Ермәни Годуғлары

Азәрбајҹанда анасы ермәни мәмурун һимајәчиләри ачыгланды – Сијаһы

Һаҹыбала Абуталыбова ҝәлинҹә, ермәни сојлу Р.Мәммәдов, аз гала Бакынын јарысыны “дөвләт сифариши” ады илә сөкдүрүрдү.

  • Хәбәрин коду : 733815
  • Мәнбә : Азтодај
Хүласә

Бакынын “јарысыны” һеч бир гануна мәһәл гојмадан булдозерлә јерлә-јексан едиб дағыдан, компенсасија вермәдән инсанлары һалал евләриндән вә офисләриндән күчәјә атан , һәтта фәһләләрин пулуну белә мәнимсәјән Р.Мәммәдов, анасынын сәнәдләрини дә сахталашдырыб, ермәнини бу јолла “азәрбајҹанлыја” чевириб. Белә ҹинајәтләрә, дөвләт сәнәдләрини сахталашдырмаға ҝөрә исә чох ағыр ҹәзалар нәзәрдә тутулур!

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, һазырда истинтагы давам едән Бајраг Мејданы Идарәсинин сабиг рәиси, “Азимпорт” ширкәтинин вә бир чох диҝәр бизнес објектләринин саһиби Рәшад Мәммәдов барәсиндә һәр ҝүн јени фактлар үзә чыхмагдадыр. Рәшад Мәммәдов вә баҹысынын әри Азәр Әсҝәров (“Азимпорт” ширкәтинин фактики рәһбәри) истинтага тәзјиг етмәк үчүн бүтүн васитәләрлә һәрәкәтә кечибләр. Бунун үчүн һәтта бир сыра апарыҹы медиа гурумларынын да дәстәјиндән истифадә едирләр.

Гајнар.инфо сајтыны мәлуматландыран мәнбә билдирир ки, Рәшад Мәммәдов һәбс олунаркән, онунла бирликдә сахланылан Азәр Әсҝәров һансыса јолла аз сонра сәрбәст бурахылыб вә бундан истифадә едәрәк, милјонларла пулун вә бир чох сәнәдләрин өлкәдән чыхарылмасына наил олублар. Һәтта ширкәтин Авропа өлкәләринин бириндә төрәмә ширкәт васитәси илә тендерә гатылараг, милјонларла долларлыг лајиһәни уддуглары билдирилир. Хариҹә чыхарылан сәнәдләр вә фактлар үзәриндән исә кечмишдә ишбирликләриндә олдуглары бир чох мәмурлара тәзјиг едәрәк, онлардан Рәшад Мәммәдовун азадлыға бурахылмасы үчүн дәстәк истәјирләр.

Мәнбә Рәшад Мәммәдовун “јүнҝүл” ҹәза илә бир мүддәт һәбсдә галмаға, ја да шәрти һәбс ҹәзасы илә азадлыға чыхмаға чалышдығыны дејир. Бунун үчүн исә о, бәзи “көһнә дост”ларындан көмәк истәјиб.

Бу “көһнә достлар”ын арасында Кәрәм Һәсәновун, Етибар Пирвердијевин, Һаҹыбала Абуталыбовун вә депутат Ағалар Вәлијевин адлары чәкилир. Рәшад Мәммәдов әввәлләр “Азимпорт” васитәсилә Кәрәм Һәсәнова бағлы “Азинко”, еләҹә дә Етибар Пирвердијевә бағлы “Азенҹо” ширкәтләри илә бизнес махинасијалары һәјата кечириб.

Бундан башга, Мәммәдовун “Азәраграртикинти” АСҸ-нин тәсисчиси, депутат Ағалар Вәлијевлә дә ишбирлијиндә олдуғу, инди исә онлардан көмәк ҝөзләдији дејилир. Һаҹыбала Абуталыбова ҝәлинҹә, Р.Мәммәдовун, аз гала Бакынын јарысыны “дөвләт сифариши” ады илә сөкән заман, мерлә разылыг ичиндә олмасы истисна едилмир.

Амма Рәшад Мәммәдовун әсас һимајәчиси гисминдә исә Әли Әсәдовун ады чәкилир.

Өтән илин нојабр ајында “Хурал” сајтында дәрҹ олунан ҝениш арашдырма јазысындан бәзи парчалары тәгдим едирик: “… Әли Әсәдовун “улдузу” Дәнизкәнары паркын вә сонрадан “Бајраг мејданы”нын иншасы илә әлагәдар парламаға башлады. О, гыса мүддәтдә тәкҹә Бузовна гәсәбәсиндә һәр квадрат метри үчүн бүдҹәдән 1.659 манат силинәрәк, ҝуја мағазалары сөкүлән шәхсләрә компенсасија кими вериләҹәји ады алтында инша етдирдији 158 әдәд бир вә ики мәртәбәли мағазалара саһиб чыхды. Онлары иҹарәјә верди. Иҹарә һагларыны мәнимсәди вә илдырым сурәти илә варланды. Гыса мүддәт кечмәди ки, артыг өзүнү Азәрбајҹанын олигархы сајды вә бу титула ујғун гочу вә мүһафизә дәстәси сахламаға башлады. Ејни заманда “ресторанлар кралы”на чеврилди”.

“… Бејнәлхалг банкдан 6 милјард манатын гыса мүддәт әрзиндә ҝировсуз кредитләр шәклиндә “көлҝә кабинети” үзвләринә вә онлара јахын олан дырнагарасы олигарх-бизнесменләрә верилмәсиндә, МТН-нин сабиг назири Елдар Маһмудов тәрәфиндән 2 милјард пулун өлкәдән чыхарылмасында Президентин Игтисади мәсәләләр үзрә мүшавири Әли Әсәдов тәшкилатчы гисминдә чыхыш етмишдир.

Әли Әсәдов 2 милјард пулу МТН-нин Бинә һава лиманында шөбә рәиси вә “Силквеј” ширкәтинин јүк дашымалары үзрә командири Шәмистан Мирсалајев вә онун ишчиләри васитәсилә өлкәдән чыхармышдыр. Әли Әсәдов Истанбулда “Азимпорт” ММҸ-дә шәрикләри олан ермәни әсилли Рәшад Мәммәдовун, онун гајны Азәр Әсҝәров вә Хәзәр рајон ИҺ Башчысы Ҝүлаға Исмајыловун адына 3 әдәд меһманхана алмышдыр…”.

“... Ән дәһшәтлиси будур ки, Президентин сәрәнҹамы илә 2011-2013-ҹү илләр үзрә Бакынын вә әтраф гәсәбәләрин сосиал-игтисади инкишафы илә бағлы Дөвләт Аҝентлијинин сифаришләринә дахил едилмәдән, бүтүн ишләр гапалы шәкилдә Әли Әсәдова мәхсус “Азимпорт” ММҸ тәрәфиндән һәјата кечирилмишдир…”

“Мусават.ҹом” сајтында 21 октјабр 2015-ҹи ил тарихиндә јајымланан ““МТН иши”ндә Әли Әсәдовла ТВ Мусанын да ады һалланыр” адлы мәгаләдә исә Әли Әсәдовун “улдузу”нун һансы сәбәбләр үзүндән парламасына ајдынлыг ҝәтирилир вә билдирилир ки, Әли Әсәдовла Елдар Маһмудов груп јолдашы олублар вә тәләбә вахты бир отагда галыблар.

Рәшад Мәммәдовун әмәлләринин гурбанларындан бири олан танынмыш вәкил Рамиз Зејналов исә медиаја ачыгламасында бир чох мараглы нүанслара да ајдынлыг ҝәтириб. Вәкил гафгазнеwс.аз сајтына ачыгламасында Рәшад Мәммәдовун азадлыға бурахылмасы истигамәтиндә интенсив ишләрин ҝетдијини тәсдигләјиб:“Рәшад Мәммәдовун архасында Әли Әсәдов (Президентин Игтисади мәсәләләр үзрә мүшавири – ред.) вә гајны Азәр Әсҝәров дуруб. Бу ишләрин әсас рәһбәри Әли Әсәдов олуб. Рәшад Мәммәдов садәҹә фигурдур, амма онунла әлбир олан Әли Әсәдов вә Азәр Әсҝәров мәсулијјәтә ҹәлб олунмур. Рәшад Мәммәдовун ишбирлијиндә олдуғу “Азәренержи” вә Дөвләт Әмлак Мәсәләләри Комитәсиндәки рәһбәр шәхсләр дә мәсулијјәтә ҹәлб олунмалыдыр. Онлар милјонларла вәсаитин өлкәдән оғурланмасына, ганунсуз тикинти вә сөкүнтү ишләринә ҹавабдеһдирләр”.

Вәкилин сөзләринә ҝөрә, Рәшад Мәммәдовун тезликлә азадлыға бурахылмасына һазырлыг ҝедир. “Тәсәввүр един, Әли Әсәдов ҝедиб 50 минә ағаҹлар алыб ҝәтириб. 50 минә дүнјада ағаҹ јохдур. Бунлар Азәрбајҹанын иглиминә јарамыр. Кимә лазымдыр бу?”

О вурғулајыб ки, мүхтәлиф махинасијалара әл атан Әли Әсәдов тәрәфиндән оғурланан пулларын һамысы Рәшадын бојнуна гојулуб. ““Азимпорт” һәм верҝидән, һәм дә бүдҹәдән нә гәдәр пул оғурлајыб, бунун һамысыны Рәшадын бојнуна јыхмаг истәјирләр”.

Р.Зејналов әлавә едиб ки, Әли Әсәдовун ҝөстәриши илә вә билаваситә Азәр Әсҝәровун да иштиракы илә она мәхсус олан Зағулбада 360 квадрат метрлик “Рәван” кафеси сөкүлүб, компенсасијасы верилмәјиб. Вәкилин сөзләринә ҝөрә, тәкҹә онун јох, бир чох вәтәндашын еви вә мағазасы сөкүлүб, јериндә исә мүхтәлиф бизнес објектләри вә мүлкләр тикилиб, амма саһибләринә компенсасија верилмәјиб. “Бу фактлар нәдәнсә мүхтәлиф инстансијаларда өрт-басдыр едилир. Хәзәр РИҺ башчысы Ҝүлаға Исламов да бу ишләрдә онлара көмәк едиб”, – дејә Рамиз Зејналов әлавә едиб.
Хатырладаг ки, Дөвләт Бајрағы Мејданы Идарәсинин кечмиш рәиси Рәшад Мәммәдов 12 мај 2015-ҹи ил тарихдә һәбс едилиб. Сәбаил Рајон Мәһкәмәсинин гәрары илә онун барәсиндә сечилмиш һәбс гәтимкан тәдбиринин мүддәти сонрадан узадылыб. О, һазырда МТН-ин Истинтаг Тәҹридханасында сахланылыр.

Ону да гејд едәк ки, виртуалаз.орҝ сајты Р.Мәммәдовун анасынын ермәни олдуғуну иддиа едиб: “Р.Мәммәдовун анасынын ҝерчәк ады беләдир: Аида Степановна Мартиросова. Бу гадын Бакы сакинидир”.

Бакынын “јарысыны” һеч бир гануна мәһәл гојмадан булдозерлә јерлә-јексан едиб дағыдан, компенсасија вермәдән инсанлары һалал евләриндән вә офисләриндән күчәјә атан , һәтта фәһләләрин пулуну белә мәнимсәјән Р.Мәммәдов, анасынын сәнәдләрини дә сахталашдырыб, ермәнини бу јолла “азәрбајҹанлыја” чевириб. Белә ҹинајәтләрә, дөвләт сәнәдләрини сахталашдырмаға ҝөрә исә чох ағыр ҹәзалар нәзәрдә тутулур!

Мараглыдыр ки, Елдар Маһмудов ишдән чыхарыладан, МТН-дәки банданын ҹинајәтләри ачыландан сонра Р.Мәммәдов вә һимәјәчиләри активләшиб. Онун да адыны ҝүнаһсыз һәбс едиләнләрин сијаһысына јаздырмаға чалышдыглары мүшаһидә олунур.Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымды


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!