• Гарабағ Ислам Торпағыдр

  Азәрбајҹан ҹаванларынын Гарабағ мүһарибәсиндә гәләбә газанмасынын сирри – Мәгалә

  Дөјүш бөлҝәләриндән чәкилән видеоҝөрүнтүләрдән ачыг-ајдын ҝөрүнүрдү ки, Азәрбајҹан әсҝәрләри мәнәви вә дөјүш әһвал-руһијјәләрини јүксәлтмәк үчүн “Ашура” зијарәти, дуалар, рәҹәзли шерләр, мәрсијәләр охујурдулар. Бахмајараг ки, бир чох Ислама вә шиә әгидәсинә дүшмән оланлар истәјирдиләр ки, бу ҝөрүнтүләр јајылмасын вә ја алтернатив ҝөрүнтүләр јајылсын, амма Аллаһын да өз планы вар...

  Давамы ...
 • Глобал Терроризимин Мәнбәји Америка вә Сионист Режимидир

  АБШ вә сионист режим Ҝенерал-полковник Шәһид Сүлејманини террор етмәк үчүн 18 ај ҝизли план ҹызыблар

  Бенјамин Нетанјаһу Гасим Сүлејманијә гаршы террор акты һәјата кечирән АБШ-ын ишләри үзрә јеҝанә лидердир. О, террор актындан бир нечә саат өнҹә чох драматик һадисәләрә ишарә етди. Бу, әслиндә онун америкалыларын Бағдад һава лиманында бир нечә саатдан сонар һәјата кечирмәк истәдикләри пландан хәбәрдар олдуғуну ҝөстәрир.

  Давамы ...
 • Өлмәз Гәһрәман Шәһид Сүлејмани!

  Ҝенерал Сүлејманинин шәһадәтинин Азәрбајҹанда тәсирләри

  Һәтта медиа саһәсиндә тәһлүкәсизлик үнсүрләри арасында Азәрбајҹанын сабиг тәһлүкәсизлик мәмурларындан олмуш Илһам Исмајыл чох һәјасызҹасына тәклиф етди ки, аидијјаты органлар сосиал шәбәкәләрдә ҝенерал Сүлејманијә севҝи вә һөрмәт мөвзулу сөзләр јазан истифадәчиләри вәтән хаини кими танысын вә бу мәсәләни өз ҝүндәлијинә салсын.

  Давамы ...
 • Американын 5-ҹи Калону "Иш" Башында

  Ҹәмил Һәсәнли, шәһид Гасым Сүлејмани әлејһинә ортаја фактлар гојсун...

  "Үмумијјәтлә Ҹәмил Һәсәнли билмәлидир ки, Иранда Ислам Ингилабы оланда Гасим Сүлејманинин 22 јашы вар иди. 22 јашлы бир инсанын башы өз өлкәсиндә ингилаба, Иран-Ираг мүһарибәсинә гарышыб. Нә вахт о Азәрбајҹаны һәдәләјиб. Бүтүн дүнја гәбул едир ки, о, нифрәтә вә ләнәтә лајиг ИШИД-лә мүһарибә едиб вә она ҝөрә дә ИШИД һамиси олан АБШ тәрәфиндән террор едилиб."

  Давамы ...
 • Шәһидә Дил Узадан Шәрәфсизләр

  Милләтин "ағ чаггалы" олан Иса Гәмбәр бөјүк шејтан Американын тапшырыгларыны һәвәслә иҹра едир

  Орхан Мәммәдов: Иса Гәмбәр Руһи бахымдан сијаси нарсизизмә дүчар олиб, өзү-өз фикирләринә мәфтун олуб.

  Бунлар шәһид Һаҹы Гасим Сүлејманини тәһгир етмәјә чалышмагла руһи вә мәнәви ҹылызлыгларыны мејдана гојурлар, мәнәвијјатдан узаг инсанын неҹә дәјәрсизләшиб роботлашмаға доғру ҝетмәјинә бариз бир нүмунәдирләр.

  Давамы ...
 • Америка вә Сионизимин "Шејстјорка"лары "Иш" Башында

  ХХI әсрдә һәлә дә шәһадәти мөвһүмат сајан хәстә зеһнијјәт вар! Кечмиш МТН-шик Илһам Исмајыл сәни дејирләр

  "Сиз нә етмисиниз дөвләт үчүн, Гарабағ үчүн? Өзү дә шәһид ҝенерал һәрби мејданда өн ҹәбһәдә ҹамаат намазлары гылан, әрбәин сахлајан, Әјјами Фатимијјә сахлајан инсан олуб. Гуран охујан, зијарәтнамә охујан, оруҹ тутан, мәзлумун фәрјадына чатан бир Аллаһ бәндәси әҝәр Ислам үчүн шәһид олмајыбса онда Илһам Исмајыл Ислам дејәркән нәји нәзәрдә тутур?"

  Давамы ...
 • Америка Террорчулуғуна Етиразлар Давам Едир

  Ноам Чомски: Ҝенерал Сүлејманијә гаршы әмәлијјат бејнәлхалг терроризимдир!

  Чомски: "Зәннимҹә АБШ һәрбичиләринин Гәрби Асијада чыхарылмасына даир һеч бир әламәт ҝөрмүрәм. Сон илләр әрзиндә Американын мәнтәгә өлкәләриндәки һәрби мөвҹудлуғу сүстләшмәмишдир вә бунун баш вермәсинә даир дә әламәтләр јохдур. Әлбәтдә гејд етмәлијәм ки, һәр бир шеј ҝөзләнилмәз һалда баш верә биләр. Просесин ҝедишатындан чох шеј аслыдыр."

  Давамы ...
 • Арашдырма

  “Өлмәз шәһид”, тәһсилсиз ҝенерал - АБШ һүҹумунда өлдүрүлән Гасым Сүлејмани кимдир?

  Гасым Сүлејмани Әфганыстандан Ирага гәдәр Иранын бөлҝәдәки сијасәтиндә ән әһәмијјәтли шәхсләрдән бири олараг таныныб.

  Сүлејмани 2018-ҹи илин ијул ајында Трампын Ирана гаршы мүһарибә тәһдидләринә ҹаваб олараг, “Дүнјада ҝөрүнмәмиш һәрәкәтлә бизи тәһдид едирсиниз. Мүһарибәјә башлаја биләрсиниз, анҹаг биз буна сон гојаҹағыг” сөјләмишди.

  Давамы ...
 • Сағламлыг

  Баш педиатр Нәсиб Гулијев: Көрпәләр арасында невроложи хәстәликләр ҝүнү-ҝүндән артыр

  "Невроложи хәстәлијин јаранмамасы үчүн ән јахшы үсуллардан бири ушагларын тәбиәт гојнунда вахт кечирмәсинә шәраит јаратмагдыр. Тәбии олан истәнилән мәфһум ушаға мүсбәт тәсир едир”.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Баланс сијасәти уғурла давам едир, Азәрбајҹанын НАТО, ја да Русија сечими јохдур

  Аз. Ҹәнуби Гафгазда јеҝанә дөвләтдир ки, һәм Русија, һәм дә Түркијә илә мүнасибәтләри јүксәк сәвијјәдәдир.

  НАТО баш катиби Ј.Столтенбергин бәјанаты илә әлагәдар Азәрбајҹан ХИН-ин шәрһиндә дејилир ки, Азәрбајҹанла НАТО арасында тәрәфдашлығын әсасы 1994-ҹү илин мајында Сүлһ Наминә Тәрәфдашлыг чәрчивә сәнәдинин имзаланмасы илә гојулуб.

  Давамы ...
 • Азәрбајҹан Хәбәрләри

  Илһам Әлијев: Азәрбајҹан баланс ахтармыр

  “Бәзи хариҹи мәтбу органларда, експерт ҹәмијјәтләриндә белә бир фикир сөјләнилир ки, Азәрбајҹан баланслашдырылмыш, таразлашдырылмыш сијасәт апарыр вә елә бил ки, бу реҝионда баланс ахтарыр. Бу, белә дејил. Биз баланс ахтармырыг. Биз, садәҹә олараг, хариҹи сијасәтимизлә өз милли марагларымызы горујуруг вә мүмкүн олан рискләри азалдырыг. Бизим хариҹи сијасәтимиз мәһз милли мараглар үзәриндә гурулуб. Милли мараглар нәји диктә едирсә, биз хариҹи сијасәтдә ону да етмәлијик вә едирик..."

  Давамы ...
 • Мүсаһибә

  Зәрдүшт Әлизадә: "Јәмәндә зејдиләрә гаршы вурушан әслиндә Гәрбдир, Сәудијјә ојунҹагдыр" - Мүнасибәт

  Һусиләрин тәмсил етдији зејдиләр Јәмәни 700-800 ил идарә едибләр. Та ки, кечән әсрин орталарындакы һәрби ингилаба гәдәр. Ондан әввәл Јәмәни һәмишә зејди имамлары идарә едибләр. Инди онлар јенидән һакимијјәтә ҝәлирләр. Амма буну Сәудијјә истәмир

  Давамы ...
 • Мүсәлманларын Илк Гибләси

  ГҮДС: Бу шәһәри мүгәддәс едән нәдир? - 52 һүҹум, 23 ишғал... (АРАШДЫРМА)

  Гүдсүн тарихи миладдан 2000 ил әввәлә гәдәр ҝедиб чыхыр.

  Тарих бојунҹа ики дәфә јох олмаг тәһлүкәси илә үзләшән шәһәр, 23 дәфә ишғала, 52 дәфә һүҹума мәруз галыб. Һәзрәт Мәһәммәд (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) пејғәмбәрин Ислам дини јајылмадан әввәл Гүдсдән Мираҹа јүксәлдији дејилир. Ислам дини олдуғу гәдәр јәһуди вә христианлар үчүн бураны мүгәддәсләшдирән мәгамлар вар.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Инҝилис алим Бәрдәдә “Үч ҝушә”дә - Шиәлик тәһлүкәдә (Арашдырма)

  “Бәшәријјәтдә ән ҝүҹлү “ган јаратма системи” Мәһәммәд пејғәмбәрә (с.ә.) вә онун нәслинә мәхсусдур...”

  Едуард Керд (1835-1908) иддиа едир:”...Јер үзүнүн дүнәнки , бу ҝүнкү вә ҝәләҹәк мөһтәшәм инсанлары (бүтүн саһәләрдә) өз ҝенетик кодларынын башланғыҹыны мәһз о нәсилдә ахтармалыдыр. Мән “мөһтәшәм” дедим, гәддар вә ганичән јох...”

  Давамы ...
 • Арашдырма

  “Азәрбајҹанда Пејғәмбәрә (с) јетишән 196 нәсил вар...”- Шиәлик тәһлүкәдә (Арашдырма)

  “Кремл әсл азәрбајҹанлынын доғулмасындан горхур...”

  ”...Кремлдә мәндән сорушдулар: һәр һансы бир ҝенетик коду өлдүрмәк, дәјишмәк вә зәдәләмәк үчүн нә гәдәр вахт лазымдыр? Дедим: дүз он ил. Он ил лазымдыр ки, ҝендәки милли мәнлији, торпаг севҝисини, инсана олан мәһәббәти, мәрдлији вә гүрур һиссини, ләјагәти... нишан верән кодлар өлсүн. Бундан сонра о милләтин вә јахуд етник групун дирилмәсинә һеч бир лүзум јохдур... Доғулан вә доғулмагда олан һәр кәс шикәст доғулур...”

  Давамы ...
 • Ағ Јалан!!!

  Анти-семитизм - Исраилин сүлһү әнҝәлләмәк үчүн ән бөјүк силаһы (ТӘҺЛИЛ)

  Икинҹи Дүнја мүһарибәсиндән әввәл вә мүһарибә дөврүндә јәһудиләрә гаршы насист нифрәтини көрүкләндирән әсас фактор анти-семитизм олуб. Исраил анти-семитизми бәһанә силаһына чевирәрәк Һолокосту инкар едәнләрә, нео-насистләрә, анти-семитизм мүдафиәчиләринә гаршы мәһарәтлә истифадә етди. Һәтта јәһуди лоббиси вә Исраил дөвләти Фәләстиндәки мүсәлман вә христианларын өз мүстәсна һүгуглары уғрунда апардыглары һагг мүбаризәсини гараламаг үчүн дә истифадә едир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  "Боко Һарам" тәһлүкәси вә шиәләрин репрессијалара мәруз галдығы өлкә: Ниҝерија - Арашдырма

  Африкада бир чох өлкәдә шиддәтин вә ганын дајанмадығы вәзијјәтдә белә бу ҝүнә гәдәр һеч бир ганлы һадисә төрәтмәјән вә дөвләтә гаршы һансыса аддым атмајан “Ислам Һәрәкаты” Ниҝеријанын орта шимал бөлҝәсиндә олдугҹа фәалдыр.

  Давамы ...
 • Гәдир Хум вә Мүбаһилә Бајрамлары мүнасибәтилә

  "Рәсули Әкрәмин (ә) Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" һаггда Бејнәлхалг Конфрансын елми чағырышы

  Үмүдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы диҝәр елми тәшкилатларла бирҝә "Рәсули Әкрәмин (с) Һимајәдары Һәзрәт Әбу Талиб (ә)" адлы Бејнәлхалг Конфрансы тәшкил едәрәк, тарих, метот, әгаид, кәлам, риҹал, әрәб әдәбијјаты, библиографија вә с. фәнләр үзрә чалышан дәјәрли алим вә тәдгигатчыларын ҝөстәрәҹәкләри фәалијјәтләри сајәсиндә Шејхул-Әбатиһ (Мәккәнин Шејхи) Һәзрәт Әбу Талибин (ә) тарих боју мәзлумијјәтә уғрамасыны сүбута јетирәрәк гисмән дә олса О Бөјүк Шәхсијјәтә вурулан иттиһамлар арадан галдырылсын.

  Давамы ...
 • Тарихи Хроника

  “Субтропик әмәлијјаты” ады алтында Талыш халгына гаршы гулдурлуг вә сојғунчулуг... (Архив)

  Һилал Мәммәдов: "...Азәрбајҹан Талыш Халг Партыјасынын (АТХП) Бакыда кечирилән 25 ијул 1992-ҹи ил тарихли тәсис гурултајында бу олајы кәскин шәкилдә тәнгид едәрәк, јениҹә сечилмиш (17 ијул) президент Ә.Елчибәјдән бу һадисәјә сијаси гијмәт верилмәсини тәләб етдик... Әфсус ки, о вахтлар диҝәр инстансијалара да сајсыз-һесабсыз мүраҹиәтләримиз ҹавабсиз галды..."

  Давамы ...
 • Ислам вә Сағламлыг

  Рамазан ајынын оруҹу барәдә (Көшә јазысы- арашдырма)

  Рамазан ајыны илин диҝәр ајларындан фәргләндирән өзүнәмәхсус спесификлији вардыр. Белә ки, бүтүн сәмави китаблар, о ҹүмләдән Мүгәддәс Гурани-Кәрим мәһз бу ајда назил олмушдур. Мин ајдан даһа хејирли олан Гәдр ҝеҹәси мәһз бу ајын ҝеҹәләриндән биридир. Исламын тәмәл ибадәтләриндән бири олан оруҹун мәһз Рамазан ајында тутулмасы ваҹиб бујурулмушдур.

  Давамы ...
 • Гачылмаз Һәгигәт!

  Армаҝедон мүһарибәси јахынлашма әрәфәсиндә. Хәбәрдарлыг: Исраил вә Иран арасында мүһарибә тәһлүкәси

  Әҝәр дүнја бирлији Суријадакы вәтәндаш мүһарибәсинә вә онун амилләринин фәалијјәтләринә сон гојмазса, сионист режимин ишғалында олан Ҹолан јүксәкликләрини Суријаја ҝери гајтармазса, исраил режиминин ганунсузлуғуну тәсдигләјәрәк бу ишғалчы вә иргчи режими дағытмазса бөлҝәдә бөјүк бир савашын, Армаҝедон мүһарибәсинин шаһиди олаҹагдыр.

  Давамы ...
 • Тарих Олдуғу Кими

  Ирəван - гəдим Иран торпағы

  Тиҹарəт јолларынын үзəриндə јeрлəшəн вə шəһəр кими орта əсрлəрдə формалашан, јалныз мүсəлманларын јашадығы Бу гала-шəһəр, eјни заманда Иранын зəнҜин мəдəнијјəт мəркəзлəриндəн Бири олмушдур. Ирəван шəһəри Бир мəркəз кими, Чухур-Сəəд БəјлəрБəјлији вə Ирəван ханлығы дөврлəриндə сосиал-игтисади ҹəһəтдəн сүрəтлə инкишаф eтмишдир.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Пашајевләрин ҝәлирли Ретро бизнеси

  Алты ај өнҹә «Ретро» ширкәтләринин ләғв едиләрәк бир групда бирләшмәси һагда верилән мәлуматын информатив јүкү јаратдығы суалдан даһа јүнҝүл ҝөрүнүрдү: бу ширкәтләр кимә мәхсусдур?

  Давамы ...
 • Арашдырма

  АБШ аналитики вәлиәһдин Гүдсү сатмасынын сәбәбини ачды

  Аналтик Роберт Сатлоффун, Сәудијјә Әрәбистанында вәлиәһддән башга бир чох назирлә дә ҝөрүшдүкләрини вә онлардан һеч бириндән Гүдслә бағлы сәрт ачыглама ҝәлмәмәсиндән тәәҹҹүбләндијини билдириб.

  Давамы ...
 • Арашдырма

  Һәзрәт Исанынын (ә) бу ил гејд олунмајаҹаг милады...

  Сөһбәт Мәсиһин (ә) јашадығы шәһәрдә гејд олунан миладындан ҝедир... Һәр ил гејд олунан милад, бу ил гејд олунмајаҹаг. Сәбәби, Трампын Гүдсү Исраил режиминин пајтахты елан етмәси кими абсурд бир гәрар вә гәрардан сонра аләмин бир-биринә дәјмәсидир.

  Давамы ...