?>

“ДГР”-нин нүмајәндә һејәти Парисдә пејда олуб

“ДГР”-нин нүмајәндә һејәти Парисдә пејда олуб

Гондарма “дгр һөкумәтинин” бәзи нүмајәндәләри Франсаја “ишҝүзар сәфәрә” чыхыблар.

АБНА24 Хәбәр Верир, сепаратчыларын “әрази вә инфраструктурун идарәедилмәси назири” Һајк Ханумјан вә гондарма “дгр парламентинин спикери” Артур Товмасјан нојабрын 15-дән 19-на гәдәр Франсада сәфәрдә олублар. Ханкәндиндән олан “назир” вә “парламент спикери” сәфәр чәрчивәсиндә Франсанын Милли Ассамблејасыныны нүмајәндәләри илә ҝөрүшүбләр.

Онлары һәмчинин Франса Сенатында Республикачылар групунун рәһбәри гәбул едиб. Нојабрын 19-да исә Ханкәндиндән ҝетмиш сепаратчылары Валенсе шәһәринин мери Ниҹолас Дараҝон гәбул едиб.

Хатырладаг ки, бир вахтлар Франсадан да Азәрбајҹанын ишғал алтындакы әразиләринә һансыса депутатлар вә ја шәһәр мерләри, сијасәтчиләр бу ҹүр ганунсуз сәфәрләр едәрди.

Илк дәфә дејил ки, Франсанын бәзи шәһәрләринин јерли идарәетмә органлары сепаратчы режимин нүмајәндәләрини “рәсми гонаг” гисминдә гәбул едир вә һәр дәфә бу ҹүр сәфәрләрә ҝөрә рәсми Бакы өз етиразыны дипломатик каналларла чатдырыр.

Азәрбајҹанлы мүшаһидәчиләр билдирирләр ки, гондарма режимин нүмајәндәләринин һәмсәдр өлкәләрдән биринә сәфәринә шәраит јаратмаг Франсанын реҝионда сүлһүн тәмин олунмасына ҹан атдығы барәдә бәјанатларына зиддир. Вә бу сәфәр Азәрбајҹан ҹәмијјәтиндә, рәсми даирәләриндә Франсанын реҝиондакы ролу барәдә мөвҹуд олан шүбһәләри даһа да артырыр.

Доғрудур, Парис иддиа едир ки, һәмин шәхсләрин сәфәри фәрди характер дашыјырды вә Франса һөкумәтинин бу сәфәрин тәшкилиндә һеч бир иштиракы олмајыб. Лакин белә формал изаһат Франсанын нијјәтини вә сијасәтини тәмизә чыхармаг үчүн кифајәт дејил. Чүнки индики ситуасијада өзләрини “назир” вә ја “парламент сәдри” кими тәгдим едән гондарма режимин нүмајәндәләринин һәмсәдр өлкәләрдән биринә сәфәри вә орада парламент үзвләри, мерија рәһбәрләри статусунда олан шәхсләрлә ҝөрүшмәси реҝионда сүлһүн ҝүҹләнмәсинә һеч ҹүр хидмәт етмир.

Мараглыдыр ки, Украјнанын шәргиндәки гондарма “Донетск Халг Республикасы”нын Парисдәки нүмајәндәлији ләғв едилиб. Гарабағдакы гондарма режимин нүмајәндәлији исә Парисдә фәалијјәтини давам етдирир. Бакыда буну Франса һөкумәтинин икили стандартларынын бариз нүмунәси кими сәҹијјәләндирирләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*