Әрбәин Хәбәрләри - 2018

Әрбәин ҝүнү охунан зијарәтнамә - Аудио

Әрбәин зијарәти мөминлик нишанәсидир...

Һәзрәт Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурду: "Мөмин шәхсин беш әламәти вардыр; һәр ҝүн әлли бир рүкәт намаз, јәни он једди рүкәт ваҹиб вә отуз дөрд рүкәт нафилә намазларыны гылар, "Әрбәин" зијарәтнамәсини охујар, сағ әлинә үзүк тахар, сәҹдәдә алныны торпаг үзәринә гојар вә "Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим"и уҹадан дејәр."


Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әрбәин зијарәтнамәси Сәфәр ајынын ијирмисиндә охунур. Бу зијарәт мөминлик нишанәсидир. Белә ки, Шејх Туси "Тәһзиб" вә "Мисбаһ" китабларында нәгл едир ки, Һәзрәт Имам Һәсән Әскәри (ә) бујурду: "Мөмин шәхсин беш әламәти вардыр; һәр ҝүн әлли бир рүкәт намаз, јәни он једди рүкәт ваҹиб вә отуз дөрд рүкәт нафилә намазларыны гылар, "Әрбәин" зијарәтнамәсини охујар, сағ әлинә үзүк тахар, сәҹдәдә алныны торпаг үзәринә гојар вә "Бисмиллаһир Рәһманир Рәһим"и уҹадан дејәр."

Рәвајәтдә садаланан хүсусијјәтләр бүтүнлүклә шиәләрә аиддир. 51 рәкәт намаз пејғәмбәрин бујуруғу әсасында шиәләрин хүсусијјәтләриндәндир. Јалныз шиәләр торпаға сәҹдә едир. Бәзиләри Бисмиллаһир-Рәһманир-Рәһим ҹүмләсини ја демир, ја да астадан дејир. Сағ әлә үзүк салмаг, Әрбәин зијарәтнамәси охумаг да шиәликдә әксини тапыб.

Әрбәин зијарәтинин дәјәри онун тәкҹә мөминлик нишанәси олмасы дејил. Имам Һәсән Әсҝәри (ә) бу зијарәтин ваҹиб вә мүстәһәб намазла ејни сырада дајандығыны бујурур. Намаз динин сүтуну олдуғу кими Әрбәин зијарәти, о ҹүмләдән Кәрбәла һадисәси вилајәтин сүтунудур. Һәзрәт пејғәмбәр бујурур ки, динин сүтуну вар вә бу намаздыр. Имам Һәсән (ә) әсҝәри бујурур ки, Әһли-бејтин (ә) дә сүтуну Әрбәин зијарәтидир.

Туси "Тәһзиб" вә "Мисбаһ" китабларында Сәффан Ҹәммалдан белә нәгл едир: "Мөвлам Һәзрәт Садиг (ә) Әрбәин зијарәтнамәси барәсиндә мәнә бујурду ки, бу зијарәтнамәни, ҝүнәш үфүгдән бир гәдәр галхандан сонра бу гајдада оху:

(Дуанын охунушу аудиода динләјә биләрсиниз вә јахуд бураны тыклајын http://azc.abna24.com/cultural/imam/archive/2016/11/02/789341/story.html )

Дуа битдикдән сонра ики рүкәт намаз гыл вә намаздан сонра истәдијин дуаны ет вә ән әсасы Имам Заман һәзрәтләринин зүһурунун тезләшмәсини вә Ислам Ордусунун күфрә галиб олмасыны, хәстәләрин шифасыны,борҹлу инсанларын борҹларынын гајтарылмасыны, ҝүнаһларымызын бағышланмасыны Аллаһ Тәаладан һәзрәти Имам Һүсејнә (әлејһи сәлам) хатир истәјин.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!