?>

Өлкәнин бүтүн проблемләри үчүн елми һәлл јолу тапмаг олар

Өлкәнин бүтүн проблемләри үчүн елми һәлл јолу тапмаг олар

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри дејибләр ки; Иран ҝәнҹләринин истедад имканлары өлкәнин елми чатышмазлыгларыны дүнја елми илә долдурмаг, елмин бејнәлхалг сәрһәдләриндән кечид, модерн ислами сивилизасијанын јарадылмасы вә өлкәнин парлаг ҝәләҹәјинин реаллашмасына зәмин јарада биләр.

АБНА24 Хәбәр Верир, Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи бу ҝүн өлкәнин ҝәнҹ елми истедадлары илә ҝөрүшдә белә сөјләјибләр: Иран халгы истедад үзрә потенсиал бир халгдыр вә бу сәбәбдән, кечмиш заманлардан бәри мүстәмләкәчиләрин тәһгиредиҹи јумшаг мүһарибәләринин һәдәфи олубдур ки, өз баҹарыг вә истедадларыны унутмуш вә һәтта инкар вә “биз баҹармарыг” кими бөјүк бир јаланы гәбул етмиш олсун.

О һәзрәт дејибләр: Иранын сон 200 иллик тарихиндә дә озаманкы һөкмранлар вә мүстәмләкәчиләр сәс-сәсә вериб, Иран халгынын аҹизлијини тәблиғ едирдиләр ки,/ ингилабын гәләбәси бу просесә сон гојду.

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри гәфләтә гапылмағы вә гарәти мүстәмләкәчиләрин халгларда аҹизлији тәлгин етмәкдән олан ики тәкмилләшдириҹи һәдәфи адландырыб вә белә вурғулајыблар: Бир халг өз баҹарыгларындан гәфләтә гапыларкән ону гарәт етмәк асанлашыр.

О һәзрәт Гурани-Мәҹидин гәфләтә гапылманын мәнфи нәтиҹәләринә даир гәти ајәләринә истинадла белә әлавә едибләр: Аллаһ-Таала сәмави китабда хәбәрдарлыг едир ки; дүшмән асанлыгла һүҹум етмәк үчүн сизи өз силаһыныз вә имканларыныздан гәфләтә гапылманызыны истәјир. Бу мәсәлә бу ҝүн дүнјадакы галмагаллар вә тәзјигләрә әсасән, пилотсуз вә ракет мәсәләси барәдә мүһүмдүр.

Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи өзләринин бир нечә ил бундан габаг Иранын ҝәләҹәји вә дүнја елми саһәсиндә авангардлығын зәрурәтинә даир чыхышларыны хатырламагла белә гејд едибләр: Елә һәрәкәт етмәлијик ки, агиланә бир ҝәләҹәкдә Иран дүнја елминин мәнбәји вә һәр кәс ән јени тапынтылара наил олмаг үчүн фарс дилини өјрәнмәјә мәҹбур олмуш олсун. Неҹә ки, тарихин мүәјјән дөврләриндә иранлылар дүнја елм вә билијинин зирвәләриндә гәрар тапмышдылар вә Иран алимләринин китаблары Гәрб вә Шәргин университетләриндә елм вә билик әһлинин истинад нөгтәси вә тәдрис мәнбәји олмушду.

Ислам Ингилабынын Бөјүк Рәһбәри бу парлаг вә ифтихарлы ҝәләҹәјә чатмаг үчүн үч мәрһәләни зәрури адландырыблар.

Биринҹиси- Дүнја елминин өн хәтләрилә һазыркы фәргин долдурулмасы үчүн бөјүк сәј.

Икинҹиси- Бәшәријјәт ҹәмијјәтинә модерн елми кәшфләр мејданы вә дүнја елминин сәрһәдләриндән кечид.

Үчүнҹүсү- Фајдалы елм әсасында модерн ислами сивилизасијаны әсасынын гојулмасы.

О һәзрәт “әсас мәсәлә” вә өлкәнин проблемләринин һәллини өлкәнин елми ҹамиәсинин мүһүм мәгсәдләриндән адландырыб вә истеһсал системинин проблемләри, банк, верҝи, малијјә вә пул системи, кәндләрин бошалдылмасы, иҹтимаи зијанлар, һәрәкәт сыхлығы, әтраф мүһит вә су проблемләри кими һаллары садаламагла билдирибләр ки, өлкәнин бүтүн проблемләри үчүн елми һәлл јолу тапмаг олар.

Һәзрәт Ајәтуллаһулузма Хаменеи сүни интеллекти мүһүм вә ҝәләҹәкјарадан бир мәсәлә адландырыб вә вурғулајыблар ки, бу мәсәлә дүнјанын ҝәләҹәјинин идарә олунмасында рол ојнајыр вә елә әмәл етмәлијик ки, Иран дүнјада сүни интеллект үзрә он үстүн өлкә сырасында гәрар тапмыш олсун.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*