• Биз Зәкзәкијик!

  Шејх Зәкзәки һүгугларынын бәрпасы үчүн Ниҝерија режими вә орду гүввәләрини мәһкәмәјә верди

  О, билдириб ки, онун һәбс едилмәси вә һабелә узун мүддәтдә зинданда сахланылмасы ганунсуз олуб вә бу ишлә бағлы һеч бир мәһкәмә проссеси кечирилмәјиб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија Шиәләринин режим әлејһинә сүлһамиз аксијалары сәнҝимир - Фото

  Шәһидләр Ҝүнү ады илә өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләриндә аксијалар кечирилиб, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг!

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри өлкәнин мүхтәлиф шәһәрләриндә Шәһидләр Ҝүнү адлы аксија кечирәрәк Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла режим тәрәфиндән һәбс едилән 1000-дән чох Шиәнин тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр. Гејд едәк ки, Ниҝерија режими 2015-ҹи илин Декабр ајынын әввәл ҝүнләриндә Сәудијјә вә исраил режимләрин ҝөстәриши илә Ајәтуллаһ Зәкзәкинин евинә һүҹума кечәрәк Шиә Сојгырымыны төрәтмишдир. Һадисә заманы 2000-дән артыг сивил Шиә ҝүлләбаран едилмиш вә дири-дири јандырылмышдыр. Миндән артыг Шиә исә һәбсханалара көчүрүлмүшдүр. Ајәтуллаһ Зәкзәкинин 4 өвлады Шәһид олмуш өзү илә ханымы өлүмҹүл јараланмышдыр.

  Давамы ...
 • Јахын Шәрг Хәбәрләри

  Мисир ХИН: "Ҹоалан Тәпәләри Суријанын ајрылмаз һиссәсидир"

  Назирликдән белә ачыглама верилиб: "Онун (Бенјамин Нетанјаһунун) сөзләри БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәтнамәләри вә бејнәлхалг ганунларын ачыг шәкилдә позулмасы демәкдир".

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Сисинин хәјанәтләри: Мисирлиләр Сәудијјәјә сатылан адалара ҝөрә күчәләрә ахышды – Фото

  Пајтахт Гаһирәдә күчәләрә ахышан нүмајишчиләр Сиси режими әлејһинә шүарлар сәсләндирибләр. Полис мүдахил едәрәк минтинги дағытмаға ҹәһд ҝөстәриб. Нәтиҹәдә сахланыланларын вә јаралыларын олдуғу билдирилир.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын бир нечә шәһәри ајаға галхды, Шејх Зәкзәкијә Азадлыг! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријада сионист сәудијјә режиминин сифариши әсасында 2015-ҹи илин Нојабырын 26-да мөвҹуд режим тәрәфиндән ҝүнаһсыз Шиәләрә гаршы һәјата кечирилән Сојгырым вә күтләви һәбсләрдән сонра сүлһамиз етираз аксијалары сәнҝимәк билмир. Белә ки, Ниҝеријанын Кано, Бучи, Јула, Зарија вә с. шәһәрләриндән сонра нөвбә Гумбе вә Азар шәһәрләринә дә чатыб. Минләрлә инсан мүнтәзәм шәкилдә һәјата кечирлилән аксијада иштирак едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Бучи шәһәри Әлламә Зәкзәкинин азадлығыны тәләб едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Бучи шәһәр сакинләри Кано вә Јула шһәр сакинләринә ләббејк дејәрәк Ҹүмә Намазларыны гылдыгдан сонра сүлһамиз етираз аксијасы тәшкил верибләр. Онлар Ниҝерија режими тәрәфиндән амансызҹасына һәбс едилмиш Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едибләр. Аксија иштиракчылары әкс тәгдирдә митингләринә давам етдирәҹәкләрини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Кано шәһәри Шејх Зәкзәкинин азадлығыны тәләб етди, аксијалар давам едир - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кано шәһәр сакинләри Ҹүмә Намазларыны гылдыгдан сонра сүлһамиз етираз аксијасы тәшкил верәрәк Ниҝерија режими тәрәфиндән амансызҹасына һәбс едилмиш Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн Шиә мәһбусларынын азад едилмәсини тәләб едибләр. Аксија иштиракчылары Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Зәкзәки вә диҝәр ҝүнаһсыз Шиә мәһбусларын азад едилмәјәҹәји тәгдирдә етираз митингләринә давам етдирәҹәкләрини билдирибләр.

  Давамы ...
 • Биз Һамымыз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Јула шәһәри Шејх Зәкзәкинин азадлығы үчүн етираз аксијаларына давам етдирир - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Боко Һарам сәләфи террорчулары: “Оғурланан гызлар сағдыр” – Фото

  Гејд едәк ки, 2002-ҹи илдә јаранан Боко Һарам Әл-Гаидә бејнәлхалг террор шәбәкәси илә сых әмәкдашлыг едирди, лакин 2015 –ҹи илдә рәсми сүрәтдә јәһудикөкәнли Әбубәкр әл-Бәғдади илә бејәт ртдикләрини рәсми ачыглајараг гондарма “ИШИД” адлы террор тәшкилатынын Африка голуначевриләрәк ИШИД-ин Гәрби Африка Вилајәти адыны дашымаға башлајыблар.

  Давамы ...
 • Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) Давамчылары

  Муһәммәд Мурсинин мүәллими вәһһаби алими Шиә олду –Фото

  73 јашлы Шејх Рудәјни һәрәмә дахил оларкән дејиб: “Өмүрүм галан һиссәсини мүбарәк һәрәмин кәнарында кечиртмәк истәјирәм!”

  Өзүнүн Шиә олмасы һагда алим белә дејиб: “Инсанын өз хәталарыны баша дүшүб төвбә етмәси јалныз Аллаһын лүтф сајәсиндә мүмкүндүр. Мән өз һәјатымда чохлу мүталиә вә арашдырмалар апармышам. Анҹаг мәним һидајәт олмама илк һадисә бир нечә ил өнҹә “Рафизи кимдир?” ады алтында тәһгир вә бөһтан долу јазылмыш мәгалә олду. О јазыда шиәләр чох әдәбсиз шәкилдә тәһгир едиләрәк, һејванлара бәнзәдилмишди. Мән о заман бу јазыја гаршылыг олараг, Ислам Пејғәмбәринин давраныш вә ҝөзәл әхлагы барәдә мәгалә јазмышдым.”

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝерија Шиәләринин ҝенишмигјаслы етираз аксијасы: Шејх Зәкзәкини Азад Един! - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Мүбарәк Рәҹәб ајынын илк биринҹи ҝүнү Ниҝерија Шиәләри өлкә режиминә гаршы ҝенишмигјаслы етираз аксијасы кечирәрәк Ниҝерија Ислами Һәракатын Лидери Ајәтуллаһ Зәкзәки башда олмагла бүтүн мәзлум Шиәләрин азад едилмәсини тәләб едибләр. Етиразчылар аксијаны Кано шәһәринин Мәһмил Мәсҹидиндән башлајараг Ниҝерија Шиә Сојгырымынын гурбанларынын дәфн едилдији гәбристанлыға кими јүрүш едибләр. Вә јол боју Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) зијарәтнамәсини охујублар.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  ШОК! Мисирдә гадын палтары ҝејинмиш сәләфи террорчу һәбс едилди - Фото

  Сәләфи Синај јарымадасындакы дәстәсиндән гачмаг истәјирди.

  Мәлумата ҝөрә, һәрбчиләр террорчуну Гаһирәдән 200 мил шимали-шәргдә Шимали Синај әјаләтиндә һәбс едибләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисирин Мүфти Әзәми: Терроризимлә мүбаризәдә Шиәләр илә мүттәфиг олмалыјыг!

  Мүфти Шуги Әлам: “Мисирин “Дарул Фәтва”-сы даим үммәтләр арасында сүлһ вә әминаманлыгын бәргәрар едилмәси вә зоракы, тәкфирчилик јанашмаларын кәнара гојулмасынын тәрафдары олуб. Биз һәмчинин Шиәләр илә јахшы әлагәләрин гурулмасыны да истәјир вә һәр ики мәзһәб арасындакы радикал вә тәкфирчи ҝөрнүшләрин гадаған олунмасы ардыјҹајыг. Гој мүхтәлиф мәзһәбләрин давамчылары арасында екстримист вә тәкфирчиликә гаршы мүбаризә вә Мүсәлман ганынын төкүлмәсини һарам билмәклик мөһкәмләнсин.”

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријалылар тәзаһүрат едәрәк Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин азад олунмасыны тәләб етдиләр - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝријанын Зарија шәһәриндә Ханым Фатимәнин мөвлуд бајрамы мөһтәшәм гејд едилди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләри вә Сүнни ҹаматы һәзрәти Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) милад бајрамыны мөһтәшәм гејд едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ајәтуллаһ Зәкзакинин һәзрәт Зејнәбә бәнзәр ханымы, Зинә Ибраһимә Азадлыг! – Фото

  2015-ҹи илин декабр ајынын әввәлиндә Ниҝеријанын Зарија шәһәриндә Шиәләрин топлантысына һүҹум заманы ханым Зинә Ибраһим дә орда иди. Онун ҝөзү гаршысында даһа бир амансызҹасына Шәһид едилди. Өзү вә ләјагәтли һәјат јолдашы Ајәтуллаһ Зәкзаки олмазын ишҝәнҹәләри илә мәһбәсә салынды. Онун ҝөзү гаршысында јүзләрлә ҝүнаһсыз әлијалын Шиәни сојгырым етдиләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Мисир 4 Мәсҹиди сәләфиләрдән ҝери алды, Мисир тәкфирчилијә гаршы мүбаризәјә башлады

  Губа, Мәнсурә мәнтәгәсиндәки әл Товһид, Тәмуһ вә Бензинә мәнтәгәсиндәки әл Товһид Мәсҹидләри бағланды.

  Мисир Вәгф Назирлији әһалидән ҝәлән хејли сајда шикајәтләри гәбул етдикдән сонра сәләфилији тәблиғ едән 4 бөјүк Мәсҹиди тәкфирчиләрдән ҝери алыб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ниҝерија ордусу Боко-Һарамын гаиырдығы 800 ҝирову азад едиб

  Боко-Һарам вә она табе олан груплашмалар сон ики ил әрзиндә Ниҝеријанын шимал-шәргиндә минләрлә гадын вә азјашлы гызлары оғурлајыблар. Боко-Һарам ики ил чнҹә Борно әјаләтинин Шибук рајонунда бир мәктәбә басгын едәрәк, 200 мәктәбли гызы оғурламышды.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Ајәтуллаһ Зәкзәкинин вәзијјәтилә бағлы сон мәлумат

  Шејх Зәкзәки һәм өзү вә һәм дә ханымы әһвал-руһијјә бахымындан јахшыдыр.

  Мәнбә даһа сонра Ајәтуллаһ Зәкзәкинин дә мүалиҹә алтында олдуғуну, амма тәәссүф ки, бир ҝөзүнү тамамилә итирдијини вә диҝәр ҝөзүнүн дә ҹидди дәрәҹәдә ҝөрмә функсијасынын зәифләдијини билдириб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Куҝи әјаләти дә, Шејх Зәкзәкинин азадлығын тәләб етди - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Куҝи әјаләтинин сакинләри тәзаһүрат едәрәк Ниҝерија Ислам Һәракатынын Лидери Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәкинин азад едилмәсини тәләб етдиләр.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Вәһһабиләр Ниҝеријада Мәсҹид партладылыб, 22 нәфәр һәлак олуб - Фото

  Верилән илкин мәлумата әсасән, ики вәһһаби террорчу Мәсҹидә дахил олараг, үзәриндә јерләшдирдикләри партлајыҹы гурғулары ишә салыблар. Нәтиҹәдә 2 шиддәтли партлајыш баш вериб.

  Давамы ...
 • Африка Хәбәрләри

  Бучи шәһәринин гадынлары Шејх Зәкзәкинин азад едилмәсини тәләб етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын Бучи шәһәр сакинләри митингләр тәшкил едәрәк, башда Ниҝерија Ислам Һәракатынын Катиби Ајәтуллаһ Шејх Ибраһим Зәкзәки вә онун ханымы олмагла өлкә режими тәрәфиндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилән бүтүн Шиәләрин азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын Јјула шәһәри дә, Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн ајаға галхды - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија режими тәрәфиндән Шиәләрә гаршы јүрүдүлән Сој Гырымдан сонра Ниҝеријанын мүхтәлиф шәһәр вә бөлҝәләри бу ҹинајәт актын писләјәрәк режим тәрәфиндән наһаг һәбс едилән јүзләрлә Шиә гадын вә кишинин азад едилмәсини тәләб едирләр. Ниҝеријанын Јујла шәһәр сакинләр дә, өз нөвбәсиндә бу јүрүшләрә гошулараг башда Ајәтулаһ Зәкзәки олмагла өлкә рәһбәрлији тәрәфиндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилмиш бүтүн Шиәләрин тез бир заманда азад олмасыны тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријанын мүхтәлиф бөлҝәләри бир даһа Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн нүмајиш кечириб - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝеријанын мүхтәлиф бөлҝәләриндә јашајан Харистиан вә Мүсәлманлар әл-әлә верәрәк Ниҝерија һакими тәрәфидән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилмиш Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки вә диҝәр Шиә мәһбусларын азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријалылар Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн нөвбәти аксија кечиртдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кадуна шәһәр сакинләри нөвбәти дәфә етираз аксијасы кечирәрәк башда Шејх Зәкзәки вә ханымы олмагла Ниҝерија режими тәрәфиндән ҝүнаһсыз јерә һәбс едилән бүтүн Шиә дустагларын азад едилмәсини тәләб едибләр. Хатырладаг ки, Ниҝерија Ислам Һәракатынын үзвү Һәсән Бала билдириб ки, Ниҝерја һәрбичиләринин Шиәләр гаршы һәјата кечиртдикләри вәһшијанә әмәлијјаты заманы 2000 ҝүнаһсыз вә силаһсыз Шиә Шәһид едилиб, 705 Шиәнин һәјаты исә бу ҝүнә кими намәлум олараг галыр. Онларын нә өлүсүндән нә дә дирисиндән һеч бир хәбәр јохдур.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик

  Ниҝерија пајтахт сакинләри Шејх Зәкзәкинин азад едилмәси үчүн нүмајиш етди - Фото

  Хатырладаг ки, 2015, Декабыр ајынын 12-синдә Ниҝерија Һәрби Гүввәләри дөвләт башчысынын тапшырыгына әсасән Сәудијјә режиминдән алдығы план үзрә Ниҝерија Шиәләринин Лидери вә Ниҝерија Ислам Һәракатынын Сәдри Ајәтуллаһ Шејх Зәкзакинин мәнзилинә вә һабелә Бәгијјәтуллаһ Һүсејнијјәсинә силаһла басгын едәрәк 2000 силаһсыз Шиәни гәтлиам едәрәк јүзләрлә нәфәри мүхтәлиф дәрәҹәли бәдән хәсарәтләри илә јараламышдыр. Бу ганлы һадисә заманы Шејх Зәкзаки ҝөз вә синә наһијјәсиндән ҝүллә јарасы алараг өзү вә ханымы әсир ҝөтүрүлмүш 3 оғлу вә бир гызы исә Шәһид едилмишдир.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Кадуна шәһәри дә Шејх Зәкзәки вә һәбс едилән јүзләрлә Шиәнин азад едилмәсини тәләб етди – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләринин етираз аксијалары сәнҝимир. Белә ки, Ниҝеријанын бир сыра мүхтәлиф шәһәрләри кими Кадуна шәһәр сакинләри дә режим әлејһинә сүлһмәрамлы етираз аксијасы кечирәрәк тез бир заманда Ајәтуллаһ Зәкзәки вә онунла бирҝә режимин һәјата кечиртдији Шиә Сојгырымында һәбс едилмиш 750 јаралы Шиәнин азад едилмәсини тәләб едиб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Бучи шәһәри јенидән Шејх Зәкзәки вә онунла бирҝә һәбс едилән јүзләрлә Шиәнин азад едилмәсини тәләб етди – Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Ниҝерија Шиәләринин етираз аксијалары давам едир. Белә ки, Ниҝеријанын Бучи шәһәр сакинләри нөвбәти етираз аксијасы кечирәрәк тез бир заманда Ајәтуллаһ Зәкзәки вә онунла бирҝә режимин һәјата кечиртдији Шиә Сојгырымында һәбс едилмиш 750 јаралы Шиәнин азад едилмәсини тәләб едиб.

  Давамы ...
 • Биз Зәкзәкијик!

  Ниҝеријалы мәктәбли ушаглар да Шејх Зәкзәкинин азад олунмасыны тәләб етдиләр - Фото

  Әһли Бејт (әлејһимус сәлам) -АБНА- Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Кано шәһәринин Фәвзије Гуран Мәктәбинин шаҝирдләри етираз аксијасы кечирибләр. Мәктәб һәјәтиндә аксија тәшкил едән шаҝирдләр Ајәтуллаһ Шејх Зәкзәки вә ханымы башда олмагла режим тәрәфиндән һәбсә салынмыш бүтүн Шиә мәһбусларын тез бир заманда азад едилмәсини тәләб едибләр.

  Давамы ...
قدس راه شهداء
Ексклүзив Бурахылыш Ислам Сәрдарлары Һаҹ Гасым Сүлејмани вә Әбу Меһди әл Муһәндисин Шәһадәти
We are all zakzaki
conference-abu-talib