• Азәрбајҹан Хәбәрләри

  ‘Индики һалда ја ганун дәјишмәли, ја Әлијевләр бошанмалыдыр’ – Видео тәһлил

  Илһам Әлијев ханымы Меһрибан Әлијеваны Азәрбајҹанын витсе президенти тәјин едиб.

  Меһрибан Әлијеванын тәјинаты ганунидирми? 7.1. Вәзифәли шәхсләрин јахын гоһумлары, сечкили вәзифәләр вә ганунвериҹиликлә нәзәрдә тутулан диҝәр һаллар истисна олмагла, билаваситә онун табелијиндә олан һеч бир вәзифә тута билмәзләр. 7.2. Бу Ганунун 7.1-ҹи маддәсинин тәләбләрини позан шәхсләр һәмин тәләбләрин позулмасы мүәјјән едилдикдән сонра 30 ҝүн мүддәтиндә һәмин позунтуну көнүллү олараг арадан галдырмадыглары һалда табечилији истисна едән башга вәзифәјә кечирилмәли, бу мүмкүн олмадыгда исә һәмин шәхсләрдән бири тутдуғу вәзифәдән азад олунмалыдыр.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Һөкумәтин “Нардаран әмәлијјаты” неҹә ифлас етди? – тәһлил

  Дүнја вә өлкә иҹтимаијјәтинә бу “тәам”ы једиздирмәк мүмкүн олмады

  “...Амма һөкумәтин бүтүн планлары бир мәһәкмә просесилә дармадағын олду. Шаһид ифадәләри, иттиһам олунан шәхсләрин ортаја гојдуғу фактлар, вәкилләрин дашдан кечән аргументләри Нардаранда баш верәнләрин әввәлҹәдән јазылмыш ссенари олдуғуну тәсдигләди. Үстәлик, мөвҹуд режимин нә гәдәр гәддар олдуғуну, өлкәдә һүгугсузлуғун нә гәдәр бој атдығыны ҝөстәрди...”

  Давамы ...
 • Сионизим Әлалтылары

  Әлијевләрин мултикултуралист сијасәти сионистләрин үрәјини нә ҹүр әлә ҝәтирди - Арашдырма

  Палнын әсас мәгсәди исә Азәрбајҹан республикасында мултикултурализм сијасәти ады илә шиәләрин асимиласија олмасыдыр.

  Мәһз буна ҝөрәдир ки, Азәрбајҹан республикасында вә мултикултурализм илиндә мәһдудлашдырыҹы ганунларын гәбул едилмәсилә шиә фәалларына тәзјиг артмышдыр. Белә ки, кечмишдә ҝөрүнмәјән полиси, тәһлүкәсизлик- информасија тәдбирләри Ашура ҝүнүнә аид Нардаранын Биби-Рәһимә (имам Ризанын баҹысы) һәрәминдә нечә он мин нәфәрлик мәрасим биринҹи дәфә олараг кечирилмәди.

  Давамы ...
 • Тарих Олдуғу Кими

  Ганлы 20 јанвар һадисәсинин баниләри, Артур Рәсизадә вә диҝәрләри Совет ордусуну Бакыја чағырмышды? – Факт

  Һафиз Һаҹијев дејиб: “20 јанвары төрәдәнләр һазырда өлкәмиздә вәзифәдәдир. Бу шәхсләр һазырда Азәрбајҹаны јенидән сојгырыма мәруз гојурлар. Һеч нә дәјишмәјиб… Газах рајонунун бөјүк бир әразисини ермәниләрә верән Шамил Рәсулзадә Артур Расизадәнин әмисидир. Бүтүн бу фактлар ачылмалыдыр…”

  Давамы ...
 • Тарихин Ачылмамыш Сиррләри

  Јагуб Мәммәдов: Рәфсәнҹани Т.Петросијана гәбул етдирмишдир ки, Гарабағ Азәрбајҹан торпағыдыр

  Шуша вә Лачын ермәниләрә садәҹә тәһвил верилди. Бунун хәјанәт олмасына һеч бир шүбһә јохдур!

  Јагуб Мәммәдов: "президент Рәфсәнҹани Гарабағ мүнагишәсинин һәллиндә әлиндән ҝәләни еләди. Азәрбајҹан вә Ермәнистан арасында Теһранда атәшкәс елан олунанда, сәнәдә имза атыланда Левон Тер-Петросјан Дағлыг Гарабағы Азәрбајҹанын әразиси кими танымышдыр".

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Мулти-култирализмә садиг олан Бакы режми вә 5 манатын үзәриндәки сөзләрин мәнасы

  7-8 ај бундан габаг бир ермәни тарихчиси бизим дөрд тарихчинин хорузуну голтуғуна верди.

  Тарихи дә сијасиләшдириб, консепсијаларыны да түрк миллијјәтчилији үзәриндә гурублар. Азәрбајҹанда јашајан халгларын һамсыны турк елан едирләр... Она ҝөрә дә ермәниләрә удузурлар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Азәрбајҹандан јумурта үчүн Түркијәјә ахан милјонлар ермәниләрә чатыр – Видео

  Гејд едәк ки, Түркијә Тиҹарәт Сиҹили Газетесинин (Түркијә Одалар вә Борсалар Бирлијинин рәсми јајым органы) 2014-ҹү ил, декабрын 12-дә дәрҹ едилмиш сајында јер алан мәлумата ҝәрә, “Емре Пилич” ширкәтинин Сәһмдарлар Шурасына ашағыдакы шәхсләр дахилдир: Өмәр Орал, Өмүр Орал, Онур Орал, Мерт Ибраһим Даштан, Сејһан Давутоғлу Даштан, Арто Севан Оскајан вә Андраник Раффи Бозаҹыјан.

  Давамы ...
 • Гыса Арашдырма

  Бир террорун ики үзү: Мөвлуд Мәтин вә Фазил Мустафа – гибләси Пенсилванијада оланлар…

  Фазил Мустафанын Һәсән Руһанини конјак ичмәјә, донуз әти јемәјә дәвәт етмәси онун әгидәдашларынын Суријада, Ирагда мәғлуб олмасындан өтрү гәһрү-пәришан олмасынын психолоҝијасындан ирәли ҝәлән бир мәсәләдир. Һалбуки өзүнү әһли-сүннә адландыран вә әслиндә әһли сүннәјә ләкә олан бу шәхс Фәләстиндә, Суријада, Ирагда сүннү гардашлары мүдафиә етдији үчүн Ирана тәшәккүр етмәли иди.

  Давамы ...
 • Һәгигәт Олдуғу Кими- Арашдырма

  Өзләрини түркчү вә сәләфи адландыран ҹүһүд нөкәрләри нијә сусур? АрменианРепорт: Руһани ермәниләрин милли ләјагәтини алчатды

  Иран Ислам Республикасынын Президенти Һәсән Руһанинин Јереван сәфәриндә нәләр баш верди?

  Армениан Репорт: “...Руһанинин Јеревана сәфәри һазырлыг сәвијјәсиндә Иран тәрәфи бизә тәҹили хаһиш илә чағыырыш едәрәк Сојгырым Музејини зијарәт етмәсини сәфәрин мәҹбури програмындан чыхарылмасыны тәләб едиб... Һә ахы бу нә иди? Нә үчүн Саркисјан фарслара иҹазә верди ки, бизим ләјагәтимизә силли вурсунлар? Һансы сәбәбә ҝөрә, Серж Саркисјан онун үзүнә түпүрдүкләри заман өзүнү белә ҝөстәрди ки, ҝүја јағыш јағыр? Демәли белә чыхыр ки, Руһани сәфәри заманы даһа чох дүшүнүрмүш ки, фарсларла “бир мәдәнијјәт вә сивлизасијасы” олан халгы (јәни ермәниләри) гәсдсиз вә гәрәзсиз дејил мәһз Азәрбајҹан илә Түркијәни өзүндән инҹитмәсин (Руһани нә Түркијәнин, нә дә Азәрбајҹанын хәтринә дәјмәк истәмир)... Ҝөрәсән биз нә ҝөзләјирдик? Ахы фарслар тәкҹә мүсәлман дејилләр, һәм дә сон дәрәҹә хаин вә намәрд халгдырлар...”- ситатын сону.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Зәрдүшт Әлизадә: “90-ҹы илләрин сонунда Ермәнистанын тәҹавүзкар дөвләт кими танынмасы тәклифини мәһз Теһран ирәли сүрдү"

  “Иран Ислам ингилабындан сонра исә вәзијјәт дәјишди. Јени ислам һакимијјәти бүтүн мүсәлман дүнјасыјла һәмрәј олдуғуну вә Фәләстинин ишғалыны, Исраилин дөвләт кими танымадығыны бәјан етди. Һәтта ислам радикаллары Кемп-Девид сазишини имзалајан Мисир президенти Әнвәр Садаты өлдүрәндән сонра террору ҝерчәкләшдирән һәрбчинин адыны Теһранын әсас хијабанларындан биринә гојдулар...”

  Давамы ...
 • Факт

  Ермәни валјутасы 20 фаиз, нефти вә газы олан Азәрбајҹан манаты исә 220 фаиз дәјәрини итириб

  Елман Рүстәмов: Идарәетмә ҝөтүрүлсә манатын мәзәннәсидә нә баш верәҹәјини билмирик.

  Газахыстанын валјутасы 24, Ҝүрҹүстанын валјутасы 30, Ермәнистанын валјутасы 20 фаиз дәјәрини итириб. Русијанын валјутасы әввәл 45 фаиз дәјәр итирди, сонра исә бу рәгәм 15 фаизә енди. Азәрбајҹан манаты исә 220 фаиз иткијә мәруз галыб. Тәбии ки, Ҝүрҹүстан вә Ермәнистанын тәбии еһтијатлары Азәрбајҹанла мүгајисә олуна билмәз.

  Давамы ...
 • Суал вә Ҹаваб

  Гуран вә Сүннәјә әсасән Һәзрәт Пејғәмбәр (с) вәфат етмишдир, јохса Шәһид олмушдур?

  “Анҹаг иман ҝәтириб јахшы ишләр ҝөрән, Аллаһы чох зикр едән, зүлмә уғрадыгдан (Пејғәмбәр вә Ислам әлејһинә һәҹв ешитдикдән) сонра (онларын рәдди үчүн шерләр јазмагла) интигам аланлардан башга! Зүлм едәнләр тезликлә биләҹәкләр ки, неҹә бир дөнүш јеринә гајтарылаҹаглар”. (“Шүәра” 227).

  Давамы ...
 • Сионист Сичавулларынын Јер Алдығы Режим

  БДУ-нун Илаһијјат факултәси Азәрбајҹанда мәзһәбчилик тәһлүкәсини јарадыр - Арашдырма

  Илаһијјат факүлтәсинин билинмәјән үзү.

  Һәгигәт будур ки, динин хүсусилә дә, шиәлијин мүһафизәкар характерини нәзәрә алан совет империализми Азәрбајҹан халгыны даһа раһат ассимилјасија етмәк үчүн өлкәмиздә дини тәһсили тамамилә гадаған етмишдир. Бахмајараг ки, Орта Асија дөвләтләриндә сүннилик али мәдрәсә сәвијјәсиндә тәдрис вә тәһлил олунурду. Бәлкә, елә буна ҝөрә дә, совет һакимијјәти гурулан кими ән чох репресијалара мәруз галан сосиал групларын башында Шиә дин хадимләримиз ҝәлмишди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  ГМИ-нин ләғви Азәрбајҹанда динин мәһдудлашдырылмасы лајиһәсинин бир һиссәсидир

  Азәрбајҹан дөвләти дини тәлим саһәдә ән чох ССРИ дөврүнүн тәҹрүбәләри әсасында, дилсизлик дили илә дини өзү үчүн тирјәк билир.

  Дөвләт дүзҝүн дин тәрбијәчиләри вә тәблиғчиләри илә вурушмуш, һәлә дә болшевикләрин дини мәсәләләрдә мәғлуб олмуш үслублары илә дөвләти идарә етмәк истәјир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Јухарыдан ингилаб вә ја ...

  Азәрбајҹанда системли бөһран дәринләшмәкдә давам едир...

  Президент Илһам Әлијев һәлә 2015-ҹи илин әввәлиндә вәд етдији тәхирәсалынмаз ислаһатлары ҝеҹикдирир.

  Давамы ...
 • Ашура Хилгәтин Сирри

  Имам Һүсејн (ә) вә Әрбәин

  Сејид ибн Тавус: “Әһли-бејт әсирләри Шамдан јола дүшүб Ирага чатдыгда, карванын рәһбәриндән онлары Кәрбәлаја апармасыны истәдиләр. Карванын рәһбәри онларын истәјини јеринә јетирди. Әсирләр Кәрбәлаја чатдыгда...”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Клинтона сечки өнҹәси шок — СЕКС СКАНДАЛЫ

  ФТБ-нин директору Ҹејмс Комеј ҹүмә ҝүнү АБШ Конгресинә мәктуб ҝөндәрәрәк Клинтонун електрон мәктуб скандалына аид јени мәлуматлар әлдә етдикләрини вә бу сәбәбдән јени истинтага старт вериләҹәјини билдириб. Бу мәктубдан сонра сечки мүбаһисәләриндә електрон мәкуб скандалы ҝүндәмә бомба кими дүшүб.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Референдум президентин јенијетмә оғлу Һејдәр Әлијевин сијасәтә ҝәтирилмәси үчүндүр – Јазар

  Әлијевләр аиләсинин үч өвладынын ән кичији олан Һејдәр дөрдүнҹү курс тәләбәсидир вә о, һәр һансы сијаси тәҹрүбәјә малик дејил. Анҹаг партиархал Азәрбајҹан үчүн бунун елә бир әһәмијјәти јохдур. Һаким аиләнин киши вариси олараг, атасы кими онун да бабасы вә адашы олан кечмиш президент Һејдәр Әлијев тәрәфиндән әсасы гојулан сијаси ирси давам етдирәҹәји ҝөзләнилир.

  Давамы ...
 • Көшә Јазысы

  Әлијев режиминдә «Ҝүлән ҹамаатына» гаршы мүбаризә. Һәгигәт јохса... - Арашдырма

  Дөвләт апаратларында олан “ҝүләнчиләр” даһа чох режимин дәстәј вә һимајәсиндән бәһрәләнир вә режимин сијаси, игтисади вә маариф саһәсиндә әсас тәминатчыларына, неҹә дејәрләр кадрларына чеврилибләр. Мисал олараг буна Милләт Вәкили Фазил Мустафаны ҝөстәрә биләрик!

  Давамы ...
 • Далана Сөјкәнмиш Јәһуди Идеолоҝијасы

  Јәһудиләрин апардығы сијасәтин ганунсуз исраил режиминә олан мәнфи тәсирләри - Тәфәррүат

  Јанвар ајындан ијул ајынын сонуна гәдәр апарылан статистикаја ҝөрә, үч милјон јарымдан чох исраиллинин миграсија едилдији вә бу ҝөстәриҹинин өтән илә нисбәтән 14.9% артдығы ачыгланыб. Јазыда Американын һәрби вә малијјә дәстәкләринә бахмајараг, сионист режимин һәлә дә игтисади вә сосиал бөһранларла мүбаризә апардығы вә јохсуллуғун 22 фаизә чатдығы вурғуланыб.

  Давамы ...
 • Нә Баш Верир?!!!

  АБШ ҹасусу Ф. Ҝүләнин “имамы”, нурчу Фазил Мустафа бу ҝүн нурчулугдан имтина едир?!!! - Факт

  Торбанын ичиндә нә олдуғу артыг мәлум олду.

  Фазил Гәзәнфәроғлу 1998-ҹи илдә Түркијәдән Азәрбајҹана ҝәлдији вахтдан өзүнүн етираф етдији кими, тәригәт тәрәфдары олмасы, 2006-ҹы илдән нурчу адландырылмасы һәр кәсә мәлумдур. Һәтта Фазил Гәзәнфәроғлуна иҹтимаијјәт арасында “имам, ахунд, молла” адландырылмасынын тарихчәси вар. Беләликлә, тәкҹә нурчу адландырылмагла ганеләнмәјән депутат Гәзәнфәроғлу, Түркијәдән Азәрбајҹана ҝәлдикдән илләр сонра өзүнү Исламда һәнәфи адланан тәригәт принсипләринә садиг вә о дини гәбул едән бир диндар олдуғуну билдирмишдир. Мараглы мәгамлардан бири дә, Фазил бәј Түркијәјә ҝедиб ҝәлдикдән сонра дини тәригәтләрә гуллуг етдијини билдирди...

  Давамы ...
 • Гәрб Хәбәрләри

  «Азад Авропа» радиосу “Нардаран иши” һагда јазы дәрҹ едиб

  Мәгаләдә бу иш үзрә мәһкәмәдә үзә чыхан илҝинҹ деталларла бағлы материаллар өз әксини тапыб.

  “Сијаси Мәһбусларсыз Азәрбајҹан” Иҹтимаи Бирлијиндән Огтај Ҝүлалыјев дејир ки, террорчулуг иттиһамыны тәсдигләјән һеч бир сүбут јохдур. Сорушур ки, әҝәр доғрудан да Бағырзадә вә тәрәфдарлары террорчудурса, нијә онлары тутмаг үчүн ихтисаслашмыш террорла мүбаризә гурумлары јох, јерли сырави полисләр ҹәлб едилмишди? Нијә мүлки вәтәндашларын һәјаты тәһлүкәјә атылды вә тәслим олмаг үчүн һеч бир чағырыш етмәдән полис онлара дәрһал атәш ачмаға башлады?

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Александыр Дугин: "Америка Түркијәдәки дөвләт чеврилишинә 2 милјард доллар ајырды"

  Түркијәдә ҝеријә нә галды? Бу гарышыг ҝеополитик проблеми неҹә һәлл едәҹәк? Дост сајылан инсанлар президент Әрдоғаны өлдүрмәјә ҹәһд етдиләр. Тәһлүкәсизлијин тәминатчысы сајыланлар Түркијәни дахили мүһарибәнин астанасына ҝәтирди. Әҝәр уғурлу олсајдылар, Түркијәдә сабитлик галмајаҹаг, бәлкә дә ЫЫЫ Дүнја Мүһарибәсинә гәдәр ҝедиб чыха биләҹәк ганлы бир дахили мүһарибә олаҹагды.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Гәрбин мүсәлман өлкәләриндә едам ҹәзасыны ләғв етдирмәсинин сирри - АРАШДЫРМА

  Гәрбин Исламын мәһвинә јөнәлмиш 100 иллик планында өлүм һөкмүнүн ләғви илә бағлы маддәси.

  Илк мүкәммәл едам машыны - ҝилјотин орта әсрләрдә Гәрбдә - Франсада јарадылыб. Едам ҹәзасы дөврүмүздә БМТ-јә үзв олан 102 өлкәнин ганунвериҹилијиндән чыхарылыб. 7 өлкә едам ҹәзасыны јалныз мүһарибә дөврү ҹинајәтләри үчүн тәтбиг едир, 50 өлкәнин исә ганунвериҹилијиндә мөвҹуд олмасына бахмајараг, фактики олараг практикада 10 илдир ки, тәтбиг едилмир. 37 өлкәнин исә һәм ганунларында, һәм дә практикасында едам ҹәзасы мөвҹуддур. Бу 37 өлкә арасында АБШ, Јапонија, Тајван вә Сингапур сәнаје өлкәләридир. Беларус истисна олмагла һеч бир Авропа өлкәси едам ҹәзасыны тәтбиг етмир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ифша едилди: АБШ вә Түркијәнин ИШИД-ә дәстәк үчүн јени планлары

  Һамы ҝөрүр ки, Вашингтон да, Анкара да террорчуларла гәтијјән ҹидди мүбаризә апармыр, әслиндә өз ҝеосијаси мәгсәдләринә наил олурлар. Вашингтон Түркијәјә “күрд проблеми”нин һәлли үчүн карт-бланш вериб, өзләри исә ИШИД-ә гаршы мүбаризә ады алтында “Әсәд проблеми”ни һәлл едир...

  Давамы ...