?>

44 иллик санксијаларла үзләшән ИИР өзүнүн икинҹи пејки олан Ноор 2-ни космоса ҝөндәрди, Сепаһ буну да баҹарды –Видео Репортаж

Гејд едәк ки, Иран Ислам Республикасы Ислам Дүнјасында Космос Лидерлијини вә дүнја сәвијјәсиндә исә, 10-ҹу јердә лидерлик едир. Јаддан чыхартмајаг ки, Иран Ислам Республикасы 44 ил давам едән ән ағыр игтисади, сијаси вә елми санксијалар алтында һазырда дүнјанын 10-ҹи Космос Гүдрәтинә саһиб чыхыб. Ондан өнҹәки 9 өлкә јәни 1- АБШ, 2- Русија, 3- Чин, 4- Јапонија, 5- Һиндистан, 6- Канада, 7- Франса, 8- Италија, 9- Алманија һеч бир санксијалар ҝөрмәдән вә бајкот олунмадан Космос лидерлијинә јијәләнибләр.


Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, АБШ вә Гәрб дөвләтләри башда олмагла дүнја империалист гүввәләрин Иран Ислам Республикасына 44 ил давамлы сүрәтдә тәтбиг етдикләри ән ағыр вә дәһшәтли санксијалара бахмајараг Иран Ислам Республикасынын Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун-Сепаһын Һәрби Һава Гүввәләри Аллаһа тәвәккүл едәрәк јерли мөмин мүтәхәссисләринин зәһмәтләри сајәсиндә ихтира етдикләри Нур 2 пејкини Шәбанијјә бајрамлары илә ејни вахтда өлкәнин Шаһруд сәһрасындан үч мәрһәләли Гасид пејкиндән истифадә едәрәк 500 километрлик орбитә јерләшдирдиләр.

Бу пејкин вәзифәси өлчмә вә кәшфијјатдыр вә Ноор 2 пејки бурахылдыгдан сонра 6,7 ​​км/с сүрәтлә 500 км орбитә вә 480 санијәјә јерләшдирилиб.

Мәлумата ҝөрә, Иран Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун илк космик әмәлијјаты 21 ај әввәл, 2020-ҹи илин Ијул ајында Ноор 1 пејкинин бурахылмасы илә башлајыб вә бир иллик прогнозлара бахмајараг, Нур пејки һәлә дә ҹанлы вә активдир вә өз мәлуматларыны Јерә өтүрүр.

Гејд едәк ки, Иран Ислам Республикасы Ислам Дүнјасында Космос Лидерлијини вә дүнја сәвијјәсиндә исә, 10-ҹу јердә лидерлик едир. Јаддан чыхартмајаг ки, Иран Ислам Республикасы 44 ил давам едән ән ағыр игтисади, сијаси вә елми санксијалар алтында һазырда дүнјанын 10-ҹи Космос Гүдрәтинә саһиб чыхыб. Ондан өнҹәки 9 өлкә јәни 1- АБШ, 2- Русија, 3- Чин, 4- Јапонија, 5- Һиндистан, 6- Канада, 7- Франса, 8- Италија, 9- Алманија һеч бир санксијалар ҝөрмәдән вә бајкот олунмадан Космос лидерлијинә јијәләнибләр.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*