Ираг хәбәрләри...

Гыз Ушағы ИШИД'ин Әлиндән гуртарылды / Видео

Ираг ордусу вә Һашди Шаби бирликләри, алмыш олдуглары кәшфијјат хәбәринә әсасән Мосулун кәнар мәһәлләләриндән бириндә, ИШИД-ин әлиндә олан гыз ушағыны гуртармаг үчүн хүсуси әмәлијјат тәшкил етди.


Әһлибејт (ә) Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә - Ираг ордусу вә Һашди Шаби бирликләри, Мосул әмәлијјаты чәрчивәсиндә тәкфирчи террористләрин әлиндә олан бир гыз ушағыны  хүсуси бир әмәлијјатла гуртармағы баҹарды. 

Адынын '' Фараһ '' олдуғу билдирилән кичик гыз ушағы, баҹысыјла бирликдә тәкфирчи террор тәшкилаты ИШИД тәрәфиндән гачырылмышды. 

Ираг ордусуна вә Һашди Шаби бирликләринә аид мүҹаһидләр, тәкфирчи террор тәшкилаты ЫШИД'ин тәрәфиндән гачырылдыгдан сонра ҝиров сахланылан 11 јашлы  гыз ушағыны тәшкил етмиш олдуглары ортаг әмәлијјат нәтиҹәсиндә гуртарды. 

Тәкфирчи террористләрин әлиндән гуртарылан гыз ушағынын аиләсинә тәслим едиләҹәји билдирилди.  Гуртарма әмәлијјатына шәхсән Ираг Полис рәјиси Ҝенерал '' Шакир Ҹевдет '' әмр едиб.  Ираг ордусу һал-һазырда, Мосулун гәрб истигамәтиндә тәкфирчи террор тәшкилаты ИШИД террорчуларыјла гаршыдурма ичәрисиндәдир. 

Ираг ордусу, ИШИД террорчуларыны тәмизләмәк үчүн башлатмыш олдуғу әмәлијјат, 17аја јахындыр давам едир. Ираг ордусунун әсл һәдәфи; тәкфирчи террористләри '' Дәҹлә '' чајына доғру ҝери гајтармагдыр. 

Ираг полиси тәшкил едилән әмәлијјатлар чәрчивәсиндә 14 тәкфирчи террористин тәсирсиз һала ҝәтирилдијини, 8 зиреһли васитәнин мәһв едилдијини вә партламаға һазыр 55 бомбанын  тәсирсиз һала ҝәтирилдијини билдирди. 

Ираг тәһлүкәсизлик ваһидләринин вердији мәлумата ҝөрә;Ираг Федерал Полиси, тәкфирчи террор тәшкилаты ИШИД 'ин бомба мүтәхәссисини вә ону мүшајиәт едән 3 Асија әсилли террористи, Мосул әтрафында өлдүрмәји баҹарды.

Диггәт! Хәбәрдән истифадә етдикдә мәнбәјә истинад лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!