?>
Гәрби Шәрг Хәбәрләри – Әфганыстан

Әфганыстанын Талибан вә ИШИД террорчулары гаршысында дуран әфсанәви Шиә гадын Сәлимә Мәзари – Фотошәкилләр

Талибанла мүбаризә апармаг үчүн ҹидди тәсмим тутуб. Һәрби кечмиши јохдур. Сәлмә Мәзари, бир илдир Бәлхдә әјаләтинин Чаркент шәһәринин валиси вәзифәсини иҹра едир. Талибанын Чаһаркәнтдәки сәрт вә нәфәс кәсиҹи фәалијјәтләри гадыны мүһарибәнин өн ҹәбһәсинә чәкди.

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, артыг ики аја јахындыр; Сәлимә Мәзари, Талибанла мүбаризәјә садигдир. Әфганыстанын шималында јерләшән Бәлхин әјаләтинин Чаһаркәнт шәһәринин валиси олмасындан бир ил кечир. Талибанын Чаһаркәнтдәки сәрт вә нәфәс кәсиҹи фәалијјәтләри гадыны мүһарибәнин өн ҹәбһәсинә чәкди. Сәлимә Мәзаринин мүһарибә табелијиндә оланларын һамысы Талибана гаршы сәфәрбәр олмуш јерли сакинләрдир. Бу көнүллүләрин һеч бири Әфганыстан Силаһлы Гүввәләринин үзвү дејил. Бунлар һөкумәтин дәстәјинә дә саһиб дејилләр.

Бәлх әајләтиндәки һәрбчиләрин еһтијатсызлығы, гадыны Талибаны јатырмаға вә Чаһаркәнт әһалисини террорчуларын зүлмүндән азад етмәјә мәҹбур едиб. Сәлимә Мәзари дејир ки, дәфәләрлә Бәлхдәки мүлки вә һәрби вәзифәлиләрдән бу барәдә көмәк истәдик, анҹаг онлар Талибанын бөлҝәдәки фәалијјәтләрини вә террорчу актларыны һесаба алмадылар.

Ханым Мәзари, Чаһаркәнтын јүздән чох сакинин сәфәрбәр едиб. Бу халг гијамы гүввәләринин дә һөкумәт тәрәфиндән һеч бир дәстәји јохдур. Бунлар Мәзари Шәриф вә Бәлхин диҝәр бөлҝәләринин Шиә әһалисинин көмәји илә малијјәләшдирилирләр. Онларын аваданлыг тәҹһизаты да мүһарибә заманы Шиә халгын көмәји илә тәмин едилди. Индијә гәдәр Чаһаркәнтдәки бу көнүллү халг дәстәләри Талибан дөјүшчүләринин варлығынын бәзи мөвгеләрдән тәмизләмәјә наил олмушлар. Анҹаг тәһлүкә ондадыр ки, Талибан хүсуси гүввәләри дә мүһарибәдә иштирак едир. Талибан Гырмызы Бирлији олараг билинән хүсуси гүввәләр; Ән тәһлүкәли вә ағыр дөјүшләри апарырлар. Талибан һәрәкатынын Чаһаркәнтдәки фәалијјәти бөлҝәдәки 46.000 инсанын һәјатыны тәһдид едир.

 

 

Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*