?>

Әрәбистан бөлҝәдә репрессија ҝөстәрмәкдә биринҹидир

Әрәбистан бөлҝәдә репрессија ҝөстәрмәкдә биринҹидир

Бир арашдырма мәркәзинин арашдырмасынын нәтиҹәләринә әсасән, Әрәбистан Фарс Көрфәзи Әмәкдашлыг Шурасына үзв өлкәләр арасында вәтәндашларын гәтлләри илә бағлы ҹинајәтләр, репрессија вә зүлм сәвијјәсинә ҝөрә биринҹи јердә ҝедир.

АБНА24 Хәбәр Верир, гејд олунан мәркәзин билдирдијинә ҝөрә, мәркәздә апарылан арашдырмалар ҝөстәрир ки, сәуд башчыларынын Әрәбистанда сијаси гурумларын фәалијјәтләринин вә вәтәндаш азадлыгларынын гаршысыны алмаг үзрә һәрәкәтләри али-сәуд режиминин реҝионда бөјүк бир диктатура кими мәшһур олмасына сәбәб олубдур. Бу арашдырма мәркәзи вурғулајыб ки, Әрәбистан сијаси иштирак ҝөстәриҹиси, еләҹә дә сијаси гурумлара малик олмаг ҹәһәтдән Фарс Көрфәзи Әмәкдашлыг Шурасына үзв өлкәләр арасында сонунҹу јердә ҝедир. Әсас гануна ҝөрә јашајыш бахымындан да Әрријад кәскин тәрздә ашағы пилләдәдир. Бу арашдырма сәуд вәлиәһди Муһәммәд бин Салманын ҹинајәтләринә вә онун тәрәфиндән, танынмыш сәуд рәсмиләри вә шаһзадәләринин һәбс олунмасына ишарә илә гејд едибдир ки, Әрәбистан бин Салманын дөврүндә гәддарҹасына һәбсләрин вә чох сајда мүһакимәләрин шаһиди олубдур. Гејд олунан арашдырмаја әсасән, Әрријад режими Твиттер ширкәтиндәки муздурлары васитәсилә дә али-сәуд ханәданындакы бәзи шәхсләрин һесаблары вә сәуд режимини тәнгид едәнләрин минләрлә һесабыны ашкар едәрәк, һакк едә билибдир. Али-сәуд режиминин бу һәрәкәтләри сәбәб олубдур ки, бир чох активистләр бејнәлхалг мәһкәмәләрдә Муһәммәд бин Салмана вә сәуд хәфијјә башчыларына гаршы шикајәт етмиш олсунлар.

342/


Нәзәрләринизи ҝөндәрин

Сизин е-маил адресиниз ҝөстәрилмәјәҹәк. Тәләб олунанлар бу “*” әламәтлә ишарәләниб

*

Гарабағ Ислам Торпағыдыр. Гарабағ Азәрбајҹанындыр.
پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان به مناسبت حج 1441 / 2020
We are all zakzaki
conference-abu-talib
Әсрин Мүгавиләсинә Јох Дејирик!