Арашдырма

Азәрбајҹана санксијаларын сәбәби барәдә ермәни мәтбуатында сенсасион јазы - Тәһлил

Ермәнистанда кимсә буна севинирсә, ону там шәкилдә гојун адландырмаг олар.

  • Хәбәрин коду : 727908
  • Мәнбә : Shame
Хүласә

Илһам Әијев өзүнү неҹә апараҹаг? О, индијәдәк бөјүк әзм ҝөстәрир вә Ермәнистан иҹтимаијјәти ону иттиһам етсә дә, демәлијәм ки, бу, әдаләтсизиликдир. Әлијевин мәруз галдығы басгынын дәрәҹәсини тәсәввүр етмәк чәтиндир. Кифајәт гәдәр ағыллы вә јахшы тәһсилли оғлан олмагла дәрк едир ки, мүһарибә башлајаҹағы һалда, еһтимал ки, бүтүн дөвләти итирәҹәк: мәсәлә Азәрбајҹанын тамамилә бөлүнмәси илә дејил, јох олмасы илә баша чата биләр.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ермәнистан мәтбуатында Азәрбајҹан-АБШ әлагәләри доғрусу десәк АБШ-ын Әлијевләр режиминә тәтбиг етдији санксијалар һагда тәһлил ирәли вериб ки, тәһлилдә Әлијевин тәрәфи сахланылыр...
Тәһлили сајтымызын изләјиҹиләринә тәгдим едирик:

Бирләшмиш Штатлар Азәрбајҹана гаршы ҹинләниб. Һәм дә о дәрәҹәдә ҹинләниб ки, гоншу дөвләтә гаршы програмлашдырылан санксијалар Руисја, һәтта Ирана гаршы санксијалардан даһа ҝүҹлүдүр! Азәрбајҹан мәтбуаты чашгынлыг ичиндә баш верәнләрин әсил сәбәбләрини анламаға ҹәһд едир, һөкумәт нокаутдадыр. Лакин һәр шеј һагда гајда үзрә.

Демәли, АБШ-да Авропада тәһлүкәсизлик вә әмәксдашлыг үзрә комиссија вар вә федерал һөкумәтин мүстәгил аҝентлијидир. Онун вәзифәси 56 өлкәдә Һелсинки сазишини изләмәк вә инсан һаглары, демократија, һәмчинин игтисади, еколожи вә һәрби әмәкдашлыг васитәсилә тәһлүкәсизлији јеритмәкдир. Комиссија постсовет республикаларынын АТӘТ гаршысындакы өһдәликләринә риајәт едилмәсини изләјир. Гурум АБШ Сенаты вә Нүмајәндәләр Палатсынын һәр бириндән доггуз үзвдән, о ҹүмләдән Дөвләр Департаменти вә Мүдафиә Назирлијинин һәрәсиндән бир үзвдән ибарәтдир. Үмумијјәтлә, комиссија Азәрбајҹана гаршы горхунҹ шејләр нәзәрдә тутулан санксијалы ганун лајиһәси һазырлајыб.

Һелсинки һөкумәт комиссијасынын башчысы, конгресмен Крис Смит еһтирасла билдириб: “Биз өлкәләримиз арасында милли тәһлүкәсизлик вә игтисадијјат саһәсиндә чох өнәмли әлагәләрин олдуғуну етираф едирик, лакин Бирләшмиш Штатлар Азәрбајҹанда инсан һагларынын позулмасы үзрә дәһшәтли фактлара гаршы кор гала билмәз”.

Ачыгламада дејилир: “Журналистләри вә фәаллары мүнтәзәм шәкилдә һәбс едирләр, мүхалиф сијасәтчиләр индијәдәк һәбсханададыр, кечирилән сечкиләр азад вә әдаләтли дејил, инсан һаглары үзрә вәкилләр тәгибләрә мәртуз галыр вә вәкиллик статусундан мәһрум едилир. Азәрбајҹанда дини азлыглар да тәгиб олунур. АБШ инсан һаглары, әсас азадлыглар, мүхалифәт, КИВ вә дини азлыгларын әзилмәси мәсәләсиндә һөкумәтә ҝүзәштә ҝедә билмәз”.

АТӘТ-ин сајты јазыр: “Будур, артыг хејли илләрдир ки, Азәрбајҹан һөкумәти мүстәгил журнаистләрә, мүхалиф сијасәтчиләрә вә вәтәндаш ҹәмијјәтинә гаршы системли тәгибләр һәјата кечирир. АБШ Һелсинки комиссијасы Крис Смитин сәдрлији илә буну нәзәр алыб Азәрбајҹан һөкумәтинин јүксәкрүтбәли үзвләринә виза верилмәсини гадаған едән ганун лајиһәсини АБШ Конгресинә нәзәрдән кечирилмәк үчүн тәгдим едиб”.

Азәрбајҹан мәтбуаты һаглы олараг ҝүман едир ки, АБШ Конгреси нәздиндәки Һелсинки комиссијасынын һазырладығы ганун лајиһәси бүтүн Азәрбајҹана мејдан охумагдыр. Һәм дә сәнәдин мәғзинә варылса, онда һәгигәтән дә дүшүнмәк олар ки, нөвбәти аддым Азәрбајҹанын бомбардман едилмәси вә јахуд Дағлыг Гарабағын танынмасы олаҹаг. Будур, ганун лајиһәсндә бунлар тәклиф едилир:

1. Фәалијјәтдә олан президентә (!!!), баш назирә, баш назирин мүавинләринә, парламент комитәләринин сәдрләринә, назирләрә, президент администрасијасы вә тәһлүкәсизлик органларынын әмәкдашларына, һакимләрә вә диҝәрләринә, һәмчинин онларын аилә үзвләринә визаларын верилмәсинин јасагланмасы вә ләғв едилмәси.

2. Азәрбајҹан һөкумәти илә енерҝетика сектору дахил олмагла игтисади әлагәләрин кәсилмәси.

3. Американын бүтүн дөвләт органлары тәрәфиндән һәтта һуманитар вә тибби саһәләр дахил олмагла Азәрбајҹан һөкумәтинин бүтүн лајиһәләринин малијјәләшдирилмәсинә гадаға.

4. "Ермәнистана вә Дағлыг Гарабаға мүнасибәтдә ембарго вә диҝәр тәҹавүзкар тәзаһүрләр үзүндән” Азәрбајҹан һөкумәтинә јардым ҝөстәрилмәсини нәзәрдә тутан Азадлыға Дәстәк (Фреедом Суппорт Аҹт) һагда гануна 907-ҹи дүзәлишдән ветонун ҝөтүрүлмәси.

5. АБШ тиҹарәт вә инкишаф Аҝентлијинин Азәрбајҹанла бағлы фәалијјәтинә гадаға. Һәмчинин сөһбәт Авропа Јенидәнгурма вә Инкишаф Банкы (АРИБ) институтларынын Азәрбајҹан һөкумәти илә әмәкдашлығына фактики гадағадан ҝедир.  

Һәтта АБШ һөкумәтинә төвсијә олунур ки, Азәрбајҹанын бүтүн бејнәлхалг малијјә-кредит тәшкилатларындакы – БВФ, Үмумдүнја банкы вә с. - лајиһәләрини, һәмчинин һөкумәт үзвләринин, онларын гоһумларынын, үстәлик Әлијев режими илә бу вә ја диҝәр формада әлагәси олан ишҝүзар даирәләрин марагларына аид һесаблары бағласын. Өлкәнин бүтүн әмлакына һәбс, Азәрбајҹанын бүтүн бизнес мүәссисәләринин хариҹдәки фәалијјәтинә гадаға гојулур!

Бу ганун лајиһәси гәбул едиләҹәји һалда “Азәрбајҹан рәһбәрлији илә сых әлагәләри олан” бүтүн бизнесменләр тәкҹә АБШ-да дејил, бүтүн Гәрбдә гадаға вә һесабларын һәбси илә үзләшәҹәк вә Вашингтон АРИБ-нын Азәрбајҹанла әмәкдашлығына гадағаны ҝөстәрмәклә артыг буна ишарә вуруб ки, бу да артыг ҝүлмәлидир: режими ҹәзаландырырсынызса, өлкәнин бүтүн әһалисинин бура нә дәхли?

Ганун лајиһәсинин мәтнини тәһлил едиб әминликлә демәк олар ки, АБШ һөкумәти Русија вә һәтта Иран дахил олмагла индијәдәк һансыса бир өлкәјә гаршы бу гәдәр гәддар вә ашкарҹа дүшмән ганун лајиһәси гәбул етмәјиб. Ганун лајиһәсинин преамбуласында дејилир ки, бүтүн сијаси дустаглар (онларын сијаһысыны ким вә һансы критеријаларла мүәјјән едәҹәк – мәлум дејил) азад едилмәјинҹә, демокартик институтлар вә вәтәндаш ҹәмијјәтинин инкишафында хејли тәрәгги (критерија гејри-мүәјјәнлији вә јајғын ифадәләр), азад вә әдаләтли сечкиләрин кечирилмәсинин тәминаты тәсдигләнмәјинҹә ганун гүввәдә олаҹаг.

Ҝөрдүјүмүз кими, Вашингтон Азәрбајҹана мүһарибә елан едир. Лакин нијә? Дүшүнмәк ахмаглыг оларды ки, һәгиги мотивләр јухарыда садалананларда ҝизләниб, чүнки америкалылар ҝүнүн ҝүнорта чағында шәһәр күчәләриндә инсанларын бојнунун вурулдуғу Сәудијјә Әрәбистаны илә әмәкдашлыг едирләрсә, онда азәрбајҹанлылары әлләри үстүндә ҝәздирмәли идиләр. Демәли, бәс бир, ја ики ил әввәл дејил, мәһз бу ҝүн бу гәдәр аҹыглы аддымын сәбәби нәдир? Хүсусән дә Әлијев режими бу мүддәтдә һеч ҹүр дәјишилмәјибсә?

Башланғыҹ үчүн ики кәлмә Азәрбајҹан һаггында. Бу дөвләт (Газахыстанла јанашы) Ислам дүнјасында ән мәдәни вә ирәли ҝетмиш дөвләтдир. Бакыда постсовет мәканында (Русија истисна олмагла) ән јахшы симфоник оркестр фәалијјәтдәдир. Бу, артыг нәдәнсә хәбәр верир? Дејәк ки, кимсә сон дәрәҹә варлы Күвејтдә филармонија тәсәввүр едә биләрми? Ики әсрдә рус сивилизасијасынын ағушунда олмаг сајәсиндә, хүсусән дә мәдәнијјәт вә тәһсилин зоракылыгла јеридилдији совет дөврүндә Азәрбајҹанда милләт формалашды, өз етноними јаранды, мислини һеч ахтармаға да дәјмәјәси зијалылар јетишди. Полад Бүлбүлоғлуна, Ваһид Әләкбәрова, Мүслүм Магомајевә, Рүстәм Ибраһимбәјова бахын вә Ислам дүнјасында онлара аналог тапмаға чалышын. Беләләри тапылмаз. Вә бу дөвләт, әлбәттә, коррупсијалашыб вә онда Гәрбин демократик стандартларынын чоху позулуб...

Ермәнистанда кимсә буна севинирсә, ону там шәкилдә гојун адландырмаг олар, чүнки Вашингтонда Азәрбајҹана јох, Ермәнистана гаршы мүһарибә елан едилиб! Бунунла бағлы бир сыра гәнаәтләри билдирмәк лазым ҝәлир.

Владимир Путин америкалыларын Јахын Шәргдәки планларыны позду. Обама ИШИД-ин әлијлә Сурја вә Ирагын әразиләрини радикаллара вериб Гәтәр газынын Суирја әразисиндән Авропаја чыхышыны тәмин етмәк, һәмчинин бүтүн Јахын Шәргдә һәрҹ-мәрҹлик јајмағы давам етдирмәјә һазырлашдығы бир вахтда Пуртин ону ҹидди шәкилдә пис дурумда гојду: бу ҝүн артыг ајдындыр ки, Сурија бөлүнәндән сонра саһилбоју Бәшәр Әсәдә галаҹаг (јәни Гәтәр газы Авропаја чыхмајаҹаг, сыхылмыш һалда чыхса да, баһалыг нәтиҹәсиндә Русијанынкы илә һеч ҹүр рәгабәтә ҝирә билмәјәҹәк), хүсусән дә Бжезинскинин “идарәедилән һәрҹ-мәрҹлик” консепсијасы зәрбә алтында галаҹаг.

Бәс америкалыллар нә едирләр? Әввәлҹә Путини герјри-адекват реаксијаја чәкмәк үчүн түркләрин әлијлә Су-24-ү вурурлар. Сонра ИШИД-лә мүбаризә үзрә 34 дөвләтин һансыса “Ислам коалисијасы”ны гурмаг үчүн сәудлара тәлимат верирләр (бах, америкалылар бурада артыг сағлам дүшүнҹәни масгараја гојурлар, чүнки спонсорун өз тәшкилатына гаршы мүбаризәси нонсенсдир!)

Сонра һәтта сәудларн јени коалисијасына дәвәт олунмуш Азәрбајҹанын нөвбәси чатыр! Бәс ҝүлмәли дејил ки, Русија илә Иранын арасында јерләшмиш дөвләти онларла мүбаризәјә чағырырлар? Ахы бу, адамы шам јемәјинә дәвәт едиб она әввәлҹәдән истиснасыз олараг јалныз сианист калиумла гидаланаҹағы һагда мәлумат вермәк кимидир! Бәс һансы сәфеһ буна ҝедәр? Сонра исә Һелсински комиссијасы сөз алыр вә мүзакирә етдијимиз ганун лајиһәсини дәрҹ  етдирир.

“Ислам коалисијасы” АБШ-а Јахн Шәргдә Путинлә тәхрибатчы мүбаризә үчүн лазымдырса, Азәрбајҹан Русијанын гарны алтында саваш үчүн ҝәрәкдир. Лакин Әлијев онлары пис баша дүшүр, чүнки артыг нечә илдир ки, Русијаны ҹәлб етмәк мәгсәдилә Ермәнистанла таммигјаслы мүһарибә гызышдырмагдан имтина едир, дөври шәкилдә дуруму бу вә ја диҝәр шәкилдә кәсклинләшдириб сәрһәддә тоггушмаларла кифајәтләнир. Бах, бу ҹүр пис давраныша ҝөрә Әлијеви ҹәзаландыраҹаглар.

Илһам Әијев өзүнү неҹә апараҹаг? О, индијәдәк бөјүк әзм ҝөстәрир вә Ермәнистан иҹтимаијјәти ону иттиһам етсә дә, демәлијәм ки, бу, әдаләтсизиликдир. Әлијевин мәруз галдығы басгынын дәрәҹәсини тәсәввүр етмәк чәтиндир. Кифајәт гәдәр ағыллы вә јахшы тәһсилли оғлан олмагла дәрк едир ки, мүһарибә башлајаҹағы һалда, еһтимал ки, бүтүн дөвләти итирәҹәк: мәсәлә Азәрбајҹанын тамамилә бөлүнмәси илә дејил, јох олмасы илә баша чата биләр.

Биринҹиси, Русијанын Дағлыг Гарабағы тәҹили шәкилдә танымасы баш верәр.

Икинҹиси, Иран садәҹә Азәрбајҹанын ҝүнејини ишғал едәр.

Үчүнҹүсү, өлкәнин гузеј бөлҝәләриндә мәскунлашмыш халгларын Әлијев режиминә гаршы “гуртулуш” мүбарзси башланар вә иш Дағыстана фактики бирләшмә илә баша чатар. Аран Гарабағ исә Ермәнистана чатар. Орада даһа нә галар ки?

Сөзсүз, бу, узун просес олаҹаг. Һәм дә әзаблы. Түркијә өзүнү неҹә апараҹаг, америкалылар онлары нәјә тәһрик едәҹәкләр? Демәк чәтиндир. Лакин јада салаг ки, Түркијә 1970-ҹи илләрин ахырында Босфор вә Дарданели ССРИ-нин Гара дәниз донанмасы үчүн бағламаға ҹәһд етди (сөзсүз ки, америкалыларын басгысы илә). Вә мәсәлә бунунла битди ки, ССРИ Хариҹи Ишләр назири Андреј Громыко Түркијә рәһбәрлијинә Босфор боғазы бағланаҹағы һалда “Гара дәниз донанмасынын ракетләринин ики јајлым атәшинин јени боғазлар ачаҹағы, лакин бундан сонра, тәәссүф ки, Истанбул шәһәринин галмајаҹағы” һагда месаж өтүрдү. Бундан сонра вә индијәдәк, һәтта Русија-Түркијә мүнасибәтләринин индики ҝәрҝин дурумунда  Босфору бағламаг идејасы түркләрдә мүдһиш икраһ доғурур.

Беләликлә, Азәрбајҹана гаршы санксијалар ермәниләрә лазым дејил. Бу ҝүн истәнилән һалда Гарабағ Ермәнистана мәхсусдур, мүһарибә һәтта ҝәләҹәкдә һансыса әразиләр вәд етсә дә, мүһарибә апармаг нәјә лазымдыр? Лакин һәр шеј Әлијевдән асылыдыр. Ҝөрәк, о, өзүнү неҹә апараҹаг, америкалылар она нә дәрәҹәдә тәзјиг едәҹәкләр вә нәһајәт, “шәр империјасы”нын Гафгазда вә Бөјүк Јахн Шәрг бөлҝәсиндә “тотал хошбәхтлик” гурашдырмаг үзрә нөвбәти нијјәти нә илә баша чатаҹаг?!

 

Оскан Көчәрјан

Shame (Ермәнистан), 29.12.2015

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!