?>

20 илдән сонра ҹидди суаллар ҹавабсыз галыб-ТӘҺЛИЛ

20 илдән сонра ҹидди суаллар ҹавабсыз галыб-ТӘҺЛИЛ

Бу ҝүн сентјабрын 11-ы дүнја сијасәтини ләрзәјә ҝәтирән мәшһур һадисәләрин илдөнүмүдүр.

АБНА24 Хәбәр Верир, 2001-ҹи ил сентјабрын 11-дә бәшәр тарихиндә ән амансыз террор һадисәләриндән бири баш верди вә бүтүн дүнјаны сарсылтды. Ејни заманда бу һадисә бүтүн дүнја үчүн бир дөнүш нөгтәси олду. 20 ил өнҹә 11 сентјабрда террорчулар тәрәфиндән ејни вахтда 4 сәрнишин тәјјарәси гачырылды. Һәмин тәјјарәләрдән икиси Нју-Јоркдакы Дүнја Тиҹарәт Мәркәзинин ики гүлләсинә чырпылыб, ҝөјдәләнләри јерлә јексан етди. Диҝәр бир тәјјарә дүнјада ән јүксәк сәвијјәдә горунан биналардан сајылан Пентагона истигамәтләндирилиб, онун бир һиссәсини учурду. Ағ Евә истигамәтләндирилән 4-ҹү тәјјарә исә сәрнишинләрин мүдахиләсиндән сонра дүзәнликдә гәзаја уғрады. Мараглыдыр ки, тәһлүкәсизлик системинин мүкәммәллији илә дүнјада ад чыхармыш АБШ бу һадисәнин гаршысыны ала билмәди, јахуд да алмады!

Террор нәтиҹәсиндә 3 минә јахын инсан һәјатыны итирди. Амма бу ганлы ҹинајәти төрәдәнләрин кимлији, террорун ҝерчәк мүәллифләринин кимләр олмасы һәлә дә бир мүәмма олараг галмагдадыр. АБШ рәсмән һүҹумларын тәшкилиндә “әл-Гаидә” террор тәшкилаты вә онун лидери Үсамә бир Ладени ҝүнаһландырды. Вә долајысыјла, бәлкә дә елә бирбаша шәкилдә исламофобија мејлләрининә тәкан вериб, ҹинајәтин “исламчы террорчулар” тәрәфиндән төрәдилдијини бәјан етди. Өзү дә һәлә дәлил-сүбут ашкар олунаҹағындан чох-чох әввәлдән!..

11 сентјабр террорундан дәрһал сонра АБШ-ын о заманкы президенти Ҹорҹ Буш терроризмә гаршы саваш шүары илә Инҝилтәрә вә НАТО-дакы диҝәр мүттәфигләри илә бирликдә Әфганыстана һүҹум чәкди. Өзүнүн јардымыјла һакимијјәтә ҝәтирилән “Талибан” режимини девириб, Әфганыстанда өзүнүн ирадәсинә ујғун јени һакимијјәт гурду.Ән мараглысы, 11 сентјабр террорундан “руһланыб” АБШ Русијанын “гулағы дибиндә” олан Мәркәзи Асија дөвләтләриндә, кечмиш ССРИ республикаларында һәрби базаларыны гурду.

Вәзијјәти елә диктә етди ки, Русија да буна “јох” демәјә сөз тапмады. Әксинә, бу ишдә АБШ-ла әмәкдашлыг белә етди. Бу минвалла АБШ “антитеррор коалисијасы” ады илә бир чох дөвләтләри мараг даирәсинә чәкди вә өз ирадәсинә гејд-шәртсиз табе етдирмәјә мүвәффәг олду.

Беләликлә, 11 сентјабр олајлары мәнтәгәдә ҝүҹ нисбәтини, ҝеополитик дуруму тамамилә дәјишди. 20 ил әрзиндә апарылан савашларда јүз минләрлә мүсәлман гәтлә јетирилди. 11 сентјабр мүәммасынын дүјүнләри исә ачылмамыш галды!

Мүшаһидәчиләрә ҝөрә, 11 сентјабр һадисәләри һеч дә АБШ-ын истәдији нәтиҹәни ортаја гојмады; Әфганыстанда минләрлә әсҝәрини итирди, һәрби әмәлијјатларда чәтинликләрә дүчар олду вә сырави америкалылар Ағ Евин тәҹавүзкарлыг сијасәтиндән безди! Вә Ҹорҹ Бушун хәләфләри ҝери чәкилмәк үчүн јол ахтардылар, нәһајәт Ҹо Бајден 11 сентјабр һадисәләринин илдөнүмү әрәфәсиндә ҝери чәкилмә миссијасыны јеринә јетирди. Һалбуки 11 сентјабр мүәммалары ачылмамышдыр.

Бәзи аналитикләр иддиа едир ки, 11 сентјабр олајлары елә АБШ һөкумәти вә кәшфијјат органлары тәрәфиндән Јахын Шәргдә ишғал сијасәтини һәјата кечирмәк, енержи мәнбәләри үзәриндә нәзарәтә јијәләнмәк истигамәтиндә бәһанә әлдә етмәк үчүн тәшкил олунуб. Бир чох експертләрин гејд етдији кими, Исраил хүсуси хидмәт органы “Моссад”ын да бу олајларда тәшкилатчы олдуғу јөнүндә иддиалар вар. Бу истигамәтдә сәсләндирилән аргументләрдән бири 11 сентјабрда Дүнја Тиҹарәт Мәркәзинә јәһуди әсилли иш адамларынын ҝәлмәмәси илә бағлы сөјләнән фикирләрдир. “Нју-Јорк Тајмс” гәзетинин кечирдији сорғуја ҝөрә исә һәр 4 америкалыдан 3-ү һөкумәтин 11 сентјабр олајлары илә бағлы һәгигәти сөјләмәдијиндән шүбһәләнир.

Бу мүддәтдә һәм садә америкалылар, һәм дә дүнја иҹтимаијјәти бир сыра суаллара ҹаваб тапа билмәмишләр: 11 сентјабр һадисәләринин мәғзиндә әслиндә нә дајанырды? Бүтүн дүнјаны шүбһәјә салан бу гәрибә ҝөјдәлән чөкмәси әслиндә һәгигәтән террор акты идими?

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*