Вәлијји Фәгиһ Нәзәријјәси

Александр Дугин: Вилајәти-Фәгиһин мәркәзиндә инсан јох, Аллаһын ирадәси дајаныр!

“Ортодокс Мәсиһи Русија вә Шиә Иран гәрб-сәләфи ҹәбһәси илә үзбәүздүр...”

  • Хәбәрин коду : 735085
  • Мәнбә : Вилајет.инфо “һавзаһ.нет”-ә истинадла
Хүласә

Александр Дугин ортодокс мәсиһиликлә Шиәлик арасында тәфәккүр, ирфан вә ахирүззаман инанҹыны мүштәрәк инанҹ сајыр.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Русија Федарасијасы президенти Владимир Путинин мүшавири Александр Дугин Надир Талибзадә илә сөһбәтдә дејиб: Дүшүнүрәм ки, јашадығымыз дөвр ахирүззәман – заманын сонудур. Заман өз маһијјәтинә јахынлашанда, бүтүн ҝизлинләр ашкарлананда тарихин мәфһуму ҝөз өнүндә ҹанланыр. Демәлијик ки, биз ән мүһүм дөврдә јашајырыг...

Русија тарихиндә өз маһијјәтимизә јахынлашма дөврү јашајырыг. Биз ортодокс мәсиһијик. Русијанын мөвҹудлуғунун мәфһуму ортодокс мәсиһи мәдәнијјәтинин мәфһумудур. Советләр дөврүндә Русија тарихинин мүгәддәслији олан мәсиһи әнәнәләрини әлдән чыхардыг. Һазырда һәмин кимлијә гајыдырыг...

Биз анти-мәсиһи мәдәнәијјәтләрә гаршы ҝедирик. Мүасир гәрб мәдәнијјәти утанҹ ҝәтирир, хәҹаләтдир. Биз гәрб мәдәнијјәтини анти-мәсиһи мәдәнијјәт кими дәјәрләндиририк. Сиз Исламда Дәҹҹалы неҹә ҝөрүрсүнүзсә, биз гәрб мәдәнијјәтини һәмин шәкилдә ҝөрүрүк...

Гәрбин реаллығы, јәни Америка вә Шәрги Авропанын һеҝемонлуғу инсанлығын өлүмү нүмунәсидир. Русија мүгәддәслик вә әнәләрин горунмасы јолуну тутуб...

Биз һагпәрәст, әдаләтли вә чохгүтблү дүнја арзусундајыг. Әкс-тәгдирдәАмерикакимиимпериалист, јаиргчиоларыг...

Мәним Ирана вә Шиә Мәктәбинә севҝим вар. 30 илдир бу руһијјәдәјәм. Ислам фәлсәфәси, Шиә Мәдәнијјәти мөвзусунда мүталиәләрим вар. Сөһрәвәрди, Молла Сәдраны охумушам. Әгидәләримиз арасында мүштәрәк нөгтәләр чохдур. Мән ортодокс мәсиһијәм, ејни заманда Шиә Мәктәбиндән илһам алырам...

Ахирүззаманда ејни дүшәрҝәдәјик. Католик, протестант гәрблә арамызда һеч бир мүштәрәклик јохдур. Чүнки биз мүгәддәслик, онлар модернизм ардынҹајыг. Биз ирфанчы мәсиһијик. Иранда Шиәликдә дә тәфәккүр, Ирфан вә Ахирүззаман ҝөрүрәм. Сәләфилик әнәнәви Ислам дејил. Мараглы нөгтә будур ки, мүгәддәслик ардынҹа олан ортодокс мәсиһилик вә Шиәлијә гаршы ҹәбһәдә һәмин гәрб мәсиһилији илә сәләфилик бирләшиб. Радикал Ислам һәм Русија, һәм дә Ирана гаршыдыр. Гәрб мәдәнијјәти дә ејни мөвгедән чыхыш едир...

Белә бир нөгтәјә диггәтли олмалыјыг ки, бизә - ортодокс мәсиһи Русијаја - Шиә Иран модерн Гәрбдән јахындыр. Ирана да ортодокс мәсиһи Русија сәләфи ҹәрәјандан јахын олур...

Тарихә бахсаг, биз һәрби бахымдан мүттәфиг олмамышыг, дүшмән олмушуг. Мәнәви бахымдан вәзијјәт там әксинәдир. Мәнәвијјатын өн плана кечдији дөврдәјик... Сиздә вә биздә иттифагымыза дүшмән олан гәрб, либерализм јөнлү инсанлар вар.

Иранын дүнјада мадди мәнафеләри илә јанашы өз вәзијјәтини мәнәви дәрки дә вар. Бу, Вилајәти-Фәгиһ адланан Иран ҹәмијјәтинин сәҹијјәви хүсусијјәтидир. Бу вилајәтин мәркәзиндә инсан јох, Аллаһын ирадәси дајаныр. Руһани вә мәнәви варлығын тәзминатчысы Рәһбәрдир.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!