?>
Ҝејдәрин Һијләҝәрликләри Силсиләсиндән

1993-ҹү илдә Азәрбајҹан Республикасына сәфәр етмиш Мәрһум президент Һашими Рәфсәнҹанинин Бакы хатирәләри (Һиссә 4)

1993-ҹү илдә Азәрбајҹан Республикасына сәфәр етмиш Мәрһум президент Һашими Рәфсәнҹанинин Бакы хатирәләри (Һиссә 4)

...Бәзән белә фикир сәсләндирирди ки, Иран вә Азәрбајҹан бирликдә Русијаны онун һәгиги сәрһәдләринәдәк ҝери отурда биләрләр; чүнки Дағыстан, Татарыстан, Чеченистан, Ингушетија вә Осетија тамамијлә русларын һакимијјәтиндән наразыдыр. Әлбәттә мүһарибәдә чарәсиз дурума дүшдүкләри, Русијанын ермәниләрә дәстәк вермәси үҹбатындан бу кими мөвгеләр тутдугларыны нәзәрә алараг етимад едә билмәрик...

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Мүһарибә ҝедәркән Бакыда Иран вә Азәрбајҹан Республикасы президентләри арасындакы ҝөрүшдән чох өнәмли деталлар

1989-1997-ҹи илләрдә Иран Ислам Республикасынын президенти вәзифәсиндә фәалијјәт ҝөстәрмиш мәшһур сијасәтчи мәрһум Әли Әкбәр Һашими Рәфсәнҹани 1993-ҹү ил октјабр ајынын 26-да Азәрбајҹан Республикасына рәсми сәфәр едиб. Ајәтуллаһ Һашими Рәфсәнҹанинин ҝүндәлик хатирәләринин бу сәфәр ҝүнләринә тәсадүф едән һиссәсиндә мараглы мәлуматлар өз әксини тапыр. Мәрһум Һашими Рәфсәнҹанынын бу сәфәрдә Азәрбајҹан Республикасынын кечмиш президенти Мәрһум Һејдәр Әијев илә һәр јердә бирликдә олдуғуну еләҹә дә һәмин илләрин Гарабағ мүһарибәси илә бағлы Азәрбајҹанын чәтин дөврү олдуғуну нәзәрә алараг бу мәлуматлар Иран-Азәрбајҹан әлагәләринин һансы тәмәлләр үзәриндә вә неҹә гурулдуғу барәдә ҹидди тәсәввүр јарадыр.

Дөрдүнҹү Һиссә: 29 октјабр 1993

 

...Демәк олар ки, һәр јердә вә бахыш кечирәркән президент мәнимлә бирликдә иди вә јолларда, автомобилдә сөһбәт үчүн фүрсәт чох иди, сәфиримиз дә һәм јахшы тәрҹүмәчи һәм дә етимадедиләси бир шәхс олараг һәмишә бизимлә бирликдә иди. Диггәт чәкән мәгам, сәфиримизә олан јүксәк етимадлары иди, буна ҝөрә елә сирли мәсәләләри сөһбәт етдик.

Тәкрар сәсләндирилән өнәмли фикирләриндән бири бундан ибарәт иди ки, Иран ермәниләрлә мүһарибә фүрсәтиндән фајдаланараг Азәрбајҹандакы нүфузуну ҝүҹләндирә биләр. Бәзән дә дејирди бура Иранын олуб вә инди дә ҝәлин мүдафиә един вә идарә един, Нахчыванда оларкән дә, буна охшар фикирләр сәсләндирирди вә белә тәһлил верирди ки, сиз Азәрбајҹаны нәзарәтә ҝөтүрсәниз Русијанын бүтүн Гафгаза олан һеҝемонијасы сарсылаҹаг.

Бәзән белә фикир сәсләндирирди ки, Иран вә Азәрбајҹан бирликдә Русијаны онун һәгиги сәрһәдләринәдәк ҝери отурда биләрләр; чүнки Дағыстан, Татарыстан, Чеченистан, Ингушетија вә Осетија тамамијлә русларын һакимијјәтиндән наразыдыр. Әлбәттә мүһарибәдә чарәсиз дурума дүшдүкләри, Русијанын ермәниләрә дәстәк вермәси үҹбатындан бу кими мөвгеләр тутдугларыны нәзәрә алараг етимад едә билмәрик. Хүсусијлә дә она ҝөрә ки, Ҹәнаб Нијазовун дедикләринә ҝөрә бунлар МДБ-дә вә Хәзәрдә (статус) русларын истәкләри илә координасијададырлар.

ҸәнабНијазовудатәнгидедирди. Дејирди ки, ҝет ҝедә шаһ Султан олур. Бу фикрини (Нијазовун) һејкәл уҹатмалары, өз ады илә адландырмалары, медиаларда ифрат тәрифләмәләри вә мүхалифәти арадан ҝөтүрмәси илә изаһ едирди; Назарбејев кими о да белә гәнаәтдә иди ки, Русијада баш верән һадисәләрин архасында сионист јәһудиләр дурурлар. Әлбәттә чох да реаллыгдан узаг демирләр. Үмумијјәтлә диҝәр президентләрлә мүгајисәдә даһа дүшүнҹәли вә даһа пешәкардыр, амма Азәрбајҹаны идарә етмәкдә чәтинлик чәкир вә бүтүн проблемләриндә халг ҹәбһәсини ҝүнаһландырырлар.

Рәсми јоласалма мәрасими илә Теһрана учдуг. Ахшам чатдыг. Рәсми гаршылама вә Аеропортун Республика павилјонунда ҝениш мүсаһибә олду. Евә доғру јола дүшдүк, јағыш да јағырды. Ҝүнортадан башламышды. Азәрбајҹанда исә дүнән ҝеҹәдән башламышды.

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*