• Сағламлыг

  Баш педиатр Нәсиб Гулијев: Көрпәләр арасында невроложи хәстәликләр ҝүнү-ҝүндән артыр

  "Невроложи хәстәлијин јаранмамасы үчүн ән јахшы үсуллардан бири ушагларын тәбиәт гојнунда вахт кечирмәсинә шәраит јаратмагдыр. Тәбии олан истәнилән мәфһум ушаға мүсбәт тәсир едир”.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Баланс сијасәти уғурла давам едир, Азәрбајҹанын НАТО, ја да Русија сечими јохдур

  Аз. Ҹәнуби Гафгазда јеҝанә дөвләтдир ки, һәм Русија, һәм дә Түркијә илә мүнасибәтләри јүксәк сәвијјәдәдир.

  НАТО баш катиби Ј.Столтенбергин бәјанаты илә әлагәдар Азәрбајҹан ХИН-ин шәрһиндә дејилир ки, Азәрбајҹанла НАТО арасында тәрәфдашлығын әсасы 1994-ҹү илин мајында Сүлһ Наминә Тәрәфдашлыг чәрчивә сәнәдинин имзаланмасы илә гојулуб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Илһам Әлијев: Азәрбајҹан баланс ахтармыр

  “Бәзи хариҹи мәтбу органларда, експерт ҹәмијјәтләриндә белә бир фикир сөјләнилир ки, Азәрбајҹан баланслашдырылмыш, таразлашдырылмыш сијасәт апарыр вә елә бил ки, бу реҝионда баланс ахтарыр. Бу, белә дејил. Биз баланс ахтармырыг. Биз, садәҹә олараг, хариҹи сијасәтимизлә өз милли марагларымызы горујуруг вә мүмкүн олан рискләри азалдырыг. Бизим хариҹи сијасәтимиз мәһз милли мараглар үзәриндә гурулуб. Милли мараглар нәји диктә едирсә, биз хариҹи сијасәтдә ону да етмәлијик вә едирик..."

  Давамы ...
 • Мүсаһибә

  Зәрдүшт Әлизадә: "Јәмәндә зејдиләрә гаршы вурушан әслиндә Гәрбдир, Сәудијјә ојунҹагдыр" - Мүнасибәт

  Һусиләрин тәмсил етдији зејдиләр Јәмәни 700-800 ил идарә едибләр. Та ки, кечән әсрин орталарындакы һәрби ингилаба гәдәр. Ондан әввәл Јәмәни һәмишә зејди имамлары идарә едибләр. Инди онлар јенидән һакимијјәтә ҝәлирләр. Амма буну Сәудијјә истәмир

  Давамы ...
 • Мүсәлманларын Илк Гибләси

  ГҮДС: Бу шәһәри мүгәддәс едән нәдир? - 52 һүҹум, 23 ишғал... (АРАШДЫРМА)

  Гүдсүн тарихи миладдан 2000 ил әввәлә гәдәр ҝедиб чыхыр.

  Тарих бојунҹа ики дәфә јох олмаг тәһлүкәси илә үзләшән шәһәр, 23 дәфә ишғала, 52 дәфә һүҹума мәруз галыб. Һәзрәт Мәһәммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) пејғәмбәрин Ислам дини јајылмадан әввәл Гүдсдән Мираҹа јүксәлдији дејилир. Ислам дини олдуғу гәдәр јәһуди вә христианлар үчүн бураны мүгәддәсләшдирән мәгамлар вар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Инҝилис алим Бәрдәдә “Үч ҝушә”дә - Шиәлик тәһлүкәдә (Арашдырма)

  “Бәшәријјәтдә ән ҝүҹлү “ган јаратма системи” Мәһәммәд пејғәмбәрә (с.ә.) вә онун нәслинә мәхсусдур...”

  Едуард Керд (1835-1908) иддиа едир:”...Јер үзүнүн дүнәнки , бу ҝүнкү вә ҝәләҹәк мөһтәшәм инсанлары (бүтүн саһәләрдә) өз ҝенетик кодларынын башланғыҹыны мәһз о нәсилдә ахтармалыдыр. Мән “мөһтәшәм” дедим, гәддар вә ганичән јох...”

  Давамы ...
 • Арашдырма

  “Азәрбајҹанда Пејғәмбәрә (с) јетишән 196 нәсил вар...”- Шиәлик тәһлүкәдә (Арашдырма)

  “Кремл әсл азәрбајҹанлынын доғулмасындан горхур...”

  ”...Кремлдә мәндән сорушдулар: һәр һансы бир ҝенетик коду өлдүрмәк, дәјишмәк вә зәдәләмәк үчүн нә гәдәр вахт лазымдыр? Дедим: дүз он ил. Он ил лазымдыр ки, ҝендәки милли мәнлији, торпаг севҝисини, инсана олан мәһәббәти, мәрдлији вә гүрур һиссини, ләјагәти... нишан верән кодлар өлсүн. Бундан сонра о милләтин вә јахуд етник групун дирилмәсинә һеч бир лүзум јохдур... Доғулан вә доғулмагда олан һәр кәс шикәст доғулур...”

  Давамы ...
 • Ағ Јалан!!!

  Анти-семитизм - Исраилин сүлһү әнҝәлләмәк үчүн ән бөјүк силаһы (ТӘҺЛИЛ)

  Икинҹи Дүнја мүһарибәсиндән әввәл вә мүһарибә дөврүндә јәһудиләрә гаршы насист нифрәтини көрүкләндирән әсас фактор анти-семитизм олуб. Исраил анти-семитизми бәһанә силаһына чевирәрәк Һолокосту инкар едәнләрә, нео-насистләрә, анти-семитизм мүдафиәчиләринә гаршы мәһарәтлә истифадә етди. Һәтта јәһуди лоббиси вә Исраил дөвләти Фәләстиндәки мүсәлман вә христианларын өз мүстәсна һүгуглары уғрунда апардыглары һагг мүбаризәсини гараламаг үчүн дә истифадә едир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  "Боко Һарам" тәһлүкәси вә шиәләрин репрессијалара мәруз галдығы өлкә: Ниҝерија - Арашдырма

  Африкада бир чох өлкәдә шиддәтин вә ганын дајанмадығы вәзијјәтдә белә бу ҝүнә гәдәр һеч бир ганлы һадисә төрәтмәјән вә дөвләтә гаршы һансыса аддым атмајан “Ислам Һәрәкаты” Ниҝеријанын орта шимал бөлҝәсиндә олдугҹа фәалдыр.

  Давамы ...
 • Гәдир Хум вә Мүбаһилә Бајрамлары мүнасибәтилә

  "Рәсули Әкрәмин (ә) Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" һаггда Бејнәлхалг Конфрансын елми чағырышы

  Үмүдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы диҝәр елми тәшкилатларла бирҝә "Рәсули Әкрәмин (с) Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" адлы Бејнәлхалг Конфрансы тәшкил едәрәк, тарих, метот, әгаид, кәлам, риҹал, әрәб әдәбијјаты, библиографија вә с. фәнләр үзрә чалышан дәјәрли алим вә тәдгигатчыларын ҝөстәрәҹәкләри фәалијјәтләри сајәсиндә Шејхул-Әбатиһ (Мәккәнин Шејхи) Һәзрәт Әбу Талибин (ә) тарих боју мәзлумијјәтә уғрамасыны сүбута јетирәрәк гисмән дә олса О Бөјүк Шәхсијјәтә вурулан иттиһамлар арадан галдырылсын.

  Давамы ...
 • Тарихи Хроника

  “Субтропик әмәлијјаты” ады алтында Талыш халгына гаршы гулдурлуг вә сојғунчулуг... (Архив)

  Һилал Мәммәдов: "...Азәрбајҹан Талыш Халг Партыјасынын (АТХП) Бакыда кечирилән 25 ијул 1992-ҹи ил тарихли тәсис гурултајында бу олајы кәскин шәкилдә тәнгид едәрәк, јениҹә сечилмиш (17 ијул) президент Ә.Елчибәјдән бу һадисәјә сијаси гијмәт верилмәсини тәләб етдик... Әфсус ки, о вахтлар диҝәр инстансијалара да сајсыз-һесабсыз мүраҹиәтләримиз ҹавабсиз галды..."

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Рамазан ајынын оруҹу барәдә (Көшә јазысы- арашдырма)

  Рамазан ајыны илин диҝәр ајларындан фәргләндирән өзүнәмәхсус спесификлији вардыр. Белә ки, бүтүн сәмави китаблар, о ҹүмләдән Мүгәддәс Гурани-Кәрим мәһз бу ајда назил олмушдур. Мин ајдан даһа хејирли олан Гәдр ҝеҹәси мәһз бу ајын ҝеҹәләриндән биридир. Исламын тәмәл ибадәтләриндән бири олан оруҹун мәһз Рамазан ајында тутулмасы ваҹиб бујурулмушдур.

  Давамы ...
 • Гачылмаз Һәгигәт!

  Армаҝедон мүһарибәси јахынлашма әрәфәсиндә. Хәбәрдарлыг: Исраил вә Иран арасында мүһарибә тәһлүкәси

  Әҝәр дүнја бирлији Суријадакы вәтәндаш мүһарибәсинә вә онун амилләринин фәалијјәтләринә сон гојмазса, сионист режимин ишғалында олан Ҹолан јүксәкликләрини Суријаја ҝери гајтармазса, исраил режиминин ганунсузлуғуну тәсдигләјәрәк бу ишғалчы вә иргчи режими дағытмазса бөлҝәдә бөјүк бир савашын, Армаҝедон мүһарибәсинин шаһиди олаҹагдыр.

  Давамы ...
 • Тарих Олдуғу Кими

  Ирəван - гəдим Иран торпағы

  Тиҹарəт јолларынын үзəриндə јeрлəшəн вə шəһəр кими орта əсрлəрдə формалашан, јалныз мүсəлманларын јашадығы Бу гала-шəһəр, eјни заманда Иранын зəнҜин мəдəнијјəт мəркəзлəриндəн Бири олмушдур. Ирəван шəһəри Бир мəркəз кими, Чухур-Сəəд БəјлəрБəјлији вə Ирəван ханлығы дөврлəриндə сосиал-игтисади ҹəһəтдəн сүрəтлə инкишаф eтмишдир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Пашајевләрин ҝәлирли Ретро бизнеси

  Алты ај өнҹә «Ретро» ширкәтләринин ләғв едиләрәк бир групда бирләшмәси һагда верилән мәлуматын информатив јүкү јаратдығы суалдан даһа јүнҝүл ҝөрүнүрдү: бу ширкәтләр кимә мәхсусдур?

  Давамы ...
 • Арашдырма

  АБШ аналитики вәлиәһдин Гүдсү сатмасынын сәбәбини ачды

  Аналтик Роберт Сатлоффун, Сәудијјә Әрәбистанында вәлиәһддән башга бир чох назирлә дә ҝөрүшдүкләрини вә онлардан һеч бириндән Гүдслә бағлы сәрт ачыглама ҝәлмәмәсиндән тәәҹҹүбләндијини билдириб.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Һәзрәт Исанынын (ә) бу ил гејд олунмајаҹаг милады...

  Сөһбәт Мәсиһин (ә) јашадығы шәһәрдә гејд олунан миладындан ҝедир... Һәр ил гејд олунан милад, бу ил гејд олунмајаҹаг. Сәбәби, Трампын Гүдсү Исраил режиминин пајтахты елан етмәси кими абсурд бир гәрар вә гәрардан сонра аләмин бир-биринә дәјмәсидир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан вә Анти-Шиә Сијасәтләрин Давамы

  Исмајыл Шабанов: “Азәрбајҹан һакимијјәти Талыш халгына вә әнәнәви Ислама гаршы репрессијалар һәјата кечирир”

  Азәрбајҹанда мүсәлманлар үчүн әзиз бир дөнәмдә, Мәһәммәд Пејғәмбәрин (с) доғум ҝүнүндә исә, сәккиз шиә дини лидеринә үзун мүддәтә азадлыгдан мәһруметмә ҹәзасы чыхарылмышдыр.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Азәрбајҹанын Милли Сәрвәтләрини талајанлар. АРАШДЫРМА - Рөвнәг Абдуллајев кимдир

  Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мејдан Тв Рөвнәг Абдуллајевин кимлији һагда арашдырманы тәгдим едир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Рәсми Бакы ИИР-а әрази иддиасы едир, Азәрбајҹан мәктәбләриндә асылан хәритәдә ИИР-ын јарысы ишғал едилиб

  Азәрбајҹан Республикасынын мәктәбләриндә асылан хәритәдә Иран Ислам Республикасынын сијаси ҹөғрафи әразисинин јарысы Азәрбајҹан Республикасынын сијаси ҹоғрафи әразиси кими ҝөстәрилир.

  Давамы ...
 • Сијаси Тәһлил

  АБШ Јахын Шәргдә мәғлуб олду - Бәс ИШИД-дән сонра һансы ҹанавар јарадылаҹаг?

  Шаһзадәләрин бир-бирини һәбс етмәсиндән сонра һәмишә краллығын сонунун башланғыҹы ола биләҹәјини дүшүнмүшәм- Р. Фиск

  Роберт Фиск: “Мәһәммәд ибн Салман шәхсән мүһарибә етмәјәҹәји јеҝанә гоншусу Иран Ислам Республикасы дә дахил олмагла, гоншуларыны горхутмаг үчүн Јәмәни, Суријаны, Гәтәри, Әлҹәзајири вә һәтта Ливаны јох етмәк тәһдидләри илә ҝетдикҹә әсәбләшиб ојунҹагларыны әтрафа туллајан бир ушаға бәнзәмәјә башлајан шаһзадәдир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Американ ордусу һаггында миф

  Мәтбуат вәтәндашларын бејнини елә јумушду ки, онлар һакимијјәти јени-јени торпагларын ишғална сәсләјирдиләр

  АБШ вә ордусу тарихи мифләрлә долудур. Мәсәлән, ону ҝөтүрәк ки АБШ иддиа олундуғу кими 4 ијул 1776-ҹы илдә дејил, 10 ил сонра мүстәгил олмушдур. 1776-ҹы илдә Шимали Америка колонијалары Британија һөкумәтинә гаршы сонрадан партизан мүһарибәсинә чеврилән үсјана галхмышлар. Өзү өзүнү президент елан етмиш Британија ордусунун кечмиш полковники Ҹорҹ Вашингтон инҝилис гошунларынын горхусундан кәнддән кәндә кечәрәк гачаг һәјат тәрзи сүрмүшдүр.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Ислам Пејғәмбәри өвлады Һүсејнин гәтлә јетириләҹәји һагда һәлә илләр өнҹә хәбарар иди - Сүнни гајнаглары

  Аллаһын Рәсули (сәлләллаһу әлејһи ва алиһи вә сәлләм) Үмм Сәләмәјә (әлејһа сәлам) бујурду: Мәним јаныма бир мәләк ҝәлди ки, бундан өнҹә јаныма ҝәлмәмишдир. Мәнә белә деди “өвладын Һүсејн гәтлә јетириләҹәкдир. Әҝәр истәјирсәнсә онун шәһид олаҹағы јери сәнә ҝөстәрим?...””

  Давамы ...
 • Гурани Кәрим Хәбәрләри

  Имам Һүсејнин (ә) дөвранында јазылмыш Гурани Кәрим

  Шариҹә Китаб Сәрҝисиндә 1300 иллик Гурани Кәрим нүмајиш етдирилди

  Бирмингам әлјазмалар инистутунун мүтәхәссис алимләри Гурани Кәримин гејд олунан бу нүсхәси үзәриндә тәһгигатлар апардыгдан сонра белә бир нәтиҹәјә ҝәлибләр ки, О, 1350 илдән чох бундан өнҹә Һиҹаз хәтти илә, јазылыб. Һәмчинин бу тәдгигатларда ајдынлашмышдыр ки, дәридән олан бу вәрәгләр 13 әср бундан габағындыр.

  Давамы ...
 • Статистика

  2030-ҹу илә гәдәр дүнја әһалисинин үчдә бир һиссәсини мүсәлманлар тәшкил едәҹәк

  Мүсәлман өлкәләриндә, һабелә гејри-мүсәлман өлкәләриндә мүсәлман аиләләриндә демографик артымын һәлә дә јүксәк олмасы, 2030-ҹу илдә дүнја әһалисинин үчдә бирини 15-29 јашларында мүсәлманларын тәшкил едәҹәјини демәјә әсас верир.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹаны Бүрүјән Фаҹиә

  Бир Ананын фәрјады, психотроп дәрманлары азјашлы ушаглара нә үчүн сатырысныз? – Видеосәнәд

  Азәрбајҹан халгынын фаҹиәсини изләјин вә пајлашын. Наркотик тәркибли дәрманлары ҝәнҹләрә сатанлары истифадәчинин анасы ифша едир.

  Давамы ...
 • Дүнја Хәбәрләри

  БМТ: Дүнјада ҝүндә орта һесабла 7000 ушаг өлүр

  Глобал бәрабәрсизлијин азалдылмасы вәзијјәтиндә бир чох өлүмүн гаршысыны алмаг мүмкүн олаҹаг. Јүксәк ҝәлир сәвијјәли өлкәләрдә гејдә алынан орта һесабла өлүм нисбәти бүтүн өлкәләр тәрәфиндән формалашдырылсајды, 2016-ҹы илдәки 5 јашындан кичик ушаг өлүмләринин 87%-нин гаршысы алынмыш оларды.

  Давамы ...
Prophet's birthday celebrations
We are all zakzaki
conference-abu-talib