?>

Әр-Ријада ҝетмә! Иранын нефт кранларыны ач!

Әр-Ријада ҝетмә! Иранын нефт кранларыны ач!

"Неwсwеек" журналы Ҹо Бајденә нүвә сазишини ҹанландырмағы төвсијә едәрәк, вурғјлајыб: "АБШ президенти Әр-Ријада учмаг вә Бин Салманы гуҹагламаг әвәзинә, Иран нефтини дүнја базарларына гајтармаг үчүн лазым олан һәр шеји етмәлидир".

АБНА24 Хәбәр Верир , АБШ президенти Ҹо Бајденин ијулун орталарында Сәудијјә Әрәбистанына сәфәри вә бу өлкә башчылары илә ҝөрүшү ҝөзләнилир.

Американын "Неwсwеек" журналы бир һесабатда јазыб: "Бајденин сәфәринин ҝүндәми издиһамлы олса да, бу сәфәрин јалныз бир сәбәби вар вә бу да, америкалылары аҹынаҹаглы вәзијјәтә салан тарихән јүксәк бензин гијмәтләрини азалтмаг үчүн Әр-Ријады нефт һасилатыны артырмаға инандырмаг үчүн үмидсиз бир гумардыр. Бу елә бир һалдадыр ки, Конгресин аралыг сечкиләринә ҹәми бир нечә ај галыр".

"Неwсwеек" Бајденин Әрәбистана сәфәрини "дәһшәтли сәһв" адландырыб вә әлавә едиб: "Иранын нүвә сазишинин бәрпасы илә даһа бөјүк олмаса да, һәмин мигдарда нефт тәдарүкүнүн клидини ачмаг олар. Сәудијјә Әрәбистаны илә әлагәләри дәринләшдирмәк вә Американын нефтдән асылылығынын алтында јатан сәбәбләри арадан галдырмагдан имтина етмәк, јалныз даһа ағыллы сијасәт јүрүтмәјин хәрҹләрини артыраҹаг".

Американ журнал сәудијјәлиләрлә әлагәләри бәрпа етмәјин гијмәтинин јүксәк олаҹағыны вурғулајараг, хатырладыб: "Сәудијјә Әрәбистаны дүнјанын ән амансыз авторитар өлкәләриндән биридир вә онун екстремист сәләфи идеолоҝијасы реҝионда вә онун һүдудларындан кәнарда зоракы радикализми тәшвиг едән ән мүһүм амилдир".

Неwсwеек гејд едир ки, Әрәбистанын вәлиәһди Мәһәммәд Бин Салман зоракылыгдан чәкинмәдијини ҝөстәриб. О, 2018-ҹи илдә Түркијәдә "Wасһинҝтон Пост" гәзетинин көшә јазары вә Сәудијјә Әрәбистанын танынмыш тәнгидчиси Ҹамал Гашыгчынын өлдүрүлмәсини әмр едән адамды. Бин Салман, һәмчинин 2015-ҹи илдән бәри Јәмәндә ганлы, мәнасыз вә абсурд бир мүһарибә апарыр, бу мүһарибә онсуз да јохсул олан өлкәни тамамилә виран гојуб.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*