?>
Һәҹҹ Бөјүк Ислам Әмәли – Әрәфә Ҝүнү

Әрәфә Ҝүнү Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) охудуғу мәшһур дуанын Әрәбҹә охунушу вә тәрҹүмәси

Әрәфә Ҝүнү Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) охудуғу мәшһур дуанын Әрәбҹә охунушу вә тәрҹүмәси

Галиб Әсәдинин өвладлары Бишр вә Бәшир рәвајәт едирләр ки, Әрәфә ҝүнүнүн ахыры Әрәфатда Имам Һүсејн (ә)-ын хидмәтиндә идик. Һәзрәт хејмәсиндән чыхыб бир дәстә әһли-бејти, өвладлары, шиәләри илә нәһајәт дәрәҹәдә хушу вә тәзәррүлә дағын сол тәрәфиндә дајандылар. Һәзрәт мүбарәк үзүнү Кәбәјә тәрәф чевирди. Әлини үзү илә бәрабәр бир тикә јемәк диләјән мискин кими тутараг бу дуаны охуду:

Әһли Бејт (әлејһимус-сәлам) Хәбәр Аҝентлији –АБНА-нын вердији хәбәрә әсасән, Зил Һиҹҹә ајынын 9-ҹу ҝү “Әрәфә” ҝүнүдүр. “Әрәфә” ҝүнү фәзиләтли ҝүнләрдән биридир вә Аллаһ-Таала һәмин ҝүн Өз бәндәләрини ибадәт вә итаәтә дәвәт едир, Өз еһсан вә бәхшиш сүфрәсини онларын үзүнә ачыр.

Бу ҝүнүн ән мәшһур дуаларындан бири дә Имам Һүсејн(ә)-ын бујурдуғу дуадыр. Галиб Әсәдинин өвладлары Бишр вә Бәшир рәвајәт едирләр ки, Әрәфә ҝүнүнүн ахыры Әрәфатда Имам Һүсејн (ә)-ын хидмәтиндә идик. Һәзрәт хејмәсиндән чыхыб бир дәстә әһли-бејти, өвладлары, шиәләри илә нәһајәт дәрәҹәдә хушу вә тәзәррүлә дағын сол тәрәфиндә дајандылар. Һәзрәт мүбарәк үзүнү Кәбәјә тәрәф чевирди. Әлини үзү илә бәрабәр бир тикә јемәк диләјән мискин кими тутараг бу дуаны охуду:


ӘРӘФӘ ДУАСЫНЫН ОХУНУШУ

БисмиллаһирРәһманирРәһим

Әлһәмдулиллаһилләзи ләјсә лигәзаиһи дафи`, вә ла лиәтаиһи мани`, вә ла кәсун`иһи сун`у сани`, вә һувәл ҹәвадул васиу фәтәрә әҹнасәл бәдаји`, вә әтгәнә биһикмәтиһис сәнаји`, ла тәхфа әләјһит тәлаји`, вә ла тәзиу индәһул вәдаји`, (әта бил китабил ҹамии вә бишәр`ил исламин нурис сати` вә лил хәлигәти сани`, вә һувәл мустәану әләл фәҹаји`,) ҹази кулли сани`, вә раишу кулли гани`, вә раһиму кулли зари`, вә мунзилул мәнафии вәл китабил ҹами`, бин нурис сати`, вә һувә лид дәәвати сами`, вә лил курубати дафи`, вә лид дәрәҹати рафи`, вә лил ҹәбабирәти гами`, фәла илаһә ғәјруһ, вә ла шәј`ә јә`дилуһ, вә ләјсә кәмислиһи шәј`, вә һувәс сәмиул бәсирул ләтифул хәбир, вә һувә әла кулли шәј`ин гәдир, Әллаһуммә инни әрғәбу иләјк, вә әшһәду бир рубубијјәти ләк, мугиррән биәннәкә рәбби, вә (әннә) иләјкә мәрәдди, ибтәдә`тәни бини`мәтикә гәблә ән әкунә шәј`ән мәзкура, вә хәләгтәни минәт тураб, суммә әскәнтәнил әслабә аминән лирәјбил мәнун, вәхтилафид дуһури вәс синин, фәләм әзәл заинән мин сулбин ила рәһимән фи тәгадумин минәл әјјамил мазијәһ, вәл гурунил халијәһ, ләм тухриҹни лирә`фәтикә би вә лутфикә ли (би), вә иһсаникә иләјјә фи дәвләти әиммәтил куфр, әлләзинә нәгәзу әһдәк, вә кәззәбу русуләк, лакиннәкә әхрәҹтәни (рә`фәтән минкә вә тәһәннунән әләјјә) лилләзи сәбәгә ли, минәл һудәлләзи ләһу јәссәртәни, вә фиһи әншә`тәни, вә мин гәбли заликә рәуфтә би биҹәмили сун`ик, вә сәвабиғи ниәмик, фәбтәдә`тә хәлги мин мәнијјин јумна, вә әскәнтәни фи зулуматин сәласин бәјнә ләһмин вә дәмин вә ҹилд, ләм тушһидни хәлги (ләм тушәһһирни бихәлги), вә ләм тәҹ`әл иләјјә шәј`ән мин әмри, суммә әхрәҹтәни лилләзи сәбәгә ли минәл һуда иләд дунја, таммән ҹәвијја, вә һәфизтәни фил мәһди тифлән сәбијја, вә рәзәгтәни минәл ғизаи ләбәнән мәријја, вә әтәфтә әләјә гулубәл һәвазин, вә кәффәлтәнил уммәһатир рәваһим (рәһаим), вә кәлә`тәни мин тәваригил ҹанн, вә сәлләмтәни минәз зијадәти вән нугсан, фәтәаләјтә ја рәһиму ја рәһмән, һәтта изәстәһләлту натигән бил кәлам, әтмәмтә әләјјә сәвабиғәл ин`ам, вә рәббәјтәни заидән фи кулли ам, һәтта изәктәмәләт фитрәти, вә`тәдәләт миррәти (сәрирәти), әвҹәбтә әләјјә һуҹҹәтәкә биән әлһәмтәни мә`рифәтәк, вә рәввә`тәни биәҹаиби һикмәтик (фитрәтик), вә әјгәзтәни лима зәрә`тә фи сәмаикә вә әрзикә мин бәдајии хәлгик, вә нәб-бәһтәни лишукрикә вә зикрик, вә әвҹәбтә әләјјә таәтәкә вә ибадәтәк, вә фәһһәмтәни ма ҹаәт биһи русулук, вә јәссәртә ли тәгәббулә мәрзатик, вә мәнәнтә әләјјә фи ҹәмии заликә биәвникә вә лутфик, суммә из хәләгтәни мин хәјриссәра (һурриссәра), ләм тәрзә ли ја илаһи ни`мәтән (бини`мәтин) дунә ухра, вә рәзәгтәни мин әнваил мәаши вә сунуфир ријаш, бимәнникәл әзимил ә`зәми әләјј, вә иһсаникәл гәдими иләјј, һәтта иза әтмәмтә әләјјә ҹәмиән ниәм, вә сәрәфтә әнни куллән нигәм, ләм јәмнә`кә ҹәһли вә ҹур`әти, әләјкә ән дәләлтәни ила (әла) ма југәррибуни иләјк, вә вәффәгтәни лима јузлифуни ләдәјк, фәин дәәвтукә әҹәбтәни, вә ин сәәлтукә ә`тәјтәни, вә ин әтә`тукә шәкәртәни, вә ин шә-кәртукә зидтәни куллу залик, икмалун (икмалән) лиән`умикә әләјј, вә иһсаникә иләјј, фәсубһаникә субһанәкә мин мубдиин муидин һәмидин мәҹид, вә тәгәддәсәт әсмаукә вә әзумәт алаук, фәәјјә (фәәјју) ниәмикә ја илаһи уһси әдәдән вә зикра, әм әјју әтајакә әгуму биһа шукра, вә һијә ја рәбби әксәру мин ән јуһсиһәл аддун, әв јәблуғә илмән биһәл һафизун, суммә ма сәрәфтә вә дәрә`тә әнни, Әллаһуммә минәз зурри вәз зәрра, әксәру мимма зәһәрә ли минәл афијәти вәс сәрра, вә әнә (фәәна) әшһәду ја илаһи биһәгигәти имани, вә әгди әзәмати јәгини, вә халиси сәриһи тәвһиди, вә батини мәкнуни зәмири, вә әлајиги мәҹари нури бәсәри, вә әсарири сәфһәти ҹәбини, вә хурги мәсариби нәфси (нәфәси), вә хәзарифи марини ирнини, вә мәсариби симахи сәм`и, вә ма зуммәт вә әтбәгәт әләјһи шәфәтај, вә һәрәкати ләфзи лисани, вә мәғрәзи һәнаки фәми вә фәкки, вә мәнабити әзраси вә мәсағи мәт`әми вә мәшрәби, вә һималәти умми рә`си, вә булуи фариғи һәбаили (булуғи һәбаили барии) унуги, вә мәштәмәлә әләјһи тамуру сәдри, вә (ҹумәли) һәмаили һәбли вәтини, вә нијати һиҹаби гәлби, вә әфлази һәваши кәбиди, вә ма һәвәтһу шәрасифу әзлаи, вә һигагу (һигаги) мәфасили, вә гәбзу әвамили вә әтрафу әнамили вә ләһми вә дәми вә шә`ри вә бәшәри вә әсәби вә гәсәби вә изами вә муххи вә уруги вә ҹәмиу (ҹәмии) ҹәвариһи, вә мәнтәсәҹә әла заликә әјјамә ризаи, вә ма әгәлләтил әрзу минни, вә нәвми вә јәгзәти вә сукуни вә һәрәкати рукуи вә суҹуди, ән ләв һавәлту вәҹтәһәдту мәдәл ә`сари вәл әһгаб, ләв уммиртуһа ән уәддиә шукрә ваһидәтин мин ән`умик, мәстәтә`ту заликә илла бимән-никәл муҹәби әләјј, биһи шукрукә әбәдән ҹәдида, вә сәнаән тарифән әтидән әҹәл, вә ләв һәрәсту әна вәл аддунә мин әнамикә ән нуһсијә мәда ин`амик, салифиһи (салифәтән) вә анифиһи (вә анифәтән ) ма һәсәрнаһу әдәдән вә ла әһсәјнаһу әмәда, һәјһатә әнни залик, вә әнтәл мухбиру фи китабикән натиги вән нәбәис садиг, вә ин тәудду ни`мәтәллаһи ла туһсуһа, сәдәгә китабук, Әллаһуммә вә инбаук, вә бәлләғәт әнбијаукә вә русулук, ма әнзәлтә әләјһим мин вәһјик, вә шәрә`тә ләһум вә биһим мин диникә ғәјрә әнни, ја илаһи әшһәду биҹәһди вә ҹидди вә мәбләғи таәти (тагәти) вә вус`и, вә әгулу му`минән мугинән әл һәмду лиллаһилләзи ләм јәттәхиз вәләдән фәјәкунә мәвруса, вә ләм јәкун ләһу шәрикун фи мулкиһи фәјузаддәһу фимәбтәдә`, вә ла вәлијјун минәз зулли фәјурфидәһу фима сәнә`, фәсубһанәһу субһанәһу ләв канә фиһима алиһәтун илләллаһу ләфәсәдәта вә тәфәттәрәта, субһанәллаһил ваһидил әһәдил сәмәдилләзи ләм јәлид вә ләм јуләд, вә ләм јәкун ләһу куфувән әһәд, әлһәмду лиллаһи һәмдән јуадилу һәмдә мәлаикәтиһил мугәррәбин, вә әнбијаиһил мурсәлин, вә сәлләллаһу әла хијәрәтиһи Муһәммәдин хатәмин нәбијјин, вә алиһит тәјјибинәт таһиринәл мухләсинә вә сәлләм.

Әллаһуммәҹ`әлни әхшакә кәәнни әрак, вә әс`идни битәгвакә вә ла тушгини бимә`сијәтик, вә хир ли фи гәзаик, вә барик ли фи гәдәрик, һәтта ла уһиббә тә`ҹилә ма әххәрт, вә ла тә`хирә ма әҹҹәлт, Әллаһуммәҹ`әл ғинајә фи нәфси, вәл јәгинә фи гәлби, вәл ихласә фи әмәли, вән нурә фи бәсәри, вәл бәсирәтә фи дини, вә мәтти`ни биҹәвариһи, вәҹ`әл сәм`и вә бәсәријәл варисәјни минни, вәнсурни әла мән зәләмәни, вә әрини фиһи сари вә мәариби, вә әгиррә бизаликә әјни, Әллаһуммәк-шиф курбәти, вәстур әврәти, вәғфир ли хәтиәти, вәхсә` шәјтани, вә фуккә риһани, вәҹ`әл ли ја илаһид дәрәҹәтәл улја, фил ахирәти вәл ула, Әллаһуммә ләкәл һәмду кәма хәләгтәни фәҹәәлтәни сәмиән бәсира, вә ләкәл һәмду кәма хәләгтәни фәҹәәлтәни хәлгән (һәјјән) сәвијјән рәһмәтән би, вә гәд кунтә ән хәлги ғәнијја, рәбби бима бәрә`тәни фәәддәлтә фитрәти, рәбби бима әншә`тәни фәәһсәнтә сурәти, рәбби бима әһсәнтә иләјјә (би) вә фи нәфси афәјтәни, рәбби бима кәлә`тәни вә вәффәгтәни, рәбби бима ән`әмтә әләјјә фәһәдәјтәни, рәбби бима әвләјтәни вә мин кулли хәјрин ә`тәјтәни, рәбби бима әт`әмтәни вә сәгәјтәни, рәбби бима әғнәјтәни вә әгнәјтәни, рәбби бима әәнтәни вә ә`зәзтәни, рәбби бима әлбәстәни мин ситрикәс сафи, вә јәссәртә ли мин сун`икәл кафи, сәлли әла Муһәммәдин вә али Муһәммәд, вә әинни әла бәваигид дуһур, вә суруфил ләјали вәл әјјам, вә нәҹҹини мин әһвалид дунја вә курубатил ахирәһ, вәк-фини шәррә ма јә`мәлуз залимунә фил әрз, Әллаһуммә ма әхафу фәкфини, вә ма әһзәру фәгини, вә фи нәфси вә дини фәһрусни, вә фи сәфәри фәһфәзни, вә фи әһли вә мали фәхлуфни, вә фима рәзәгтәни фәбарик ли, вә фи нәфси фәзәллилни, вә фи ә`јунин наси фәәззимни, вә мин шәррил ҹинни вәл инси фәсәллимни, вә бизунуби фәла тәфзәһни, вә бисәрирәти фәла тухзини, вә биәмәли фәла тәбтәлини, вә ниәмәкә фәла тәслубни, вә ила ғәјрикә фәла тәкилни, илаһи ила мән тәкилуни ила гәрибин фәјәгтәуни, әм ила бәидин фәјәтәҹәһһәмуни, әм иләл мустәз`ифинә ли вә әнтә рәбби вә мәлику әмри, әшку иләјкә ғурбәти, вә бу`дә дари вә һәвани, әла мән мәлләктәһу әмри, илаһи фәла туһлил әләјјә ғәзәбәк, фәин ләм тәкун ғәзибтә әләјјә фәла убали (сивак), субһанәкә ғәјрә әннә афијәтәкә әвсәу ли, фәәс`әлукә ја рәбби бинури вә вәҹһикәлләзи әшрәгәт ләһул әрзу вәс сәмават, вә кушифәт (вәнкәшәфәт) биһиз зулумат, вә сәлуһә биһи әмрул әввәлинә вәл ахирин, ән ла тумитәни әла ғәзәбик, вә ла тунзилә би сәхәтәк, ләкәл утба ләкәл утба, һәтта тәрза гәблә залик, ла илаһә илла әнт, рәббәл бәләдил һәрам, вәл мәш`әрил һәрам, вәл бәјтил әтигилләзи әһләлтәһул бәрәкәһ, вә ҹәәлтәһу лин наси әмна, ја мән әфа ән әзимиз зунуби биһилмиһ, ја мән әсбәғән нә`маә бифәзлиһ, ја мән ә`тәл ҹәзилә бикә-рәмиһ, ја уддәти фи шиддәт, ја саһиби фи вәһдәти, ја ғијаси фи курбәти, ја вәлијји фи ни`мәти, ја илаһи вә илаһә абаи Ибраһимә вә Исмаилә вә Исһагә вә Јә`губ, вә рәббә Ҹәбрәилә вә Микаилә (Микалә) вә Исрафил, вә рәббә Муһәммәдин хатәмин нәбијјин, вә алиһил мунтәҹәбин, вә мунзиләл Тәврати вәл Инҹил, вәз Зәбури вәл Фурган, вә мунәззилә Каф Һа Ја Әјн Сад вә Таһа, вә Ја Син вәл Гур`анил һәким, әнтә кәһфи һинә ту`јинил мәзаһибу фи сәәтиһа, вә тәзјигу бијәл әрзу бируһбиһа (бима рәһубәт), вә ләв ла рәһмәтукә ләкунту минәл һаликин, вә әнтә мугилу әсрәти, вә ләв ла сәтрукә ијјајә ләкунту минәл мәфзуһин, вә әнтә муәјјиди бин нәсри әла ә`даи, вә ләв ла нәсрукә ијјајә (ли) ләкунту минәл мәғлубин, ја мән хәссә нәфсәһу бис сумувви вәр риф`әһ, фәәвлијауһу бииззиһи јә`тәззун, ја мән ҹәәләт ләһул мулуку нирәл мәзәлләти әла ә`нагиһим, фәһум мин сәтәватиһи хаифун, јә`ләму хаинәтәл ә`јуни вә ма тухфис судур, вә ғәјбә ма тә`ти биһил әзминәту вәд дуһур, ја мән ла јә`ләму кәјфә һувә илла һу, ја мән ла јә`ләму ма һувә илла һу, ја мән ла јә`ләмуһу илла һу (јә`ләму ма јә`ләмуһу илла һу), ја мән кәбәсәл әрзә әләл ма, вә сәддәл һәваи бис сәма, ја мән ләһу әкрәмул әсма, ја зәл мә`руфилләзи ла јәнгәтиу әбәда, ја мугәјјизәр рәкби ли Јусуфә фил бәләдил гәфр, вә мухриҹәһу мәнәл ҹубб, вә ҹаиләһу бә`дәл убудијјәти мәлика, ја раддәһу әла Јә`губә бә`дә әнибјәззәт әјнаһу минәл һузни вә һувә кәзим, ја кашифәз зурри вәл бәлва ән Әјјуб, вә (ја) мумсикә јәдәј Ибраһимә ән зәбһибниһи бә`дә кибәри синниһи вә фәнаи умуриһ, ја мәнистәҹабә ли Зәкәријја фәвәһәбә ләһу Јәһја, вә ләм јәдә`һу фәрдән вәһида, ја мән әхрәҹә Јунусә мин бәтнил һут, ја мән фәләгәл бәһрә либәни Исраилә фәәнҹаһум вә ҹәәлә Фир`әвнә вә ҹунудәһу минәл муғрәгин, ја мән әрсәләр ријаһә мубәшширатин бәјнә јәдәј` рәһмәтик, ја мән ләм јә`ҹәл әла мән әсаһу мин хәлгиһ, ја мәнистәнгәзәс сәһәрәтә мин бә`ди тулил ҹуһуд, вә гәд ғәдәв фи ни`мәтиһ, јә`кулунә ризгәһу вә јә`будунә ғәјрәһ, вә гәд һаддуһу вә наддуһу вә кәззәбу русуләһ, ја Әллаһу ја Әллаһу, ја бәдиу ја бәдиу (бәдиән) ла ниддә (бәд`ә) ләк, ја даимән ла нәфадә ләк, ја һәјјән һинә ла һәјј, ја муһијәл мәвта, ја мән һувә гаимун әла кулли нәфсин бима кәсәбәт, ја мән гәллә ләһу шукри фәләм јәһримни, вә әзумәт хәтиәти фәләм јәфзәһни, вә рәани әләл мәаси фәләм јәшһәрни (јәхзулни), ја мән һәфизәни фи сиғәри, ја мән рәзәгәни фи кибәри, ја мән әјадиһи инди ла туһса, вә ниәмуһу ла туҹаза, ја мән арәзәни бил хәјри вәл иһсан, вә арәзтуһу бил исаәти вәл исјан, ја мән һәдани лил имани мин гәбли ән ә`рифә шукрәл имтинан, ја мән дәәвтуһу мәризән фәшәфани, вә урјанән фәкәсани, вә ҹаиән фәәшбәәни, вә әтшанә фәәрвани, вә зәлилән фә әәззәни, вә ҹаһилән фәәррәфәни, вә вәһидән фәкәссәрәни, вә ғајибән фәрәддәни, вә мугиллән фәәғнани, вә мунтәсирән фәнәсәрәни, вә ғәнијјән фәләм јәс-лубни, вә әмсәкту ән ҹәмии заликә фәбтәдәәни, фәләкәл һәмду вәш шукр, ја мән әгалә әсрәти, вә нәффәсә курбәти, вә әҹабә дә`вәти, вә сәтәрә әврәти, вә ғәфәрә зунуби, вә бәлләғәни тә-либәти, вә нәсәрәни әла әдувви, вә ин әуддә ниәмәкә вә минәнәкә вә кәраимә минәһикә ла уһсиһа, ја мәвлајә әнтәлләзи мәнәнт, әнтәлләзи ән`әмт, әнтәлләзи әһсәнт, әнтәлләзи әҹмәлт, әнтәлләзи әфзәлт, әнтәлләзи әкмәлт, әнтәлләзи рәзәгт, әнтәлләзи вәффәгт, әнтәлләзи ә`тәјт, әнтәлләзи әғнәјт, әнтәлләзи әгнәјт, әнтәлләзи авәјт, әнтәлләзи кәфәјт, әнтәл-ләзи һәдәјт, әнтәлләзи әсәмтә, әнтәлләзи сәтәрт, әнтәлләзи ғәфәрт, әнтәлләзи әгәлт, әнтәлләзи мәккәнт, әнтәлләзи ә`зәзт, әнтәлләзи әәнт, әнтәлләзи әзәдт, әнтәлләзи әјјәдт, әнтәлләзи нәсәрт, әнтәлләзи шәфәјт, әнтәлләзи афәјт, әнтәлләзи әкрәмт, тәбарәктә вә тәаләјтә фәләкәл һәмду даима, вә ләкәш шукру васибән әбәда, суммә әна ја илаһи, әл му`тәрифу бизу-нуби фәғфирһа ли, әнәлләзи әсә`т, әнәлләзи әхтә`т, әнәлләзи һәмәмт, әнәлләзи ҹәһилт, әнәлләзи ғәфәлт, әнәлләзи сәһәвт, әнәлләзи`тәмәдт, әнәлләзи тәәммәдт, әнәлләзи вәәдт, әнәлләзи әхләфт, әнәлләзи нәкәст, әнәлләзи әгрәрт, әнәлләзи`тәрәфту бини`мәтикә әләјјә вә инди, вә әбуу бизунуби фәғфирһа ли, ја мән ла тәзурруһу зунубу ибадиһ, вә һувәл ғәнијју ән таәтиһим, вәл мувәффигу мән әмәлә салиһән минһум бимәунәтиһи вә рәһмәтиһ, фәләкәл һәмду илаһи вә сәјјиди, илаһи әмәртәни фәәсәјтук, вә нәһәјтәни фәртәкәбту нәһјәк, фәәсбәһту ла за бәраәтин ли фәә`тәзир, вә ла за гуввәтин фәәнтәсир, фәбиәјји шәј`ин әстәгбилукә (әстәгилукә) ја мәвлај, әбисәм`и әм бибәсәри, әм билисани әм бијәди әм бириҹли, әләјсә куллуһа ниәмәкә инди, вә бикуллиһа әсәјтукә ја мәвлај, фәләкәл һуҹҹәту вәссәбилу әләјј, ја мән сәтәрәни минәл абаи вәл уммәһати ән јәзҹуруни, вә минәл әшаири вәл ихвани ән јуәјјируни, вә минәс сәлатини ән јуагибуни, вә ләвиттәләв ја мәвлајә әла мәттәлә`тә әләјһи минни, изән ма әнзәруни вә ләрәфәзуни вә гәтәуни, фәһа әна за ја илаһи, бәјнә јәдәјкә ја сәјјиди хазиун зәлилун һәсирун һәгир, ла зу бәраәтин фәә`тәзир, вә ла зу гуввәтин фәәнтәсир, вә ла һуҹҹәтин фәәһтәҹҹә биһа, вә ла гаилун ләм әҹтәриһ вә ләм ә`мәл суа, вә ма әсәл ҹуһуду вә ләв ҹәһәдту ја мәвлајә јәнфәуни, кәјфә вә әнна залик, вә ҹәвариһи куллуһа шаһидәтун әләјј, бима гәд әмилту (әлимтә) вә әлимту јәгинән ғәјрә зи шәкк, әннәкә саили мин әзаимил умур, вә әннәкәл һәкәмул (һәкимул) әдлулләзи ла тәҹур, вә әдлукә муһлики вә мин кулли әдликә мәһрәби, фәин туәззибни ја илаһә фәбизунуби бә`дә һуҹҹәтикә әләјј, вә ин тә`фу әнни фәбиһилмикә вә ҹудикә вә кәрәмик, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәз залимин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәл мустәғфирин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәл мувәһһидин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәл хаифин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәл вәҹилин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәл раҹин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәл рағибин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәл муһәллилин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәс саилин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәл мусәббиһин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә инни кунту минәл мукәб-бирин, ла илаһә илла әнтә субһанәкә рәбби вә рәббу абаијәл әввәлин, Әллаһуммә һаза сәнаи әләјкә мумәҹҹида, вә ихласи лизикрикә мувәһһида, вә играри биалаикә муәддида, вә ин кунту мугиррән әнни ләм уһсиһа, ликәсрәтиһа вә субуғиһа вә тәзаһуриһа, вә тәгадумиһа ила һадисән ма ләм тәзәл тәтәәһһәдуни (тәтәғәммәдуни) биһи мәәһа, мунзу хәләгтәни вә бәрә`тәни, мин әввәлил умури минәл иғнаи минәл (бә`дәл) фәгр, вә кәшфиз зурри вә тәсбибил јусри вә дәф`ил уср, вә тәфриҹил кәрби вәл афијәти фил бәдән, вәс сәламәти фид дин, вә ләв рәфәдәни әла гәдри зикри ни`мәтикә ҹәмиул аләмин, минәл әввәлинә вәл ахиринә ма гәдәрт, вә ла һум әла заликә тәгәддәстә вә тәаләјт, мин рәббин кәримин әзимин рәһимин ла туһса алаук, вә ла јубләғу сәнаукә вә ла тукафа нә`маук, сәлли әла Муһәм-мәдин вә али Муһәммәд, вә әтмим әләјна ниәмәкә вә әсидна битаәтик, субһанәкә ла илаһә илла әнт, Әллаһуммә иннәкә туҹибул музтәррә вә тәкшифус су, вә туғисул мәкрубә вә тәшфис сәгим, вә туғнил фәгирә вә тәҹбурул кәсир, вә тәрһәмус сәғирә вә туинул кәбир, вә ләјсә дунәкә зәһирун вә ла фәвгәкә гәдир, вә әнтәл әлијјул кәбир, ја мутлигәл мукәббәлил әсир, ја разигәт тифлис сәғир, ја исмәтәл хаифил мустәҹир, ја мән ла шәрикә ләһу вә ла вәзир, сәлли әла Му-һәммәдин вә али Муһәммәд, вә ә`тини фи һазиһил әшијјәти әфзәлә ма ә`тәјт, вә әнәлтә әһәдән мин ибадикә мин ни`мәтин тулиһа, вә алаин туҹәддидуһа, вә бәлијјәтин тәсрифуһа, вә курбәтин тәкшифуһа, вә дә`вәтин тәсмәуһа вә һәсәнәтин тәтәгәббәлуһа, вә сәјјиәтин тәтәғәммәдуһа, иннәкә ләтифун бима тәшау хәбир, вә әла кулли шәј`ин гәдир, Әллаһуммә иннәкә әгрәбу мән дуиј, вә әсрәу мин әҹаб, вә әкрәму мин әфа, вә әвсәу мән ә`та, вә әсмәу мән суил, ја рәһманәд дунја вәл ахирәти вә рәһимәһума, ләјсә кәмисликә мәс`ул, вә ла сивакә мә`мул, дәәвтукә фәәҹәбтәни, вә сәәлтукә фәә`тәјтәни, вә рәғибту иләјкә фәрәһимтәни, вә вәсигту бикә фәнәҹҹәјтәни вә фәзи`ту иләјкә фәкәффәјтәни, Әллаһуммә сәлли әла Муһәммәдин әбдикә вә рәсуликә вә нәбијјик, вә әла алиһит тәјјибинәт таһиринә әҹмәин, вә тәммим ләна нә`маәк, вә һәнни`на әтаәк, вәктубна ләкә шакирин, вә лиалаикә закирин, аминә аминә рәббәл аләмин, Әллаһуммә ја мән мәләкә фәгәдәр, вә гәдәрә фәгәһәр, вә усиә фәсәтәр, вәстуғфирә фәғәфәр, ја ғајәтәт талибинәр рағибин, вә мунтәһа әмәлир раҹин, ја мән әһатә бикулли шәј`ин илма, вә вәсиәл мустәгилинә рә`фәтән вә рәһмәтән вә һилма, Әллаһуммә инни нәтәвәҹҹәһу иләјкә фи һазиһил әшијјәтилләти шәррәфтәһа вә әззәм-тәһа, би Муһәммәдин нәбијјикә вә рәсулик, вә хијәрәтикә мин хәлгик, вә әминикә әла вәһјик, әл бәширин нәзирис сираҹил мунирилләзи ән`әмтә биһи әләл муслимин, вә ҹәәлтәһу рәһмәтән лил аләмин, Әллаһуммә фәсәлли әла Муһәммәдин вә али Муһәммәд, кәма Муһәммәдун әһлун лизаликә минкә ја әзим, фәсәлли әләјһи вә әла алиһил мунтәҹәбинәт тәјјибинәт таһиринә әҹмәин, вә тәғәммәдна биәфвикә әнна, фәиләјкә әҹҹәтил әсвату бисунуфил луғати фәҹ`әл ләна, Әллаһуммә фи һазиһил әшијјәти нәсибән мин кулли хәјр, тәгсимуһу бәјнә ибадик, вә нурин тәһди биһ, вә рәһмәтин тәншуруһа, вә бәрәкәтин тунзилуһа, вә афијәтин туҹәллилуһа, вә ризгин тәбсутуһ, ја әрһәмәр раһимин, Әллаһуммә әглибна фи һазәл вәгти мунҹиһинә муфлиһинә мәбруринә ғанимин, вә ла тәҹ`әлна минәл ганитин, вә ла тухлина мин рәһмәтик, вә ла тәһримна ма нуәммилуһу мин фәзлик, вә ла тәҹ`әлна мин рәһмәтикә мәһрумин, вә ла лифәзли ма нуәммилуһу мин әтаикә ганитин, вә ла тәруддәна хаибин, вә ла мин бабикә мәтрудин, ја әҹвәдәл әҹвәдин, вә әкрәмәл әкрәмин, иләјкә әгбәлна мугинин, вә либәјтикәл һәрами амминә гасидин, фәәинна әла мәна-сикина, вә әкмил ләна һәҹҹәна, вә`фу әнна вә афина, фәгәд мәдәдна иләјкә әјдијәна, фәһијә бизилләтил и`тирафи мәвсумәһ, Әллаһуммә фәә`тина фи һазиһил әшијјәти ма сәәлнак, вәкфина мәстәкфәјнак, фәла кафијә ләна сивак, вә ла рәббә ләна ғәјрук, нафизун фина һукмук, муһитун бина илмук, әдлун фина гәзаук, игзи ләнәл хәјрә вәҹ`әлна мин әһлил хәјр, Әллаһуммә әвҹиб ләна биҹудикә әзимәл әҹр, вә кәримәз зухри вә дәвамәл јуср, вәғфир ләна зунубәна әҹмәин, вә ла туһликна мәәл һаликин, вә ла тәсриф әнни рә`фәтәкә вә рәһмәтәк, ја әрһәмәр раһимин, Әллаһуммәҹ`әлна фи һазәл вәгти миммән сәәләкә фәә`тәјтәһ, вә шәкәрәкә фәзидтәһ, вә табә иләјкә фәгәбилтәһ, вә тәнәссәлә иләјкә мин зунубиһи куллиһа фәғәфәртәһа ләһ, ја зәл ҹәлали вәл икрам, Әлаһуммә вә нәггина (вә вәффигна) вә сәддидна (вә`симна), вәгбәл тәзәрруәна ја хәјрә мән суил, вә ја әрһәмә мәнистурһим, ја мән ла јәхфа әләјһи иғмазул ҹуфун, вә ла ләһзул ујун, вә ла мәстәгәррә фил мәкнун, вә ла мәнтәвәт әләјһи музмәратул гулуб, әла куллу заликә гәд әһсаһу илмук, вә вәсиәһу һилмук, субһанәкә вә тәаләјтә әмма јәгулуз залимун, улуввән кәбира, тусәббиһу ләкәс сәмаватус сәб`у вәл әрәзунә вә мән фиһинн, вә ин мин шәј`ин илла јусәббиһу биһәмдик, фәләкәл һәмду вәл мәҹду вә улуввул ҹәдд, ја зәл ҹәлали вәл икрам, вәл фәзли вәл ин`ам, вәл әјадил ҹисам, вә әнтәл ҹәвадул кәримур рәуфур рәһим, Әллаһуммә әвси` әләјјә мин ризгикәл һәлал, вә афини фи бәдәни вә дини, вә амин хәвфи вә ә`тиг рәгәбәти минән нар, Әллаһуммә ла тәмкур би вә ла тәстәдриҹни вә ла тәхдә`ни, вәдрә` әнни шәррә фәсәгәтил ҹинни вәл инс.

Ја әсмәс самиин, ја әбсәрән назирин, вә ја әсрәәл һасибин, вә ја әрһәмәр раһимин, сәлли әла Муһәммәдин вә али Муһәммәдис садәтил мәјамин, вә әс`әлукәллаһуммә һаҹәтијәлләти ин ә`тәјтәниһа ләм јәзуррәни ма мәнә`тәни, вә ин мәнә`тәниһа ләм јәнфә`ни ма ә`тәјтәни, әс`әлукә фәкакә рәгәбәти минән нар, ла илаһә илла әнт, вәһдәкә ла шәрикә ләк, ләкәл мулку вә ләкәл һәмд, вә әнтә әла кулли шәј`ин гәдир, ја рәбби ја рәбб.

Илаһи әнәл фәгиру фи ғинај, фәкәјфә ла әкуну фәгирән фи фәгри, Илаһи әнәл ҹаһилу фи илми, фәкәјфә ла әкуну ҹәһулән фи ҹәһли, Илаһи иннәхтилафә тәдбирикә вә сур`әтә тәваи мәгадирик, мәнәа ибадәкәл арифинә бикә әнис сукуни ила әта, вәл јә`си минкә фи бәла, Илаһи минни ма јәлигу билу`ми, вә минкә ма јәлигу бикәрәмик, Илаһи вәсәфтә нәфсәкә бил лутфи вәр рә`фәти ли гәблә вуҹуди зә`фи, әфәтәмнәуни минһума бә`дә вуҹуди зә`фи, Илаһи ин зәһәрәтил мәһасину минни фәбифәзлик, вә ләкәл миннәту әләјј, вә ин зәһәрәтил мәсави минни фәбиәдлик, вә ләкәл һуҹҹәту әләјј, Илаһи кәјфә тәкилуни вә гәд тәкәффәлтә (тәвәккәлту) ли, вә кәјфә узаму вә әнтән насиру ли, әм кәјфә әхибу вә әнтәл һәфәјју би, һа әна әтәвәссәлу иләјкә бифәгри иләјк, вә кәјфә әтәвәссәлу иләјкә бима һувә мәһалун ән јәсилә иләјк, әм кәјфә әшку иләјкә һали вә һувә ла јәхфа әләјк, әм кәјфә утәрҹиму бимәгали вә һувә минкә бәрәзун иләјк, әм кәјфә тухәјјибу амали вә һијә гәд вәфәдәт иләјк, әм кәјфә ла туһсину әһвали вә бикә гамәт, Илаһи ма әлтәфәкә би мәә әзими ҹәһли, вә ма әрһәмәкә би мәә гәбиһи фи`ли, Илаһи ма әгрәбәкә минни вә әб`әдәни әнк, вә ма әр`әфәкә би фәмәлләзи јәһҹу-буни әнк, Илаһи әлимту бихтилафил асари вә тәнәггулатил әтвар, әннә мәрадәкә минни ән тәтәәррәфә иләјјә фи кулли шәј`, һәтта ла әҹһәләкә фи шәј`, Илаһи кулләма әхрәсәни лу`ми әнтәгәни кәрәмук, вә кулләма ајәсәтни әвсафи әтмәәтни минәнук, Илаһи мән канәт мәһасинуһу мәсавијә фәкәјфә ла тәкуну мәсавиһи мәсавиј, вә мән канәт һәгаигуһу дәавијә фәкәјфә ла тәкуну дәавиһи дәавиј, Илаһи һукмукән нафизу вә мәшијјәтукәл гаһирәһ, ләм јәтрука лизи мәгалин мәгала, вә ла лизи һалин һала, Илаһи кәм мин таәтин бәнәјтуһа, вә һаләтин шәјјәдтуһа һәдәмә`тимади әләјһа әдлук, бәл әгаләни минһа фәзлук, Илаһи иннәкә тә`ләму әнни вә ин ләм тәдумит таәту минни фи`лән ҹәзма, фәгәд дамәт мәһәббәтән вә әзма, Илаһи кәјфә ә`зиму вә әнтәл гаһир, вә кәјфә ла ә`зиму вә әнтәл амир, Илаһи тәрәддуди фил асари јуҹибу бу`дәл мәзар, фәҹмә`ни әләјкә бихидмәтин тусилуни иләјк, кәјфә јустәдәллу әләјкә бима һувә фи вуҹудиһи муфтәгирун иләјк, әјәкуну лиғәјрикә минәз зуһури ма ләјсә ләк, һәтта јәкунә һувәл музһирә ләкә мәта ғибт, һәтта тәһтаҹә ила дәлилин јәдуллу әләјк, вә мәта бәудтә һәтта тәкунәл асару һијәлләти тусилу иләјк, әмијәт әјнун ла тәракә әләјһа рәгиба, вә хәсирәт сәфгәту әбдин ләм тәҹ`әл ләһу мин һуббикә нәсиба, Илаһи әмәртә бир руҹуи иләл асари фәәрҹи`ни иләјкә бикисвәтил әнвар, вә һидајәтил истибсар, һәтта әрҹиә иләјкә минһа, кәма дәхәлту иләјкә минһа, мәсунәс сирри әнин нәзәри иләјһа, вә мәрфуәл һиммәти әнил и`тимади әләјһа, иннәкә әла кулли шәј`ин гәдир, Илаһи һаза зулли заһирун бәјнә јәдәјк, вә һаза һали ла јәхфа әләјк, минкә әтлубул вусулә иләјк, вә бикә әстәдиллу әләјк, фәһдини бинурикә иләјк, вә әгимни бисидгил убудијјәти бәјнә јәдәјк, Илаһи әллимни мин илмикәл мәхзун, вә сунни биситрикәл мәсун, Илаһи һәггигни биһәгајиги әһлил гурб, вәслук би мәсләкә әһлил ҹәзб, Илаһи әғнини битәдбирикә ли ән тәдбири, вә бихтијарикә ән ихтијари, вә әвгифни әла мәракизиз`тирари, Илаһи әхриҹни мин зулли нәфси, вә тәһһирни мин шәкки вә ширки, гәблә һулули рәмси, бикә әнтәсиру фәнсурни, вә әләјкә әтә-вәккәлу фәла тәкилни, вә ијјакә әс`әлу фәла тухәјјибни, вә фи фәзликә әрғәбу фәла тәһримни, вә биҹәнабикә әнтәсибу фәла туб`идни, вә бибабикә әгифу фәла тәтрудни, Илаһи тәгәддәсә ризакә ән тәкунә ләһу илләтун минк, фәкәјфә тәкуну ләһу илләтун минни, Илаһи әнтәл ғәнијју бизатикә ән јәсилә иләјкән нәф`у минк, фәкәјфә ла тәкуну ғәнијјән әнни, Илаһи иннәл гәзаи вәл гәдәрә јумәннини, вә иннәл һәва бивәсаигиш шәһвәти әсәрәни, фәкун әнтән нәсирә ли һәтта тәнсурәни вә тубәссирәни, вә әғнини бифәзликә һәтта әстәғнијә бикә ән тәләби, әнтәлләзи әшрәгтәл әнварә фи гулуби әвлијаик, һәтта әрәфукә вә вәһһәдук, вә әнтәлләзи әзәлтәл әғјарә ән гулуби әһиббаик, һәтта ләм јуһиббу сивакә вә ләм јәлҹәу ила ғәјрик, әнтәл мунису ләһум һәјсу әвһәшәтһумул әвалим, вә әнтәлләзи һәдәјтәһум һәјсустәбанәт ләһумул мәалим, ма за вәҹәдә мән фәгәдәк, вә мәлләзи фәгәдә мән вәҹәдәк, ләгәд хабә мән рәзијә дунәкә бәдәла, вә ләгәд хәсирә мән бәға әнкә мутәһәввила, кәјфә јурҹа сивакә вә әнтә ма гәтә`тәл иһсан, вә кәјфә јутләбу мин ғәјрикә вә әнтә ма бәддәлтә адәтәл имтинан, ја мән әзагә әһиббаәһу һәлавәтәл муанәсәһ, фәгаму бәјнә јәдәјһи мутәмәллигин, вә ја мән әлбәсә әвлијаәһу мәлабисә һәјбәтиһ, фәгаму бәјнә јәдәјһи мус-тәғфирин, әнтәз закиру гәбләз закирин, вә әнтәл бади бил иһсани гәблә тәвәҹҹуһил абидин, вә әнтәл ҹәваду бил әтаи гәблә тәләбит талибин, вә әнтәл вәһһабу суммә ләма вәһәбтә ләна минәл мустәгризин, Илаһи утлубни бирәһмәтикә һәтта әсилә иләјк, вәҹзибни бимәнникә һәтта угбилә әләјк, Илаһи иннә рәҹаи ла јәнгәтиу әнкә вә ин әсәјтук, кәма әннә хәвфи ла јузајилуни вә ин әтә`тук, фәгәд дәфәәтнил әвалиму иләјкә вә гәд әвгәәни илми бикәрәмикә әләјк, Илаһи кәјфә әхибу вә әнтә әмәли, әм кәјфә уһану вә әләјкә муттәкәли, Илаһи кәјфә әстәиззу вә физ зилләти әркәзтәни, әм кәјфә ла әстәиззу вә иләјкә нәсәбтәни, Илаһи кәјфә ла әфтәгиру вә әнтәлләзи фил фугәраи әгәмтәни, әм кәјфә әфтәгиру вә әнтәлләзи биҹудикә әғнәјтәни, вә әнтәлләзи ла илаһә ғәјрукә тәәррәфтә ликулли шәј`ин фәма ҹәһиләкә шәј`, вә әнтәлләзи тәәррәфтә иләјјә фи кулли шәј`, фәрәәјтукә заһирән фи кулли шәј`, вә әнтәз заһиру ликулли шәј`, ја мәнистәва бирәһманијјәтиһ, фәсарәл әршу ғәјбән фи затиһ, мәһәгтәл асарә бил асар, вә мәһәвтәл әғјарә бимуһитати әфлакил әнвар, ја мәниһтәҹәбә фи сурадигати әршиһи ән ән тудрикәһул әбсар, ја мән тәҹәлла бикәмали бәһаиһи фәтәһәггәгәт әзәмәтуһул истива (минәл истива), кәјфә тәхфа вә әнтәз заһир, әм кәјфә тәғибу вә әнтәр рәгибул һазир, иннәкә әла кулли шәј`ин гәдир, вәл һәмду лиллаһи вәһдәһ.

Ја рәбби иннә зунуби ла тәзуррук, вә иннә мәғфирәтәкә ли ла тәнгусук, фәә`тини ма ла јәнгусук, вәғфир ли ма ла јәзуррук. Әллаһуммә ла тәһримни хәјрә ма индәкә лишәрри ма инди, фәин әнтә ләм тәрһәмни битәәби вә нәсәби, фәла тәһримни әҹрәл мусаби әла мусибәтиһ.

Әллаһуммә сәлли әла Муһәммәд вә али Муһәммәд вә әҹҹил фәрәҹәһум.ӘРӘФӘ ДУАСЫНЫН ТӘРҸҮМӘСЫМЕҺРИБАН ВӘ БАҒЫШЛАЈАН АЛЛАҺЫН АДЫ ИЛӘ

Һәмд јалныз һөкмүнү дәф едәсәк (һөкмүндән бојун гачыраҹаг), бәхшишинә мане оласаг, Онун јаратдығы кими јарада биләҹәк биринин олмадығы Аллаһа мәхсусдур!

Рәһмәти ҝениш, нөвбәнөв мәхлугаты јарадан, һикмәти илә јаратдыгларыны мөһкәмләдән, һеч бир шејин Она ҝизли олмадығы вә тапшырылан әманәтләри тәләф етмәјән, һәр кәсин әмәлинә мүкафат верән, һәр бир гане оланын ишләрини саһмана салан, бүтүн аһ-налә едәнләрә рәһм едән, әһатәли китабы (Гураны) елм вә тәфәккүр нуру олараг назил едән вә бүтүн мәнфәәтләри ҝөндәрән јалныз Одур. О, дуалары ешидән, кәдәрләри арадан галдыран, дәрәсәләри (мәгамлары) јүксәлдән, залымлары алчалдараг зәлил едәндир. Ондан башга һеч бир танры, онун тајы-бәрабәри вә бәнзәри јохдур. О, ешидән вә ҝөрән, дәгиг вә аҝаһ вә һәр бир шејә гадирдир. Илаһи, мән Сәнә рәғбәтлијәм вә мән Сәнин илаһилијини играр едирәм. Һәгигәтән, Сән мәним Рәббимсән вә дөнүш јерим дә Сәнә тәрәфдир. Мән мәхлугат арасында мөвсуд олмаздан өнҹә рәһмәтинлә мәни хәлг етдин, мәни торпагдан јаратдын вә даһа сонра мәни рузиҝарын һадисәләри вә заманын дәјишилмәсиндән аманда галдығым һалда, нүтфәдә јерләшдирдин. Мәни кечмиш ҝүнләр, өтән гәринләрдә сүлбдән бәтнә көчүрдүр вә мәнә олан меһрибанлыг, лүтф вә еһсанын үзүндән мәни Сәнин әһдини позуб пејғәмбәрләрини тәкзиб едән күфр башчыларынын һакимијјәти заманы дејил, мәндән габаг һидајәт нурунун ҝәлдији бир вахтда дүнјаја ҝәтирдин, ону (һидајәти) мәним үчүн асанлашдырдын вә мәни онун әсасында хәлг етдин. Бундан әввәл дә Өз јахшы рәфтарын вә бол немәтләринлә мәнә меһрибанлыг ҝөстәрдин, мәни нүтфәдән јарадараг әт, ган вә дәри арасында јерләшән үч гаранлыг јердә мәскунлашдырдын, мәни өз хилгәтимдән аҝаһ етмәдин вә јаранышымла бағлы ишләрин һеч бирини өз ихтијарыма гојмадын. Сонра әзәли һидајәтин әсасында мәни камил вә нормал шәкилдә дүнјаја ҝәтирдин, бешикдә көрпә олдуғум һалда мәни һифз етдин, раһат ичилән вә ләззәтли ана сүдү илә мәни гидаландырдын, дајәләрин гәлбини мәнә гаршы меһрибан етдин вә меһрибан аналарын (дајә вә ананын) васитәси илә мәнә замин олдун, синләрин шәриндән горудун вә хилгәтими чатышмазлыгдан (анормаллыгдан) аманда сахладын. Сәнин мәгамын уҹадыр, еј меһрибан вә еј бағышлајан (Аллаһ)! Һәтта дил ачыб данышмаға башладығым заман фитрәтим камил олана вә ҝүҹүм мөтәдил һәддә јетишәнә гәдәр бол немәтләрини мәнә тамамладын, илбәил мәни бөјүдүб боја-баша чатдырдын. Сонра мәрифәтини мәнә илһам едәрәк һөссәтини тамамладын, һикмәтинин гәрибәликләри илә мәни һејрәтә салдын, јер вә ҝөјләрдә хәлг етдијин мәхлугатлары мүшаһидә етмәк үчүн мәни аҝаһ етдин, сәни хатырламаг вә немәтләринә шүкүр етмәји мәнә өјрәтдин. Сәнә итаәт вә ибадәти мәнә васиб етдин, пејғәмбәрләринин ҝәтирдикләрилә (илаһи һөкмләри) мәнә баша салдын, онлары гәбул едиб разылығыны газанмағы мәнә асанлашдырдын вә бунларын һамысында мәнә Өз јардымыны әсирҝәмәдин. Мәни ән јахшы торпагдан јаратдын, немәтләрдән бирини вериб диҝәрини әсирҝәмәјә разы олмадын. Ән бөјүк немәтин вә әзәли еһсанынла мәни мүхтәлиф немәтләр, сүрбәсүр либасларла тәмин етдин, бүтүн немәтләри мәним үчүн тамамладын. Бүтүн бәлалары мәндән дәф етдин. Сәнин барәндә наданлыг вә Сәнә гаршы сүрәтим Сәнә јахынлашдыран ишләрә доғру мәни һидајәт вә дәрҝаһында јүксәк мәгама чатмагда мүвәффәг етмәјинә мане олмады. Сәни чағырдыгда саваб вердин, һаҹәт истәдикдә әта етдин вә Сәнә итаәт етдикдә немәт вердин. Сәнә шүкүр етдикдә немәтләрини артырдын. Бүтүн бунлар мәнә вердијин немәтләр вә етдијин еһсанын тамамланмасы үчүн иди. Сән пак вә вә бүтүн ејибләрдән узагсан. Мәхлугаты јарадан вә хилгәти ҝери гајтаран, ситајиш едилән әзәмәтли, адлары мүгәддәс вә немәтләри бөјүк Аллаһ пак вә вә бүтүн ејибләрдән узагдыр! Илаһи, һансы немәтләрини сајыб-гуртармаг вә вердијин немәтләрдән һансынын шүкрүнү јеринә јетирмәк олар?! Онлар, еј Рәббим, сајанларын сајыб-гуртара биләсәкләриндән вә (сајыны) һифз едәнләрин билә биләҹәјиндән даһа артыгдыр! Илаһи, мәндән узаглашдырыб дәф етдијин бәлалар, зәрәр вә зијанлар мәнә бәлли олан шадлыг вә сағламлыгдан гат-гат чохдур. Мән дә, илаһи, иманымын һәгигәти, гәрарларымда јәгинлијим, халис јеҝанәпәрәстлијим ашкар халислији, батини әглим, ҝөзүмүн нурунун бәсирәти, алнымдакы хәтләрин сирри, тәнәффүсүмдәки фасиләләр, назик бурун пәрләрим, сәсләри гәбул едән гулаг пәрдәләрим, додагларымын бир-биринә тохунмасы вә дилимин сајсыз һәрәкәтләриндән јаранан сөзләр, алт вә үст чәнәмин бир-биринә говушдуғу мәкан, дишләрин чыхдығы, јемәли вә ичмәлиләрин дадыны билмә јери илә бејнимин јерләшдији кәллә сүмүјүм, ган дамарларым, гәлбим вә ҹијәримлә бағлы олан шејләрлә, чијин, бел сүмүкләрим вә онлары сахлајан, һәрәкәтимә сәбәбә олан фәгәрәләрлә, бармагларымын уҹу, әтим, ганым, түкләрим, дәрим, әсәб системим, сүмүкләрим, дамарлар вә пијләримлә (пиј гатым), бүтүн бәдән үзвләрим вә сүдәмәр вахты әмәлә ҝәләнләрлә, јерин мәндән мәхфи етдикләри илә (азалтдыглары), јухум, ојаглығым, арамлығым, рүку вә сәҹдәләр заманы етдијим һәрәкәтләрлә шәһадәт верирәм ки, әҝәр бу сајаг – рүку вә сәҹдәдә олдуғум һалда – һәјат сүрсәм, әсрләр боју јашасам да, немәтләриндән һәтта биринин белә, шүкрүнү јеринә јетирә билмәрәм вә буна гүдрәтим дә чатмаз. Бу иш јалныз шүкрү мәнә јенидән васиб олан диҝәр бир немәтинин васитәси илә мүјәссәр ола биләр. Бәли, әҝәр мән вә мәхлугатынын бүтүн саја биләнләри бир јерә топлашараг кечмишдән индијә вә ҝәләҹәјә гәдәр бизә әта етдијин вә едәҹәјин немәтләрини сајмаг истәсәк, јенә дә онлары нә саја биләр, нә дә мигдарыны биләрик! Бу һеч вахт мүмкүн дејил вә Сән данышан китабын, доғру хәбәриндә билдирибсән ки, “Әҝәр Аллаһын немәтләрини сајмаг истәсәниз, онлары һеч вахт сајыб-гуртара билмәзсиниз!” Илаһи, китабын вә вердијин хәбәрләр доғрудур. Пејғәмбәрләрин вә елчиләрин онлара назил етдијин вәһјини, онлара билдирдијин вә онларын васитәсилә тәјин етдијин динини тәблиғ етдиләр. Бунунла јанашы, еј Рәббим, мән өз чалышганлығым, сиддијјәт вә итаәтим гәдәр шәһадәт верир, иманлы вә әмин олдуғум һалда дејирәм ки, һәмд-сәна јалныз өвлады олмадығындан варисә еһтијаҹсыз, шәрики олмадығындан јаратдыгларында онунла мүнагишә едәҹәк бири олмајан, гүдрәтли олдуғу үчүн хилгәтдә јардымчыја еһтијаҹсыз Аллаһа мәхсусдур! Аллаһ пак вә бүтүн ејибләрдән узагдыр. “Әҝәр о икисиндә – јер вә ҝөјләрдә Аллаһдан башга танрылар олсајды, фәсад јаранарды.” Пак вә бүтүн ејибләрдән узагдыр јеҝанә, тәк, еһтијаҹсыз, доғмајан вә доғулмајан, тајы-бәрабәри олмајан Аллаһ! Јахын мәләкләрин, елчиләрин һәмд-сәна етдији кими, Аллаһа һәмд-сәна олсун! Аллаһын салам вә салаваты олсун онун ән јахшы бәндәси вә пејғәмбәрләрин сонунсусу олан Мәһәммәд вә онун пак-пакизә вә ихласлы Әһли-бејтинә!

Илаһи, мәни Сәни ҝөрүрмүш кими, Сәндән горханлардан гәрар вер, тәгвалы олмаг вә Сәндән горхмагла мәни сәадәтә чатдыр вә Сәнә итаәтсиз етмәклә мәни бәдбәхт етмә! Тез ҝөндәрдикләринин тәхирә дүшмәјәҹәји, тәхирә салдыгларынын тез ҝәлмәјәҹәји гәдәр әмринлә мәнә хејир нәсиб ет вә гәза-гәдәрини бәрәкәтли ет! Илаһи, вүҹудумда еһтијассызлыг, гәлбимдә јәгин, әмәлимдә ихлас вә ҝөзләримдә нур јерләшдир, диними бәсирәтли ет, бәдән үзвләримдән мәни фајдаландыр, ҝөз вә гулағымы мәнә ики варис тәјин ет, залымлара гаршы мәнә јардымчы ол, онлардан интигам алмаг вә онлара һаким олмағы мәнә ҝөстәрмәклә мәнә ҝөз ајдынлығы вер! Илаһи, гәм-гүссәми дағыт, ејибләрими өрт, хәталарымы бағышла, шејтанымы (мәндән) уузаглашдыр, үзәримдә һаггы оланларын һаггыны әда ет, дүнја вә ахирәтдә мәнә јүксәк мәгам вер! Илаһи, мәни јаратдығын, ешидән вә ҝөрән етдијин үчүн һәмд-сәна јалныз Сәнә мәхсусдур! Мәни хәлг етмәјә еһтијасын олмадығы һалда, рәһмәтинлә мәни гүсурлу дејил, сағлам јаратдығын үчүн һәмд-сәна јалныз Сәнә мәхсусдур! Еј Рәббим, мәни јарадыб фитрәтими мөтәдил (нормал) едиб вә ҝөзәл бичимә салыбсан! Еј Рәббим, еһсан едәрәк мәнә саламатлыг бәхш едибсән! Еј Рәббим, һифз едәрәк мәни мүвәффәг едибсән!. Еј Рәббим, немәт вериб мәни һидајәт едибсән! Еј рәббим, мәни севәрәк хејир әта едибсән! Еј Пәббим, аҹлығымда мәни једириб, сусузлугда сираб едибсән! Еј Рәббим, мәни еһтијассыз вә шад едиб, јардымынла уҹалдыбсан! Еј Рәббим, өртүјүнлә ејибләрими өртүб, ишләрими асанлашдырараг мәнә јетәрли олубсан! Мәһәммәд вә Мәһәммәдин Әһли-бејтинә салам јетир, өмрүмүн галан һиссәсиндә, ҝесә вә ҝүндүзләрин бир-бирини әвәз етдикҹә, мәнә көмәк ет, мәнә дүнјанын горхусу вә ахирәтин гәм-гүссәсиндән нисат вер, залымларын јер үзүндә төрәтдији шәр ишләрдән мәни гору! Илаһи, горхдуғум шејләрдә мәнә јетәрли ол, мәни вә диними гору, әһли-әјалым вә малымда мәнә саниш тәјин ет, мәнә рузи вердијин шејләри бәрәкәтли ет, Өз нәзәримдә мәни алчаг, самаатын нәзәриндә исә бөјүк ет, син вә инсанларын шәриндән аманда сахла! Ҝүнаһларыма ҝөрә мәни рүсвај етмә, батиними (әглими) пис дүшүнҹә вә әмәлләрә ҝирифтар етмә, немәтләрини мәндән алма вә мәни Өзүндән башгасына һәвалә етмә! Илаһи, мәни кимә һәвалә едирсән?! Јахынлара һәвалә едирсән ки, мәни тәк гојсунлар, јохса, өзҝәләрә һәвалә едирсән ки, үзләрини мәнә туршутсунлар?! Сән мәним Рәббим вә ихтијар саһиби олдуғун һалда, мәни зәифләтмәк истәјәнләрәми һәвалә едирсән?! Илаһи, гәриблијим, евимин узаглығы вә ишләрими ихтијарында гојдуғун шәхс гаршысында зәлиллијимдән Сәнә шикајәт едирәм! Илаһи, өз гәзәбини мәнә назил етмә! Мәнә гәзәбләнмәјиндән башга һеч бир шејдән горхум јохдур! Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Сәнин сағламлыг бәхш етмәјин даһа ҝенишдир! Еј Пәббим, јер вә ҝөјләри ишыгландыран, зүлмәтләри арадан апаран, әввәлдәкиләр вә сондакыларын ишини саһмана салан нурунун васитәсилә Сәндән истәјирәм ки, гәзәбли олдуғун һалда мәни өлдүрмәјәсән вә мәнә гәзәб назил етмәјәсән! Илаһи, мәни ҹәзаландырмаздан өнсә гәзәбини рәһмәт вә лүтфә чевирә биләнсән (2 дәфә)! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән мөһтәрәм шәһәрин, “Мәшәрүл-Һарам”ын, хејир-бәрәкәт назил етдијин вә самаат үчүн әмин-аманлыг јеринә чевирдијин гәдим евин (Кәбәнин) Рәббисән! Еј һелми илә бөјүк ҝүнаһлары әфв едән, еј фәзли илә бол немәтләр верән, еј кәрәми илә бөјүк шејләр еһсан едән, еј чәтинлик заманы мәним еһтијатым, еј тәнһалыг заманы мунис вә һәмсөһбәтим, еј бәла заманы фәрјадыма јетән, еј мәнә вердији немәтләрин саһиби! Еј мәним вә ата-бабаларым олан Ибраһимин, Исмаилин, Исһаг вә Јәгубун мәбуду, еј Сәбраилин, Микајыл вә Исрафилин Рәбби, еј пејғәмбәрләрин сонунсусу Мәһәммәдин вә онун сечилмиш Әһли-бејтинин Рәбби! Еј Төврат вә Инсили, Зәбур вә Фурганы назил едән! Еј “Каф Һа Ја Ајн Сад”, “Та Һа”, “Ја Син” вә һикмәтли Гураны назил едән! Илаһи, јер өз ҝенишлији илә мәнә даралдығы заман Сән мәним сығынасаг јеримсән! Әҝәр Сәнин рәһмәтин олмасајды, мүтләг һәлак оланлардан олардым. Сән мәним хәталарымы бағышлајансан. Әҝәр ејибләрими өртмәсәјдин, мән рүсвај олардым. Сән дүшмәнләр мүгабилиндә мәни өз көмәјинлә дәстәкләјәнсән. Әҝәр јардымын олмасајды, мән мәғлуб олардым. Еј уҹалыг вә әзәмәти Өзүнә мәхсус вә иззәти илә достларыны уҹалдан! Еј гаршысында падшаһларын өз бојунларына зилләт бојундуруғуну салдығы вә онун гәзәбиндән горхдуғу!. Еј ҝөзләрин хәјанәтини, гәлбләрин ҝизләтдијини, заман вә рузиҝарын һадисәләринин гејбини билән! Еј неҹәлијини Өзүндән башга бир кәсин билмәдији! Еј ким олдуғуну Өзүндән башга һеч кимин билмәдији! Еј Ону Онун өзүндән башга бир кәсин (јахшы) танымадығы! Еј јери суја дахил едән, сәманы һава илә өртән! Еј ән кәрамәтли адлар саһиби вә һеч вахт түкәнмәјән немәтләри илә танынан! Еј отсуз-әләфсиз бир дијарда Јусиф үчүн миникләр һазырлајан, ону гујудан чыхаран, гул олдугдан сонра ону игтидар саһибинә чевирән! Еј ҝөзләри ағламаг вә гәм-гүссәдән кор олдугдан сонра ону сәбирли атасы Јәгуба гајтаран! Еј Әјјубдан хәстәлик вә бәлалары дәф едән! Ибраһимә госа јашларында она нәсиб олан оғлуну гурбан кәсмәкдән мане олан! Еј Зәкәријјанын дуасыны гәбул едәрәк она Јәһјаны әта едән, ону тәк вә јалгыз гојмајан! Еј Јуниси балығын гарнындан чыхаран, еј дәрјаны Исраил оғуллары үчүн јарараг онлара нисат верән, Фирону вә онун гошунуну суда гәрг едән, еј күләкләри рәһмәтинә мүждә олараг ҝөндәрән, еј ҝүнаһкар вә үсјанкар бәндәләрини сәзаландырмаға тәләсмәјән, еј Мусанын дөврүндә узун мүддәт һаггы инкар етдикләри, Аллаһын немәтләриндән гидаланыб Ондан башгасына ибадәт вә пәрәстиш етмәләри, Аллаһа гаршы чыхмалары, Она шәрик гошараг пејғәмбәрләрини тәкзиб етмәләринә бахмајараг, сеһркарлара нисат верән! Еј Аллаһ, еј Аллаһ, еј јарадан, Сәнин тајын-бәрабәрин јохдур, еј фәнаја уғрамајаҹаг әбәди, еј кимсәнин дири олмадығы заман дири олан, еј өлүләри дирилдән, еј бүтүн мәхлугатын әлдә етдијинә нәзарәтчи! Еј шүкрүм аз олдуғу һалда, мәни (немәтдән) мәһрум етмәјән, хәталарымын бөјүк олса да , мәни рүсвај етмәјән, ҝүнаһ етдијими ҝөрдүјү һалда, ону самаата фаш етмәјән! Еј мәни көрпәликдән горујуб һифз едән, бөјүклүјүмдә мәнә рузи верән! Еј немәтләрини сајыб гуртармаг вә шүкрүнүн јеринә јетирилмәси мүмкүн олмајан! Еј мәнә Өз немәт вә еһсаныны әта етдији һалда, мәним она үсјанкарлыг вә итаәтсизлик етдијим! Еј мәни немәтин шүкрүнү анламаздан әввәл имана һидајәт едән! Еј хәстә олдуғум заман чағырдыгда мәнә шәфа, чылпаг олдуғум заман чағырдыгда либас верән, аҹ олдуғум заман чағырдыгда мәни дојуздуран, сусуз олдуғум заман чағырдыгда сираб едән, зәлил һалда чағырдыгда мәни уҹалдан, надан һалда чағырдыгда аҝаһлыг верән, тәк чағырдыгда мәни (аилә үзвләримин сајыны) чохалдан, гәрибликдә олдуғум заман чағырдыгда мәни вәтәнә гајтаран, фәгирлик заманы чағырдыгда мәни еһтијассыз едән, көмәк истәдијим заман чағырдыгда мәнә јардым едән вә мәни мәһрум етмәјән! Бунлары етмәдикдә, Өзү онлары еһсан едән! Һәмд вә шүкүр јалныз Сәнә мәхсусдур, еј азғынлыгларымдан кечән, гәм-гүссәми дағыдан, дуамы гәбул едән, ејибләрими өртән, ҝүнаһларымы бағышлајан, мәни арзуларыма чатдыран вә дүшмәнләримә гәләбә чалмагда мәнә јардым едән! Әҝәр Сәнин немәтләрини, бәхшиш вә еһсанларыны сајмаг истәсәм, онлары сајыб гуртара билмәрәм. Еј мәним мөвлам, бәхшиш едән Сәнсән, немәт верән Сәнсән, еһсан едән Сәнсән, ҝөзәлләшдирән Сәнсән, фәзиләтли едән Сәнсән, камала чатдыран Сәнсән, рузи верән Сәнсән, мүвәффәг едән Сәнсән, әта едән Сәнсән, еһтијассыз едән Сәнсән, сәрмајә верән Сәнсән, пәнаһ верән Сәнсән, ишләрдә јетәрли олан Сәнсән, һидајәт едән Сәнсән, аманда сахлајан Сәнсән, ејибләри өртән Сәнсән, бағышлајан Сәнсән, ҝүзәштә ҝедән Сәнсән, мәгам верән Сәнсән, уҹалдан Сәнсән, јардым едән Сәнсән, гүввәтләндирән Сәнсән, дәстәкләјән Сәнсән, көмәк едән Сәнсән, шәфа верән Сәнсән, сағламлыг верән Сәнсән, үстүнлүк верән вә бәрәкәтли едән Сәнсән! Даими олан һәмд вә шүкүр јалныз Сәнә мәхсусдур! Илаһи, мән ҝүнаһларымы етираф едирәм, белә исә, мәни бағышла! Пис иш ҝөрән мәнәм, хәта едән мәнәм, ирадә едән мәнәм, надан мәнәм, гафил мәнәм, сәһвә јол верән мәнәм, өзүнә етимад едән мәнәм, биләрәкдән нәфси истәкләринә ујан мәнәм, вәдә верән мәнәм, вәдәсинә хилаф чыхан мәнәм, әһдини позан мәнәм, играр едән мәнәм, вердијин немәтләри етираф етдијим һалда, бир даһа ҝүнаһа үз тутан мәнәм, белә исә онлары бағышла! Еј бәндәләринин ҝүнаһы она һеч бир зәрәр јетирмәјән вә онларын итаәтиндән еһтијассыз олан, салеһ әмәл саһибләринә Өз јардым вә рәһмәти илә мүвәффәгијјәт верән! Һәмд јалныз Сәнә мәхсусдур, еј мәним мәбуд вә мөвлам! Илаһи, јахшы ишләрә әмр етдијин һалда, мән итаәтсизлик етдим, пис ишләри гадаған етдијин һалда, гадағаларына мүртәкиб олдум вә елә бир һала дүшдүм ки, үзрүмү гәбул едиб мәнә бәраәт газандыраҹаг вә јардым едәҹәк бир кимсә јохдур. Еј мәним мөвлам, һансы васитә илә Сәнин һүзуруна ҝәлим? Ҝөзүм, әлим, гулағым вә дилимләми, јохса, әлләрим вә ајагларымламы? Бунларын һамысыны ихтијарымда гојдуғун һалда, онларла ҝүнаһ етдијим немәтләр дејилми? Мәнә һөссәт тамамланмыш вә ишләр мәним әлејһимәдир! Еј мәни ана-ата вә нәнә-бабаларымын әзијјәтиндән горујан, гоһум-әгрәба вә гардашларымын мәнә ејиб тутмасындан аманда сахлајан, солтанларын әзабындан горујан! Еј мәним мөвлам, әҝәр онлар Сәнин мәним һагда билдикләрини билсәјдиләр, мәнә бир ан белә мөһләт вермәз, мәни өз јанларындан говар вә мәндән узаглашардылар. Илаһи, мән Сәнин һүзурунда башыашағы, хар, аҹиз, кичик, бәраәт газанмаға үзрү вә јардым едәҹәк гүдрәтли бир кәси, истинад едәҹәк бир дәлили, пис әмәлләри јеринә јетирмәдијими сөјләмәк үчүн бир сөзү олмајан һалда дајанан һәмин (ҝүнаһлары чох олан) бәндәјәм! Бүтүн бәдән үзвләрим вә әзаларым әлејһимә шаһид олдуғу вә Сәнин әмәлләрдән сорғу-суал едәҹәјини, һөкмүнүн әдаләтли, зүлм етмәдијини вә әдаләтинин һәлакәтә сүрүкләдијини билдијим вә буна шәкк дејил, јәгин етдијим һалда, әҝәр инкар етсәм, еј мәним мөвлам, инкарымын неҹә мәнә фајдасы ола биләр?! Сәнин әдаләтиндән Сәнин Өзүнә сығынырам! Илаһи, әҝәр мәнә әзаб версән, бу, мәним әлејһимә олан дәлил вә ҝүнаһларыма ҝөрәдир! Әҝәр мәни әфв етсән, бу, Сәнин сәбирли вә еһсан саһиби олмағындандыр! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән өзүнә зүлм едәнләрдәнәм. Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән төвбә едәнләрдәнәм, Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән сәнә иман ҝәтирәнләрдәнәм. Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән Сәндән горханларданам! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән сыхынтыда оланларданам! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән (рәһмәтинә) үмидвар оланларданам! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән Сәнә рәғбәтли оланларданам! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән Сәнә “тәһлил” (Ла илаһә илләллаһ – Аллаһдан башга һеч бир танры јохдур) дејәнләрдәнәм! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән һаҹәт истәјәнләрдәнәм! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән сәнә тәсбеһ дејәнләрдәнәм! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, мән Сәнә “тәкбир” (Аллаһу-әкбәр – Аллаһ бөјүкдүр) дејәнләрдәнәм! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Һәгигәтән, Сән мәним вә әввәлки ата-бабаларымын Рәббисән. Илаһи, беләҹә Сәни бөјүк билдијим һалда һәмд-сәна едир, Сәнә иман ҝәтирдијим һалда Сәни ихласла јад едир, немәтләрини садаладығым һалда онлары играр едирәм! Мәнә вердијин, әввәлҹәдән вүҹудумда јерләшдирдијин вә онларын васитәсилә еһтијаҹларымы зәнҝинликлә әвәз етдијин, зәрәрләри арадан галдырдығын, мәнә асанлыг бәхш етдијин, чәтинлији узаглашдырыб бәлалары дәф етдијин, бәдәнимә афијәт вә динимә сағламлыг вердијин немәтләр о гәдәр чох, мәлум вә болдур ки, онлары сајыб гуртара билмәјәҹәјими етираф едирәм. Һәтта мәхлугатын әввәлкиләри вә сонракылары бир јерә топлашыб онлары садаламагда мәнә јардым етсә дә, јенә онлары сајыб гуртармаға гадир олмарыг! Сән мүгәддәс вә уҹа мәгам саһибисән!, Хејир хәзинәләри Сәнин ихтијарындадыр. Сән еһсан саһиби, әзәмәтли вә меһрибансан! Немәтләрин сајсыз-һесабсыздыр. Сәнә лајигли һәмд-сәнаны јеринә јетирмәк вә немәтләринин әвәзини вермәк олмаз! Мәһәммәд вә Мәһәммәдин Әһли-бејтинә салам јетир! Өз немәтләрини бизә тамамла, Сәнә итаәт етмәклә бизи сәадәтә чатдыр! Сән пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Сәндән башга һеч бир танры јохдур! Илаһи, Сән чәтинликдә оланларын дуасыны гәбул едән, хошаҝәлмәз һадисәләри арадан галдыран, гәм-гүссәни кәнарлашдыран, хәстәләрә шәфа верән, фәгири еһтијассыз едән, чатышмазлыгларын әвәзини верән, кичијә рәһм едән вә јашлыја јардым едәнсән! Сәндән башга сығынаҹаг јери вә Сәндән үстүн бир гүдрәтли јохдур. Сәнин мәгамын уҹадыр! Еј әсир вә зиндандакылары азад едән! Еј (сүдәмәр)_ көрпә ушаға рузи верән, еј горхуб пәнаһ ахтаранлары горујан, еј шәрик вә јардымчысы олмајан! Мәһәммәд вә Мәһәммәдин Әһли-бејтинә салам јетир! Бу ҝесә бәндәләринә әта вә еһсан етдијин, даим тәзәләдијин немәтләрин ән фәзиләтлисини мәнә дә бәхш ет! Мәндән бәланы дәф ет, гәм-гүссәми арадан галдыр, дуамы гәбул ет, пис ишләрими ҝизлә! Һәгигәтән, Сән истәдијинә лүтф едән, һәр шејдән аҝаһ вә һәр шејә гадирсән! Илаһи, Сән чағырыланларын ән јахыны, (дуаны) гәбул едәнләрин ән сүрәтлиси, әфв едәнләрин ән кәрамәтлиси, бәхшиш едәнләрин ән сәхавәтлиси, һаҹәт истәјәнләрин ән јахшы ешидәнсән! Еј дүнја вә ахирәтдә меһрибан вә онларын һәр икисиндә рәһмли олан! Сәнә бәнзәр һеч бир һаҹәт истәнилән, Сәндән башга бир арзумуз јохдур! Сәни чағырдыгда, дуамы гәбул етдин, бир шеј истәдикдә, әта елтдин, Сәнә рәғбәт ҝөстәрдикдә, мәнә рәһмәт етдин, Сәнә етимад етдикдә, мәнә ниҹат вердин, Сәнә сығындыгда, мәнә јетәрли олдун! Илаһи, бәндән, рәсулун вә пејғәмбәрин Мәһәммәдә, онун мәсум вә пак Әһли-бејтинә салам јетир! Өз немәтини бизә тамамла, әта етдикләрини бизим үчүн дәјәрли ет, бизи Сәнә шүкүр едәнләр вә немәтләрини хатырлајанлар сырасында гејд ет! Амин, еј аләмләрин Рәбби! Илаһи, еј малик вә гадир, еј гүдрәтли вә галиб, Она үсјанкарлыг едилдикдә өртән, бағышланмаг диләдикдә бағышлајан, еј рәғбәтлиләрин вә һаҹәт истәјәнләрин мәгсәдләринин, үмид едәнләрин үмидинин сону! Еј елми илә һәр шеји әһатә едән, ҝүзәшт истәјәнләрә гаршы меһрибанлығы, рәһмәт вә һелми ҝениш олан! Илаһи, бизи әзәмәтли вә шәрафәтли етдијин бу ҝесәдә Сәнә диггәт јетирир вә Сәнә анд веририк пејғәмбәрин, рәсулун, мәхлугатын арасындан сечәрәк үстүн етдијин, вәһјинә әманәтдар, мүждә верән, горхудан, һидајәт јолунда парлаг чыраг олан, онун сајәсиндә мүсәлманлара немәт вердијин, ону аләмләрә рәһмәт олараг ҝөндәрдијин Мәһәммәди! Илаһи, Мәһәммәдә (о, буна лајигдир) вә Мәһәммәдин Әһли-бејтинә салам јетир! Еј әзәмәтли олан, она вә онун нәсабәтли вә пак Әһли-бејтинә салам јетир. Бизи әфв етмәклә ҝүнаһларымызы өрт! Мүхтәлиф дилләрдә олан мәхлугатын сәсләри Сәнә тәрәф галхар. Илаһи, бу ҝесә мәхлугат арасында бөлдүјүн һәр бир хејирдән, һидајәт етдијин нурдан, ҝениш рәһмәтиндән, назил етдијин бәрәкәтдән, вердијин сағламлыгдан, бәхш етдијин рузидән бизә дә нәсиб ет, еј меһрибанларын ән меһрибаны! Илаһи, бу ҝесә бизи наүмид оланлардан дејил, һасәтләри гәбул олунмуш, нисат тапмыш, јахшылыг вә гәнимәт әлдә етмиш кәсләрин зүмрәсинә гат, бизи ҝениш рәһмәтин вә үмид бәсләдијимиз фәзлиндән мәһрум етмә, бизи Сәнин рәһмәтин вә әта етдикләринин фәзлиндән мәһрум оланларын сырасына гатма вә бизи наүмид һалда ҝери чевирәрәк гапындан говма! Еј сәхавәтлиләрин ән сәхавәтлиси, еј еһсан едәнләрин ән әлиачығы, јәгин етдијимиз һалда Сәнә үз тутмушуг! Сәнин мөһтәрәм евини (Кәбәни) зијарәт етмәји гәсд етмишик! Һәсс әмәлләрини јеринә јетирмәкдә бизә јардым ет, һәссимизи камала јетир, бизи бағышла, бизә сағламлыг бәхш ет! Ҝүнаһларымызы етираф етдијимиз, хар вә зәлил олдуғумуз һалда әлләримизи Сәнин дәрҝаһына галдырмышыг. Илаһи, бу ҝесә Сәндән истәдикләримизи бизә әта ет вә ишләримиздә бизә јетәрли ол! Сәндән башга бизә јетәрли, Сәндән савајы һөкмү бизә нүфузлу, елми бизи әһатәли вә мүһакимәси әдаләтли Рәббимиз јохдур! Бизим үчүн хејирли оланы һөкм ет, бизи хејирә јетишәнләрдән јаз! Илаһи, еһсанынла бөјүк мүкафат вә савабы, еһтијат, кәрамәт вә асанлығынын давамијјәтини бизә васиб ет. Ҝүнаһларымызын һамысыны бағышла, бизи һәлак оланларла бирҝә һәлак етмә, меһрибанлыг вә рәһмәтини биздән әсирҝәмә! Илаһи, бу вахтда бизи Сәндән истәдикдә, әта етдијин, шүкрүнү јеринә јетирдикдә немәтләрини артырдығын, төвбә едиб Сәнә тәрәф гајытдыгда төвбәсини гәбул етдијин, пис әмәлләринә нифрәт едән вә Сәнин дә онлары бағышладығын кәсләрдән гәрар вер! Еј әзәмәт вә еһсан саһиби! Илаһи, бизи пакла, Сәнә итаәтә мүвәффәг ет, аһ-наләмизи гәбул ет, еј һаҹәт истәниләнләрин ән јахшысы, еј меһрибанларын ән меһрибаны, еј ҝөз гапагларынын јумулмасы вә ҝөз ишарәләриндәки ҝизли сирләрдән, гәлбләрин ҝизләтдикләриндән хәбәрдар олан! Бүтүн бунлары Сәнин елмин һесаба алмыш вә һелмин дә әһатә етмишдир! Сән залымларын дедикләриндән гат-гат уҹа вә бөјүк, пак вә бүтүн ејибләрдән узагсан! Једди гат ҝөј вә јердә, онларын арасында оланлар Сәнә тәсбеһ дејир. Сәнә һәмд-сәна илә јанашы тәсбеһ демәјән һеч бир шеј јохдур! Һәмд, бөјүклүк вә уҹалыг јалныз Сәнә мәхсусдур! Еј әзәмәт вә еһсан саһиби, еј меһрибан вә бағышлајан! Илаһи, мәним үчүн һалал рузини артыр, бәдәним вә динимә афијәт вер, горхуму асајишә чевир, мәни оддан хилас ет! Илаһи, ҝүнаһларыма ҝөрә мәни өз тәдбиринлә јахалама, мәни тәдриҹи гәфләтә салараг сонда һәлак етмә, ҹин вә инсанларын шәриндән гору!

Сонра башыны сәмаја галдырды. Ҝөзләриндән шиддәтлә ҝөз јашы ахырды вә уҹа сәслә дејирди:

Еј ешидәнләрин ән јахшы ешидәни, еј ҝөрәнләрин ән бәсирәтлиси, еј һагг-һесаб чәкәнләрин ән сүрәтлиси, еј меһрибанларын ән меһрибаны, Мәһәммәд вә Мәһәммәдин Әһли-бејтинә салам јетир! Илаһи, һаҹәтими рәва гылдыгдан сонра мәни диҝәр шејләрдән мәһрум етсән дә, зәрәр ҝөрмәмәјими Сәндән истәјирәм. Әҝәр ону мәндән әсирҝәсән, нә версән дә, даһа мәнә фајда вермәз! Илаһи, мәни сәһәннәм одундан азад етмәјини истәјирәм! Сәндән башга һеч бир танры јохдур. Сән тәк вә шәриксизсән! Мүлк јалныз Сәниндир вә һәмд-сәна јалныз Сәнә мәхсусдур! Сән һәр бир шејә гадирсән, еј Рәббим, еј Рәббим!

Илаһи, гәни вә зәнҝин олдуғум заман Сәнә мөһтаҹ идимсә, фәгирлијимдә неҹә мөһтаҹ олмајым? Илаһи, елмли олдуғум заман надан идимсә, ҹаһиллијимдә неҹә надан олмајым? Илаһи, һәгигәтән, мүхтәлиф тәдбирләрин вә сүрәтли шәкилдә дәјишән мүгәддәратын (гәза вә гәдәрин) ариф бәндәләринин Сәнин әта етдијин немәтләринә ҝөрә архајын вә јахуд бәлалар заманы лүтфүндән наүмид олмасына мане олур! Илаһи, мәнә алчаглығыма, Сәнә исә кәрамәтинә лајиг оланлар јарашыр! Илаһи, мәним зәиф вүҹудуму хәлг етмәздән өнҹә, Өзүнү мәнимлә меһрибан вә лүтфкарлыгла давранмагла вәсф етмисән! Белә исә, зәиф вүҹудуму меһрибанлыг вә лүтфүндән мәһрум едәрсәнми? Илаһи, әҝәр мәндән јахшы ишләр баш верирсә, бу, Сәнин фәзлиндән вә мәнә миннәт гојмағындандыр! Әҝәр мәндән пис ишләр баш верирсә, бу, сәнин әдаләтиндәндир вә Сәнин мәним әлејһимә олан бир дәлилиндир. Илаһи, ишләрими Сәнә һәвалә етдијим һалда, неҹә мәни өзбашына бурахырсан? Сән мәнә јардымчы олдуғун һалда, ким мәнә зүлм едә биләр? Јахуд, Сән мәнә гаршы меһрибан олдуғун һалда, Сәнин мәрһәмәтиндән неҹә мәһрум гала биләрәм? Инди мөһтаҹ вә чарәсиз олдуғум һалда, мән Сәнин дәрҝаһына тәвәссүл едирәм. Сәнә говушмасы гејри-мүмкүн олан фәгирлик кими бир васитә илә неҹә Сәнә тәвәссүл едим? Вәзијјәтим Сәнә ҝизли олмадығы һалда, Сәнә неҹә шикајәт едим? Сәнә мәлум олдуғу һалда, сөзләрим дахилимдән Сәнә неҹә хәбәр версин? Сәнә үмид бәсләдијим һалда, мәни мәјус едәрсәнми? Вәзијјәтими дәјишмәк Сәнин ихтијарында олдуғу һалда, ону јахшылашдырмазсанмы? Илаһи, наданлығымын бөјүклүјүнә бахмајараг, мәнә гаршы неҹә дә меһрибан вә лүтфкар, әмәлләримин пис олмасына бахмајараг, мәнә нисбәтдә неҹә дә рәһмлисән! Илаһи, Сән мәнә нә гәдәр дә јахын, мән исә Сәндән неҹә дә узағам! Мәнә бу гәдәр меһрибан олдуғун һалда, ҝөрәсән, мәнимлә Сәнин аранда манеә јарадан нәдир? Илаһи, һаләтләрин дәјишилмәси вә (дүнјада баш верән) дәјишикликләрин мүхтәлифлијиндән анладым ки, мәни јаратмагда мәгсәдин һәр шејдә Өзүнү мәнә танытдырмаг вә нәһајәт, Сәндән гафил олмамагдыр! Илаһи, зәлиллик вә харлығым дилими лал етсә дә, Сәнин кәрамәтин мәни дилә ҝәтирир, пис хүсусијјәтләрим (сифәтләрим) мәни мәјус етсә дә, еһсанларын мәни иштаһаландырыр! Илаһи, јахшылыглары писликләрдән ибарәт олан бир кәсин писликләринин пис олмамасы мүмкүндүрмү? Илаһи, һәгигәтләри батил иддиа олдуғу һалда, иддиалары иддиа олмаја биләрми? Илаһи, һөкмүн нүфузлу, ирадән исә галибдир, белә ки, нә данышанын данышмасына имкан верәр, нә дә һал саһибиндә сабит бир һал гојар! Илаһи, нә гәдәр чох итаәт етмәк вә мүәјјән бир һалда сабит галмағымы планлашдырдымса, әдаләтин мәним етимадымы сарсытды вә фәзиләтин исә мәни даһа әзм вә ирадәли етди. Илаһи, Сән Өзүн билирсән ки, әмәлләримдә Сәнә итаәтим давамлы олмаса да, гәлбимдә Сәнә мәһәббәт вә итаәт мәгсәдим давамлыдыр. Илаһи, Сәнин һакимијјәтин алтында олдуғум һалда, мән неҹә гәрар гәбул едим? Сән әмр етдијин һалда, неҹә гәрар гәбул етмәјим? Илаһи нишанәләриндәки мүхтәлифлик барәдә дүшүнмәк мәни Сәнин вүсалына говушмагдан узаглашдырыр (вүсалыны мәнә чәтинләшдирир). Белә исә, мәни Сәнә јахынлашдыраҹаг васитәләри ихтијарымда гој ки, вүсалына јетим! Варлығында Сәнә мөһтаҹ оланларын васитәсилә Сәнин варлығына неҹә дәлил ҝәтирим? Сәнин Өзүндән башга, ашкар варлыг вармы ки, онун васитәси илә Сәнин варлығынын тәҹәлли етмәси мүмкүн олсун? (Илаһи,) Сән нә заман ҝизли идин ки, Сәнин варлығын үчүн дәлилә еһтијаҹ дујулсун?! Сән нә заман узаг идин ки, нишанә вә мәхлугат бизи Сәнә јахынлашдырсын?! Сән даим горудуғун һалда, Сәни ҝөрмәјән ҝөз кор олсун! Сәнин ешг вә мәһәббәтинин нәсиб олмадығы бир бәндә зијана уғрасын! Илаһи, мәхлугата Сәнин нишанәләринә нәзәр салмағы әмр етмисән, белә исә, мәни нурани тәҹәллин вә Сәни мүшаһидә етмәјә доғру һидајәт ет ки, Сәнин мәрифәтинә наил олдугдан сонра о нишанәләрә нәзәр салмаг вә онлара етимад етмәјә еһтијаҹ дујмајым. Һәгигәтән, Сән һәр бир шејә гадирсән! Илаһи, бу, Сәнә бәлли олан зилләт вә харлығым, Сәнә ҝизли олмајан һал вә вәзијјәтимдир! Сәндән Сәнин вүсалына говушмағы диләјир вә Сәнин васитәнлә Сәнин варлығына дәлил ҝәтирирәм. Белә исә, мәни нуруна доғру һидајәт ет! Сәнә халис бәндә олмағы мәнә нәсиб ет! Илаһи, елм хәзинәндәки елмдән мәнә дә өјрәт вә мәни өртүјүнлә аманда сахла! Илаһи, мәни дәрҝаһына јахын оланларын һәгигәтинә јахынлашдыр вә мәни Сәнә рәғбәт вә мәһәббәт бәсләјәнләрин јолуна јөнәлт! Илаһи, Өз тәдбиринлә мәни өз тәдбиримдән вә Өз ихтијарынла мәни өз ихтијарымдан (ирадәмдән) еһтијаҹсыз вә гәни ет! Сыхынты вә чәтинлик мәканларындан мәни гору! Илаһи, мәни зәлиллик вә харлыгдан чыхар вә әҹәлим јетишмәздән өнҹә, шәкк вә ширкдән пакла! Мән јалныз Сәндән јардым истәјирәм, белә исә, мәнә јардым ет! Јалныз Сәнә тәвәккүл вә етимад едирәм, белә исә, мәни өзбашына бурахма! Јалныз Сәндән истәјирәм, белә исә, мәни мәјус етмә! Сәнин фәзлинә рәғбәтлијәм, белә исә, мәни мәһрум етмә! Өзүмү Сәнә нисбәт верирәм, белә исә, мәни өз мәрһәмәт вә лүтфүндән узаглашдырма! Јалныз Сәнин гапына үз ҝәтирирәм, белә исә, мәни гапындан говма! Илаһи, разылығын сәбәбсиз јаранмагдан пак вә үстүн олдуғу һалда, мән Сәнин разылығына неҹә сәбәб ола биләрәм? Илаһи, Сән затән Сәнә һансыса бир мәнфәәт чатмајаҹаг гәдәр гәнисән! Белә исә, мәнә мөһтаҹ олмағын мүмкүндүрмү? Илаһи, гәза вә гәдәрин мәни үмидвар, нәфсим исә шәһвәт зәнҹирләринә әсир едир! Белә исә, Сән мәнә јардымчы ол вә мәни бәсирәтли вә аҝаһ ет! Өз тәлаш вә сәјимдән еһтијаҹсыз олаҹаг гәдәр мәни өз фәзлинлә зәнҝинләшдир! Сән нуруну достларынын гәлбинә сачараг мәрифәтинә наил едән вә Өзүнү онлара јеҝанә олараг танытдырансан! Сән, Сәнә мәһәббәти оланларын гәлбиндән диҝәрләрини Сәндән башгасына мәһәббәт бәсләмәмәләри вә сығынмамалары үчүн хариҹ едәнсән! Һадисәләр онлары горхуја салдыгда, онларын муниси Сәнсән! Сәнин нишанәләриндән узаглашдыгда, онлары һидајәт едән Сәнсән! (Илаһи,) Сәни тапан нәји итирмиш вә Сәни итирән нәји тапмышдыр? Сәндән башгасына мејил едән кәс һәр шејдән мәһрум олмуш вә Сәндән башгасындан бир шеј истәјән зијана уғрамышдыр! Сән еһсаныны гәт етмәдијин һалда, башгасына неҹә үмид етмәк олар? Сән мәрһәмәт етмәк адәтини дәјишмәдијин һалда, Сәндән башгасындан неҹә бир шеј истәмәк олар? Еј Сәнин һүзурунда тәнһа дајандыглары һалда, үнсијјәтинин ширинлијини Өз достларына дадыздыран! Еј бағышланмаг диләдији һалда дәрҝаһында дајананлара әзәмәт либасы ҝејиндирән! (Илаһи,) Сән, Сәни хатырламаздан өнҹә хатырлајан, ибадәт едәнләр Сәнә үз тутмаздан әввәл еһсан едән, һаҹәт истәјәнләр бир шеј истәмәздән габаг онлара немәт бәхш едән вә бизә һәддән артыг һәдијјә етдикдән сонра бир даһа биздән (Өз јолунда вермәјә) борҹ истәјәнсән! Илаһи, мәни Сәнә говушмаг үчүн Өз рәһмәт гапына дәвәт ет! Гәлбими Сәнә бағламаг үчүн мәни Өз еһсанына доғру ҹәзб ет! Илаһи, һәгигәтән, Сәнә гаршы ҝүнаһ етсәм дә, Сәндән үмидим үзүлмәмиш вә бүтүн амилләр мәни итаәтинә доғру јөнәлдиб, елмим кәрамәтли олмағындан аҝаһ етсә дә, гәлбимдән горхун чыхмамышдыр! Илаһи, Сәнә үмид бәсләдијим һалда, Сәндән неҹә мәјус олум? Сәнә етимад етдијим һалда, мәнә хәјанәт едәрсәнми? Илаһи, зилләтдә олдуғум һалда, Сәндән неҹә иззәт истәјим? Сәнә бәндә олдуғум һалда, зәлил олмағым мүмкүндүрмү? Илаһи, мәни мискин вә фәгирләрин сырасында гејд етдијин һалда, фәгир вә мискин олмамағым мүмкүндүрмү? Өз бәхшиш вә еһсанынла мәни гәни етдијин һалда, фәгир олмағым мүмкүндүрмү? Сән елә бир Аллаһсан ки, Сәндән башга һеч бир танры јохдур! Өзүнү бүтүн шејләрлә танытдырдын ки, кимсә сәндән гафил олмасын! Сән Өзүнү бүтүн мәхлугатла мәнә танытдырдын вә заһирдә бүтүн нишанәләринлә мән сәни ҝөрүрәм! Сән бүтүн шејләр үчүн ашкар вә заһирсән! Еј рәһмәти илә һәр шеји әһатә едән вә әрши өз затында нур сәтһи илә бир нишанәни диҝәр бир нишанә илә өртәрәк ҝизләдән вә өзүндән башгаларыны (диҝәр нишанәләри) нур пәрдәләринин әһатәсиндә мәһв едән (көлҝәдә гојан)! Еј нур пәрдәләри арасында Өзүнү ҝөзләрдән (ҝөрүнмәкдән) ҝизли сахлајан! Еј нураниликлә тәҹәлли едәрәк мәхлугаты бүтүн әзәмәт мәртәбәси илә әһатә едән! Сән заһир олдуғун һалда, мәхфи ола биләрсәнми? Сән һәр јердә һазыр олдуғун һалда, гаиб ола биләрсәнми? Һәгигәтән, Сән һәр бир шејә гадирсән! Һәмд-сәна јалныз тәк олан Аллаһа мәхсусдур!

Еј Рәббим, һәгигәтән, ҝүнаһларым сәнә зәрәр јетирә вә мәни бағышламағын Сәндән нәји исә азалда билмәз! Белә исә, Сәнәдән бир шеј азалтмајан шејләри мәнә әта ет вә Сәнә зәрәр вермәјәнләри дә бағышла!

Илаһи, мәним писликләримә ҝөрә ихтијарындакы хејир вә мәнфәәтләрдән мәни мәһрум етмә! Әҝәр мәним әзијјәт вә мүсибәтләримә ҝөрә мәнә рәһм етмәсән, һеч олмазса, мәни мүсибәт ҝөрмүшләрин әҹр вә мүкафатындан мәһрум етмә!

Аллаһым, Мүһәммәд вә онун өвладларына салам вә салават ҝөндәр.


Диггәт: Хәбәрдән Истифадә Етдикдә Мәнбәјә Истинад Лазымдыр!


Әлагәдар Мөвзулар

Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*