Түрк вә Азәри Давасы

Әлиса Ниҹат түркләри белә јериндә әјләшдирди

“Ататүрк Азәрбајҹаны Ленинә сатды”

  • Хәбәрин коду : 726283
  • Мәнбә : moderator
Хүласә

Әлиса Ниҹат: “Түркләр ҝедиб Ататүркүн гәбрини јаласынлар. Ататүрк Ленинлә сазишә ҝирди, Азәрбајҹаны сатды. Ленин Ататүркә 200 тон гызыл верди. Ататүркүн сајәсиндә Анадолу һиссәсини сахладылар вә дөвләт кими јашамаларына имкан јаранды. Инди ишләри-ҝүҹләрини бошлајыб дүшүбләр Шаһ Исмајыл Хәтаинин үстүнә. Ҝедин өз тарихинизә нәзәр салын вә өз нөгсанларынызы тәфтиш един”.

Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, бир мүддәт өнҹә Түркијәнин “Канал 24” телеканалы Сәфәвиләр дөвләтинин баниси, Шаһ Исмајыл Хәтаини тәһгир етмишдир. Баш верән мәлум олајла бағлы Азәрбајҹан зијалыларынын етиразы бу ҝүнә кими давам едир.

Мәсәлә илә бағлы, “Гызылбашлар” романынын мүәллифи, тарихчи Әлиса Ниҹат модератор сајтына ачыглама верәрәк, Шаһ Исмајыл Хәтаинин ҝуја сәриштәсиз сәркәрдә, баҹарыгсыз дөвләт хадими олмасы илә бағлы сәсләндирилән иттиһамларын доғру олмадығыны билдириб.

Ә.Ниҹат Чалдыран дөјүшүнүн мүгәссиринин дә Султан Сәлим олдуғуну гејд едиб: “Шаһ Исмајыл Хәтаинин шәхсијјәти вә баҹарығы илә бағлы сәсләндирилән иттиһамларын һамысы јанлыш вә әсассыздыр. Бу фикирләр түркләрин Шаһ Исмајыла олан гысганҹлығындан ирәли ҝәлир. Чалдыран дөјүшү ики ҝүн олуб. Икинҹи ҝүн Шаһ Исмајыл бир дәстә адам илә бүтүн Османлы ордусунун јара-јара ҝедиб топларын јанына чыхыр вә топлары да, топчулары да сырадан чыхардыр. Шаһ Исмајылын топун лүләсинә гылынҹла зәрбә ендирмәси әфсанә дејил. Белә бир һадисә доғрудан да олуб. Бу, гејри-ади гәһрәманлыг һадисәси кими тарихә дүшүб”.

“Гылынҹ һәмин гылынҹдыр, гол һәмин гол дејил”

Ә.Ниҹат һәмин дөјүшлә бағлы бир епизода да диггәт чәкди: “Дејирләр ки, Шаһ Исмајыл Хәтаи тәрәфиндән лүләси доғранан топлара бахан Султан Сәлим дәһшәтә ҝәлир вә нә гәдәр етсә дә, өзү бир топ лүләсини кәсә билмир. Бунунла бағлы Шаһ Исмајыла хәбәр ҝөндәрән Султан Сәлим ондан гылынҹынын неҹә олдуғуну сорушур. Шаһ Исмајыл исә ҹавабында дејир ки, гылынҹ һәмин гылынҹдыр, гол һәмин гол дејил. Икинҹиси, о, неҹә зәиф сәркәрдә олуб ки, дөрд бөјүк мүһарибәдә - Ширваншаһлар, Ағгојунлу Әлвәнд, Ағгојунлу Мурад вә Шејбани ханла дөјүшләрдә галиб ҝәлди? Һансы ки, онларын һәр биринин 70 мин, Шаһ Исмајылын исә 10-15 минлик ордусу олуб. О, неҹә зәиф сәркәрдә ола биләр ки, бунҹа гејри-бәрабәр гүввәләрлә гәләбә газанды?”

“Түркләрин өзүнүнкүләрдән хәбәрләри вар?”

Ә.Ниҹатын сөзләринә ҝөрә, јахшы оларды ки, түркләр өз гәһрәманларынын һәјат вә фәалијјәтинә диггәт јетирсинләр: “Шаһ Исмајыл Хәтаи һәр неҹә сәркәрдә олубса, буну Азәрбајҹан халгы биләр. Бунун түркләрә һеч бир дәхли јохдур. Шаһ Исмајылын “зәифлијиндән” түркләр нијә нараһат олур? Бунун онлара нә аидијјаты вар? Түркләрин өзүнүнкүләрдән хәбәри вар? Султан Сәлим сәһәр намаз гылмаг үчүн дәстәмаз алан атасынын овҹуна зәһәрли су төкдүрүр, атасынын саггалы әлиндә галыр. С.Сәлимин атасына етдији гәддарлыглар “дөвләт наминә” ифадәси илә малаланыр. Дөвләт наминә инсан да һеч бир ҝүнаһы олмајан атасыны гәддарҹасына өлдүрәрми? Атасы Султан Сәлими ләнәтләјир. Бу ләнәт өзүнү ҝөстәрир вә Султан Сәлим Мисирдән ҝәләндә башында јекә бир чибан чыхыр вә бундан да өлүр”.

“Султан Сүлејман ағылсызын бири олуб”

Ә.Ниҹаты түркләр тәрәфиндән бөјүк дөвләт хадими кими вәсф едилән Султан Сүлејманын да бөјүк дәрракә саһиби олмадығыны вурғулады: “Султан Сүлејманын өзү ағысызын бири олуб. Ондан ҝеријә нә галыб? Ики дәфә Вјананы мүһасирәјә алыб, һәр икисиндә дә рүсвајҹасына мәғлуб олуб. Барбароссанын һесабына Әлҹәзаири алыб. Барбаросса исә әсли маҹар олан пиратлардандыр. О, Султан Сүлејманын һимајәсинә кечиб вә түркләр онларын сајәсиндә Аралыг дәнизи саһилиндә әразиләри әлә кечирибләр, Шимали Африканын бир сыра өлкәләрини зәбт едибләр. Бунларын һамысына да Барбароссанын сајәсиндә наил олублар. С.Сүлејман исә  өмрүнү тәмтәраглы һәјат сүрмәклә кечириб. Онун чохлу арвадлары олуб. Онлардан бири дә украјналы олуб. О, түрк гадынларындан  дејил, украјналы гадындан олан өвладыны өзүнә варис тәјин едиб”.

“Султан Сүлејманын иши-ҝүҹү Азәрбајҹана һүҹум етмәк олуб”

Султан Сүлејманын Азәрбајҹан шәһәрләринә чохсајлы һүҹумлар етдијини хатырладан Ә.Ниҹат бу һүҹумларын һәр ики дөвләтә ҹидди зијан вурдуғуну гејд етди: “30 ил әрзиндә Султан Сүлејманын иши-ҝүҹү јалныз Азәрбајҹана һүҹум етмәк олуб. О вахт Сәфәвиләр дөвләтинин башында Шаһ Исмајылын оғлу Шаһ Тәһмасиб иди. Бу мүһарибәләр һәр ики тәрәфи әлдән салды. Султан Сүлејман Азәрбајҹан, Шаһ Тәһмасиб исә түрк шәһәрләрини дағыдыб. Лакин ҝәлин бахаг ҝөрәк, Азәрбајҹана илк олараг һүҹум едән кимдир? Шаһ Исмајыл Түркијәдә вурушуб? Чалдыран һарададыр? Чалдыран Азәрбајҹандадыр, ја Түркијәдә? Һүҹум едән Султан Сәлим олуб. Шаһ Исмајыл нә етмәли иди? Ҝизләнмәли иди? Түрк һөкмдарларынын һәрәсинин 300-400 арвады олуб, ејш-ишрәтлә мәшғул олублар. Буна ҝөрә дә сонда әлдә етдикләри бүтүн торпаглары итирдиләр, ахыдылан бүтүн  ганлар, чәкилән бүтүн зәһмәтләр һәдәр олуб ҝетди. Инҝилтәрә һараны алмышдыса, бу ҝүн дә онлардан фајдаланыр. Һиндистан да, Канада да Инҝилтәрәјә бахыр. Түркләрдә исә фәрглидир”.

“Ҝедиб Ататүркүн гәбрини јаласынлар”

Ә.Ниҹатын сөзләринә ҝөрә, буҝүнкү түркләр түркијә адлы бир дөвләтә саһиб олдуглары үчүн јалныз Ататүркә миннәтдар олмалыдырлар: “Түркләр ҝедиб Ататүркүн гәбрини јаласынлар. Ататүрк Ленинлә сазишә ҝирди, Азәрбајҹаны сатды. Ленин Ататүркә 200 тон гызыл верди. Ататүркүн сајәсиндә Анадолу һиссәсини сахладылар вә дөвләт кими јашамаларына имкан јаранды. Инди ишләри-ҝүҹләрини бошлајыб дүшүбләр Шаһ Исмајыл Хәтаинин үстүнә. Ҝедин өз тарихинизә нәзәр салын вә өз нөгсанларынызы тәфтиш един”.


Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!