?>

“Азәрбајҹан Франса илә мүнасибәтләринә јенидән бахмалыдыр”

“Азәрбајҹан Франса илә мүнасибәтләринә јенидән бахмалыдыр”

Милли Мәҹлисин бу ҝүн кечирилән иҹласында депутатлар Франсанын 44 ҝүнлүк мүһарибәдән өнҹә, мүһарибә ҝедәркән вә мүһарибәдән сонракы анти-Азәрбајҹан мөвгеләринә ҝөрә бу өлкәнин Минск групундан говулмасы вә Азәрбајҹанын Франса илә мүнасибәтләринә јенидән бахылмасына чағырыблар.

АБНА24 Хәбәр Верир, Депутат Гүдрәт Һәсәнгулијев Азәрбајҹан әразиләриндәки сепаратчы режимин нүмајәндәләринин Франса сенатында рәсмән гәбул едилмәсинә тохунараг билдириб ки, “Франса бу һәрәкәти илә бөлҝәјә сүлһүн ҝәлмәсини әнҝәлләјир. Азәрбајҹан Франсанын Минск Групу һәмсәдрлијиндән кәнарлашдырылмасына чалышмалыдыр. Азәрбајҹан бүтүн саһәләрдә Франса илә мүнасибәтләринә јенидән бахмалыдыр”.

Депутат Һикмәт Бабаоғлу исә билдириб ки, мүхтәлиф сәвијјәли Франса рәсмиләринин гејри-адекват аддымлары тәәҹҹүб доғурур: “Гондарма гурумун “рәсмиси” кими өзүнү тәгдим едән ермәни Франсада рәсми шәхс кими мүнасибәт ҝөрүр. Мәсәлә Франсанын бу сепаратизми дәстәкләмәсидир. Реҝионда јени реаллыглар шәраитиндә инкишаф едәҹәк әмәкдашлыглара да Франса мане олур”.

Депутат Турал Ҝәнҹәлијев дә билдириб ки,Азәрбајҹан бу ҝүн постмүһарибә, постконфиликт дөврүндә реҝиона һеч бир дәхли олмајан, реҝиондан тамамилә кәнарда јерләшән өлкәнин һәрәкәтләрини гәбул етмир. Франса бундан сонра Ҹәнуби Гафгаз, хүсусилә Азәрбајҹанла бағлы сијасәтләриндә чох диггәтли олмалыдыр. Әкс һалда онларын батмагда олан нүфузу даһа да батаҹаг”.

Милли Мәҹлисин пленар иҹласында Азәрбајҹан-Франса парламентләрарасы әлагәләр үзрә ишчи групунун рәһбәри Солтан Мәмммәдов исә
“Русија сүлһмәрамлыларынын јерләшдирилдији Азәрбајҹан әразиләриндәки сепаратчы режимин нүмајәндәләринин Франса сенатында гәбул едилмәсини, Ҹәнуби Гафгазда јаранмыш јени реаллыглары дүзҝүн гијмәтләндирә билмәмәјин вә икили стандартарын тәзаһүрү адландырыб.

Депутат дејиб ки, “АТӘТ-ин Минск Групунун һәмсәдри олан Франсанын Вәтән мүһарибәси дөврүндә, мүһарибәдән сонра вә бу ҝүн нүмајиш етдирдији мөвге Азәрбајҹан ҹәмијјәтиндә вә һөкумәтиндә һаглы суаллара сәбәб олуб. Биз бу суаллара инди дә ҹаваб ала билмәмишик.

Нојабр ајынын 23-дә Франса Сенатында сенатын президентинин һимајәси вә Ермәнистан парламент нүмајәндә һејәтинин иштиракы илә “Дағлыг Гарабағ Республикасынын танынмасынын зәрурилијинә даир” гәрәзли гәтнамәнин гәбул едилмәсинин илдөнүмүнә һәср олунмуш тәдбирин кечирилмәси барәдә мәлумат јајылыб. Бу мәрасимә Гарабаө сепаратчыларынын нүмајәндәләринин дә дәвәт олундуғу дејилир. Сепаратчыларын нүмајәндәләри Франса сенатында республикачылар фраксијасынын рәһбәри, Валанс шәһәринин мери вә Рон-Алп реҝионунун Гренобл рајонунун рәсмиләри сәвијјәсиндә гәбул едилибләр.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*