Халгын Малыны Талан Едәнләр

Дәһшәт! Лерикин иҹра башчысы дөвләт бүдҹәсини белә талан едиб

Јери ҝәлмишкән, рајон иҹра башчысынын МТН шефи илә әлагәләри һагда бир гәдәр сонракы арашдырмада гејдләр олаҹаг.

  • Хәбәрин коду : 733810
  • Мәнбә : Тиа
Хүласә

Бөлҝәдә 2014-ҹү илдән бу ҝүнә кими гејдә алынан бүдҹә ҹинајәтләрини, малијјә хәјанәтләрини, ајры-ајры коррупсија фактларыны арашдырыб, өлкә башчысына верилән вәдләрә әмәл едилмәдији өјрәнилиб.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Талыш бөлҝәсинин дағ рајонунда мәмур өзбашыналығы ајаг ачыб јеримәкдәдир. Лерикин уҹгар әразидә јерләшмәси вәзифәли шәхсләрин ганунсузлуглары ашкар шәкилдә һәјата кечирмәсинә ҝениш имкан јарадыб.
Бөлҝәдә 2014-ҹү илдән бу ҝүнә кими гејдә алынан бүдҹә ҹинајәтләрини, малијјә хәјанәтләрини, ајры-ајры коррупсија фактларыны арашдырыб, өлкә башчысына верилән вәдләрә әмәл едилмәдији өјрәнилиб.

2014-ҹү илдән галагланан фырылдаглар

Бу тәфтиш заманы белә гәнаәт һасил олуб ки, рајон рәһбәрлији дөвләт башчысына јалан данышыб. Ејни заманда бүдҹә вәсаитләри илә јанашы сосиал проблемләрин һәллинә јөнәлик аддымлар лазыми сәвијјәдә атылмајыб, јерли сакинләрин шикајәтләри һәллини тапмајыб. Арашдырманын нәтиҹәләринә кечмәздән габаг бир нүансы да гејд едәк ки, садаланаҹаг фактлар журналист тәһгигаты вә лерикли саһибкарларын вердији мәлуматлар әсасында топланыб.

Белә ајдын олуб ки, Лерикин иҹра башчысы Рөвшән Бағыров вә депутаты Игбал Мәммәдов рајонда монархија јарадыб, бөлҝәни јазылмамыш ганунларла идарә едир, президентин тапшырыгларыны гулагардына вурур. Лерикин уҹгар дағ реҝион олмасыны нәзәрә алан иҹра башчысы вә депутат өз истәкләрини архајынлашмыш шәкилдә реализә етмәкдә фасилә вермирләр.

Беләликлә, илк нөвбәдә фермерләрә чатаҹаг субсидијаларын мәнимсәнилмәсинә диггәт јетирмәк лазымдыр. Лерик рајон Иҹра Һакимијјәтинин рәсми сајтында 2014-ҹү илдә физики вә һүгуги шәхсләрә һәр һектар әкин саһәсинин вә чохиллик әкмәләрин беҹәрилмәсинә ҝөрә 40 манат һесабы илә дөвләт бүдҹәсинин вәсаити һесабына вериләҹәк јардым һагда мәлумат јерләшдирилиб. Бу вәсаитләрдән нә гәдәр вә һансы кәндләрә ајрылдығы ачыгланыб.

Субсидијаны кимләр мәнимсәјиб?
Амма ҝәлән хәбәрләр вә апарылан арашдырмалар һәмин вәсаитләрин шәффаф шәкилдә бөлүшдүрүлмәдијини демәјә әсас верир. Һәмчинин, субсидијаларын һеч дә ҝөстәрилән рәгәмләрлә кәндләрә чатмадығы иддиа олунур. Бу јејинти әмәлијјатында рајон рәһбәрлијинин хүсуси иштиракы олдуғу билдирилир.

Р.Бағыровун субсидија галмагалында Фүзули рајон иҹра башчысы Алы Алыјевдән ҝери галмадығы, фермерләри вә президент Илһам Әлијеви алдатдығы орталыға чыхыб. Р.Бағыровун бу махинасија ишләриндә мүавинләри, әсасән дә 1-ҹи мүавини Ҹәлил Бахшијев мүстәсна рол ојнајыблар.

Ҹ.Бахшыјевин дөвләт бүдҹәсинә мүдахиләси исә депутат гоһуму Игбал Мәммәдова архаланмасы сајәсиндә баш тутуб. Депутатын она һимајәдарлыг етдији иддиа едилир.

Президентин саһибкарлар вә фермерләр барәсиндә мәмурлара етдији хәбәрдарлыглара бахмајараг Р.Бағыров, Ҹ.Бахшыјев вә И.Мәммәдов нәтиҹә чыхармајыблар. Мәлуматларда гејд олунур ки, ҝенералитет һәбсләри, сәс-күјлү Елдар Маһмудов иши вә саһибкарларын башына ачылан мүсибәтләрин ифшасы Лерики идарә едәнләрә дәрс олмајыб. Јери ҝәлмишкән, рајон иҹра башчысынын МТН шефи илә әлагәләри һагда бир гәдәр сонракы арашдырмада гејдләр олаҹаг. Буна гәдәр исә Лерикдә диҝәр бир өзбашыналыг фактыны гејд етмәк лазымдыр – сөһбәт јолларын чәкилиши заманы мәнимсәмәләрдән ҝедир. Вә јенә дә јухарыда адычәкилән үч мәмур бүдҹә вәсаитини талан едиб.

Башчы илә ширкәтин 3 милјонлуг ојуну

Белә ки, президент тәрәфиндән рајонун Нода-Шинҝәдулан-Ханәҝаһ јолунун чәкилмәси үчүн 7 милјон манат вәсаит ајрылды. Амма 50 дағ кәндинин вә 30 мин инсанынын һәјат шәраитини јүнҝүлләшдирәҹәк олан Нода-Шинҝәдулан-Ханаҝаһ јолуна ајрылан вәсаитин јарысы јерли мәмурлар тәрәфиндән мәнимсәнилди.

Јаранмыш вәзијјәт јолун тикинтисини һәјата кечирән “Јолтикинтинәглијјатсервис” ММҸ рәһбәрлијини дә чәтин вәзијјәтә салды. Јола ајрылан 3 милјон вәсаитин 30 фаизи Лерик рајон Иҹра һакимијјәтинин башчысы Рөвшән Бағырова нәгд шәкилдә чатдырылыб. “Јолтикинтинәглијјатсервис” ММҸ рәһбәрлији бу вәзијјәтдән шикајәт етсә дә, иҹра башчысы онларла анлаша билиб. Башчы әвәзиндә “Јолтикинтинәглијјатсервис” ММҸ рәһбәрлијинә гијмәтләри бир нечә дәфә шиширтмәјә иҹазә верди. 

Рөвшән “Јолтикинтинәглијјатсервис” ММҸ рәһбәрлији президентин ајырдығы 3 милјон манат вәсаити «јумагла» мәшғул олублар. Рајонда әсасән бу ишләри иҹра башчысынын биринҹи мүавини Ҹәлил

Бахшыјев иҹра едир. О да Игбал Мәммәдовун јахын гоһумудур. Һәтта иҹра башчысы Рөвшән Бағыров да онун диктәси илә һәрәкәт едир.

Депутат исә рајонда апарыҹы гүввә һесаб олунур. Онунла бағлы сон галмагал машынлара балон сатышында үзә чыхды. Балон бизнесинин депутатын инһисарында олдуғу ифша едилди. Депутата бизнес гадаған олунса да, гејри-рәсми шәкилдә бу тиҹарәт дә Лерикдән сечилән милләт вәкилинин нәзарәтиндә имиш.

Депутатын су сехи вә сүни баһалашдырмасы

Арашдырмалар заманы о да мәлум олуб ки, депутатын Лерикдә маркетләр шәбәкәси вар. Һәмин мағазалар депутата рајондакы јахын саһибкарлар тәрәфиндән идарә олунур. Билдирилир ки, манатын үзән мәзәннәјә кечидиндән сонра һәмин маркетләрдә сүни гијмәт артымына јол верилиб. Бир сөзлә, депутат вә башчы президентин сон ҝөстәришләринә зидд сијасәт јүрүтмәкдә, Лерикдә сосиал ҝәрҝинлик јаратмагда, әһалини наразы салмагда давам едирләр.

Бундан башга, Лерикдә узун илләрдир тикинтиси давам етдирилән минерал су сехи рајон сакинләри үчүн әсил проблемә чеврилиб. Ләнкәран-Лерик шосесинин 36-ҹы километрлијиндә, Пештәтүк кәнди әразисиндә тикилән минерал су сехиндә тикинти ишләринин апарылмасы јерли сакинләрин наразылығына сәбәб олуб.

Сакинләри нараһат едән проблем Лерик-Ләнкәран автомобил јолу тикинти нәтиҹәсиндә кечилмәз вәзијјәтә дүшмәсидир. Президент Илһам Әлијевин сәрәнҹамы илә 2010-ҹу илдә Ләнкәран-Лерик јолу әсаслы шәкилдә тәмир олунуб, ҝенишләндирилиб вә асфалт өртүјү јениләниб.

Лакин Пештәтүк кәндиндә үзүнү сечкидән-сечкијә ҝөрүнән депутат Игбал Мәммәдова мәхсус минерал су заводунун тикилмәси илә әлагәдар ири тоннажлы јүк автомобилләри бу јолу јенидән кечилмәз вә јарарсыз һала салыб. Рајон сакинләри белә дејибләр. Вә нә нәһајәт, иҹра башчысынын бир мүддәт әввәл пајтахтын “Достлуг” паркында јерләшән вилласы јерлә-јексан олунду.

Башчы вилласынын сөкүлмәсинә нијә сусду?

Мәлумата ҝөрә, иҹра башчысы евинин сөкүлмәси заман мәсәләни өрт-басдыр етмәјә чалышыб. Она бу ишин үстүнүн ачылмамасында сабиг милли тәһлүкәсизлик назири Елдар Маһмудов көмәклик ҝөстәрдији иддиа олунур. 

Мәлуматда билдирилир ки, Р.Бағыров адынын гара сијаһыја дүшәҹәјини билиб. Одур ки, дәрһал һәрәкәтә кечәрәк Е.Маһмудова елчи дүшүб. Онун јахын һимајәдары олмуш сабиг МТН шефи өз кадрыны горумаға мүвәффәг олуб. Мәлумата ҝөрә, иҹра башчысынын вилласыны сөкүлмәси Е.Маһмудовун сајәсиндә иҹтимаијјәтдән вә јухары даирәләрин диггәтиндән ҝизләдилиб.

Анҹаг сон һадисәләр вә МТН-дә олан һәбсләр мәсәләнин үстүнү ачыб. Лерик рәһбәринин “Достлуг”паркында вилласынын олдуғу ајдынлашыб. Иҹра башчысы бу фактын фаш олмасындан һәјәҹанланыб.

Рөвшән Бағыровун вилласы 16 сот торпағын ичиндә тикилиб. Әлдә олунан мәлуматлара ҝөрә, депутатла шәрикли ММҸ-ләр јарадан Рөвшән Бағыров индијә гәдәр бүдҹә пулларыны дағытмағын асан јолларыны да тапыб.

Мәсәлән, онун абадлыг вә јенидәнгурма ады алтында ҝөрдүјү ишләрин пулу бүдҹәдән верилсә дә, һәмин вәсаити јерли идарә вә мүәссисә рәһбәрләи илә саһибкарлар чәкибләр. Мәлуматлара ҝөрә, Рөвшән Бағыровун тапшырығына әсасән кечирилмиш просесдә саһибкарлар, идарә вә мүәссисә рәһбәрләри һәмин пулу һиссә-һиссә өдәјибләр.

Абадлыг ишләрини «Инстал Сервиз» ММҸ һәјата кечириб ки, онлара да бу ишдән бир гәдәр пул чатыб. Һәмин вахт билдирилирди ки, иҹра башчысы сөкүлән вилласына 2 милјон маната јахын хәрҹ чәкиб.

Хатырладаг: Президент Илһам Әлијев бу јахынларда истифадәјә верилән јени идман објектләри илә таныш оларкән ҝөрүб ки, вахтилә Һејдәр Әлијевин шәхси иштиракы илә салынмыш “Достлуг” паркынын бир һиссәсини јенә дә зәбт едибләр:

“Мән орада һарадаса 7-8 ил бундан әввәл олмушдум вә ҝөрмүшдүм ки, “Достлуг” паркында ағаҹлар гырылыр, виллалар тикилир. Һаҹыбала Абуталыбова ҝөстәриш вердим ки, ҝедин, ајдынлашдырын, бүтүн тикилән биналар ганунсуздур, онлары сөкүн.

Гој, онлары тикәнләрә дәрс олсун. О ҝүн һәмин әразијә ҝәләндә јенә дә ҝөрүрәм ки, дүз “Достлуг” паркынын јанында – јамаҹда виллалар тикилиб. Дедим ки, бунлары тикәнләрин ким олдуғуну өјрәнин. Һеч бир адам чыхмады. Дедим ки, бир вилланы сөкүн, ҝөрүн, ишин архасындан ким чыхаҹаг. Һеч ким чыхмады.

Дедим, беләдирсә, әҝәр һеч кимә мәхсус дејилсә, сөкүн, бунлары дағыдын, башгаларына дәрс олсун. Ганунсуз јолларла өзәлләшдирирләр, зәбт едирләр, һасарлајырлар. Орада елә истинад диварлары тикилиб ки, бәлкә дә тәкҹә онун тикинтисинә бир нечә милјон манат сәрф едилиб.

Бу гәдәр өзбашыналыг олмаз. Мән дәфәләрлә демишәм ки, гајда-ганун олмалыдыр. Бүтүн вәзифәли шәхсләр – илк нөвбәдә онлар нүмунә олмалыдырлар”.

Гаршы тәрәфин мөвгејини дәрҹ етмәјә һазырыг.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!