AhlolBayt News Agency (ABNA)

Нәҹәф-Кәрбәла јолу үстүндә Һәзрәт Мәсумәнин (ә) һәрәми тәрәфиндән тәшкил олунан мокәбдә Әрбәин зәвварларына хидмәт – Фото
19 sen 22 16:00
“Әрбәин Алтынҹы Елми конфрансы” кечириләҹәк
19 sen 22 15:30
Үмумдүнја Әһли-Бејт (ә) Ассамблејасынын баш катибинин иштиракы илә Әгса Нида мокәбиндә Гурани-Кәрим мәҹлиси кечирилиб - Фото
18 sen 22 16:21
“Зи Гар” ҹамаатынын диҝәр Имам Һүсејн (әлејһи сәлам) ашигләри вә Шиәләри илә бирҝә Кәрбәлаја доғру јүрүшү - Фото
18 sen 22 16:12
Әрбәин Бејнәлхалг Фонду тәрәфиндән Кәрбәлада "Бејнәлхалг Диалог Семинары" - Фото
18 sen 22 16:00
Кәрбәла, Имам Һүсејнинин (әлејһи сәлам) Әрбәин мәрасими ҝүнү \ 21.198.640 нәфәр Шиә топлашыб - Фото
18 sen 22 15:43
Истанбулда Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин әзадарлыг мәрасими кечирилиб - Фото
18 sen 22 15:27
Кәрбәлаја доғру Әрбәин јүрүшүндә Әба Абдуллаһ Һүсејнин (әлејһи сәлам) зәвварларынын ҝөрүнтүләри - Фото
18 sen 22 15:13
Имам Һүсејнин (ә) Әрбәин мәрасими вахты милјонларла Һүсејчинин Кәрбәлаја доғру јүрүшүндән ҝөрүнтүләр - Фото
18 sen 22 14:58
Әрбәин зијарәти вә јүрүшү заманы Куфә Мәсҹиди - Фото
18 sen 22 14:35
Москвада Талышларын һүсејнијјәсиндә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин әзадарлыг мәрасими кечирилиб - Фото
18 sen 22 14:26
Малазијанын пајтахты "Куала Лумпур" шәһәриндә Имам Һүсејнин Әрбәин матәм мәрасими - Фото
18 sen 22 14:16
Дәрбәнддә Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) әзадарлыг мәрасими - Фото
18 sen 22 14:00
Бангладешин Нурнәгәр шәһәриндә Әба Әбдиллаһил Һүсејнин (ә) Әрбәин мәрасими кечирилиб - Фото
18 sen 22 13:40
Ишғалчы Түркијә ордусу Ирагын шималында кечирдији һүҹуму заманы 371 Ирагклыны өлдүрүлүб
17 sen 22 17:29
“ДГР”-нин хариҹи ишләр назири АБШ-да сәфәрдәдир
Америкалы конгресмен Азәрбајҹанын әлејһинә гәтнамә һазырлајыб
17 sen 22 17:14
10-дан чох ермәни һәрбчиси Азәрбајҹан тәрәфиндән әсир ҝөтүрүлүб
17 sen 22 17:09
Ермәнистан Әлијевин "дәһлиз ачыгламасы"на ҹаваб верди
Симонјан: Јалныз бир дәһлиз вар, башгасы ола билмәз!
17 sen 22 17:01
Мәркәзи Асијада јени мүнагишә оҹағы јараныб
Гырғызыстан-Таҹикистан сәрһәдиндә 24 нәфәр өлдү
17 sen 22 16:56
Әрбәин јүрүшү Ислам бајрағыны далғаландырмаг үзрә Аллаһ-Тааланын ирадәсинин нишанәсидир
17 sen 22 16:50