?>

Vəhdətin əsas göstəricisi, Fələstindir

Vəhdətin əsas göstəricisi, Fələstindir

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри Иран Ислам Р еспубликасы гурулушунун мәсул шәхсләриндән бир групу вә Ислами Вәһдәт конфрансында иштирак едән гонагларла ҝөрүшдә вәһдәтин әсас ҝөстәриҹисини Фәләстин адландырыб вә вурғулајыблар ки, сионист режимлә мүнасибәтләри адиләшдирән дөвләтләр өз хәталарыны дүзәлтсинләр.

Мәрһәмәт Пејғәмбәри- Һәзрәт Мәһәммәд Мустафа(с.ә.с)-ин вә Һәзрәт Имам Ҹәфәр Садиг(ә)-ын сәадәтли мөвлуд ҝүнләринин мүбарәк илдөнүмү ҝүнүндә Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри Иран Ислам Республикасы гурулушунун мәсул шәхсләриндән бир групу вә Ислами Вәһдәт конфрансында иштирак едән гонагларла ҝөрүшдә Ислам үммәти үчүн ики мүһүм вәзифәни “бәшәријјәтин бүтүн һәјат нормаларында Исламын әһатәлилијин бәјаны вә јајылмасы” вә “мүсәлманларын бирлијинин ҝүҹләндирилмәси” адландырыблар.

Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи модерн ислами сивилизасијанын јарадылмасы үзрә мүһүм һәдәфин тәмин едилмәсинин јалныз шиә вә сүннинин иттифагы илә мүмкүн сајыблар. Билдирибләр ки, мүсәлманларын иттифагы үчүн әсас ҝөстәриҹи, Фәләстиндир вә фәләстинлиләрин һүгугларынын бәрпасы үчүн һәр нә гәдәр ҹиддилик ҝөстәриләрсә, ислами иттифаг ҝүҹләнәҹәкдир.

О һәзрәт бәзи реҝион өлкәләринин гәсбкар сионист режимлә мүнасибәтләри адиләшдирмәк үзрә һәрәкәтләрини бөјүк ҝүнаһ вә хәта адландырыблар. Гејд едибләр ки, бу дөвләтрлә ислами бирлијә зидд олан бу һәрәкәтдән вә јолдан ҝери дөнмәли вә өзләринин бөјүк сәһвләрини дүзәлтмәлидирләр.

Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи мүсәлманларын бирлијини гәти бир фәризә вә Гуран ҝөстәриши адландырыб вә белә сөјләјибләр: Ислами бирлик хас шәраитә мәхсус вә тактики бир мәсәлә дејил, принсипиал бир мәсәләдир вә бу синержи мүсәлманларын ҝүҹләнмәсинә сәбәб олаҹаг ки, гејри-ислами өлкәләрлә әлагәләрдә дә долу әл илә анлашмаја ҝирмиш олсунлар.

О һәзрәт вәһдәтә олан ардыҹыл тәкидләрин сәбәбини мәзһәбләр арасындакы бөјүк фәрг вә дүшмәнләрин мәсафәләри артырмаг үзрә ҹидди-ҹәһдләри адландырыблар. Билдирибләр ки, бу ҝүн шиә вә сүнни кәлмәләри, Ислам принсипи илә мүхалиф вә дүшмән олан америкалыларын сијаси әдәбијјатына да дахил олубдур.

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри Американын вә онун јетишдирдији амилләрин Ислам дүнјасынын һәр бир јериндә фитнәкарлыг етмәк үзрә сәјләринә ишарә илә, белә гејд едибләр: Әфганыстан мәсҹидләриндә мүсәлман әһалијә вә намазгыланлара гаршы сон тәәссүф доғуран кәдәрли партлајышлар ИШИД тәрәфиндән һәјата кечирилән елә бу һадисәләрдәндир вә америкалылар ачыг шәкилдә билдирибләр ки; биз ИШИД-и јаратмышыг.

О һәзрәт вәһдәт мәсәләсиндә иллик топлантыларын кечирилмәсини јетәрли билмәјиб вә белә әлавә едибләр: Бу саһәдә бәһс, бәјан, тәшвиг, програмлашдырма вә ишин бөлүшдүрүлмәси һәјата кечирилмәлидир вә нүмунә олараг, елә бу Әфганыстан мәсәләсиндә һадисәләрин гаршысынын алынмасы јолларындан бири, бу өлкәнин һазыркы мәсул шәхсләринин мәркәз вә мәсҹидләрдә иштиракы вә ја сүнни әһлини мүштәрәк топлантыларда иштирака тәшвиг етмәкдир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*