?>

Әрәб һөкмранларынын сионист режимлә мүнасибәтләри адиләшдирмәләри писләниб

Әрәб һөкмранларынын сионист режимлә мүнасибәтләри адиләшдирмәләри писләниб

Әрәб һөкмранларынын сионист режимлә мүнасибәтләри адиләшдирмәләринин писләнилмәси үзрә видео-конфрансда 40-дан чох өлкәдән олан 500 шәхсијјәт Американын фәләстинлиләрин һүгугларынын тапданмасы илә сионист режимин марагларынын тәмини вә бу режимә дәстәк истигамәтиндәки сијасәтинин дәјишмәз олмасына тәкид едиб.

АБНА24 Хәбәр Верир, Сатгын әрәб һөкмранларынын сионист режимлә мүнасибәтләри адиләшдирмәләринин писләнилмәси үзрә видео-конфранс 40-дан чох өлкәдән ҝәлмиш 500 ҝөркәмли шәхсијјәтин иштиракы, һәмчинин фәләстинли вә ливанлы мүгавимәт гурумларынын ҹидди-ҹәһди илә кечирилиб. Ливан Һизбуллаһынын баш катиб мүавини Шејх Нәим Гасим бу видео-конфрансда дејиб: "Мүнасибәтләрин адиләшдирилмәси мүсәлманларын биринҹи гибләсинә вә динә хәјанәтдир. Мүгавимәтин Ливандакы тәҹрүбәси ҹәнубун азад едилмәси вә 33 ҝүнлүк мүһарибәнин гәләбәси илә нәтиҹәләнди. Һәмин мүгавимәт Фәләситинин азад едилмәси мүждәсини верир". Һәмас һәрәкатынын сијаси бүросунун сәдри Исмаил Һәнјә бу видео-конфрансын ачылышы заманы дејиб: "Мүгавимәт, бизим азадлыға чатмаг үзрә стратежи сечимимиздир. «Сазишин тәрәфдары» олмағын/ ишғалчылығын давам етмәсиндән савајы, һеч бир нәтиҹәси олмајаҹаг". Американын фәләстинлиләрин һүгугларынын тапданмасы илә сионист режимин марагларынын тәмини вә бу режимә дәстәк истигамәтиндәки сијасәтинин дәјишмәз олмасы видео-конфрансын өзәл бөлмәси олуб. Биабырчы сөвдәләшмәнин уғурсуз галмасы, бүтүн фәләстинли дидәрҝинләрин өз вәтәнләринә ҝери дөнмәләри, һәмчинин «сионист режимлә мүнасибәтләрин адиләшдирилмәсинин/ јени гәсбкарлығын башланғыҹы,/ мүгавимәтин исә, Гүдси-Шәрифин азад едилмәси үзрә јеҝанә јол олмасы»,/ бу икиҝүнлүк видео-конфрансын ән мүһүм бәһсләриндәндир. Видео-конфрансда иштирак едән шәхсијјәтләр вурғулајыблар ки, Иран Ислам Республикасы Фәләстин мәсәләсинин реал һимајәдарыдыр,/ «сазишин тәрәфдары» олмаг исә/ јалныз сионист режимин Фәләстин халгына гаршы ишғалчылығынын даһа да кәскинләшмәсинә баис олаҹаг.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!