?>
Гәрб Вәһшилијинин Тәзаһүрү

1995-ҹи ил, 11 Илуј Сребренитса Сојгырымы, 8300-дән чох боснијалы мүсәлманын гәтлиамы – Шәкилләр

Иран Ислам Республикасынын Ислам Ингилабы Кешикчиәри Корпусу Сепаһ вә Ливин Һизбуллаһ Тәшкилатынын һәрби мүшавирләри вә бир груп мүтәхәссисләри өзләрини Боснија Мүсәлманларынын һарајына јетирәрәк, 1992-ҹи илин мај ајында Боснија мүсәлманлары илә бирликдә шәһәри серб гулдурларынындан ҝери гајтардылар. Сонракы һәрби әмәлијјатлар заманы Сребренитса әтрафында 900 кв км әразини әһатә едән анклав јаратмаг мүмкүн олду. Лакин бошнакларын блокаданы јарыб диҝәр әразиләрә чыхыш әлдә етмәк ҹәһди баш тутмады.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, 11 ијул тарихи Авропа мүсәлманларынын Сојгырымы ҝүнү кими јадда глыб.

Кечмиш Југославијада баш верән вәтәндаш мүһарибәси заманы Боснијадакы серб силаһлыларынын 1995-ҹи илин ијулунда 8300-дән чох боснијалы мүсәлманын Сребренитса шәһәриндә гәтлә јетирмәси илә һәјата кечирдији Сребренитса сојгырымдан 26 ил өтүр.

1990-ҹы илләрдә кечмиш Југославијанын парчаланмасы илә бу әразидә бир нечә мүстәгил республика јаранды ки, онлардан да бири Боснија вә Һерсоговина иди. Боснија вә Һерсоговинада әслиндә ејни көкәнли олан, анҹаг дин вә мәзһәбин ајырдығы үч халг (бошнаклар мүсәлман, хорватлар католик, сербләр исә православ идиләр) бир-бирләринә гаршы савашырдылар.

Һәрби тоггушмаларын илк ҝүнләриндә, 1992-ҹи илин апрелиндә Боснија сербләри Сребренитсаны әлә кечирдиләр. Лакин Иран Ислам Республикасынын Ислам Ингилабы Кешикчиәри Корпусу Сепаһ вә Ливин Һизбуллаһ Тәшкилатынын һәрби мүшавирләри вә бир груп мүтәхәссисләри өзләрини Боснија Мүсәлманларынын һарајына јетирәрәк, мај ајында Боснија мүсәлманлары илә бирликдә шәһәри ҝери гајтардылар. Сонракы һәрби әмәлијјатлар заманы Сребренитса әтрафында 900 кв км әразини әһатә едән анклав јаратмаг мүмкүн олду. Лакин бошнакларын блокаданы јарыб диҝәр әразиләрә чыхыш әлдә етмәк ҹәһди баш тутмады.

1995-ҹи ил ијулун 6-да серб гүввәләри Сребренитса үзәринә һүҹума кечдиләр. Һүҹумлара ҝенерал Ратко Младич башчылыг едирди. Ијулун 11-дә серб гүввәләри Сребренитсаја дахил олдулар. Минләрлә бошнак серб гулдурларын әлиндән ҹаныны гуртара билмәди.

Ијулун 14-дә дүнја мәтбуатында Сребренитсада күтләви гәтлләр баш вермәси барәдә илк мәлуматлар ишыг үзү ҝөрмәјә башлады. Бу мәлуматларда билдирилирди ки, бир нечә ҝүн әрзидә 10-65 јаш арасы 7-8 мин динҹ бошнак гәтлә јетирилиб. Бу инсанлар бәзән гәтлдән өнҹә амансыз ишҝәнҹәләрә мәруз галмышдылар. Бәзиләри һәтта дири-дири торпаға ҝөмүлмүшдү.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*