• Арашдырма

  Гәрб парчаланыр, Русија-Түркијә јахынлашыр, Јахын Шәрг бөһраны битмир...Дүнја дүзәни кимин хејринә дәјишир?- Политолог рәјләри

  Үмуми олараг демәк олар ки, дүнјада баш верән просесләр дүнјаны ағушуна алан һипер информасијанын ҝәтирдији нәтиҹәләрдир”.

  Давамы ...
 • Сөздә “Шир” Оланлар

  Ибраһим Седијани, Мави Мәрмәрәдә сағ галан јазычы: "Исраил 9 нәфәри гәтлә јетирди, Әрдоған исә ҝәмини батырды"

  И. Седијани: Әрдоған утанмадан инсанларын ҝөзүнүн ичинә бахараг јалан сөјләјир.

  И. Седијани: “...Мави Мәрмәрә басгынынын сәбәби, 587 нәфәрин јардымы Ашдода бурахмаг әвәзинә, бирбаша Гәззаја апармаг истәмәси иди. Исраил һәмин ҝүн 9 нәфәри өлдүрдү, амма Әрдоған бу разылашма илә Мави Мәрмәрәни тамамилә батырды...”

  Давамы ...
 • Арашдырма

  “Мән варамса, Исраил јохдур” – дејән Әрдоған манифестинин сону

  Түркијә вә исраил режиминин дипломатлары 26 ијунда Авропанын һансыса (бу һәлә дәгигләшмәјиб) пајтахт шәһәриндә бир араја ҝәләҹәкләр. Исраил рәсмиләринин билдирдијинә ҝөрә, бу Түркијә илә Исраил арасында сонунҹу ҝөрүш олаҹаг. Мүтләг нәтиҹә верәҹәк. Исраилин Түркијәдән тәләб етдији јеҝанә мәсәлә исә Һәмасын Истанбулдакы бүросунун бағланмасыдыр.

  Давамы ...
 • Әлбир Олуб Бир Ајы бир Шир Илә...

  Дөвләтә ишдијән јерли һүгуг мүдафиәчиләри Исламчы мәһбуслара санки дүшмән кәсилиб

  Намизәд Сәфәров: “Өлкәдә дин хадимларинә, инанҹлы кәсимә гаршы бәзи даирәләрдә гысганчлыг һиссләри мөвҹуддур. Азәрбајҹанда фәалијјәт ҝөстәрән бир сыра һүгуг мүдафиә тәшкилатлары рәһбәрләринин чыхышларына нәзәр салдыгда һөкумәтин мөвгејини сәрҝиләдикләрини ҝөрүрүк.”

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Рамиз Меһдијевин ермәни олдуғу иддиа едилир

  АПА-нын мәлуматына ҝөрә, Азәрбајҹан президенти Илһам Әлијев һәмин ҝүндә Тејмур Рамиз оғлу Меһдијевин фөвгәладә һаллар назиринин мүавини тәјин едилмәси һаггында сәрәнҹам имзалајыб. Президентин диҝәр сәрәнҹамы илә Т. Меһдијевә ҝенерал-мајор али һәрби рүтбәси верилиб. Меһдијевин оғлу Тимур Меһдијев дә мәһз дајыларынын имканларындан истифаде едәрәк, Ермәнистанда өзүнә ҝениш бизнес саһәси гура билиб. Елә дүшмән өлкәјә нефт өтүрән иш адамларындан бири дә Меһдијевин оғлу олуб. Бундан башга, Тимурун һазырда хариҹидә ермәниләрлә бирҝә дајыларынын адына бөјүк бизнеси вар.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Политолог Ҹүмшүд Нуријев: “Ермәниләрлә гоһумлуғу олан 10 депутатымыз вар...”

  "Ермәни әсилли мәмурлар өз сәнәдләрини елә дәјишдирибләр ки...”

  "Нә гәдәр ки, дөвләт структурларымызда ермәниганлылар чалышыр, Гарабағ проблеми һәлл едилмәјәҹәк”

  Давамы ...
 • Иран Ислам Республикасы

  Гасим Сүлејмани Јахын Шәрг өлкәләри барәдә әһәмијјәтли ачыгламалар верди

  Суријанын ҹоғрафи әһәмијјәтини вә бу ҹоғрафијаја һаким олманын чох ваҹиб олдуғуну билдирән Гасим Сүлејмани, "Иран илләр әрзиндә Сурија мүгавимәтинә көмәкчи олмағы баҹарыб вә чох ҹидди бир тәһлүкәнин гаршысыны алыб. ИШИД-ә гаршы јарадылан коалисија гүввәләри арасында 40 өлкәдән 25-и ҝүҹлү вә зәнҝин өлкәләр олмасына бахмајараг, ИШИД илә мүбаризәдә мүвәффәгијјәтли ола билмәјибләр. Бу ҝүн ИШИД-ин Ирага сохулмасындан 2 ил кечмәсинә бахмајараг, Мосул һәлә дә онларын ишғалындадыр. Әлбәттә Иран Ислам Республикасы Ирагда ИШИД-ә гаршы мүбаризәдә әһәмијјәтли јерә маликдир вә бунун ән әсас нүмунәси көнүллү халг гүввәләринин мүбаризәсидир. Онлар Ирана гаршы бөјүк симпатија ҝөстәрирләр", дејә гејд едиб.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  ''Илһам Әлијев Гарабағ проблемини һеч вахт һәлл етмәјәҹәк''

  Азәр Гасымлы: ''Бу ҝүн јалныз Саркисјан вә Ермәнистан дејил, Илһам Әлијев дә статус-квонун тәрәфдарыдыр''

  Бир сөзлә, Илһам Әлијев Гарабағ проблемини һеч вахт һәлл етмәјәҹәк. Чүнки әрази бүтөвлүјүмүзү бәрпа етмәк она сәрф етмир. Гарабағы дүшүнән әсл дөвләт адамы коррупсијаја булашмаз вә өвладларына Лондонда өлкәмизин иллик һәрби бүдҹәсинин 1/4 мигдарында мүлк алмаз. Ҝүндәмә ҝүҹлә сохушдурулан "Гарабағ просеси" - һакимијјәтин нөвбәти сијаси имитасијасыдыр!"

  Давамы ...
 • Шејтан вә Масонлуг

  Һомосексуализм вә Азәрбајҹаны ҝөзләјән тәһлүкәләр – АРАШДЫРМА

  Масонларын содомизмә ҝәтириб чыхаран бу чиркин порнографија планы өз ишини ҝөрүб. Сексуал ингилабын горхунҹ нәтиҹәләриндән ән әсасы Аллаһын вә инсан тәбиәтинин гаршысында бағышланмаз бир ҹинајәтин сајылан һомосексуализмин дүнјаја ән ҝениш шәкилдә јајылмасы олуб. Гәрбдә 20 јашлы ҝәнҹләрин 25%-и һомосексуалдыр...

  Давамы ...
 • Шејтанын Һијләләри Чох Зәифдир! Гурани Кәрим.

  АБШ, Гәрб, сионист режим вә Сәудијјә Әрәбистаны Һизбуллаһ нијә һәдәф сечиб? - АНАЛИЗ

  Гәрбин вә Сәудијјәнин нәзарәтиндә олан террорчуларын нөвбәти һәдәфи Ливандыр!

  Ливанын Һизбуллаһ тәшкилаты өлкәнин шимал-шәргиндә, Сурија сәрһәдиндә вә башга јерләрдә ИШИД террорчулары илә фәал шәкилдә мүһарибәдә јеҝанә һәрби ҝүҹ кими ҝөрүнүр. Ејни заманда, јүз минләрлә јохсул Ливан вәтәндашы илә сағлам сосиал әлагә гуран јеҝанә тәшкилатдыр. Һәм мүсәлман, һәм дә христиан партијаларла вә һәрәкатларла коалисијалар јарадыр. О һалда Һизбуллаһ нә үчүн һәдәф сечилиб?

  Давамы ...
 • Әлагәләр

  ИИР ермәниләри чох ағыр вурду: ГАРАБАҒ ПЛАНЫ

  Иранын Ермәнистана марағы азалыб вә Теһран ермәниләрдән садәҹә, хариҹи сијасәтиндә конјунктур елементи кими истифадә етмәјә башлајыб. Әслиндә, әввәлләр дә белә иди: Ирандакы ермәни иҹмасы рәсми Теһран үчүн хариҹи сијасәтдә "өлкәдәки дини вә милли азлыгларын һүгугларынын там тәминаты"ны ҝөстәрмәк үчүн ширма ролуну ојнајыб, инди дә беләдир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  ШОК! Гарабағда баш верән "дөрдҝүнлүк мүһарибә” АБШ тәхрибатыдыр

  ИИР-дан Гарабағдакы сон дөјүшләр барәдә АЧЫГЛАМА.

  Әли Әкбәр Вилајәти: "Мүнагишә тәрәфләринин дөјүшләр башлајандан бир нечә ҝүн сонра атәши дајандырмасы да буну демәјә әсас верир. Бир сыра експертләр һесаб едир ки, АБШ-ын вә мүттәфигләринин Ираг вә Суријадакы уғурсузлуғу, Шимали Гафгаздан минләрлә дөјүшчүнүн Јахын Шәргә ҝетмәси фонунда Вашингтон Русијанын ҹәнуб сәрһәдләринә јахын әразидә хаос јаратмаг истәјир”.

  Давамы ...
 • Гарабағ

  М. Шевченко Гарабағын гајтарылмасы үчүн нәзәрдә тутлан вариантлары ачыглады, Русија ордусу Азәрбајҹана дөнүр?

  Политолог Максим Шевченко: “Ермәнистан Гарабағ әтрафы рајонлардан гошунларыны чыхартмалыдыр вә Гарабағ зонасы Азәрбајҹанын нәзарәти алтында силаһсызлашдырылмалыдыр. Бу силаһсызлашдырманы бејнәлхалг сүлһмәрамлылар һәјата кечирә биләр. Даһа сонра гачгынларын доғма евләринә гајыдышы тәмин олунмалыдыр”.

  Давамы ...
 • Лүтфән Охујун

  Истамбул саммити “Ислам Әмәкдашлыг Тәшкилатынын” тарихиндә ән пис конфранс кими јадда галды (Арашдырма)

  Әрдаоғанын Саммитин ачылышында етдији чыхышында бах бу нөгтәләри ҝөрә билирик: “Мәним диним вә мәзһәбим нә сүннидир вә нә дә Шиә. Мән Исламам!” Белә ибарәтләр бүтүн Ислам Дүнјасыны һәдәләјә биләҹәк бир нөв хәрчәнҝ хәстәлијини әкс етдирир. Вә ҝөстәрир ки, һәр ан мәнтәгә өлкәләри өлүмүҹүл тајфа савашларына дахил ола биләр. О мәзһәб вә тајфа савашлары ки, артыг бу ҝүнләр бәзиләри биләрәкдән бу мүһарибәнин ардыјҹадырлар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Рус мәтбуаты: Азәрбајҹанда ИШИД силаһлылары 3 рајонда Сумгајыт, Шабран вә Гусарда топлашыб

  Президент Путин һава-космик гүввәләримизи Суријаја јеридәркән гаршыја һансы мәгсәди гојмушду? О дејирди ки, орада дөјүшән террорчулар орада да өлмәлидирләр. Ки, сонра онлары Русијада вә јахуд гоншу өлкәләрдә өлдүрмәк лазым ҝәлмәсин.

  Давамы ...
 • Вәһһаби Үнсүрләри

  ШОК! Сәуд кралы 60 ил өнҹә АБШ-а јазмышды: “Мисири вурун, Суријаны бөлүн, Ирагы...''

  Сәудијјә Әрәбистанынын кечмиш кралы Фејсәл ибн Әбдүл Әзиз: “Суријаја ҝәлинҹә, һүҹум едилмәси лазым олан икинҹи өлкә Суријадыр. Бу истигамәтдә лазым олан будур: Суријанын бәзи торпагларыны ондан ајыраг ки, бу өлкә дә башыны галдыра билмәјәрәк өзү-өзүјлә мәшғул олсун вә Әрәб дүнјасындакы (мәғлуб олмуш) Мисирин јерини долдурмаг дүшүнҹәсинә гапылмасын.”

  Давамы ...
 • Арашдырма

  ШОК кечмиш ЈАП-чы: ‘’Һејдәр Әлијевин азәрбајҹанлы дејил! Анасы ермәни, атасы језди күрддүр!’’

  Надир Аҝајев әлијевләр сүлаләсинин иҹ үзүнү ачды.

  ...Һејдәр һәлә ана бәтниндә оланда, доғма атасы – језди күрдү дүнјасыны дәјишир. Һејдәр анасынын гуҹағында көрпә олдуғу вахт Әлирзаја әрә ҝәлир вә анасы да көрпәнин атасынын адыны Әлирза јаздырыр. Һејдәр Әлијев 10 мај 1923-ҹү илдә Нахчыванда јох, 18 март 1919-ҹу илдә Ермәнистанын ССР Сисиан рајонунда доғулмушдур...

  Давамы ...
 • Шејтан коалисијасы

  Азәрбајҹанда СӘЛӘФИ-ИСРАИЛ фитнәси (1)

  Дедиләр ки, биз јалныз Аллаһа тәвәккүл етдик. Еј Рәббимиз! Бизи залым тајфанын фитнәсинә дүчар етмә! (Јунис сурәси, ајә 85)

  Еј әзиз Азәрбајҹанын дин алимләри, фәаллары, зијалылары! Еј һәгигәт ардынҹа олан мүсәлман халг, Әһли-бејт (ә) ашигләри! Өлкәмизин залым башчыларынын Ислам дүшмәнләри илә һәмкарлыгла јаратдығы фитнәнин дәринлијини ҝөрүн, иҹтимаи фикри доғру истигамәтләндирмәк үчүн илаһи вәзифә олараг һаггы бәјан един.

  Давамы ...
 • Вәлијји Фәгиһ Нәзәријјәси

  Александр Дугин: Вилајәти-Фәгиһин мәркәзиндә инсан јох, Аллаһын ирадәси дајаныр!

  “Ортодокс Мәсиһи Русија вә Шиә Иран гәрб-сәләфи ҹәбһәси илә үзбәүздүр...”

  Александр Дугин ортодокс мәсиһиликлә Шиәлик арасында тәфәккүр, ирфан вә ахирүззаман инанҹыны мүштәрәк инанҹ сајыр.

  Давамы ...
 • Ермәни Годуғлары

  Азәрбајҹанда анасы ермәни мәмурун һимајәчиләри ачыгланды – Сијаһы

  Һаҹыбала Абуталыбова ҝәлинҹә, ермәни сојлу Р.Мәммәдов, аз гала Бакынын јарысыны “дөвләт сифариши” ады илә сөкдүрүрдү.

  Бакынын “јарысыны” һеч бир гануна мәһәл гојмадан булдозерлә јерлә-јексан едиб дағыдан, компенсасија вермәдән инсанлары һалал евләриндән вә офисләриндән күчәјә атан , һәтта фәһләләрин пулуну белә мәнимсәјән Р.Мәммәдов, анасынын сәнәдләрини дә сахталашдырыб, ермәнини бу јолла “азәрбајҹанлыја” чевириб. Белә ҹинајәтләрә, дөвләт сәнәдләрини сахталашдырмаға ҝөрә исә чох ағыр ҹәзалар нәзәрдә тутулур!

  Давамы ...
 • Халгын Малыны Талан Едәнләр

  Дәһшәт! Лерикин иҹра башчысы дөвләт бүдҹәсини белә талан едиб

  Јери ҝәлмишкән, рајон иҹра башчысынын МТН шефи илә әлагәләри һагда бир гәдәр сонракы арашдырмада гејдләр олаҹаг.

  Бөлҝәдә 2014-ҹү илдән бу ҝүнә кими гејдә алынан бүдҹә ҹинајәтләрини, малијјә хәјанәтләрини, ајры-ајры коррупсија фактларыны арашдырыб, өлкә башчысына верилән вәдләрә әмәл едилмәдији өјрәнилиб.

  Давамы ...
 • Милләт Неҹә Тараҹ Олур Олсун Нә Иши Вар...

  Сојуг һавада јол сүпүрән, зибил дашыјан Азәрбајҹан пенсијачылары...

  Бакыда пенсијачылар јени фәһләлијә башладыглары заман хариләр дүнја туруна чыхыр

  Аҹы ҝерчәк беләдир ки, Азәрбајҹанда пенсијалар әксәрән коммунал хәрҹләри белә өдәмәк игтидарында олмур. Буна ҝөрә дә пенсијачы јашлы инсанлар гејри-легал әмәк саһәләриндә чалышмаға мәҹбур олурлар. О үздән Азәрбајҹанда гоҹалар гоҹалыгларыны истираһәт ичиндә дејил, мин бир әзијјәтлә чалышараг, пул газанмагла кечирирләр.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Бу “шампун”лардан истифадә етмәјин, сизи өлдүрә биләр? - Неҹә хилас олаг?

  Габын архасында тәркиб јериндә БИО јазылыбса, демәли бунлар үзәринә кимјәви гатгы дүстуру јазылмыш шампунлардан јахшыдыр.

  1970-ҹи илә кими шампунларын тәркибинә кимјәви маддә гатылмырды. 70-ҹи илдән башлајараг, шампунлара аз мигдарда кимјәви гатгы гатылмаға башлады. Инди исә бу гатгылар о һәддә чатыб ки, сач төкүлмәси, дәри-сач диби проблемләри вә гараҹијәр хәстәликләринә сәбәб олур.

  Давамы ...
 • Нәләр Баш Верир?

  Истанбулда өзүнү ҝүлләләләјән азәрбајҹанлы дипломатын өлмү илә бағлы ШОК иддиа

  Азәрбајҹандан вә Гафгаздан анормал сәләфиләри кимләр Сурија вә Ирагда вурушмаға ҝөндәрирмиш?

  Гејд едәк ки, дипломат Фәхрәддин Әлијевин өлүмү бир чохлары үчүн мүәммалы олдуғу дејилир. Иддиаја ҝөрә, Ф. Әлијевин Гафгаз вә Азәрбајҹан Республикасындан ахышараг Түркијәјә ҝәлиб вә орадан да, Сурија вә Ирага кечәрәк мүхтәлиф террор дәстәләри сырасында Сурија вә Ираг халгларына гаршы вурушдугларындан хәбәрдар имиш. Вә бу мәсәләнин үстүн ачмагла Ф. Әлијев, бу ишдә бир баша ролу вә дәстәји олан Түркијәнин јксәк вәзифәли рәсмиләринин вә һәмдә Азәрбајҹан дөвләтинин али мәгамларында чалышан вәзифәлиләрин адларыны үмум күтләјә ифша етмиш олаҹагмыш.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  ШОК: Һөкүмәт ишчиләри Сәудијјә сәфирлијиндән алдыглары пуллар мүгабилиндә Шиә Руһаниләрини һәбс едир

  Ресурс: Илһам Әлијев мәһз Түркијә вә Сәудијјә режимләринин (ишғалчы сионист режимин дәстәји илә һазырланмыш) планларыны иҹра еди

  Натиг Кәримовун һәбсинә вә онун 274-ҹү маддәси илә иттиһам олунмасына ишарә едән гајнаг даһа сонра билдириб ки, бүтүн бунлар вәһһаби-сәләфи әгидәли систем ишчиләринин Әрәбистан сәфирлијиндән алдыглары АБШ долларларлары мүгабилиндә һәјата кечирдибләр.

  Давамы ...
 • Хоруз Банллады!

  Шәрәфсизләрин шәрәфсиз һәјатынын шәрәфсиз тәзаһүрү олан Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли вә она шәрәфли ҹаваб - Арашдырма

  Әввәлини ЈАП-чыларла кечиртмиш сонуну да ҝөпчуларла (АБШ) кечирән Ҝүлтәкин Һаҹыбәјли иддиа едир ки,

  Бу “гушҹығаз” Гурандан ситатлар ҝәтирмәјә ҹан атараг Ислам Өлкәси вә Онун Баниләрини санки савадсызлыгда иттиһам едир!!! буна демәк лазымдыр ки, неҹә дејәрләр “әлин белә јағлыдырса сүрт өз кечәл башыва”. Ај бала! Белә Гуран охујуб она әмәл едәнсәнсә бәс нәјә ҝөрә Гурани Кәримдә Һиҹабын зәрурилијинә даир бујурулан ајәләрә әмәл етмәјиб о “жылка” башывы (һәлә башга јерләриви демирик) ајазда гојмусан?

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Азәрбајҹана санксијаларын сәбәби барәдә ермәни мәтбуатында сенсасион јазы - Тәһлил

  Ермәнистанда кимсә буна севинирсә, ону там шәкилдә гојун адландырмаг олар.

  Илһам Әијев өзүнү неҹә апараҹаг? О, индијәдәк бөјүк әзм ҝөстәрир вә Ермәнистан иҹтимаијјәти ону иттиһам етсә дә, демәлијәм ки, бу, әдаләтсизиликдир. Әлијевин мәруз галдығы басгынын дәрәҹәсини тәсәввүр етмәк чәтиндир. Кифајәт гәдәр ағыллы вә јахшы тәһсилли оғлан олмагла дәрк едир ки, мүһарибә башлајаҹағы һалда, еһтимал ки, бүтүн дөвләти итирәҹәк: мәсәлә Азәрбајҹанын тамамилә бөлүнмәси илә дејил, јох олмасы илә баша чата биләр.

  Давамы ...
 • Түрк вә Азәри Давасы

  Әлиса Ниҹат түркләри белә јериндә әјләшдирди

  “Ататүрк Азәрбајҹаны Ленинә сатды”

  Әлиса Ниҹат: “Түркләр ҝедиб Ататүркүн гәбрини јаласынлар. Ататүрк Ленинлә сазишә ҝирди, Азәрбајҹаны сатды. Ленин Ататүркә 200 тон гызыл верди. Ататүркүн сајәсиндә Анадолу һиссәсини сахладылар вә дөвләт кими јашамаларына имкан јаранды. Инди ишләри-ҝүҹләрини бошлајыб дүшүбләр Шаһ Исмајыл Хәтаинин үстүнә. Ҝедин өз тарихинизә нәзәр салын вә өз нөгсанларынызы тәфтиш един”.

  Давамы ...