AhlolBayt News Agency (ABNA)

Ермәниләр КТМТ-дән мәјус олублар
Ермәнистан парламентинин спикери: Ҝөзләнтиләримиз өзүнү доғрултмур
17 sen 22 16:44
Кәшмирин Мүзәффәрабад шәһәриндә "Әнә Мин Һусејн" мүсабигәси
17 sen 22 16:01
Һәзрәт Мәсумәнин (ә) һәрәми тәрәфиндән тәшкил олунан мокәбдә Әрбәин зәвварларына хидмәт - Фото
16 sen 22 14:15
Ислам вә Шиә дүнјасынын сечилмиш визуал хәбәрләри; Фәләстиндән Кәрбәлаја кими - Видео
16 sen 22 13:57
Португалијалы мүтәфәккир: Имам Һүсејнин (ә) идеолоҝијасына бағлылыг ИИР-ын сабитлијинә сәбәб олан Имам Хомејнинин әсас принсипи иди
15 sen 22 17:29
“Ираг Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасы”нын 1444-ҹү илин Әрбәин мөвсүмүндәки фәалијјәтләри һаггында һесабат
15 sen 22 17:26
Әрбәин зәвварлары Вади әл-Салам гәбиристанлығыны зијарәт едир - Фото
15 sen 22 16:18
Нәҹәфдән Кәрбәлаја ҝедән јолда Шејх Ибраһим Зәкзакинин мокәби фәалијјәт ҝөстәрир - Фото
15 sen 22 14:28
Сәһлә Мәсҹидинин гонаг евиндә Имам Һүсејнин (ә) Әрбәин зәвварларына ҝөстәрилән хидмәт - Фото
15 sen 22 14:16
Ираг халгынын Имам Һүсејнин (ә) Әрбәин зәвварларына ҝөстәрдикләри фәдакарлыглары – Фото
15 sen 22 14:05
Јајын истисиндә Әрбәин зәвварларыны сәринләмәк јоллары - Фото
15 sen 22 13:51
Нәҹәфдән Кәрбәлаја ҝедән јолда Әрбәин зәвварларына олунан хидмәтләр - Фото
15 sen 22 13:40
Һиндистанда “Һүсејн (ә) Ҝүнү” 30-ҹу бејнәлхалг конфрансынын бағланыш мәрасими кечирилиб - Фото
15 sen 22 13:20
Әрбәин тәблиғатчыларынын Нәҹәф Әшрәфдә, Ајәтуллаһ Сејид Әли Газинин мәгбәрәсиндә фәалијјәти - Фото
14 sen 22 19:26
Шәһид Рәис Әли Делваринин мәгбәрәсиндә Әрбәин тәблиғатчыларынын фәалијјәтләри - Фото
14 sen 22 19:16
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катиби 1444-ҹү илин Әрбәин јүрүшләринә гатылды - Фото
14 sen 22 19:05
Меһран сәрһәди Имам Һүсејнинин Әрбәининә ҝедән ҝүнләрдә - Фото
14 sen 22 18:51
Имам Һүсејнинин (әлејһи сәлам) Әрбәин әзадарлығы әрәфәсиндә Нәҹәф Әшрәфин абһавасы - Фото
14 sen 22 18:41
Теһранын Имам Ҹүмәси Әрбәин јүрүшүндә иштирак етмәк үчүн Имам Хомејни (р.ә) һава лиманында учуш вахтыны ҝөзләјир – Фото
14 sen 22 18:22
Нәҹәф Әшрәф шәһәриндә иранлылар тәрәфиндән Әрбәин зәвварларына пајланылан еһсанлар - Фото
14 sen 22 18:10