• Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

  Исмајыл Шабанов: “Азәрбајҹан һакимијјәти Талыш халгына вә әнәнәви Ислама гаршы репрессијалар һәјата кечирир”

  Азәрбајҹанда мүсәлманлар үчүн әзиз бир дөнәмдә, Мәһәммәд Пејғәмбәрин (с) доғум ҝүнүндә исә, сәккиз шиә дини лидеринә үзун мүддәтә азадлыгдан мәһруметмә ҹәзасы чыхарылмышдыр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Азәрбајҹанын Милли Сәрвәтләрини талајанлар. АРАШДЫРМА - Рөвнәг Абдуллајев кимдир

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мејдан Тв Рөвнәг Абдуллајевин кимлији һагда арашдырманы тәгдим едир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Рәсми Бакы ИИР-а әрази иддиасы едир, Азәрбајҹан мәктәбләриндә асылан хәритәдә ИИР-ын јарысы ишғал едилиб

  Азәрбајҹан Республикасынын мәктәбләриндә асылан хәритәдә Иран Ислам Республикасынын сијаси ҹөғрафи әразисинин јарысы Азәрбајҹан Республикасынын сијаси ҹоғрафи әразиси кими ҝөстәрилир.

  Давамы ...
 • Сијаси Тәһлил

  АБШ Јахын Шәргдә мәғлуб олду - Бәс ИШИД-дән сонра һансы ҹанавар јарадылаҹаг?

  Шаһзадәләрин бир-бирини һәбс етмәсиндән сонра һәмишә краллығын сонунун башланғыҹы ола биләҹәјини дүшүнмүшәм- Р. Фиск

  Роберт Фиск: “Мәһәммәд ибн Салман шәхсән мүһарибә етмәјәҹәји јеҝанә гоншусу Иран Ислам Республикасы дә дахил олмагла, гоншуларыны горхутмаг үчүн Јәмәни, Суријаны, Гәтәри, Әлҹәзајири вә һәтта Ливаны јох етмәк тәһдидләри илә ҝетдикҹә әсәбләшиб ојунҹагларыны әтрафа туллајан бир ушаға бәнзәмәјә башлајан шаһзадәдир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Американ ордусу һаггында миф

  Мәтбуат вәтәндашларын бејнини елә јумушду ки, онлар һакимијјәти јени-јени торпагларын ишғална сәсләјирдиләр

  АБШ вә ордусу тарихи мифләрлә долудур. Мәсәлән, ону ҝөтүрәк ки АБШ иддиа олундуғу кими 4 ијул 1776-ҹы илдә дејил, 10 ил сонра мүстәгил олмушдур. 1776-ҹы илдә Шимали Америка колонијалары Британија һөкумәтинә гаршы сонрадан партизан мүһарибәсинә чеврилән үсјана галхмышлар. Өзү өзүнү президент елан етмиш Британија ордусунун кечмиш полковники Ҹорҹ Вашингтон инҝилис гошунларынын горхусундан кәнддән кәндә кечәрәк гачаг һәјат тәрзи сүрмүшдүр.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ислам Пејғәмбәри өвлады Һүсејнин гәтлә јетириләҹәји һагда һәлә илләр өнҹә хәбарар иди - Сүнни гајнаглары

  Аллаһын Рәсули (сәлләллаһу әлејһи ва алиһи вә сәлләм) Үмм Сәләмәјә (әлејһа сәлам) бујурду: Мәним јаныма бир мәләк ҝәлди ки, бундан өнҹә јаныма ҝәлмәмишдир. Мәнә белә деди “өвладын Һүсејн гәтлә јетириләҹәкдир. Әҝәр истәјирсәнсә онун шәһид олаҹағы јери сәнә ҝөстәрим?...””

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим Хәбәрләри

  Имам Һүсејнин (ә) дөвранында јазылмыш Гурани Кәрим

  Шариҹә Китаб Сәрҝисиндә 1300 иллик Гурани Кәрим нүмајиш етдирилди

  Бирмингам әлјазмалар инистутунун мүтәхәссис алимләри Гурани Кәримин гејд олунан бу нүсхәси үзәриндә тәһгигатлар апардыгдан сонра белә бир нәтиҹәјә ҝәлибләр ки, О, 1350 илдән чох бундан өнҹә Һиҹаз хәтти илә, јазылыб. Һәмчинин бу тәдгигатларда ајдынлашмышдыр ки, дәридән олан бу вәрәгләр 13 әср бундан габағындыр.

  Давамы ...
 • Статистика

  2030-ҹу илә гәдәр дүнја әһалисинин үчдә бир һиссәсини мүсәлманлар тәшкил едәҹәк

  Мүсәлман өлкәләриндә, һабелә гејри-мүсәлман өлкәләриндә мүсәлман аиләләриндә демографик артымын һәлә дә јүксәк олмасы, 2030-ҹу илдә дүнја әһалисинин үчдә бирини 15-29 јашларында мүсәлманларын тәшкил едәҹәјини демәјә әсас верир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹаны Бүрүјән Фаҹиә

  Бир Ананын фәрјады, психотроп дәрманлары азјашлы ушаглара нә үчүн сатырысныз? – Видеосәнәд

  Азәрбајҹан халгынын фаҹиәсини изләјин вә пајлашын. Наркотик тәркибли дәрманлары ҝәнҹләрә сатанлары истифадәчинин анасы ифша едир.

  Давамы ...
 • Дүнја Хәбәрләри

  БМТ: Дүнјада ҝүндә орта һесабла 7000 ушаг өлүр

  Глобал бәрабәрсизлијин азалдылмасы вәзијјәтиндә бир чох өлүмүн гаршысыны алмаг мүмкүн олаҹаг. Јүксәк ҝәлир сәвијјәли өлкәләрдә гејдә алынан орта һесабла өлүм нисбәти бүтүн өлкәләр тәрәфиндән формалашдырылсајды, 2016-ҹы илдәки 5 јашындан кичик ушаг өлүмләринин 87%-нин гаршысы алынмыш оларды.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Бәрзанинин хаин планы: Јәһудиләр, әрәб вә түркманлардан бошалдылан бөлҝәләрә јерләшдириләҹәк - Анализ

  ПКК-Бәрзани үзәриндән јарадылан хәритә 25 сентјабр референдуму илә сон шәклини алаҹаг. Ҹәнуб вә мүсәлман дүнјасы илә бүтүн әлагәси кәсиләҹәк олан Түркијә санки ҝиров ҝөтүрүләҹәк. Ағ дәниз-Иран арасындакы бу дәһлиз бөлҝәдәки бүтүн өлкәләрә гаршы гарнизон олараг истифадә едиләҹәк. Реҝионун бундан сонракы парчаланма планы бу әразидә топланаҹаг хариҹи ордулар илә апарылаҹаг.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Јүзләрлә еви виран едән Елдар Маһмудову азадлыгда сахлајан илҝинҹ сәбәб нәдир?

  Сабиг назир тохунулмазлығыны вәзифәдә олдуғу илләрдә неҹә тәмин едиб?...

  Истефада олан тәһлүкәсизлик хидмәти полковник-лејтенанты Илһам Исмајыл: ““Елдар Маһмудов нијә истинтага ҹәлб олунмур" дејиб фал ачмағымыза еһтијаҹ јохдур. Бу ҝүн һәрә бир пәрдәархасы, клуар сөһбәтләринин нәдән ибарәт олмасы, Бејнәлхалг Банкын пулларынын ҝери гајтарылмасына ҝөрә бу адамын азадлыгда олмасы фикирләрини дејир.”

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Дираззурун муһасирәдән чыхарылмасы АБШ-ын Јахын Шәрг планыны неҹә алт-үст етди? (Тәһлил)

  Рәсми Вашингтон даима бөлҝәдәки мүттәфигләрини Иран хофу вә “Шиә Һилалы” тәһлүкәси илә горхутмаға вә бунун васитәсилә онлара күлли мигдарда силаһ сатмаға чалышыб. Бу тенденсија “Әрәб Баһары”ндан доған мүнагишәләр заманы максимум һәддә чатды. Амма бу кифајәт етмирди. Исраил әтрафында олан өлкәләрин һамысы бир јолла зәифләмәли мүстәгил сијасәтиндән әл чәкмәли идиләр.

  Давамы ...
 • Охујун, бахын вә раһат јатын

  ИРАН- ИСРАИЛ ӘЛАГӘЛӘРИ - АРАШДЫРМА

  Бәлкә торпағыны горуја биләҹәк сәнә јардым едән гоншу дөвләтләрин ордусуну Азәрбајҹандан чыхармаг, Иранын јардымыны гәбул еләмәмәјин нәтиҹәси јахшыдыр? Нәтиҹәсини ҝөрдүк. Ики әлли Гарабағы ермәниләрә тәһвил вердиләр. Һәлә Елчибәј ағылда оланлар онун бу әмәлләрини вәтәнпәрвәрлик нүмунәси кими дәјәрләндириб өз ҹылыз ағыллары илә Иранда нөгсан ахтармаға чалышырлар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Политолог: “Сәудијјә 110 милјардлыг силаһ алса да, ҝүҹ јенә Иран тәрәфдәдир”

  Рөвшән Новрузоғлу: “Трамп Сәудијјә Әрәбистанына “хәраҹ” алмаг үчүн сәфәр етди”.

  Политолог Рөвшән Новрузоғлу: “Түркијә президенти Рәҹәб Тајјиб Әрдоғанын зәиф сијасәтинин нәтиҹәсидир ки, АБШ вә Сәудијјә бу ҹүр аддымлар атыр...”

  Давамы ...
 • Америка Хәбәрләри

  Америкалы политолог: Авропа Ајәтуллаһ Хаменеи гаршысында зәлил олду

  Америкалы дилчи, философ, вә политолог Ноам Чомски Иранда кечирилән сечкиләр барәдә фикирләрини ачыглајыб

  Америкалы политолог Ноам Чомски: Иран Ислам Республикасында кечирилән сечкиләринин галиби мәһз Хаменеи олду.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Әлијевләр вә Азәрбајҹан халгынын сүннүлүјә доғру апарылмасы...

  Белә тезисләр ирәли сүрүлүр ки түркчүлүклә шиәлик дүз ҝәлмир вә түркчүлүк әсасән сүннүчүлүклә бир ола биләр.

  Әһалинин сүрәтлә касыблашмасы сүннүлүјүн инкишафына хидмәт едәҹәк. Әрәбләр бура пуллар төкәҹәк. Ән тәһлүкәлиси одур ки бу сүннүлүк ады илә зыр вәһабилијин тәблигинә чеврилә биләр вә белә дә олаҹаг. Ејни бу просесләр Суријда ҝедирди. Игтисади ислаһатлардан сонра кәндләр касыблашды. Гәтәр вә Сәудијә емисарларынын хәрҹләдији пулларла әсасән сүннү олан ҹамаат даһа да радикал груплара үз тутду.

  Давамы ...
 • Тарих вә Тәһлилләр

  Түркләрин Азәрбајҹанда ермәни ады алтында мүсәлман гәтлиамы – ШОК ДӨВЛӘТ СӘНӘДЛӘРИ

  Доғруданмы 15 сентјабр Бакынын азад едилдији вә Азәрбајҹан Ҹүмһуријјәтинин пајтахт елан едилдији ҝүндүр?

  Әҝәр Османлы хиласкар идисә, 1918-ҹи илдә Тәбриздә Шејх Мәһәммәд Хијабани нә үҹүн она – һәмин бу ордуја гаршы вурушурду? Јохса, Хијабани дә сатгын иди?! Һәгигәт исә беләдир: Османлы Балканлардакы мәғлубијјәтдән вә нефтлә зәнҝин әразиләри (Месопотамија, Әрәб јарымадасы вә с.) итирдикдән сонра бу иткиләри компенсасија етмәк үчүн пантүркизм бајрағы алтында Гафгазы вә Орта Асијаны, панисламизм бајраҝы алтында да Әфҝаныстан вә Һиндистаны ишғал етмәји планлашдырырды.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ислам Ојунлары. Ҝөрүнән вә ҝөрүнмәјән тәрәфләри

  Илһам Әлијев: “Сәрт олмасаг, һәр јан партлајаҹаг”

  Пајтахт Бакы Ислам Һәмрәјлији Ојунлары илә паралел даһа бир просесә – инанҹлы кәсимә гаршы репрессијалара да шаһидлик едир. Бакы Ағыр Ҹинајәтләр Мәһкәмәсиндә 2015-ҹы илин нојабрында Нардаранда кечирилән әмәлијјат заманы вә сонракы мүддәтдә һәбс олунан шәхсләрин мәһкәмә просеси кечирилир. Нардаран һадисәләри заманы Мүсәлман Бирлији Һәрәкатынын рәһбәри Талеһ Бағырзадә башда олмагла 70-дәк шәхс сахланылыб.

  Давамы ...
 • Доғру вә Дүзҝүн Тәһлил

  Мәрһум Н. Әрбәкан: “Америка вә исраилин Мүсәлман өлкәләриндә нә иши вар? Иран, Сурија вә Ирагла дост олаг”- Видео

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, мәрһум Нәҹмәддин Әрбәкан 25 ил өнҹә данышараг реал фактлары ортаја гојур. Гаршысында ики Америка вә Инҝилис масон сичавуллары бахын неҹә динлијирләр... ербәкан

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Сабиг “МТН”-чи һеч бир дәлил олмадан ишадамыны СЕПАҺ ҝенералы илә әмәкдашлыгда тәгсирләндирир - Мәһкәмә

  Зәрәрчәкән В. Әзизов дејиб ки, МТН-дә тәзјигләрә мәруз галыб, бир әмәкдаш силаһы она тушлајыб.

  Зәрәрчәкмиш Видади Әзизов билдириб ки, ҝүнүн сонуна кими МТН-дә сахланылыб, сонра изаһаты алынмадан сәрбәст бурахылыб. Сәрбәст бурахылмасы үчүн 300 мин долларыны алыблар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Експерт: Тәһси Назирлијинин хариҹдә охумуш тәләбәләрин дипломларыны танымамасы ганундан кәнардыр

  “Бу гәрар абитуријентләрин өлкәдән пул чыхармамасына һесабланыб”

  Набатәли Гуламоғлу:Хариҹдә охујан тәләбәләрин диплому нијә бурда танынмыр?

  Давамы ...
 • Гәрб вә АБШ-ын Јаланлары

  Суријада ИШИД-ин мәғлуб олдуғу әрәфәдә кимјави һуҹуму әслиндә кимләр едир вә мәгсәдләри нәдир? – Видеотәһлил

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, өтән ҝүн АБШ Суријаја рекет һүҹумуна кечди. Мәгсәд там бәлли иди, ИШИД террор груплашмасынын мәғлубијјәтә уғрамасы сионист исраил режими, АБШ, Гәрб, Түркијә, Сәудијјә режимини нараһат едирди елә буна ҝөрә дә, террор груплашмаларына јени бир үфүгүн ачылмасы вә тәзә нәфәс алмалары ҝәрәк иди. Ән јахшы иш исә террорчуларын ардыҹыл мәғлубијјәтләрә уғрадыглары јаранын үзәринә мәлһәм гојмаг иди, јәни дүнја империалистләринин өндәри олан бөјүк шејтан ләгәбини газанмыш АБШ тәрәфиндән Сурија дөвләтинә гаршы јарым-мүһарибә елан едилмәси.

  Давамы ...
 • Мәгалә

  Шејх Муса: Азәрбајҹанын индики һакимијјәти нә үчүн динлә, динхадимләрилә бу гәдәр вәһшиҹәсинә дүшмәнчилик едир?

  Бу ҝүн Азәрбајҹанда батил дәстәсинин мисијасынын дашыјыҹысы Әлијевләр режимидир.

  Чүнки һагг јолу ҝедәнләри, Пејғәмбәр варисләрини, јалныз нијјәти халга хидмәт олан вә халгын дәрдини өз дәрди билән шәхләрә мүхтәлиф нөв шәрр вә бөһтанлар (Ҹасус, аҝент, терорист, наркаман, иғтишаш төрәдән вә.с...) атмагла ҹәмијјәтдә бу шәхсләрә гаршы нифрәт јаратмаг истәјирләр.

  Давамы ...
 • Масон, Сионизим вә Сатанизимин Һијләләри

  АБШ, Гәрб, сионист режим, Түркијә вә Сәудијјә Имам Мәһдини гәтлә јетирмәк үчүн сәләфилији јаратдылар – Видео (Тәһлил)

  ИШИД: "Биз Имам Мәһдинин Зүһр Етмәсини Ҝөзләјирик, Ҝәләндә Ону Өлдүрәҹәјик".

  Хәбис шејтан вә ҹинләрдән, инсанлардан тәркиб олан ордусу илә Адәм өвладлары арасында олан саваш, сәһиһ һәдисләримизә әсасән Имам Заман һәзрәтләринин зүһур едәҹәји ҝүнә кими давам едәҹәк. Имам Мәһди зүһур етдикдә шејтанын бојнун вураҹаг. Бу сәбәбдән дә, шејтанын инсанлар арасында әлалтылары олан АБШ, Гәрб, сионист режим, Түркијә, Сәудијјә, Әрәб бирлији вә Пакистан әл-әлә вериб Имам Мәһдијә гаршы шејтани ордуну илләр бәридир ки, јарадараг Ағанын ҝәлишини ҝөзләјирләр. Лакин онларын мәгсәдләри Имам Заман һәзрәтләринин ҝәлдији заман ону Шәһадәтә јетирмәкдир...

  Давамы ...
 • Бөјүк “Туран” вә Азәрбајҹана Дәјән Зәрбәләр

  Түркләрин Азәрбајҹана гаршы дүшмәнчилији әбәдидир, Ататүркүн Ленинә Азәрбајҹанла бағлы мәктубу үзә чыхды

  Мәктубда јазылмыш тәклифнамәнин 2-ҹи маддәсиндә дејилир ки, “Болшевик гүввәләри инҝилис һәрби гүввәләрини чыхартмаг үзрә онлар әлејһинә һәрәката башламасыны тәмин едәрсә, Түркијә һөкумәти дә империалист ермәни һөкумәти үзәринә һәрби һәрәкат иҹрасыны вә Азәрбајҹан һөкумәтини дә болшевик дөвләтләр зүмрәсинә дахил етмәји таһүд едәр.”

  Давамы ...
 • Тәһлил

  Серҝеј Румјантсев: “Әлијев режиминин ҝәләҹәји јохдур, она јалныз авторитар гәсбкар кими бахылаҹаг”

  “Һазыркы систем өлкәнин ресурсларыны талајыб, чарә ислаһатлардадыр, бу да Әлијевләр сүлаләсинин сону демәкдир”

  “Сонуҹда Әлијевләр аиләси 20 илдән чохдур өлкәјә нәзарәти сахлајыр. Үстәлик, февралда биринҹи ханым Меһрибан Әлијева биринҹи витсе-президент тәјин олунуб. Јәни, өлкә башчысынын башына бир иш ҝәлсә, өлкәни онун амбисијалы һәјат јолдашы идарә едәҹәк” јазан мүәллиф вурғулајыр ки, бу заман Әлијевләр аиләси дахилиндә һакимијјәтин үчүнҹү трансфери баш верәҹәк, даһа дәгиги, Әлијевләр-Пашајевләр аиләсинә кечәҹәк.

  Давамы ...
 • Тәһлил

  әлијевләр режиминин Нардаран әмәлијјаты Нардаран мәһбусунун ҝөзү илә…

  Вә ја о һадисәнин Азәрбајҹан ҹәмијјәтинә вердији фајдалар…

  Тале Бағырзадә өз чыхышларында өлкәдәки иҹтимаи-сосиал мәсәләләри тәһлил едир вә мәмур өзбашыналыгларынын гаршысынын алынмасынын ваҹиблијиндән данышырды. Һакимијјәт исә өзүнү гүсурсуз билир вә бу тәнгидләри һәзм едә билмирди. Бу, диктаторлара мәхсус тәрздир. Нәтиҹәдә Тале Бағырзадәни узунмүддәтли һәбсә салмаг үчүн бөјүк бир ҹинајәт төрәдилди.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Интиһарлар нәдән баш верир? Ҝүнүн аҹы иҹмалы

  Азад Исазадә: “Тәәссүф ки, биздә интиһарларын арашдырылмасыјла мәшғул олан һеч бир гурум јохдур”

  Експерт вахтында профилактик тәдбирләрин, интиһарларын гаршысынын алынмасы үчүн тәблиғатын апарылмасыны ваҹиб сајыр.

  Давамы ...