?>
Ҝејдәрин Һијләҝәрликләри Силсиләсиндән

1993-ҹү илдә Азәрбајҹан Республикасына сәфәр етмиш Мәрһум президент Һашими Рәфсәнҹанинин Бакы хатирәләри (Һиссә 3)

1993-ҹү илдә Азәрбајҹан Республикасына сәфәр етмиш Мәрһум президент Һашими Рәфсәнҹанинин Бакы хатирәләри (Һиссә 3)

...Дедим ки, бу бөјүк бир гәрардыр вә бир чох реҝионал вә бејнәлхалг тәсирләри олаҹаг, онун нәтиҹәләрини бүтүн ҹәһәтләрдән арашдырмалы вә бу Теһранда олмалыдыр, сонра ҹаваб верәрик. Амма тәҹили олараг һәләлик атәшкәс режиминин бәргәрар олунмасына сәј ҝөстәрмәлијик, сиз Зәнҝилан итирилмәсин дејә мүгавимәт ҝөстәрмәлисиниз...

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Хәбәр Аҝентлији АБНА-нын вердији мәлумата әсасән, Мүһарибә ҝедәркән Бакыда Иран вә Азәрбајҹан Республикасы президентләри арасындакы ҝөрүшдән чох өнәмли деталлар

1989-1997-ҹи илләрдә Иран Ислам Республикасынын президенти вәзифәсиндә фәалијјәт ҝөстәрмиш мәшһур сијасәтчи мәрһум Әли Әкбәр Һашими Рәфсәнҹани 1993-ҹү ил октјабр ајынын 26-да Азәрбајҹан Республикасына рәсми сәфәр едиб. Ајәтуллаһ Һашими Рәфсәнҹанинин ҝүндәлик хатирәләринин бу сәфәр ҝүнләринә тәсадүф едән һиссәсиндә мараглы мәлуматлар өз әксини тапыр. Мәрһум Һашими Рәфсәнҹанынын бу сәфәрдә Азәрбајҹан Республикасынын кечмиш президенти Мәрһум Һејдәр Әијев илә һәр јердә бирликдә олдуғуну еләҹә дә һәмин илләрин Гарабағ мүһарибәси илә бағлы Азәрбајҹанын чәтин дөврү олдуғуну нәзәрә алараг бу мәлуматлар Иран-Азәрбајҹан әлагәләринин һансы тәмәлләр үзәриндә вә неҹә гурулдуғу барәдә ҹидди тәсәввүр јарадыр.

Үчүнҹү Һиссә: 27 октјабр 1993

(Икинҹи Һиссәнин Давамы)

...Ермәниләрин ҝуја 1980-ҹи илдә јајдыглары бөјүк Ермәнистан хәритәсини ҝөстәрдиләр, орада Гара дәниздән Хәзәр дәнизинәдәк, ҹәнубда Урмијәјәдәк вә гәрбдә Түркијә вә Сурија әразиләринәдәк шамил олурду.

Дедим ки, бу бөјүк бир гәрардыр вә бир чох реҝионал вә бејнәлхалг тәсирләри олаҹаг, онун нәтиҹәләрини бүтүн ҹәһәтләрдән арашдырмалы вә бу Теһранда олмалыдыр, сонра ҹаваб верәрик. Амма тәҹили олараг һәләлик атәшкәс режиминин бәргәрар олунмасына сәј ҝөстәрмәлијик, сиз Зәнҝилан итирилмәсин дејә мүгавимәт ҝөстәрмәлисиниз...

Һәмән иҹласда Доктор Вилајәти Ермәнистанын хариҹи ишләр назиринин мүавини илә әлагә сахлады вә мәним месажымы Ермәнистан президентинә чатдырды. Мән дедим ки, өнҹәки телефон сөһбәтимиздә ермәниләрин олдуглары мөвгедә дајанмалары барәдә разылашмышдыг вә сон ҝүнләрин әмәлијјатлары о разылығы позмушдур, сакит тонда бир нөв тәһдид дә етдим. Ермәнистан президенти мәнимлә данышмаг истәди мән дә разылашдым...

Ҹәнаблар Руһани, Вилајәти вә Ваизи ҝәлдиләр. Гарабағ мүһарибәси барәдә мөвгеләримизи мүзакирә етдик. Јенә дә Әлијев илә тәкбәтәк, онлары ермәниләрлә мүһарибәдә дәстәкләмәјимиз барәдә данышыглар апардыг вә сонда јекун нәтиҹә бундан ибарәт олду ки, атәшкәсин тәмин олунмасы, Зәнҝиланын мүһафизәси вә ҝеричәкилмә барәдә сијаси сәј ҝөстәрәк вә Зәнҝиланда мүһасирәјә алынанлара јардым үчүн јолу ачыг сахлајаг вә сәрһәддә һәрби тәлим кечирәк ки, бизим һәрбчиләр мүдафиәнин һансы кејфијјәтдә олмасы барәдә мүзакирәләр апарсынлар вә мүдафиә бирлији тәклифини Теһранда арашдыраг сонра ҹаваб верәк.

Атәшин сәнҝимәси барәдә хәбәр ҝәлди. Бу хәбәрлә шам јемәјинә ҝетдик. Чох ҝениш заллары вар, јүзләрлә гонаг дәвәт олунмушду. Мусиги нөмрәләри ифа олунду. Шамдан сонра атәшкәс барәдә дуруму өјрәнмәк истәдик, бәлли олду ки, иҹра олуб.

 

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*