиш икинҹи республика президентидир. Краллыға сон верән зәрбәнин ардындан баш назир вә республика президенти олараг Мисирдә көклү дәјишикликләрә дамғасыны вурмуш, ҝүҹлү бир хариҹи сијасәтлә Әрәб дүнјасында бир өндәр ролу ојнајараг күтләни архасынҹа апармағы баҹармышдыр) һәдәфи реаллашмасын. Бу шәкилдә тәхрибчиләрин ганун вә тәмәлләрини јалныз өлкәмиздә дејил, бүтүн Әрәб дүнјасындан көкләрини кәсәк. Мисири мәғлуб едиб басдырдыгдан сонра өзүмүзү јахшы ҝөстәрмәк үчүн она көмәк едәк!

- Суријаја ҝәлинҹә, һүҹум едилмәси лазым олан икинҹи өлкә Суријадыр. Бу истигамәтдә лазым олан будур: Суријанын бәзи торпагларыны ондан ајыраг ки, бу өлкә дә башыны галдыра билмәјәрәк өзү-өзүјлә мәшғул олсун вә Әрәб дүнјасындакы (мәғлуб олмуш) Мисирин јерини долдурмаг дүшүнҹәсинә гапылмасын.

- Ејни шәкилдә Иордан чајынын гәрб саһили вә Гәзза золағынын зәбт етмәкдән башга чарә јохдур. Зәбт јолујла Фәләстинлиләрин һәрәкатынын гаршысы алынар вә Әрәб өлкәләринин Фәләстинин мүстәгиллијиндән фајдаланмасы пуча чыхар. Беләликлә мүһаҹир фәләстинлиләрин Фәләстинә дөнмә үмидләрини гырмыш оларыг. Бу шәкилдә онларын мәскән проблемләри дә бизим үчүн даһа асан олар.

- Бу вахт Молла Мустафа Бәрзанинин (индики Ираг Реҝионал Күрд Рәһбәрлији башчысы Мәсуд Бәрзанинин атасы) Ирагын шималында мөһкәмләндирилмәси лазым олдуғуна инанмарыг. Бу шәкилдә Ирагын шималында бир Күрд дөвләтинин гурулмасынын өнү ачылмыш олар. Әлбәттә, тәбии ки, бу дөвләтин (өз өлкәси Әрәбистаны гәсд етмәкдәдир) вәзифәси дә Әрәбләрин бирлијиндән дәм вуран Бағдады өзү-өзүјлә мәшғул етмәкдир. Бу сәбәбдән бизләр 1965-ҹи илдә Бәрзанини малијјә вә һәрби бахымдан һәм Ирагын ичиндән һәм дә Түркијә вә Иран үзәриндән дәстәкләмәјә башладыг.

Һөрмәтли Президент!

Биз вә сиз разылашараг мүттәфиг олдуг ки, ортаг мәнфәәтләримиз вә намәлум гәдәримизи бу тәклиф пакетләринин гүввәјә минмәси вә ја иҹра едилмәмәсијлә тәјин едәк. Тәбии ки, әҝәр бу тәклифләр диггәтә алынмаз вә гүввәјә минмәзсә јох олмамыз гачылмаз олаҹаг.

Сон олараг бу фүрсәтдән истифадә едәрәк бир даһа сизин үчүн шан вә шәрәф вә Америка үчүн зәфәр вә үстүнлүк диләјир вә ҝәләҹәкдәки әлагәләримизин инкишафыны вә ирәлиләмәсини арзу едирәм.

Сизә садиг вәфалыныз: Фејсәл ибни Әбдүләзиз
Сәудијјә Әрәбистаны Кралы"
Бу мәктуб Сами Шәрәфин јаздығы "Үмидсиз он илләр" китабында јер алыб

1906-да дүнјаја ҝәлмиш, 1964-1975-ҹи илләр арасында Сәудијјә Әрәбистанынын кралы олмуш Фејсәл, крал Әбдүләзиз Әл Сәудун үчүнҹү оғлудур. Анасы исә Шејх Мәһәммәд ибн Әбдүлвәһһабын (вәһһабилијин баниси) нәслиндән олан Тәрфә бинт Абдуллаһ ибн Әбдүлләтиф әл-Шејх иди.

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!