Әрбәин Хәбәрләри - 2017

Леонид Савин Әрбәин јүрүшүндә шиәлик һаггында нәләри деди?

Дүнјанын әсас КИВ-ләри, хүсусән Гәрб медиасы Әрбәин кими мөһтәшәм һадисәни ҝөрмәмәзлијә вурур.

Леонид Савин Әрбәин јүрүшүндә шиәлик һаггында нәләри деди?

Гәрби Авропа үчүн бу ҹүр мәнәви тәдбирләр јох, пивә фестиваллары вә ҝеј-парадлар даһа ваҹибдир. Нә католикләр, нә дә протестантлар руһ вә гүдрәт сарыдан шиәләр гәдәр ҝүҹлү ола билмәзләр. Шиәләрин тәшкилатланмаг баҹарығы вә сосиал мобилизасијасы феномендир. Шиәләр ҝүҹлү метафизик вә мәдәни-тарихи контекстә маликдирләр. Онлар әдаләтә ҹан атырлар, зүлмә гаршы мүбаризә апарырлар вә бу јолда ҹанларыны да фәда етмәјә һазырдылар...

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) - АБНА – Хәбәр Аҝентлијинин вердији хәбәрә әсасән, Әрбәин јүрүшү ҝет-ҝедә бүтүн дүнјада популјарлыг газанмагда, мүхтәлиф конфессијалар арасында мараг јаратмагда, христианлар, хүсусән дә православлар тәрәфиндән севилмәкдәдир. Бу ил Әрбәин јүрүшүнә гатылан Русија иҹтимаи-сијаси хадимләриндән бири дә танынмыш политолог, бејнәлхалг мүнасибәтләр вә конфликт нәзәријјәләри үзрә експерт, Бејнәлхалг Аврасија Һәрәкаты администрасијасынын рәһбәри Леонид Савин олмушдур. Леонид Савин Әрбәин јүрүшү һаггында фикирләрини сизә тәгдим едирик:

“Ирагда мүһарибә вә игтисадијјатла әлагәдар чохсајлы проблемләрә бахмајараг һәр ил Имам Һүсејн мүсибәти илә бағлы ағласығмаз тәдбир кечирилир. Әмәви вә Аббасиләрин зүлмүнә үсјан етмиш Имам Һүсејнин хатирәсини јад етмәк үчүн шиәләр Әрбәин јүрүшүнә чыхырлар.

Кәрбәла мүсибәти хејирлә шәрин, һагг илә батилин мүбаризәсини әкс етдирир. Кәрбәла дөјүшүндә Имам Һүсејн вә онун 72 тәрәфдары Језидин тәпәдән дырнаға кими силаһланмыш гошуну илә дөјүшдә шәһид олмушлар. Дүшмәнләр онларын башларыны кәсмиш вә мүгәддәс бәдәнләрини Кәрбәла чөлүндә гојуб ҝетмишләр. Һәмин мүсибәти јад етмәк үчүн һәр ил сајсыз-һесабсыз шиә Имам Һүсејнин атасы Имам Әлинин дәфн олундуғу Нәҹәф шәһәринә ҝәлир, орадан Кәрбәлаја кими олан 82 километр јолу пијада гәт едирләр. Јол боју онлар пулсуз әрзаг вә јатаҹаг илә тәмин олунурлар. Јүрүшдә дүнјанын Ираг, Иран, Бәһрејн, Ливан вә Азәрбајҹан кими шиәләр јашајан өлкәләриндән ҝәлмиш инсанларла јанашы, Русија, Ҝүрҹүстан, Алманија, Ҹәнуб-Шәрги Асија вә Латын Америкасы өлкәләринин дә бајрагларына раст ҝәлинир.

Дүнјанын әсас КИВ-ләри, хүсусән Гәрб медиасы Әрбәин кими мөһтәшәм һадисәни ҝөрмәмәзлијә вурур. Гәрби Авропа үчүн бу ҹүр мәнәви тәдбирләр јох, пивә фестиваллары вә ҝеј-парадлар даһа ваҹибдир. Нә католикләр, нә дә протестантлар руһ вә гүдрәт сарыдан шиәләр гәдәр ҝүҹлү ола билмәзләр. Рома Папасы һеч вахт өз моизәси илә милјонлары топлаја билмәз. Шиәләрин тәшкилатланмаг баҹарығы вә сосиал мобилизасијасы феномендир. Шиәләр ҝүҹлү метафизик вә мәдәни-тарихи контекстә маликдирләр. Онлар әдаләтә ҹан атырлар, зүлмә гаршы мүбаризә апарырлар вә бу јолда ҹанларыны да фәда етмәјә һазырдылар. Шиә езотерикасынын дәринлији онунла бағлыдыр ки, шиәләр гејб олмуш 12-ҹи Имам Меһдинин зүһуруну ҝөзләјирләр. Кәрбәла зијарәтчиләринин сајынын кәскин артмасы шиәләрин Имам Меһди бајрағы алтында Дәҹҹала гаршы мүбаризәјә һазыр олмасынын ҝөстәриҹисидир. Нә американлар, нә исраиллиләр, нә дә сәудлар бу ишдә һеч бир манечилик төрәдә билмәзләр. Глобал КИВ-ләрин сусгунлуғу вә террорчу проксиләрин јарадылмасы- онларын әлләриндән ҝәлән будур. Елә бу өзү дә шиәләрә дүз јолда олдугларына инам јарадыр. Инам шиәләрә Гәрбин либерализм, атеизм, капитализм, глобализм, неоимпериализм, дегредасија кими шәр вә әдаләтсизлик тәзүһүрләринә гаршы мүбаризәдә стимул верир.

Әрбәин башга конфессијаларын нүмајәндәләри үчүн дә ачыгдыр вә онлар сосиал әдаләт нөгтеји-нәзәриндән бу марша гошулурлар. Шиәләр инанырлар ки, Гијамәт ҝүнү Христос вә Имам Меһди бир јердә Дәҹҹала вә Шәр гүввәләрә гаршы мүбаризә апараҹаглар. Вә һәр бир православ үчүн Әрбәин мүасир сијаси просесләри ҝөтүр-гој етмәк, өзүнүн тарихи моментдәки ролуну мүәјјәнләшдирмәк, Христ вә Антихрист арасында, әмәк солидаризми вә сәләмин икиүзлү капиталист системи арасында, чохгүтблү әксһеҝемонлуг вә неолиберализмин тәкгүтблү һеҝемонијасы арасында дәгиг сечим етмәк үчүн васитә олмалыдыр.

 

Диггәт: Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1440 / 2019
Asura mystery of creation
Mourining of Imam Hossein
We are all zakzaki
conference-abu-talib