?>

"Өлкәнин еһтијаҹларына әсасән, уранын зәнҝинләшдирилмәси 60 фаизә чата биләр"

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри дејибләр: Иран Ислам Республикасы нүвә мәсәләсиндәки мәнтигли мөвгејиндә ҝүзәштә ҝетмәјәҹәк вә өлкәнин еһтијаҹына вә мәсләһәринә әсасән, лазым олан һәддәдәк, һәтта алтмыш фаизлик зәнҝинләшдирмәјәдәк ирәлиләјәҹәк.

АБНА24 Хәбәр Верир, Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи дүнән ахшам Хобреган Мәҹлисинин сәдри вә халгын бу мәҹлисдәки нүмајәндәләри илә ҝөрүшдә Американын вә үч Авропа өлкәсинин Иранын нүвә анлашмасы өһдәликләринин азалдылмасы гаршысындакы ифадәләрини залымҹасына, тәләбкарҹасына, гејри-әдаләтли вә јанлыш ифадәләр адландырараг, дејибләр: Иран Ислам Республикасы илк ҝүндән вә узун мүддәтәдәк Ислам тәлимләринә әсасән, өз өһдәликләринә әмәл етди, амма елә илк ҝүндән өз өһдәликләринә әмәл етмәјән тәрәф, мәһз бу дөрд өлкә олду. Буна ҝөрә, онлар мәсулијјәтә ҹәлб олунмалыдырлар. О һәзрәт әлавә едибләр: Американын нүвә анлашмасындан чыхдығы вә башгаларынын да ону мүшајиәт етдикләри бир һалда, Гуранын ҝөстәриши будур ки; «Сән дә өһдәлији бурах». Бунунла белә, бизим мөһтәрәм дөвләтимиз өһдәликләри бурахмады вә тәдриҹән онларын бир һиссәсини азалтды ки, әлбәттә, бу һаллар да, онларын өз вәзифәләринә әмәл едәҹәкләри һалда, ҝеријә дөнәсидир. О һәзрәт дејибләр: Бу арада бејнәлхалг сионизмин о тәлхәки даим дејир ки; биз Иранын нүвә силаһы әлдә етмәсинә јол вермәјәҹәјик, һалбуки она демәк лазымдыр ки, әҝәр Иран Ислам Республикасынын нүвә силаһына наил олмаг гәрары олсајды, о вә ондан бөјүкләри дә буна мане ола билмәздиләр. Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи вурғулајыблар: Иран Ислам Республикасынын нүвә силаһы дүзәлтмәсинә мане олан мәсәлә, ади инсанларын гырғын едилмәләринә баис олан нүвә вә ја кимјәви силаһлар кими һәр бир силаһын дүзәлдилмәсини «гадаған олунмуш» һесаб едән, ислами фикир вә әсаслардыр. О һәзрәт Американын атом бомбардманлары заманы 220 мин нәфәрин гырғын, һәмчинин мәзлум Јәмән халгынын мүһасирә едилмәси, еләҹә дә базар, хәстәхана вә мәктәбләрин гәрблиләрин дүзәлтдикләри гырыҹылар васитәсилә бомбардман олунмаларыны хатырладараг, дејибләр: Мүлкиләрин вә ҝүнаһсыз халгын гырғын едилмәси, америкалыларын вә гәрблиләрин методудур вә Иран Ислам Республикасы бу методу гәбул етмир вә буна әсасән, нүвә силаһы һагда фикирләшмир дә. Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри вурғулајыблар: Амма биз өлкәнин еһтијаҹларына ујғун сурәтдә нүвә габилијјәтләри әлдә етмәк үчүн әзмкарыг вә бу сәбәбдән, Иранын зәнҝинләшдирмә һәдди 20 фаиз олмајаҹаг вә өлкәјә лазым олан вә еһтјаҹ дујулан јерәдәк аддым атаҹаг. Мәсәлән, нүвә ишләрини ирәлиләтмәк вә ја диҝәр ишләр үчүн зәнҝинләшдирмәни алтмыш фаизә дә чатдыара биләрик. Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи сонра сөјләјибләр: Әлбәттә, бир нечә иллик бир мүгавилә гојулубдур ки, әҝәр онлар әмәл едәрләрсә, биз дә елә һәмин бир нечә ил әмәл едәҹәјик, амма гәрблиләр јахшы билирләр ки, биз нүвә силаһынын ардынҹа дејилик. Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри даһа сонра белә гејд едибләр: Нүвә силаһы мәсәләси бәһанәдир. Онлар һәтта бизим ади силаһлар әлдә етмәјимизә белә, гаршы чыхырлар, чүнки ҝүҹ компонентләрини Иранын әлиндән алмаг истәјирләр. Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи белә бир ҝерчәклијә ишарә едибләр ки; атом електрик стансијалары даһа сағлам, даһа тәмиз вә даһа уҹуз енержи тәмин етмәклә, о гәдәр дә узаг олмајан бир ҝәләҹәкдә ән мүһүм енержи мәнбәләриндән бири олаҹаглар. О һәзрәт өлкәнин зәнҝинләшдирмәјә олан еһтијаҹыны гәти бир мәсәлә адландырыб вә белә сөјләјибләр: Гәрблиләр истәјирләр ки, Иран нүвә енержисинә еһтијаҹ дујаҹағы ҝүн, онлара мөһтаҹ олсун вә онлар бизим бу еһтијаҹымызы, өз баҹалмалары, зоракылыглары вә иҹбар етмәләри үчүн бир васитә етсинләр. Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри вурғулајыблар: Иран Ислам Республикасы нүвә мәсәләсиндә дә диҝәр мәсәләләрдә олдуғу кими, ҝеријә чәкилмәјәҹәк вә өлкәнин бу ҝүнүнә вә сабаһына лазым вә мәсләһәти олан мәсәлә истигамәтиндә гүдрәтлә ирәлиләјәҹәкдир.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*